Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar med äk­ten­skaps­för­ord

Bodelning och äktenskapsförord
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Visste du att en ef­ter­le­van­de make inte alltid ärver? Förstå hur bo­del­ning vid döds­fall fun­ge­rar och hur äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar.

Vad som ingår i en bo­del­ning, och om bo­del­ning ska göras eller inte vid döds­fall beror på om det finns ett äk­ten­skaps­för­ord. Det kan också vara bra att veta att ef­ter­le­van­de make i regel ärver även om det finns ett äk­ten­skaps­för­ord. Men det finns un­dan­tag.

I ar­ti­keln går vi igenom vad som gäller för bo­del­ning vid döds­fall för gifta makar med äk­ten­skaps­för­ord.

Vad bo­del­ning vid döds­fall in­ne­bär?

Grund­re­geln är att bo­del­ning alltid ska ske vid skils­mäs­sa och döds­fall. Vid bo­del­ning reder man ut vilken egen­dom som är den ef­ter­le­van­de makens egen­dom och vilken egen­dom som hör till den av­lid­ne makens dödsbo. Ar­ving­ar­na ärver endast egen­dom som till­hör döds­bo­et.

När ett äk­ten­skap ingås blir allt det ma­kar­na äger gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör genom döds­fall eller äk­ten­skaps­skill­nad delas egen­do­mens värde lika mellan döds­bo­et och ef­ter­le­van­de maken.

Bo­del­ning­en om­fat­tar allt gif­to­rätts­gods som ma­kar­na hade vid döds­tid­punk­ten. Det har ingen be­ty­del­se vem som har köpt egen­do­men eller fått egen­do­men i arv eller gåva.

Bestäm vad som ska delas eller ej med äk­ten­skaps­för­ord. Prova på att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord nu!

En­skild egen­dom ingår inte i bo­del­ning

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra något till en­skild egen­dom. Det in­ne­bär att den egen­do­men inte ska räknas med i bo­del­ning­en och ska inte delas lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­et.

En­skild egen­dom kan också komma genom:

 1. Arv
 2. Gåva
  • om gåvan är från någon annan än den andre maken och det i ett gå­vobrev står att egen­do­men ska vara en­skild
 3. För­säk­rings­er­sätt­ning
  • om för­månsta­gar­för­ord­nan­de är av någon annan än den andre maken

💡 Visst du att om du äger ett fö­re­tag be­hö­ver du äk­ten­skaps­för­ord. Många som driver fö­re­tag väljer att göra fö­re­tag till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ord. Det skyd­dar både dig som ägare av fö­re­ta­get och even­tu­el­la an­ställ­da.

Skriv ett bo­del­nings­av­tal

När bo­del­ning­en är klar ska ett bo­del­nings­av­tal göras. Det är ett bevis på att bo­del­ning skett. I det fram­går det hur egen­do­men delas mellan den ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­na makens dödsbo.

Bo­del­nings­av­ta­let ska skri­vas under av den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­de­lä­gar­na. Efter bo­del­ning och boupp­teck­ning kan till­gång­ar­na i döds­bo­et delas ut till ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Bo­del­ning och skul­der

Ar­ving­ar och ef­ter­le­van­de make ärver aldrig skul­der. Döds­bo­ets skul­der ska be­ta­las först och där­ef­ter delas arvet mellan ar­ving­ar­na.

Om döds­bo­et har mycket skul­der kan det leda till att ar­ving­ar­na inte ärver något alls. Därför ska en boupp­teck­ning också göras ef­ter­som det reder ut den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der.

Då be­hö­ver en bo­del­ning inte göras

Det finns två si­tu­a­tio­ner som en bo­del­ning inte be­hö­ver göras.

