Elektro­nisk sig­na­tur med Aatos

Person som arbetar digitalt framför dator
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-03-10 ● 4 minuter
Dela artikeln
Sig­ne­ra do­ku­ment snabbt och enkelt med en di­gi­tal sig­na­tur. Med Aatos elektro­nis­ka sig­na­tur kan du skriva under kon­trakt, avtal och andra do­ku­ment som kräver en un­der­skrift. Testa gratis.

Med storm­s­teg han­te­rar vi allt fler ären­den di­gi­talt. Det börjar bli en själv­klar­het.

Aatos har en tjänst för elektro­nisk sig­na­tur som heter Aatos Sign och som kan testas gratis. Den gör det möj­li­gt för båda parter att sig­ne­ra do­ku­ment obe­ro­en­de var ni be­fin­ner er. Aatos di­gi­ta­la sig­na­tur kan göras både med eller utan BankID.

Upp­täck hur du enkelt kan sig­ne­ra avtal och andra do­ku­ment elektro­niskt med Aatos Sign. Här för­kla­rar vi hur du gör.

Elektro­nisk sig­na­tur för avtal eller andra vik­ti­ga do­ku­ment

Det finns många do­ku­ment och avtal som ska skri­vas under både som pri­vat­per­son och som fö­re­ta­ga­re. Det kan vara kö­pe­kon­trakt, hy­res­kon­trakt, en full­makt, en över­ens­kom­mel­se, avtal för kon­sultupp­drag och mycket mer.

Många skic­kar av­ta­let med e-post och ber om un­der­skrift, scan­nar in och skic­kar till­ba­ka. Det tar tid och är ett osmi­di­gt sätt. Många vill att sig­ne­ring av avtal ska vara smi­di­ga­re.

Du kan också an­vän­da di­gi­tal sig­ne­ring när du vill för­säk­ra dig om att andra har tagit del av ett visst do­ku­ment. Ex­em­pel kan vara om du vill vara säker på att någon har läst dina vill­kor eller sär­skil­da in­struk­tio­ner. Du får då ett bevis på det.

Aatos elektro­nis­ka sig­na­tur

Med Aatos sig­ne­rings­tjänst, Aatos Sign, kan du välja om du vill sig­ne­ra ditt PDF-do­ku­ment med BankID eller med di­gi­tal namn­teck­ning. BankID bidrar till att sig­na­tu­ren blir en så kallad avan­ce­rad elektro­nisk sig­na­tur som in­ne­bär en star­ka­re sig­ne­ring ef­ter­som den som sig­ne­rar måste iden­ti­fi­e­ra sig med BankID.

Båda sig­ne­rings­me­to­der­na som Aatos Sign er­bju­der in­ne­bär dock ett säk­ra­re al­ter­na­tiv än det tra­di­tio­nel­la med penna på papper eller att scanna in ett do­ku­ment ef­ter­som tjäns­ten kon­trol­le­rar att do­ku­men­tet inte har änd­ra­ts och re­gi­stre­rar in­for­ma­tion om vilken e-post­a­dress som an­vän­ts för sig­ne­ring, datum och tid för sig­ne­ring­en.

Så an­vän­der du Aatos elektro­nis­ka sig­na­tur

Osäker på hur du an­vän­der vår elektro­nis­ka sig­na­tur? Här för­kla­rar vi steg för steg.

Skapa ett an­vän­dar­kon­to

1. Gå till Aatos Sign och klicka ’Logga in’. Längst ner i den nya rutan kan du välja att skapa ett an­vän­dar­kon­to kost­nads­fri­tt.

2. Fyll i din e-post och skicka. Strax där­ef­ter får du ett mail med knap­pen ’Skapa ditt konto’. Klicka på knap­pen!

3. Ve­ri­fi­e­ra ditt an­vän­dar­kon­to genom att ange ett lö­se­nord.

4. Klart! Du leds nu till väl­komst­si­dan och kan direkt ladda upp do­ku­ment som du vill sig­ne­ra. Mer om detta i nästa av­sni­tt.

💡 Fick du inget mail? Kon­trol­le­ra att det inte ham­na­de i skräp­kor­gen.

💡 Kom du inte vidare från någon av si­dor­na? Kon­trol­le­ra att din webb­lä­sa­re inte bloc­ke­rar sidan.

