Full­makt dödsbo – gratis mall

Blommor på fältet.
Logo_blue.png
Aatos
2022-07-12 ● 5 minuter 45 sekunder
Mitt i sorgen finns en rad viktiga ärenden som anhöriga måste ta hand om. För att göra det enklare för alla som är berörda kan man utse en representant för dödsboet att sköta ekonomiska och andra praktiska saker. Då behöver man skriva fullmakt för dödsbo.

Om det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re är de ge­men­samt an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. Det be­ty­der att de måste vara över­ens och god­kän­na allt som ska göras. Det kan då vara enkla­re att en döds­bo­de­lä­ga­re får vara re­pre­sen­tant för döds­bo­et vid ex­em­pel­vis kon­takt med banken, för­säk­rings­bo­lag och andra in­stan­ser.

Att skriva en full­makt för dödsbo in­ne­bär att en eller flera per­so­ner får döds­bo­de­lä­gar­nas god­kän­nan­de att vara ombud för döds­bo­et. Längre ner i texten finns en gratis mall med ex­em­pel på att skriva full­makt för dödsbo.

Vem kan få full­makt för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man. 

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam som ärver be­hö­ver du ingen full­makt ef­tersom döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

Full­mak­ter och boupp­teck­ning

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Föl­jan­de full­mak­ter kan då vara bra att ordna:

  • Ge­ne­rell full­makt
  • Full­makt hos bank och för­säk­rings­bo­lag
  • Ombud för dödsbo hos Skat­te­ver­ket

En ge­ne­rell full­makt an­vän­der du ex­em­pel­vis till att säga upp lä­gen­het, sälja bo­stads­rätt, av­slu­ta åta­gan­den, re­pre­sen­te­ra ägande i ak­tie­bo­lag och mycket mer. Vad full­mak­ten gäller ska tyd­ligt framgå i texten för full­mak­ten.  

När något inte kan vänta

Vissa saker kan ofta inte vänta till att boupp­teck­ning­en är klar och då kan någon till­fäl­ligt ta hand om ären­den för den som gått bort. Du be­hö­ver då be­stäl­la ett döds­fallin­tyg med släktut­red­ning från Skat­te­ver­ket. Det visar när en person gick bort och vilka ef­ter­le­van­de som finns. Du be­hö­ver vara en av de som finns i do­ku­men­tet.

Döds­fall­sin­ty­get behövs inte längre efter att boupp­teck­ning är upp­rät­tad och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket. Då fun­ge­rar istäl­let boupp­teck­ning­en som en le­gi­ti­ma­tion för döds­bo­et. Den be­hö­ver dock fort­fa­ran­de kom­bi­ne­ras med en full­makt för den som ska fö­re­trä­da döds­bo­et.

Gratis mall - Skriva full­makt dödsbo

Kan man skriva en full­makt själv? Ja, det är enkelt att själv skriva en full­makt för dödsbo och det går ut­märkt att an­vän­da en färdig mall. Text i en klar mall kan ibland behöva an­pas­sas om full­mak­ten ska an­vän­das i en sär­skild si­tu­a­tion eller be­grän­sas på något annat sätt. 

Var noga med att det tyd­ligt fram­går vad full­makts­ta­ga­ren får lov att göra. Tänk också på att alla döds­bo­de­lä­ga­re måste skriva under full­mak­ten.

Ex­em­pel på full­makt dödsbo:

Full­makt för dödsbo

Vi ger härmed full­makts­ta­ga­ren rätt att fö­re­trä­da oss som döds­bo­de­lä­ga­re i dödsbo an­gi­vet i denna full­makt. Full­makts­ta­ga­ren har rätt att re­pre­sen­te­ra oss i alla frågor som rör döds­bo­et, in­klu­si­ve att för­val­ta döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der till dess att döds­bo­et är upp­löst.”

Full­mak­ten gäller dödsbo efter
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer

Full­makts­ta­ga­re
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer
Te­le­fon­num­mer
Ort och datum
Un­der­skrift
Namn­för­tyd­li­gan­de

Full­makts­gi­va­re
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer
Te­le­fon­num­mer
Ort och datum
Un­der­skrift
Namn­för­tyd­li­gan­de

Det går även att ex­em­pel­vis lägga till att full­makt­ta­ga­ren har rätt att delta vid och bevaka döds­bo­de­lä­gar­nas rätt vid boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en.

Be­hö­ver man be­vitt­na full­makt för dödsbo? Nej, det är inte ett krav men kan ändå vara bra. Lägg då till ru­bri­ken ”Be­vitt­nas av” samt samma upp­gif­ter som ovan för de två per­so­ner­na som ska be­vitt­na.