 1. Om båda ma­kar­na bara har en­skild egen­dom. Det beror på att en­skild egen­dom inte ska delas.
 2. Om ef­ter­le­van­de make ärver hela egen­do­men. Ef­ter­le­van­de maken ärver hela egen­do­men om den av­lid­ne endast har ge­men­sam­ma barn med ef­ter­le­van­de maken eller inte har barn alls. Ge­men­sam­ma barn är inte di­rek­ta ar­ving­ar, utan ärver först när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

Läs mer om skill­na­den på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Vem ärver om det finns äk­ten­skaps­för­ord?

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en, men in­ver­kar på värdet av den egen­dom som ska delas och vilken egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till.

Om det inte finns någon annan än den ef­ter­le­van­de maken som ärver, ärver hen även det som är en­skild egen­dom i äk­ten­skaps­för­ord. Om det där­e­mot finns fler ar­ving­ar än den ef­ter­le­van­de maken så som ex­em­pel­vis sär­kull­barn, har de rätt till den av­lid­ne makens en­skild egen­dom och hälf­ten av ma­kar­nas totala gif­to­rätts­gods. I det fallet ärver maken inte den en­skil­da egen­do­men.

Om ma­kar­na vill på­ver­ka arvs­ord­ning­en och be­stäm­ma vem som ska ärva dom måste de skriva ett tes­ta­men­te. Genom att både upp­rät­ta ett tes­ta­men­te och ett äk­ten­skaps­för­ord kan du på­ver­ka vem som ärver samt vilken egen­dom som kan ärvas.

Ärv­da­bal­ken (1958:637) re­gle­rar arv och tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­bal­ken (1987:230) re­gle­rar upp­rät­tan­de av äk­ten­skaps­för­ord i Sve­ri­ge.

Skriv ett eget äk­ten­skaps­för­ord nu. Snabbt, enkelt och ju­ri­diskt kor­rekt.

Tjej med dator i knät
Arvs­för­del­ning om ge­men­sam­ma barn

Vid döds­fall av en make som har ge­men­sam­ma barn till­sam­mans med den ef­ter­le­van­de maken, ärver den ef­ter­le­van­de maken hela den bort­gång­na makens egen­dom. När den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver barnen. Ef­ter­le­van­de maken ärver också den först av­lid­ne makens en­skild egen­dom.

Om ma­kar­na inte vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva all egen­dom, måste ett tes­ta­men­te upp­rät­tas. I ett tes­ta­men­te är det också möj­li­gt att be­stäm­ma att ge­men­sam­ma barn ska ärva genast och inte först när båda ma­kar­na av­li­dit.

Även om det ovan nämn­des att en bo­del­ning inte be­hö­ver göras om ef­ter­le­van­de maken ärver hela egen­do­men kan en bo­del­ning ändå göras om ef­ter­le­van­de maken ärver en­skild egen­dom. Då fram­går det vilken egen­dom som maken ärver med fri för­fo­gan­de­rätt och vilken egen­dom med full ägan­de­rätt.

Fri för­fo­gan­de­rätt in­ne­bär att maken får an­vän­da men inte tes­ta­men­te­ra eller skänka bort egen­do­men. Det som avgörs vara den ef­ter­le­van­de makens egen egen­dom får maken själv­fal­let an­vän­da med full ägan­de­rätt, alltså helt hur hen själv vill.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ma­kar­na därmed på­ver­ka egen­do­mens stor­lek som den ef­ter­le­van­de maken ärver med full ägan­de­rätt.

Ex­em­pel 1: Makar har ge­men­sam­ma barn och inte ett äk­ten­skaps­för­ord

Make A och make B har två ge­men­sam­ma barn. När make A går bort har hen egen­dom till värdet av 300 000 kronor och make B har egen­dom till ett värde av 700 000 kronor. De har inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord.

Make B ärver hela egen­do­men. Hälf­ten av ma­kar­nas totala egen­dom, alltså 500 000 kr ärver Make B med fri för­fo­gan­de­rätt och den andra hälf­ten av peng­ar­na är Make Bs helt egen med rätt att dis­po­ne­ra som den vill.

