Gratis full­makt för dödsbo – fyll i och ladda ner

Blommor på fältet.
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-07-12 ● 2 minuter 25 sekunder
Dela artikeln
Mitt i sorgen finns en rad vik­ti­ga ären­den som an­hö­ri­ga måste ta hand om. För att göra det enkla­re för alla som är be­rör­da kan man utse en re­pre­sen­tant för döds­bo­et att sköta eko­no­mis­ka och andra prak­tis­ka saker. Då be­hö­ver man skriva full­makt för dödsbo.

Om det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re är de ge­men­samt an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. Det be­ty­der att de måste vara över­ens och god­kän­na allt som ska göras. Det kan då vara enkla­re att en döds­bo­de­lä­ga­re får vara re­pre­sen­tant för döds­bo­et vid ex­em­pel­vis kon­takt med banken, för­säk­rings­bo­lag och andra in­stan­ser.

Att skriva en full­makt för dödsbo in­ne­bär att en eller flera per­so­ner får döds­bo­de­lä­gar­nas god­kän­nan­de att vara ombud för döds­bo­et. Längre ner i texten finns en gratis mall med ex­em­pel på att skriva full­makt för dödsbo.

Vem kan få full­makt för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­nomi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man.

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam ar­vinge be­hö­ver du ingen full­makt ef­ter­som döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

💡 Ska du sköta ett dödsbo som nära an­hö­rig be­hö­ver du ett döds­fallin­tyg med släktut­drag.

Full­mak­ter och boupp­teck­ning

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Föl­jan­de full­mak­ter kan då vara bra att ordna:

  • Ge­ne­rell full­makt
  • Full­makt hos bank och för­säk­rings­bo­lag
  • Ombud för dödsbo hos Skat­te­ver­ket

En ge­ne­rell full­makt an­vän­der du ex­em­pel­vis till att säga upp lä­gen­het, sälja bo­stads­rätt, av­slu­ta åta­gan­den, re­pre­sen­te­ra ägande i ak­tie­bo­lag och mycket mer. Vad full­mak­ten gäller ska tyd­li­gt framgå i texten för full­mak­ten.

Läs mer om hur lång tid det tar att göra en boupp­teck­ning

När något inte kan vänta

Vissa saker kan ofta inte vänta till att boupp­teck­ning­en är klar och då kan någon till­fäl­li­gt ta hand om ären­den för den som gått bort. Du be­hö­ver då be­stäl­la ett döds­fallin­tyg med släktut­red­ning från Skat­te­ver­ket. Det visar när en person gick bort och vilka ef­ter­le­van­de som finns. Du be­hö­ver vara en av de som finns i do­ku­men­tet. Finns det en fram­tids­full­makt gäller ofta den ända tills döds­bo­de­lä­gar­na kan ta över.

Döds­fall­sin­ty­get behövs inte längre efter att boupp­teck­ning är upp­rät­tad och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket. Då fun­ge­rar istäl­let boupp­teck­ning­en som en le­gi­ti­ma­tion för döds­bo­et. Den be­hö­ver dock fort­fa­ran­de kom­bi­ne­ras med en full­makt för den som ska fö­re­trä­da döds­bo­et.

Gratis mall - Skriva full­makt dödsbo

Kan man skriva en full­makt själv? Ja, det är enkelt att själv skriva en full­makt för dödsbo och det går ut­märkt att an­vän­da en färdig mall. Text i en färdig mall kan ibland behöva an­pas­sas om full­mak­ten ska an­vän­das i en sär­skild si­tu­a­tion eller be­grän­sas på något annat sätt.

Var noga med att det tyd­li­gt fram­går vad full­makts­ta­ga­ren får lov att göra. Tänk också på att alla döds­bo­de­lä­ga­re måste skriva under full­mak­ten.

Ex­em­pel på full­makt dödsbo:

Full­makt för dödsbo

Vi ger härmed full­makts­ta­ga­ren rätt att fö­re­trä­da oss som döds­bo­de­lä­ga­re i döds­bo­et som är an­gi­vet i denna full­makt. Full­makts­ta­ga­ren har rätt att re­pre­sen­te­ra oss i alla frågor som rör döds­bo­et, in­klu­sive att för­val­ta döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der till dess att döds­bo­et är upp­löst.”

Full­mak­ten gäller dödsbo efter
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer

Full­makts­ta­ga­re
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer
Te­le­fon­num­mer
Ort och datum
Un­der­skrift
Namn­för­tyd­li­gan­de

Full­makts­gi­va­re
För­namn ef­ter­namn
Per­son­num­mer
Te­le­fon­num­mer
Ort och datum
Un­der­skrift
Namn­för­tyd­li­gan­de

Det går även att ex­em­pel­vis lägga till att full­makt­ta­ga­ren har rätt att delta vid och bevaka döds­bo­de­lä­gar­nas rätt vid boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en.

