Äk­ten­skaps­för­ord - gra­tis mall och ex­em­pel

Makar på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
En stundande vigsel väcker ofta en debatt om äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skrivs för att begränsa en makes rätt till den andra makens egendom i slutet av äktenskapet.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ma­kar­na avtala att de av­vi­ker från äk­ten­skaps­bal­kens regler där värdet av all deras egen­dom delas på hälf­ten vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Äk­ten­skaps­för­ord för­kla­ra­de

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning delas egen­do­men lika mellan ma­kar­na obe­ro­en­de vem som är egen­do­mens fak­tis­ka ägare.

Egen­do­men delas på hälf­ten vid en så kallad bo­del­ning. I en bo­del­ning ingår all egen­dom som är gif­to­rätts­gods men inte egen­dom som är en­skild egen­dom.

Ma­kar­na kan göra egen­dom till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. På så sätt kan makar genom ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som inte ska delas lika vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Nedan följer två ex­em­pel där ma­kar­na inte har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord och där de har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ex­em­pel 1: Makar har inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Ca­mil­la och Rafael är gifta men har inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord. När de se­pa­re­rar har Ca­mil­la pengar på ett konto och äger en lä­gen­het till ett sam­man­lagt värde av 700 000 kronor och Rafael har ett eget fö­re­tag och äger en tavla till ett sam­man­lagt värde av 300 000 kronor.

Ef­tersom de inte har ett äk­ten­skaps­för­ord räknas värdet av deras egen­dom ihop och delas där­ef­ter på hälf­ten.

Det be­ty­der att både Ca­mil­la och Rafael har rätt till 500 000 kronor var (700 000 + 300 000 = 1 000 000/2 = 500 000). Ef­tersom Ca­mil­la har mera egen­dom än Rafael måste hon betala mel­lan­skill­na­den till Rafael så att de båda har lika mycket egen­dom.

Ca­mil­la måste därmed avstå 200 000 kronor och betala det till Rafael.

Ex­em­pel 2: Makar har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Ca­mil­la och Rafael är gifta och har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord där de av­ta­lat om att alla deras egen­dom är en­skild egen­dom. När de se­pa­re­rar har Ca­mil­la 700 000 kronor och Rafael 300 000 kronor.

Ef­tersom all deras egen­dom är en­skild egen­dom räknas egen­do­mens värde inte ihop utan både Ca­mil­la och Rafael be­hål­ler den egna egen­do­men utan att någon av dem måste avstå egen­dom när de se­pa­re­rar.

Äk­ten­skaps­för­ord gratis mall

Nedan en gratis mall på hur ni själv kan skriva ert äk­ten­skaps­för­ord.

Mallen in­ne­hål­ler tre ex­em­pel be­ro­en­de på hur­dant äk­ten­skaps­för­ord ni vill göra.

 1. Det första ex­emp­let gör all er nu­va­ran­de och fram­ti­da egen­dom till en­skild egen­dom.
 2. Det andra ex­emp­let är en mall för att hur ni upp­hä­ver ett ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord och gör all er egen­dom till gif­to­rätts­gods.
 3. I det tredje ex­emp­let görs viss spe­ci­fik egen­dom till en­skild egen­dom.

💡 Vi re­kom­men­de­rar dock inte att ni an­vän­der texten nedan som en mall utan att ni an­vän­der texten som ex­em­pel.

Om ni vill att endast en del av er egen­dom är en­skild (såsom fö­re­tag, som­mar­stu­ga, aktier, pen­sion, tavla eller arv) och att all annan egen­dom delas lika mellan er måste ni nog­grant spe­ci­fi­ce­ra den egen­do­men ni vill att ska vara en­skild för att det ska vara ju­ri­diskt kor­rekt.

För att äk­ten­skaps­för­or­det ska vara i en­lig­het med äk­ten­skaps­bal­kens regler (1987:230) och ju­ri­diskt bin­dan­de måste det vara skrift­ligt, sig­ne­rat, da­te­rat och re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket.