Läs mer om full­makt gratis mall

Full­makt hos bank och för­säk­rings­bo­lag vid döds­fall

Det är bra att ta kon­takt med banken så snart som möj­ligt efter döds­fall för att se över vad som gäller och om det finns något att agera på. Det finns tro­ligt­vis räk­ning­ar att betala och du kommer också att behöva upp­gif­ter från banken för att upp­rät­ta boupp­teck­ning­en.

Olika banker har olika ru­ti­ner för att betala räk­ning­ar och han­te­ra ären­den för dödsbo. Innan boupp­teck­ning­en är klar kommer du att behöva visa upp döds­fallin­ty­get med släktut­drag för att utföra ett ärende. Först när boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket kan döds­bo­de­lä­gar­na skriva en full­makt för bank- och för­säk­rings­ä­ren­den.

Banken, men också för­säk­rings­bo­lag kan ibland vilja att du an­vän­der deras egna blan­ket­ter för att skriva full­makt. Här kan du hitta blan­kett för full­makt dödsbo hos några av de störs­ta ban­ker­na.

Det är vik­tigt att också kon­tak­ta för­säk­rings­bo­la­get för att av­slu­ta even­tu­el­la för­säk­ring­ar för bostad, bil och annat. Ta kon­takt med ak­tu­ell bank och för­säk­rings­bo­lag för att se vad som gäller för just dig.

Kan man ta ut pengar från dödsbo?

Innan en boupp­teck­ning är klar går det bara ta ut pengar från dödsbo för att betala ut­gif­ter som inte kan vänta. Det kan ex­em­pel­vis vara för att betala räk­ning­ar för hyra, el, te­le­fon eller kost­nad re­la­te­rad till be­grav­ning och boupp­teck­ning. Som regel god­kän­ner de flesta banker inte några andra uttag innan boupp­teck­ning.

Un­dan­tag kan vara en ar­vinge som är be­ro­en­de av för­sörj­ning från den som gått bort som då kan ta ut pengar från dödsbo i för­skott. Detta kan ex­em­pel­vis vara make eller omyn­digt barn som enligt ärv­da­bal­ken alltid har rätt till nöd­vän­digt un­der­håll från döds­bo­et under tre må­na­der.

Av­slu­ta konto för dödsbo sker i regel i sam­band med att skifte av arv är klart och peng­ar­na har flyt­tats över till arv­ta­ga­re. Med en full­makt kan du begära att av­slu­ta konto för dödsbo.

Vad händer med ge­men­samt konto vid döds­fall?

Om du har ett ge­men­samt konto med en person som har gått bort blir döds­bo­et den andra kon­to­in­ne­ha­va­ren. Du kan fort­sät­ta att an­vän­da kontot som van­ligt för­ut­satt att inga be­gräns­ning­ar finns sedan ti­di­ga­re.

Om det finns andra döds­bo­de­lä­ga­re kan det vara bra att styra om din in­komst till ditt eget konto istäl­let för det ge­men­sam­ma. På så vis kan du und­vi­ka att pro­blem upp­står eller ut­gif­ter ifrå­ga­sätts. Det kan vara bra att känna till att döds­bo­et eller en de­lä­ga­re kan kräva att ett ge­men­samt konto blir låst.

Till­gång till makes konto

Som ef­ter­le­van­de make får du å andra sidan inte till­gång till din av­lid­ne makes bank­kon­ton som inte är ge­men­sam­ma. Även om du ärver din make får du tro­ligt­vis inte till­gång till peng­ar­na förrän en boupp­teck­ning och arv­skif­te är klart. Först då kan peng­ar­na föras över till ditt konto.

Full­makt Skat­te­ver­ket – bli ombud för dödsbo

För att kunna lämna in de­kla­ra­tio­nen för döds­bo­et di­gi­talt måste du också göra en an­sö­kan om de­kla­ra­tions­om­bud för dödsbo. An­sö­kan kan bara göras med blan­kett hos Skat­te­ver­ket och samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re enligt boupp­teck­ning­en ska skriva under, eller av någon med full­makt för döds­bo­et.

Vara ombud för ett dödsbo hos Skat­te­ver­ket

För att ta del av sek­re­tesskyd­da­de upp­gif­ter för ett dödsbo eller ändra adres­sen för ett dödsbo måste detta tyd­ligt stå i full­mak­ten. Det räcker då inte med en vanlig om­buds­full­makt.

Begära ut hand­ling­ar och upp­gif­ter från Skat­te­ver­ket