Be­hö­ver man be­vitt­na full­makt för dödsbo? Nej, det är inte ett krav men kan ändå vara bra. Lägg då till ru­bri­ken ”Be­vitt­nas av” samt samma upp­gif­ter som ovan för de två per­so­ner­na som ska be­vitt­na.

Läs mer om: full­makt gratis mall

Full­makt hos bank och för­säk­rings­bo­lag vid döds­fall

Det är bra att ta kon­takt med banken så snart som möj­li­gt efter döds­fall för att se över vad som gäller och om det finns något att agera på. Det finns tro­ligt­vis räk­ning­ar att betala och du kommer också att behöva upp­gif­ter från banken för att upp­rät­ta boupp­teck­ning­en.

Olika banker har olika ru­ti­ner för att betala räk­ning­ar och han­te­ra ären­den för dödsbo. Innan boupp­teck­ning­en är klar kommer du att behöva visa upp döds­fallin­ty­get med släktut­drag för att utföra ett ärende. Först när boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket kan döds­bo­de­lä­gar­na skriva en full­makt för bank- och för­säk­rings­ä­ren­den.

Banken, men också för­säk­rings­bo­lag kan ibland vilja att du an­vän­der deras egna blan­ket­ter för att skriva full­makt. Här kan du hitta blan­kett för full­makt dödsbo hos några av de störs­ta ban­ker­na.

Det är vik­ti­gt att också kon­tak­ta för­säk­rings­bo­la­get för att av­slu­ta even­tu­el­la för­säk­ring­ar för bostad, bil och annat. Ta kon­takt med ak­tu­ell bank och för­säk­rings­bo­lag för att se vad som gäller för just dig.

Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Skriva dokument

Kan man ta ut pengar från dödsbo?

Innan en boupp­teck­ning är klar går det bara ta ut pengar från dödsbo för att betala ut­gif­ter som inte kan vänta. Det kan ex­em­pel­vis vara för att betala räk­ning­ar för hyra, el, te­le­fon eller kost­nad re­la­te­rad till be­grav­ning och boupp­teck­ning. Som regel god­kän­ner de flesta banker inte några andra uttag innan boupp­teck­ning.

Un­dan­tag kan vara en bröstar­vinge eller annan ar­vinge som är be­ro­en­de av för­sörj­ning från den som gått bort som då kan ta ut pengar från dödsbo i för­skott. Detta kan ex­em­pel­vis vara make eller omyn­di­gt barn som enligt ärv­da­bal­ken alltid har rätt till nöd­vän­di­gt un­der­håll från döds­bo­et under tre må­na­der.

Av­slu­ta konto för dödsbo sker i regel i sam­band med att skifte av arv är klart och peng­ar­na har flyt­ta­ts över till arv­ta­ga­re. Med en full­makt kan du begära att av­slu­ta konto för dödsbo.

👍 Egen­dom eller lösöre får inte säljas eller över­tas innan boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad. Där­ef­ter fram till arv­skifte måste alla döds­bo­de­lä­ga­re vara ense om det ska göras.

Vad händer med ge­men­samt konto vid döds­fall?

Om du har ett ge­men­samt konto med en person som har gått bort blir döds­bo­et den andra kon­to­in­ne­ha­va­ren. Du kan fort­sät­ta att an­vän­da kontot som van­li­gt för­ut­sa­tt att inga be­gräns­ning­ar finns sedan ti­di­ga­re.

Om det finns andra döds­bo­de­lä­ga­re kan det vara bra att styra om din in­komst till ditt eget konto istäl­let för det ge­men­sam­ma. På så vis kan du und­vi­ka att pro­blem upp­står eller ut­gif­ter ifrå­ga­sätts. Det kan vara bra att känna till att döds­bo­et eller en de­lä­ga­re kan kräva att ett ge­men­samt konto blir låst.

Till­gång till makes konto

Som ef­ter­le­van­de make får du å andra sidan inte till­gång till din av­lid­ne makes bank­kon­ton som inte är ge­men­sam­ma. Även om du ärver din make får du tro­ligt­vis inte till­gång till peng­ar­na förrän en boupp­teck­ning och arv­skifte är klart. Först då kan peng­ar­na föras över till ditt konto.

Full­makt Skat­te­ver­ket – bli ombud för dödsbo

För att kunna lämna in de­kla­ra­tio­nen för döds­bo­et di­gi­talt måste du också göra en an­sö­kan om de­kla­ra­tions­om­bud för dödsbo. An­sö­kan kan bara göras med blan­kett hos Skat­te­ver­ket och samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re enligt boupp­teck­ning­en ska skriva under, eller av någon med full­makt för döds­bo­et.

För att ta del av sek­re­tesskyd­da­de upp­gif­ter för ett dödsbo eller ändra adres­sen för ett dödsbo måste detta tyd­li­gt stå i full­mak­ten. Det räcker då inte med en vanlig om­buds­full­makt.

💡 Du kan agera som ombud för ett dödsbo hos Skat­te­ver­ket och begära ut do­ku­ment och in­for­ma­tion från dem.

Smidigare juridik, online och enkelt!