Gratis mall och ex­em­pel för äk­ten­skaps­för­ord

Makar på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Som gift finns ofta många goda skäl att fun­de­ra kring att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. Det be­stäm­mer hur det ni äger ska för­de­las om ni går skilda vägar. Lär dig hur det fun­ge­rar, gratis mall och få gratis ex­em­pel på äk­ten­skaps­för­ord.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord skri­ver man bort äk­ten­skaps­bal­kens regler för vad som gäller när man skil­jer sig.

Enligt lagen ska näm­li­gen värdet av all egen­dom delas på hälf­ten vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Risker med att skriva äk­ten­skaps­för­ord själv

Det är så klart trev­li­gt när något är gratis! Men ibland kan det vara värt att lägga några extra kronor för att det verk­li­gen ska bli rätt och gäl­lan­de. Här är några saker att tänka på om du väljer att an­vän­da en gratis mall för äk­ten­skaps­för­ord.

 1. När äk­ten­skaps­för­or­det väl behövs är det vik­ti­gt att det verk­li­gen stäm­mer över­ens med det som ni ville och inte kan tolkas till nack­del för en av er. En mall är inte an­pas­sad för er och ni måste därför alltid kon­trol­le­ra att allt finns med.
 2. Ni måste förstå vad de ju­ri­dis­ka be­grep­pen be­ty­der och hur egen­do­men verk­li­gen för­de­las vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning för att förstå be­ty­del­sen av äk­ten­skaps­för­or­det.
 3. Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att äk­ten­skaps­för­ord är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är skapat enligt lagens form­krav är det inte bin­dan­de.
 4. Fun­de­ra på om det lönar sig att betala för ett äk­ten­skaps­för­ord som du vet är ju­ri­diskt kor­rekt och tar hänsyn till din si­tu­a­tion.

Van­li­ga miss­tag i äk­ten­skaps­för­ord

Fem van­li­ga miss­tag i sam­band med äk­ten­skaps­för­ord.

 1. Det står att äk­ten­skaps­för­or­det gäller endast vid döds­fall eller endast vid skils­mäs­sa. Det är inte möj­li­gt att välja endast det ena. Ett äk­ten­skaps­för­ord gäller alltid vid båda si­tu­a­tio­ner­na.
 2. Man har inte spe­ci­fi­ce­rat till­räck­li­gt nog­grant vilken egen­dom äk­ten­skaps­för­or­det gäller i de fall det endast gäller viss egen­dom.
 3. Äk­ten­skaps­för­ord har inget att göra med att ärva varand­ra. Då be­hö­ver ni ett tes­ta­men­te
 4. Ma­kar­na glöm­mer att datera äk­ten­skaps­för­or­det.
 5. Ma­kar­na glöm­mer att re­gi­stre­ra för­or­det hos Skat­te­ver­ket.

💡 Förstå skill­na­den mellan äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­tet.

Äk­ten­skaps­för­ord enkelt för­kla­rat

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning delas egen­do­men lika mellan ma­kar­na obe­ro­en­de vem som är egen­do­mens fak­tis­ka ägare.

Egen­do­men delas på hälf­ten vid en så kallad bo­del­ning. I en bo­del­ning ingår all egen­dom som är gif­to­rätts­gods men inte egen­dom som är en­skild egen­dom.

Ma­kar­na kan göra egen­dom till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. På så sätt kan makar genom ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som inte ska delas lika vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Nedan följer två ex­em­pel där ma­kar­na inte har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord och där de har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ex­em­pel 1: Makar har inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Ca­mil­la och Rafael är gifta men har inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord. När de se­pa­re­rar har Ca­mil­la pengar på ett konto och äger en lä­gen­het till ett sam­man­lagt värde av 700 000 kronor och Rafael har ett eget fö­re­tag och äger en tavla till ett sam­man­lagt värde av 300 000 kronor.

Ef­ter­som de inte har ett äk­ten­skaps­för­ord räknas värdet av deras egen­dom ihop och delas där­ef­ter på hälf­ten.

Det be­ty­der att både Ca­mil­la och Rafael har rätt till 500 000 kronor var (700 000 + 300 000 = 1 000 000/2 = 500 000). Ef­ter­som Ca­mil­la har mera egen­dom än Rafael måste hon betala mel­lan­skill­na­den till Rafael så att de båda har lika mycket egen­dom.

Ca­mil­la måste därmed avstå 200 000 kronor och betala det till Rafael.

Ex­em­pel 2: Makar har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Ca­mil­la och Rafael är gifta och har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord där de av­ta­lat om att all deras egen­dom är en­skild egen­dom. När de se­pa­re­rar har Ca­mil­la 700 000 kronor och Rafael 300 000 kronor.

Ef­ter­som all deras egen­dom är en­skild egen­dom räknas egen­do­mens värde inte ihop utan både Ca­mil­la och Rafael be­hål­ler den egna egen­do­men utan att någon av dem måste avstå egen­dom när de se­pa­re­rar.

Läs mer: 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig

Tre ex­em­pel på äk­ten­skaps­för­ord med gratis mall

Lite längre ner finns en gratis mall på hur ni själva kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Mallen in­ne­hål­ler tre ex­em­pel be­ro­en­de på hur­dant äk­ten­skaps­för­ord ni vill göra.