Skapa sig­ne­rings­pro­cess

1. Gå till sidan för Aatos Sign

Klicka på knap­pen för ‘Sig­ne­ra do­ku­ment’. Det tar dig till första steget där du väljer mellan att ’Börja’ eller ’Visa’ do­ku­men­tet.

2. Ange mot­ta­ga­re

Om du väljer ’Börja’ så blir nästa steg att välja vilka som ska sig­ne­ra. Du får här tre al­ter­na­tiv:

 • Jag och andra
 • Endast jag
 • Endast andra

Du får där­ef­ter välja om du vill an­vän­da stark sig­ne­ring, också kallad avan­ce­rad sig­na­tur, med BankID eller om du vill att sig­ne­ring­en ska göras med en di­gi­tal namn­teck­ning.

3. Ladda upp do­ku­ment

Klicka på ’Lägg till do­ku­ment’ och välj do­ku­men­tet som ska sig­ne­ras. Fyll i namn och e-post­a­dress till de per­so­ner som ska sig­ne­ra. Du kan lägga till fler per­so­ner genom att klicka på knap­pen ’Lägg till person’.

4. Skicka för sig­ne­ring

Klicka på knap­pen ’Sänd do­ku­men­tet för sig­ne­ring’. Alla som ska sig­ne­ra elektro­niskt får då ett e-post­med­de­lan­de med en länk.

Sig­ne­ra do­ku­ment

I e-post­med­de­lan­det finns en länk till do­ku­men­tet som ska sig­ne­ras. Här får du al­ter­na­ti­ven:

 • För­hands­grans­ka
 • Ladda ned
 • Radera
 • Sig­ne­ra
 • Avvisa

För att sig­ne­ra klic­kar du på “Sig­ne­ra”. I rutan som kommer upp måste du först be­kräf­ta att du läst in­ne­hål­let i do­ku­men­tet du ska sig­ne­ra.

Du väljer sedan om du vill sig­ne­ra genom att iden­ti­fi­e­ra dig med BankID eller utan.

Väljer du att sig­ne­ra med BankID skic­kas du vidare till BankID och får välja vilken enhet du har ditt cer­ti­fi­kat in­stal­le­rat på, om det är på samma enhet eller ett mobilt. Följ sedan pro­ces­sen enligt in­struk­tio­ner­na.

Vill du inte an­vän­da BankID sig­ne­rar du do­ku­men­tet på fri hand genom att skriva din sig­na­tur med ett finger på musplat­tan, med en penna för touch­skärm eller med musen.

Klicka sedan på ’Sig­ne­ra do­ku­ment’.

6. Visa do­ku­ment

Alla som har sig­ne­rat kan för­hands­grans­ka eller ladda ner det sig­ne­ra­de do­ku­men­tet. När samt­li­ga parter har skri­vit under får man ett e-post med en länk till det slut­gil­ti­ga do­ku­men­tet.

💡 Tips! Det är lät­tast att sig­ne­ra namn­teck­ning­en med penna eller fing­ret. Om du inte blir nöjd med din un­der­skrift kan du ta bort den och prova igen tills att det blir bra.

För­de­lar med elektro­nisk sig­na­tur

Jäm­fört med sig­ne­ring på papper så ger elektro­nisk sig­na­tur många rik­ti­gt bra för­de­lar:

 • Sig­ne­ra var du än be­fin­ner dig i värl­den 
 • Sig­ne­ra när det passar dig
 • Di­gi­ta­la do­ku­ment går snabbt och lätt att dela med andra
 • Du be­hö­ver inte skriva ut eller scanna in sig­ne­rat do­ku­ment
 • Inga papper att hålla reda på – allt finns online och/eller som ned­lad­dad PDF
 • Mer in­for­ma­tion sparas om sig­ne­ring­en

Nack­de­lar med elektro­nisk sig­na­tur

Elektro­nisk sig­na­tur har också ett par nack­de­lar som är bra att vara med­ve­ten om. På så vis kan du an­vän­da den på ett klokt sätt:

