An­ställ­nings­av­tal

Två personer som skriver på ett avtal
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-01-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett an­ställ­nings­av­tal är en ju­ri­disk hand­ling som visar vem som är ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re.

Ett an­ställ­nings­av­tal be­hö­ver inte vara skrift­lig utan kan även vara munt­li­gt. För båda par­ter­nas skull kan det dock vara bra att göra det skrift­li­gt om oklar­he­ter upp­kom­mer.

Ar­ti­keln är en grund­läg­gan­de ge­nom­gång om vad som är bra att tänka på när man skri­ver an­ställ­nings­av­tal. Den in­klu­de­rar även en ge­ne­rell mall som ex­em­pel på hur ett an­ställ­nings­av­tal kan se ut.

Varför bör man skriva ett an­ställ­nings­av­tal?

Ett an­ställ­nings­av­tal fun­ge­rar som en trygg­het för ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re.

En ar­bets­gi­va­re är t.ex. ett fö­re­tag eller en person som an­stäl­ler någon medan ar­bets­ta­ga­ren är den an­ställde. An­ställ­nings­av­ta­let in­klu­de­rar grund­läg­gan­de in­for­ma­tion om vill­ko­ren som den an­ställde har. T.ex. hur mycket den an­ställde för­vän­tas jobba, hur lång upp­säg­ningstid som gäller osv.

Ett an­ställ­nings­av­tal kan, som ti­di­ga­re nämnts, vara munt­li­gt men ett skrift­li­gt avtal gör vill­ko­ren kla­ra­re för både ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re. Det är också bra att ha om det upp­kom­mer någon kon­flikt mellan par­ter­na.

Ett avtal gör an­ställ­nings­vill­ko­ren enkla­re att bevisa. Dess­utom måste en ar­bets­gi­va­re alltid lämna skrift­lig in­for­ma­tion om ar­bets­vill­ko­ren till ar­bets­ta­ga­ren. Den in­for­ma­tio­nen brukar in­klu­de­ras i an­ställ­nings­av­ta­let.

Vad bör ett an­ställ­nings­av­tal in­klu­de­ra?

Om ar­bets­gi­va­ren har skri­vit kol­lek­tivav­tal be­hö­ver inte all in­for­ma­tion om an­ställ­ning in­klu­de­ras i an­ställ­nings­av­tal.

Utan ett kol­lek­tivav­tal ska ett an­ställ­nings­av­tal in­klu­de­ra:

 • In­for­ma­tion kring vem som är ar­bets­ta­ga­re och ar­bets­gi­va­re.
 • Un­der­skrif­ter av båda par­ter­na.
 • Vilken an­ställ­nings­form det hand­lar om.
 • Hur mycket ar­bets­ta­ga­ren för­vän­tas jobba.
 • Hur många se­mester­da­gar ar­bets­ta­ga­ren får.
 • Lön, lö­ne­för­må­ner och när lönen ska be­ta­las ut.
 • När an­ställ­ning­en på­bör­jas och (om tillämp­li­gt) när den av­slu­tas.
 • Vart ar­bets­plat­sen är nå­gon­stans.
 • Upp­säg­ningstid.
 • En kort be­skriv­ning kring ar­bets­upp­gif­ter­na samt ar­bets­ta­ga­rens tjäns­te­ti­tel eller yr­kes­be­näm­ning.
 • Om det finns ett tillämp­li­gt kol­lek­tivav­tal.

Be­ro­en­de på vilken tjänst det hand­lar om kan även flera vill­kor till­kom­ma.

Olika an­ställ­nings­for­mer

Det finns olika an­ställ­nings­for­mer som har olika ju­ri­dis­ka ef­fek­ter. Ar­ti­keln går igenom de van­li­gas­te an­ställ­nings­for­mer­na.

En tills­vi­da­re­an­ställ­ning in­ne­bär att man inte vet hur länge an­ställ­ning­en ska pågå. Det är en av de van­li­gas­te an­ställ­nings­for­mer­na på den svens­ka ar­bets­mark­na­den. En viss­tids­an­ställ­ning kan vara hel­tids­ar­bete eller på deltid vilket in­ne­bär att ar­bets­ta­ga­ren ar­be­tar t.ex. 70 % av en hel­tids­an­ställ­ning.

En pro­vanställ­ning är en an­ställ­ning som har ett slut men sedan över­går au­to­ma­tiskt till en tills­vi­da­re­an­ställ­ning när prö­vo­ti­den är slut om inte den av­slu­tas. Det är ett sätt att lära känna per­so­nen och se hur hen klarar av ar­be­tet. Om det inte fun­ge­rar så bra be­hö­ver man inte för­länga an­ställ­ning­en.

