Elektro­nisk sig­ne­ring

Person som sitter vid mobiltelefon och dator
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-20 ● 3 minuter
Dela artikeln
Att sig­ne­ra do­ku­ment och avtal med elektro­nisk sig­ne­ring blir allt van­li­ga­re och idag är det möj­li­gt att sig­ne­ra de flesta hand­ling­ar di­gi­talt. Men vad gäller rent ju­ri­diskt och i vilka fall är det inte okej med elektro­nisk sig­ne­ring för ju­ri­dis­ka do­ku­ment?

Få koll på vad som gäller ju­ri­diskt när det kommer till elektro­nisk sig­ne­ring. Allt ifrån när elektro­nisk sig­na­tur är god­känd, och inte. Vi går igenom vilka do­ku­ment som du kan sig­ne­ra elektro­niskt och vilka som kräver en pap­pers­sig­na­tur.

Vad gäller ju­ri­diskt för elektro­nisk sig­ne­ring?

Elektro­nisk sig­ne­ring, eller di­gi­tal sig­ne­ring, som det också kallas, be­trak­tas ju­ri­diskt sett som ett god­känt sätt att sig­ne­ra hand­ling­ar. In­ter­na­tio­nellt har många länder lag­stift­ning om att god­kän­na elektro­nisk sig­ne­ring och inom EU finns eIDAS-för­ord­ning­en som säger att elektro­nisk sig­ne­ring ska vara gil­ti­gt.

Den svens­ka lagen har väl­di­gt få krav för att ingå ett avtal, vilket gör att det går att ingå ett avtal på väl­di­gt många olika sätt. Nästan alla avtal kan ingås munt­li­gt och fort­fa­ran­de vara gil­ti­ga, vilket be­ty­der att elektro­nisk sig­ne­ring för dessa avtal också är gil­ti­gt. Lagen stäl­ler helt enkelt inte upp något krav på att det ska vara en skrift­lig sig­ne­ring. Ett skrift­li­gt avtal med sig­ne­ring är där­e­mot alltid att re­kom­men­de­ra så det inte upp­står oklar­he­ter om av­ta­let.

⚠️ Det finns dock un­dan­tag när det inte är möj­li­gt att sig­ne­ra elektro­niskt. Vi åter­kom­mer till dessa senare.

Vilka do­ku­ment kan sig­ne­ras elektro­niskt?

Nästan alla do­ku­ment kan sig­ne­ras di­gi­talt. Enkelt be­skri­vet kan alla do­ku­ment där det inte finns spe­ci­fi­ka lag­reg­ler kring sig­ne­ring, sig­ne­ras di­gi­talt.

Hy­res­av­tal, kundav­tal med fö­re­tag, mö­tes­pro­to­koll, an­ställ­nings­av­tal m.m. är ex­em­pel på avtal som går bra att sig­ne­ra di­gi­talt.

De allra flesta avtal i dagens sam­häl­le går bra att sig­ne­ra di­gi­talt, men nedan kommer vi att be­skriva vilka avtal som är un­dan­tag­na.

🤓 Läs om hur du an­vän­der eletro­nisk sig­na­tur gratis med Aatos.

Do­ku­ment som inte kan sig­ne­ras elektro­niskt

I vissa spe­ci­fi­ka lagar fram­går det att sär­skil­da do­ku­ment inte kan sig­ne­ras di­gi­talt. Dessa do­ku­ment är sådana do­ku­ment som sär­skil­da krav enligt lagen för att vara gil­ti­ga.

Över­lå­tel­se eller för­sälj­ning av fast egen­dom

Över­lå­tel­se eller för­sälj­ning av fast egen­dom måste sig­ne­ras skrift­li­gt med penna på papper. Det fram­går av Jor­da­bal­ken, som re­gle­rar vad som gäller för fast egen­dom.

Det finns mycket tyd­li­ga regler för vad som be­trak­tas som ett gil­ti­gt köp av fast egen­dom och kraven måste vara upp­fyll­da.