För att Skat­te­ver­ket ska kunna re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det ska det även in­ne­hål­la era svens­ka per­son­num­mer. Om ni inte har ett svenskt per­son­num­mer räcker det med att ni skri­ver ett fö­del­se­da­tum.

💡 Vitt­nen behövs inte ef­tersom lagen inte kräver att ett äk­ten­skaps­för­ord be­vitt­nas.

Äk­ten­skaps­för­ord gratis mall er­bju­der al­ter­na­tiv

Kostar 0 kronor.

En gratis mall mot­sva­rar sällan det som ni för­vän­tar er och det är svårt att skriva det själv om ni inte vet vad det måste in­ne­hål­la.

För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­tigt måste det upp­fyl­la vissa for­mel­la krav. Ett for­mellt gil­tigt äk­ten­skaps­för­ord be­ty­der tyvärr inte att det är lämp­ligt för alla in­di­vi­dens behov eller att det tar hänsyn till de­tal­jer­na i varje unik familj.

Äk­ten­skaps­för­ord online?

Kostar 899 kronor hos Aatos.

Ett tredje all­ter­na­tiv är att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord online. Ni kan an­vän­da er av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål. Ni kan vara säker på att det är an­pas­sat för just er och är ju­ri­diskt kor­rekt.

Ni kan direkt ladda ner för­or­det efter be­tal­ning­en som en PDF och ni får gratis ju­ri­disk hjälp. Ef­tersom ni be­ta­lar först i sista steget kan ni gratis prova på tjäns­ten.

Prova gratis:

Äk­ten­skaps­för­ord MALL: 3 ex­em­plar

Ex­em­pel 1: All egen­dom är en­skild egen­dom

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att vi genom detta äk­ten­skaps­för­ord kommit över­ens om att all den egen­dom som var och en av oss för­vär­vat innan och under äk­ten­ska­pet ska vara och förbli den per­so­nens en­skil­da egen­dom. Även av­kast­ning­en ska vara en­skild egen­dom, samt egen­dom som kommer i dess ställe.

På detta äk­ten­skaps­för­ord ska svensk lag tilläm­pas.

Ort och Datum

Lin­kö­ping 16.10.2021

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

Ex­em­pel 2: Endast viss egen­dom är en­skild

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att mitt, Clara An­ders­son, fö­re­tag Clara Ab (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 125678-1234) ska vara min en­skil­da egen­dom. Även av­kast­ning­en ska vara en­skild egen­dom, samt egen­dom som kommit i dess ställe.  

På detta förord tilläm­pas svensk lag.

Ort och Datum

Helsing­borg 16.11.2021

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

Ex­em­pel 3: Upp­hä­van­de av äk­ten­skaps­för­ord

ÄK­TEN­SKAPS­FÖR­ORD

Parter

Anna Svens­son (910210-1234)
Clara An­ders­son (820605-1234)

Av­tals­vill­kor

Härmed av­ta­lar vi att vi genom detta äk­ten­skaps­för­ord upp­hä­ver vårt ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord som vi upp­rät­tat den 13.03.2013 och att all den egen­dom som var och en av oss för­vär­vat innan och under äk­ten­ska­pet ska vara gif­to­rätts­gods och delas lika mellan oss vid en äk­ten­skaps­skill­nad och vid döds­fall.

På detta förord tilläm­pas svensk lag.

Ort och Datum

Gö­te­borg 24.12.2021

Namn­teck­ning och Namn­för­tyd­li­gan­de

Anna Svens­son
Clara An­ders­son

Vill ni vara säkra på att det är ju­ri­diskt kor­rekt?