Det finns även tids­be­grän­sa­de an­ställ­ning­ar som är be­grän­sa­de i tiden. Detta måste tyd­li­gt framgå i an­ställ­nings­av­ta­let och får bara an­vän­das i sär­skil­da si­tu­a­tio­ner, t.ex. kan du an­stäl­la någon som vi­ka­rie om du ska er­sät­ta någon annan under en tid.

An­ställ­nings­av­ta­let bör in­klu­de­ra an­ställ­ning­ens lön

Ar­bets­av­ta­let bör spe­ci­fi­ce­ra lönen för an­ställ­ning­en. Det van­li­gas­te är att man får betalt må­nads­vis eller per timme. An­ställ­nings­av­ta­let ska även in­klu­de­ra even­tu­el­la lö­ne­för­må­ner. Ex­em­pel på lö­ne­för­må­ner är lunch­för­mån, flex­i­bel ar­betstid eller extra se­mester­da­gar.

💡 Tips! Lär dig grun­der­na i hur mycket skatt du ska betala

Kol­lek­tivav­ta­let

Många ar­bets­gi­va­re är bundna av ett kol­lek­tivav­tal. Det in­ne­bär att flera av an­ställ­ning­ens moment på­ver­kas av av­ta­let.

Om ar­bets­gi­va­ren är bunden av ett kol­lek­tivav­tal kan an­ställ­nings­av­ta­let in­ne­hål­la mindre in­for­ma­tion. Då finns det inte ett behov av att ha an­ställ­ning­ens vill­kor ”på papper”. Det ska även framgå av an­ställ­nings­av­ta­let.

An­ställ­nings­av­tal mall

Nedan pre­sen­te­ras en ge­ne­rell mall på ett an­ställ­nings­av­tal.

An­ställ­nings­av­tal

Ar­bets­gi­va­re

Nils­sons fisk AB.

Or­ga­ni­sa­tions­num­mer: XXXXX-XXXX

Adress: Fisk­vä­gen 2, 103 78 Stock­holm

Ar­bets­ta­ga­re

Lena Svens­son

Per­son­num­mer: XXXX-XXXX

Adress: Kungs­ga­tan 2, 180 45 Stock­holm

An­ställ­ning

Be­fatt­ning: Kas­sörs­ka

Ar­bets­upp­gif­ter: Stå i kassan och sköta eko­no­min.

An­ställ­nings­form: Tills­vi­da­re­an­ställ­ning.

Ar­betstim­mar: 30 timmar i veckan vilket utgör 75 % av en hel­tids­an­ställ­ning.

An­ställ­ning­en till­träds den 4 / 5 2023

Lön be­ta­las ut med 125 kr/tim.

Över­tids­er­sätt­ning

Över­tids­er­sätt­ning­en är må­nads­lön delat med 94 för varje timme från kloc­kan 06.00 fram till kloc­kan 20.00 på helg­fria mån­da­gar - fre­da­gar.

Om­fat­tas av kol­lek­tivav­tal: Ja, Svensk handel, De­talj­han­del

Om kol­lek­tivav­tal inte är tillämp­li­gt be­hö­ver yt­ter­li­ga­re fakta angesDessa är:

Se­mes­ter

Ar­bets­ta­ga­ren har rätt till 25 dagars se­mes­ter per år.

Se­meste­rer­sätt­ning be­ta­las ut.

För­säk­ring­ar

Ar­bets­gi­va­ren ska till den an­ställ­des förmån be­kos­ta in­di­vi­du­ell tjäns­te­pen­sions­för­säk­ring som om­fat­tar ål­derspen­sio­nen.

För­må­ner

Lunch­för­mån om 75 kr varje dag.

Kon­kur­rensklau­sul

Ar­bets­ta­ga­ren får inte be­driva kon­kur­re­ran­de verk­sam­het under an­ställ­ning­en.

💡 Visste du att: elektro­nisk sig­na­tur, av avtal som an­ställ­nings­av­tal, räknas som ett ju­ri­diskt god­känt sätt att sig­ne­ra do­ku­ment? Hos Aatos kan du sig­ne­ra dina do­ku­ment gratis.

Lär av Aatos kun­skaps­bank

Klicka in dig i Aatos da­ta­bank med ar­tik­lar som på ett enkelt sätt för­kla­rar ju­ri­dik inom bland annat fa­mil­je­rätt. Få det enkelt för­kla­rat om ämnen som hur du be­ta­lar skul­dersamä­gan­de­rätts­av­tal till bo­stads­tillägg.

Många van­li­ga frågor finner sina svar här. Dess­utom kan ar­tik­lar­na hjälpa dig att ställa precis rätt frågor till oss, när du skapar ett ju­ri­diskt do­ku­ment med oss.

Klicka på knap­pen nedan för att se vilka ju­ri­dis­ka do­ku­ment som finns hos Aatos.

Person skriver på ett avtal

Smidigare juridik, online och enkelt!