Tes­ta­men­te

Tes­ta­men­te måste, enligt Ärv­da­bal­ken, alltid sig­ne­ras skrift­li­gt. Det finns dock ett un­dan­tag från regeln, vilket enbart gäller vid så kallat nöd­tes­ta­men­te.

Ett nöd­tes­ta­men­te är ett tes­ta­men­te som skrivs när per­so­nen till ex­em­pel på grund av en svår sjuk­dom inte har möj­lig­het att skriva ett tes­ta­men­te som upp­fyl­ler form­kra­ven.

Fram­tids­full­makt och äk­ten­skaps­för­ord

Fram­tids­full­mak­ter måste sig­ne­ras skrift­li­gt med penna på papper, vilket fram­går av lagen om fram­tids­full­mak­ter. Det­sam­ma gäller för äk­ten­skaps­för­ord, som också måste sig­ne­ras för hand.

Det van­li­gas­te är att do­ku­men­tet skrivs ut på papper som man sedan kan skriva under skrift­li­gt. Äk­ten­skaps­för­ord ska skic­kas in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring för att det ska bli gil­ti­gt. Fram­tids­full­mak­ten ska inte skic­kas nå­gon­stans utan för­va­ras på ett säkert ställe tills den behövs.

Boupp­teck­ning

En boupp­teck­ning­en måste enligt Ärv­da­bal­ken skri­vas under med penna på papper på själva hand­ling­en. Där­ut­ö­ver måste också de två för­rätt­nings­män­nen skriva under den på papp­ret.

Läs mer om du kan un­der­teck­na ditt tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning di­gi­talt med hjälp av elektro­nisk sig­ne­ring.

Hos Aatos får du alltid gratis ju­ri­disk råd­giv­ning, när du an­vän­der någon av våra tjäns­ter. Vi finns här för alla er som an­vän­der vår elektro­nis­ka sig­ne­ring eller för dig som fun­de­rar på att skapa ett ju­ri­diskt do­ku­ment med oss.

Sam­man­fatt­ning

Sam­man­fatt­nings­vis går de allra flesta avtal i dagens sam­häl­le att sig­ne­ra di­gi­talt. Det gäller allt ifrån sam­ar­bets­av­tal och hy­res­kon­trakt till avtal med för­säk­rings­bo­lag m.m. Elektro­nisk sig­ne­ring är ett snabbt och ef­fek­tivt sätt att sig­ne­ra hand­ling­ar, istäl­let för att det ska skic­kas på post.

💡 Guide för hur man gör en di­gi­tal sig­na­tur!

Även om ut­veck­ling­en går framåt finns det fort­fa­ran­de hand­ling­ar där det ställs krav på att sig­ne­ring­en ska ske skrift­li­gt. Detta är ofta gamla regler som fort­fa­ran­de lever kvar. Suc­ces­sivt går ut­veck­ling­en mot att allt sig­ne­ras di­gi­talt, men än idag finns det vissa hand­ling­ar som enbart är möj­li­ga att sig­ne­ra skrift­li­gt. Detta lär dock ut­veck­las och om tio år ser för­mod­li­gen läget helt an­norlun­da ut.

För de do­ku­ment som inte kan sig­ne­ras di­gi­talt kan du köpa till hem­le­ve­rans eller välja att skriva ut själv. Har du inte en skri­va­re själv kan du till ex­em­pel besöka bib­li­o­te­ket eller skriva ut hos en bekant. Bib­li­o­te­ken ska kunna er­bju­da skri­va­re och det kostar någon krona per sida.

💻 Hos Aatos kan du sig­ne­ra dina do­ku­ment och avtal elektro­niskt med vår tjänst Aatos sign!

Dra nytta av vår kun­skapsbank!

Vår da­ta­bank med ar­tik­lar som för­kla­rar ju­ri­dik enkelt. Lär dig allt om ex­em­pel­vis bo­stads­tillägg eller grun­der­na i att räkna ut skatt på arbete. Många van­li­ga fun­de­ring­ar hittar du svar på här!

Vidare kan du läsa om vilka ju­ri­dis­ka do­ku­ment du kan skapa hos Aatos. Följ knap­pen nedan.

Smidigare juridik, online och enkelt!