Risker med skriva äk­ten­skaps­för­ord själv

Att skriva eget äk­ten­skaps­för­ord med hjälp av en mall är gratis och ni kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad ni måste komma ihåg om ni an­vän­der er av ett äk­ten­skaps­för­ord blan­kett

 1. När äk­ten­skaps­för­or­det väl behövs är det vik­tigt att det verk­li­gen stäm­mer över­ens med det som ni ville och inte kan tolkas till nack­del för en av er. En mall är inte an­pas­sad för er, så ni måste sä­ker­stäl­la att allt passar just er si­tu­a­tion.
 2. Ni måste förstå vad de ju­ri­dis­ka be­grep­pen be­ty­der och hur egen­do­men för­de­las vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning för att förstå be­ty­del­sen av äk­ten­skaps­för­or­det.
 3. Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att äk­ten­skaps­för­ord är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är skapat enligt lagens form­krav är det inte bin­dan­de.
 4. Fun­de­ra på om det lönar sig att betala för ett äk­ten­skaps­för­ord som du vet att är ju­ri­diskt kor­rekt och tar i be­ak­tan­de din si­tu­a­tion.

Ett äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos är endast 899 kronor, ju­ri­diskt kor­rekt, an­pas­sad för just er och klart på 10 mi­nu­ter.

An­pas­sad do­ku­ment för er

I do­ku­men­tet kan ni an­ting­en ange exakt vilken egen­dom av­ta­let gäller (till ex­em­pel fö­re­tag, arv, pen­sion, aktier, gåva) eller avtala om att det gäller all er egen­dom.

Ni kan även välja att endast den ena par­tens egen­dom är en­skild egen­dom. Med lite list kan ni få till ett äk­ten­skaps­för­ord som skyd­dar er på bästa möj­li­ga sätt.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är bin­dan­de ju­ri­dis­ka do­ku­ment och kan endast ändras eller upp­hä­vas genom att re­gi­stre­ra ett nytt äk­ten­skaps­för­ord hos Skat­te­ver­ket.

Därmed måste båda par­ter­na gå med på att ändra eller upp­hä­va äk­ten­skaps­för­or­det. Därför är det vik­tigt att ni från början för­står be­ty­del­sen av ert äk­ten­skaps­för­ord och att det är ju­ri­diskt kor­rekt och inte in­ne­hål­ler fel­ak­tig­he­ter. Om för­or­det in­ne­hål­ler ett ogil­tigt vill­kor be­ty­der det att åt­minsto­ne den egen­do­men inte är en­skild utan gif­to­rätts­gods.

Van­li­ga miss­tag i äk­ten­skaps­för­ord

De här finns fyra van­li­ga miss­tag i äk­ten­skaps­för­ord.

 1. Det står att äk­ten­skaps­för­or­det gäller endast vid döds­fall eller endast vid skils­mäs­sa. Det är inte möj­ligt att välja endera eller, ett äk­ten­skaps­för­ord gäller alltid vid båda si­tu­a­tio­ner­na. Om ni vill ärva varand­ra kan ni skriva ett tes­ta­men­te.
 2. Ma­kar­na har inte spe­ci­fi­ce­rat till­räck­ligt nog­grant vilken egen­dom äk­ten­skaps­för­or­det gäller, om de inte skri­vit att det ska gälla all egen­dom.
 3. Ma­kar­na glöm­mer att datera äk­ten­skaps­för­or­det.
 4. Ma­kar­na glöm­mer att re­gi­stre­ra för­or­det hos Skat­te­ver­ket.

Upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan den gratis blan­kett, ad­vo­ka­ten och det äk­ten­skaps­för­ord ​​som gjorts i Aatos. Hos Aatos du kan skriva äk­ten­skaps­för­ord själv. Glöm inte att re­gi­stre­ra do­ku­ment hos Skat­te­ver­ket.

 Gratis blan­kettJuristAatos
Gratis ju­ri­disk hjälp
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Ome­del­bart redo
Ju­ri­diskt kor­rekt
Snabbt
Bil­ligt
Skriv äk­ten­skaps­för­ord själv