När Make B går bort ärver barnen både Make A och Make B.

Ex­em­pel 2: Makar har ge­men­sam­ma barn och har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Make A och make B har två ge­men­sam­ma barn. När make A går bort har hen egen­dom till värdet av 300 000 kronor och make B har egen­dom till ett värde av700 000 kronor. De har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord som gjort all egen­dom till en­skild egen­dom.

Make B ärver hela egen­do­men, 300 000 kronor blir med fri för­fo­gan­de­rätt och 700 000 kronor med full ägan­de­rätt. Make B kan inte skänka eller tes­ta­men­te­ra bort de 300 000 kronor men kan göra vad som helst med resten.

Läs mer om barns rätt till lag­lott

Arvs­för­del­ning om det finns sär­kull­barn

Vid döds­fall av en make som har sär­kull­barn har sär­kull­bar­nen rätt att få sitt arv genast. Sär­kull­barn är barn från ett annat för­hål­lan­de. Om det finns både ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn får sär­kull­bar­nen direkt sin del av arvet, medan ef­ter­le­van­de maken ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel.

Sär­kull­barn har rätt till den egna för­äl­der­ns andel av gif­to­rätts­god­set och för­äl­der­ns en­skil­da egen­dom. Genom att göra all eller viss egen­dom till en­skild egen­dom i äk­ten­skaps­för­ord kan makar ga­ran­te­ra att just den egen­do­men kommer att ärvas av de egna barnen.

Ex­em­pel 1: Makar har inte ett äk­ten­skaps­för­ord

Make A och Make B har varsi­tt sär­kull­barn, men de har inte ett äk­ten­skaps­för­ord. Make A av­li­der och har egen­dom som uppgår till 900 000 kronor och Make B har egen­dom för 100 000 kronor. Make As sär­kull­barn och Make B har rätt till 500 000 kronor var. Make As sär­kull­barn måste betala 400 000 kronor till Make A för att de ska ha lika mycket egen­dom.

Ex­em­pel 2: Makar har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord

Make A och Make B har varsi­tt sär­kull­barn och har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom. Make A av­li­der och har egen­dom som uppgår till 900 000 kronor Make B har egen­dom för 100 000 kronor. Make As sär­kull­barn ärver 900 000 kronor.

⚠️ För att und­vi­ka att den ef­ter­le­van­de maken får en del av egen­do­men som sedan går till dennes barn måste ett äk­ten­skaps­för­ord skri­vas där all egen­dom är en­skild egen­dom.

Då delas egen­do­mens värde inte på hälf­ten och var make be­hål­ler den egna egen­do­men. På så sätt kan den ef­ter­le­van­de makens sär­kull­barn inte i fram­ti­den få rätt till egen­dom som hört till styv­för­äl­dern.

Se till att äk­ten­skaps­för­or­det verk­li­gen är ju­ri­diskt bin­dan­de

Det går bra att skriva äk­ten­skaps­för­ord både före och efter vig­seln. För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­ti­gt och i en­lig­het med lagen måste det:

 1. Da­te­ras
 2. Un­der­teck­nas av båda ma­kar­na
 3. Re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket

Ett äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver inte be­vitt­nas, men ni kan ändå välja att ha vitt­nen. Det ger en extra trygg­het. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord med en on­li­ne­tjänst blir det ju­ri­diskt kor­rekt och du vet att det verk­li­gen gäller.

Läs mer: Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa och döds­fall

Gör ditt äk­ten­skaps­för­ord online

Hos Aatos kan du enkelt upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord online till ett fast pris. Du kan när som helst ställa frågor och får direkt hjälp av våra ju­ris­ter.

Skriv ditt äk­ten­skaps­för­ord ut­i­från fa­mil­jen och vad som blir bäst för er alla. Det går på mindre än tio mi­nu­ter.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!