 1. Det första ex­emp­let gör all er nu­va­ran­de och fram­ti­da egen­dom till en­skild egen­dom.
 2. Det andra ex­emp­let är en mall för att hur ni upp­hä­ver ett ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord och gör all er egen­dom till gif­to­rätts­gods.
 3. I det tredje ex­emp­let görs viss spe­ci­fik egen­dom till en­skild egen­dom.

Om ni vill att endast en del av er egen­dom är en­skild (såsom fö­re­tag, som­mar­stuga, aktier, pen­sion, smyc­ken eller arv) och att all annan egen­dom delas lika mellan er måste ni nog­grant spe­ci­fi­ce­ra den egen­dom ni vill att ska vara en­skild för att det ska vara ju­ri­diskt kor­rekt.

För att äk­ten­skaps­för­or­det ska vara i en­lig­het med reg­ler­na i äk­ten­skaps­bal­ken och ju­ri­diskt bin­dan­de måste det vara skrift­li­gt, sig­ne­rat, da­te­rat och re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket.

För att Skat­te­ver­ket ska kunna re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det måste det in­ne­hål­la bådas per­son­num­mer. Om ni inte har ett svenskt per­son­num­mer räcker det med att ni skri­ver ett fö­del­se­da­tum.

💡 Vitt­nen behövs inte ef­ter­som lagen inte kräver att ett äk­ten­skaps­för­ord be­vitt­nas.

Skriva äk­ten­skaps­för­ord själv med en gratis mall

Det går bra att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord själv med en gratis mall. Ni måste dock då vara med­vet­na om att en mall aldrig är an­pas­sad efter just er och kanske inte in­ne­hål­ler det ni verk­li­gen be­hö­ver.

För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­ti­gt måste det också upp­fyl­la vissa for­mel­la krav. Kom ihåg att även om kraven är upp­fyll­da be­ty­der det inte att äk­ten­skaps­för­or­det tar hänsyn till sär­skil­da de­tal­jer re­la­te­ra­de till varje unik familj.

Var därför noga med att ta redan på vilka regler som gäller och att äk­ten­skaps­för­or­det verk­li­gen täcker in rätt saker.

Skriva äk­ten­skaps­för­ord själv online

Ett tredje al­ter­na­tiv är att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord med en on­li­ne­tjänst. Det ger samma trygg­het som hos en jurist men går både snab­ba­re och kostar mindre.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger Aatos tjänst ert nuläge och öns­ke­mål. Äk­ten­skaps­för­or­det blir ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat efter just er.

Ni kan gratis prova på Aatos tjänst och be­ta­lar (699 kr) först i sista steget. Därmed kan ni se in­ne­hål­let i äk­ten­skaps­för­or­det före ni be­ta­lar och direkt efter be­tal­ning­en kan ni ladda ner och skriva ut eller vänta på hem­le­ve­ran­sen som ingår i priset!

💻 Ställ frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Prova gratis:

Gratis mall äk­ten­skaps­för­ord

Här följer tre olika mallar för äk­ten­skaps­för­ord. Ob­ser­ve­ra att detta endast är ge­ne­rel­la mallar för att il­lu­stre­ra hur äk­ten­skaps­för­ord ser ut.

💡 Vi re­kom­men­de­rar dock inte att ni an­vän­der mallen nedan rakt av utan att ni an­vän­der texten som ex­em­pel och väg­led­ning.

Ex­em­pel 1: All egen­dom är en­skild egen­dom

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att vi genom detta äk­ten­skaps­för­ord kommit över­ens om att all den egen­dom som var och en av oss för­vär­vat innan och under äk­ten­ska­pet ska vara och förbli den per­so­nens en­skil­da egen­dom. Även av­kast­ning­en ska vara en­skild egen­dom, samt egen­dom som kommer i dess ställe.

På detta äk­ten­skaps­för­ord ska svensk lag tilläm­pas.

Ort och Datum

Lin­kö­ping 2021-10-16

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

Ex­em­pel 2: Endast viss egen­dom är en­skild

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att mitt, Clara An­ders­son, fö­re­tag Clara Ab (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 125678-1234) ska vara min en­skil­da egen­dom. Även av­kast­ning­en ska vara en­skild egen­dom, samt egen­dom som kommit i dess ställe.

På detta förord tilläm­pas svensk lag.

Ort och Datum

Helsing­borg 2021-10-16

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

Ex­em­pel 3: Upp­hä­van­de av äk­ten­skaps­för­ord

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att vi genom detta äk­ten­skaps­för­ord upp­hä­ver vårt ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord som vi upp­rät­tat 2013-03-13 och att all den egen­dom som var och en av oss för­vär­vat innan och under äk­ten­ska­pet ska vara gif­to­rätts­gods och delas lika mellan oss vid en äk­ten­skaps­skill­nad och vid döds­fall.

På detta förord tilläm­pas svensk lag.

Ort och Datum

Gö­te­borg 2021-12-20

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

💡 Vill du vara säker på att det blir ju­ri­diskt kor­rekt?

Äktenskapsförord hos Aatos

Upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord själv

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan gratis mall och äk­ten­skaps­för­ord med Aatos. Hos Aatos kan du skriva äk­ten­skaps­för­ord själv men med väg­led­ning från jurist.

 Gratis mallAatos
Gratis ju­ri­disk hjälp
An­pas­sat efter dig
Klart på en gång
Ju­ri­diskt kor­rekt
Snabbt
Pris­värt
Skriv äk­ten­skaps­för­ord själv
Smidigare juridik, online och enkelt!