 • Skill­nad på sä­ker­hets­nivå: Di­gi­ta­la sig­na­tu­rer håller olika stan­dar­der och möter därför olika höga krav. För en lekman kan det därför vara svårt att veta om en elektro­nisk sig­na­tur är ju­ri­diskt giltig för det spe­ci­fi­ka do­ku­ment som ska skri­vas under. Ex­em­pel­vis kan sä­ker­hets­kra­vet på di­gi­tal sig­na­tur skilja sig mellan ett avtal mellan pri­vat­per­so­ner i Sve­ri­ge re­spek­tive ett mul­ti­na­tio­nellt avtal mellan or­ga­ni­sa­tio­ner.
 • Lite för enkelt att sig­ne­ra: Ef­ter­som det går lätt och snabbt att sig­ne­ra avtal elektro­niskt så kan det också vara för enkelt att klicka förbi det finstil­ta. Men avtal online är lika bin­dan­de som fy­sis­ka avtal så läs och förstå vill­ko­ren innan du sig­ne­rar!

Elektro­nisk sig­na­tur och di­gi­tal sig­na­tur

Med elektro­nisk sig­na­tur och di­gi­tal sig­na­tur menar vi för det mesta samma sak. Tittar vi där­e­mot på vad be­grep­pen verk­li­gen be­ty­der så är de lite olika.

Elektro­nisk sig­na­tur

Elektro­nisk sig­na­tur är ett över­gri­pan­de ut­tryck för att sig­ne­ra något elektro­niskt istäl­let för att ma­nu­ellt sig­ne­ra med penna på papper. Det kan vara något du sig­ne­rar på nätet eller i en bärbar enhet när du får ett paket hem­le­ve­re­rat. Kan också sam­man­fat­tas som en tjänst, precis som den vi er­bju­der här hos Aatos.

Di­gi­tal sig­na­tur

Di­gi­tal sig­na­tur kan be­skri­vas som en un­der­ka­te­gori till elektro­nisk sig­na­tur och syftar på tek­ni­ken och ma­te­ma­ti­ken som i bak­grun­den för­säk­rar om att din un­der­skrift är unik och kopp­lad till dig per­son­li­gen.

Går det att sig­ne­ra tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt elektro­niskt?

För just tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt är kraven vid sig­ne­ring lite högre och det går därför inte att sig­ne­ra elektro­niskt. Om du gör ett tes­ta­men­te eller en fram­tids­full­makt ska du näm­li­gen un­der­teck­na do­ku­men­ten sam­ti­di­gt som dina vitt­nen med penna på papper. Det är ett lag­krav.

Po­äng­en är att alla ska se varand­ra skriva under do­ku­men­tet och på så sätt be­vitt­na un­der­teck­nan­det. Vitt­ne­nas un­der­skrif­ter in­ty­gar alltså att de såg tes­ta­torn eller full­makts­gi­va­ren skriva under.

Men även om fysisk när­varo, penna och papper är ett krav så kan upp­rät­tan­det av do­ku­men­ten bli både enkla­re och snab­ba­re genom att göra det di­gi­talt. Det är ex­em­pel­vis möj­li­gt att dela do­ku­men­tet så att alla i förväg kan läsa igenom och pre­li­mi­närt god­kän­na in­ne­hål­let. Allt är då klart inför att alla samlas fy­siskt och skri­ver under.

Elektro­nisk sig­na­tur – prova kost­nads­fri­tt

Aatos elektro­nis­ka sig­na­tur är en tjänst för att göra det enkla­re att sig­ne­ra de avtal som du kan göra med Aatos. Men du kan också sig­ne­ra ett eget do­ku­ment – vilket som helst. Du kan prova tjäns­ten gratis för sig­ne­ring­ar av två do­ku­ment.

Vi tycker att det är väl­di­gt vik­ti­gt att ju­ri­dis­ka do­ku­ment verk­li­gen blir av. Därför kan du prova tjäns­ten gratis!

Ut­fors­ka gärna även Aatos tjänst för att skriva sam­bo­av­tal, gå­vobrev, skul­debrev, göra boupp­teck­ning och mycket mer!

💡Se hur du gör en di­gi­tal sig­na­tur!

👍 När du gör ett ju­ri­diskt avtal med Aatos kan du ställa frågor och få ju­ri­disk hjälp av en jurist via chatt och mejl utan extra kost­nad.
Smidigare juridik, online och enkelt!