Grun­der­na i att räkna ut skatt på arbete

volkan-olmez-aG-pvyMsbis-unsplash.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-06-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
Vill du veta hur mycket skatt du ska betala i år? Kanske vill du kon­trol­le­ra att allt stäm­mer i de­kla­ra­tio­nen och att din ar­bets­gi­va­re har räknat rätt på din lön. Här följer en enkel in­tro­duk­tion till hur du kan räkna ut skatt. Lär dig hur du räknar ut skatt på din lön och de många de­tal­jer som finns kring allt från avdrag till skat­te­sat­ser.

Skatt kan verka kom­pli­ce­rat och om det är hela skat­te­sy­ste­met som du vill förstå är vi be­red­da att hålla med dig. I dom allra flesta fall be­hö­ver vi som pri­vat­per­so­ner tack och lov bara förstå en liten del. Och den mest re­le­van­ta delen är be­tyd­li­gt mer han­ter­bar. I denna ar­ti­kel fo­ku­se­rar vi på att räkna ut skatt på lön.

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att ingen skatte­de­kla­ra­tion är den andra lik. Vi utgår här från ett slag för­enk­lat nor­mal­fall. Din en­skil­da skat­te­si­tu­a­tion kommer med sä­ker­het att se lite an­norlun­da ut. Därför av­slu­tar vi ar­ti­keln med ett av­sni­tt om bra saker att tänka på vid skatt.

Kom­mu­nal­ska­tt

För att räkna ut din skatt be­hö­ver du ha koll på kom­mu­nal­skat­ten. Den utgör grund­bul­ten i skatt på lön och pen­sion. Exakt vilken skat­te­sa­ts du har beror på vilken kommun du bor i. Ge­nom­snit­tet är cirka 32% och du kan hitta skat­te­sat­sen för din kommun hos SCB.

Kom­mu­nal­skat­ten går precis som det låter, till kom­mu­ner­na men även till re­gi­o­ner­na. Namnet är lite miss­vi­san­de men kommer av att be­ty­del­sen av ordet "kommun" i lag­stift­ning­en har en bre­da­re de­fi­ni­tion än vad det har i folk­mun.

Stat­lig in­komst­ska­tt

Den stat­li­ga in­komst­skat­ten till­kom­mer när du har en be­skatt­nings­bar in­komst på över 598 500 kr/år (2023), det vill säga cirka 50 000 kr/mån. Första steget av den stat­li­ga in­komst­skat­ten är yt­ter­li­ga­re 20%. Om du har 32% i kom­mu­nal­ska­tt, så blir det alltså 52%.

👉 Vik­ti­gt att förstå är att detta är skatt enbart för den lön som över­sti­ger 598 500kr/år. Ett van­li­gt miss­för­stånd är att din skatt plöts­li­gt blir mycket högre om du över­sti­ger skikt­grän­sen. Alltså om du tjänar 600 000 kr istäl­let för 598 000. Det är inte fallet. Den högre skat­te­sat­sen tas enbart ut på mel­lan­skill­na­den mellan din lön och skikt­grän­sen (se räk­ne­ex­em­pel nedan).

Här kommer be­grep­pen mar­gi­nal­ska­tt och ef­fek­tiv skatt in.

 • Mar­gi­nal­ska­tt är den skatt du be­ta­lar på din sista tjä­na­de tu­sen­lapp.
 • Ef­fek­tiva skat­ten är hur stor andel av din lön du be­ta­lar i skatt, det vill säga betald skatt/lön. Tjänar du 700 000 kr/år så blir din mar­gi­nal­ska­tt alltså runt 52%, medan din ef­fek­tiva skatt hade varit be­tyd­li­gt lägre (se räk­ne­ex­em­pel nedan).

Läs mer: Så an­vän­der du elektro­nisk sig­na­tur gratis med Aatos

Kyrko- och be­grav­nings­av­gift

När du ska räkna ut lön efter skatt be­hö­ver du också tänka på kyr­ko­av­gif­ten.

Kyr­ko­av­gift be­ta­lar du om du är med i Svens­ka kyrkan eller annat tros­sam­fund. Det fun­ge­rar som en med­lems­av­gift som du be­ta­lar i sam­band med skatt på lön. Av­gif­ten beror på tros­sam­fund och för­sam­ling, men ligger mellan 0,5-1,8%. Är du inte medlem i något tros­sam­fund be­ta­lar du alltså inte denna avgift.

👉 Be­grav­nings­av­gif­ten är till skill­nad från kyr­ko­av­gif­ten inte fri­vil­lig utan alla måste betala den. Den ligger 2023 på cirka 0,25% (0,065% i Stock­hol­ms kommun).

💡 Insikt: Ingen gå­voska­tt - men det kan ändå bli skatt på gåva

Räkna ut skatt - Skill­na­den mellan skat­te­av­drag och skat­te­re­duk­tion

Skat­te­av­drag och skat­te­re­duk­tion är två be­grepp som är lätta att blanda ihop. Båda be­ty­der att du be­ta­lar mindre i skatt. Skill­na­den ligger i när det kommer in i be­räk­ning­en (se nedan).

Ett skat­te­av­drag räknar man av från sin be­skatt­nings­ba­ra in­komst, alltså innan man dragit av skatt på lönen. En skat­te­re­duk­tion är en av­räk­ning från ens skatt efter man tilläm­pat skat­te­sat­sen.

Ex­em­pel, räkna ut skatt: Avdrag vs re­duk­tion

Avdrag på 10 000 kr

100 000 kr (lön) - 10 000 kr (avdrag) = 90 000 kr

90 000 kr * 0.3 (30% skatt) = 27 000 kr i skatt

100 000 kr - 27 000 kr = 73 000 kr i lön efter skatt

Kvar i plån­bo­ken: 73 000 kr

Re­duk­tion på 10 000 kr

100 000 kr (lön) * 0.3 (30% skatt) = 30 000 kr i skatt innan re­duk­tion

30 000 kr - 10 000 kr = 20 000 kr i skatt

100 000 kr - 20 000 kr = 80 000 kr i lön efter skatt

Kvar i plån­bo­ken: 80 000 kr

Grundav­drag

Det mest grund­läg­gan­de avdrag är grundav­dra­get. Av­dra­get fun­ge­rar som en nedre gräns för när du måste betala skatt. Tjänar man under 22 200 kr/år be­hö­ver du på grund av av­dra­get inte betala någon skatt. Det kan ex­em­pel­vis bli ak­tu­ellt för någon som bara som­mar­job­bar lite grann.

För att det inte ska straff sig att tjäna mer, så får även dom som tjänar över 22 200 kr/år räkna av ett grundav­drag från sin be­skatt­nings­ba­ra in­komst. Hur stort grundav­dra­get är beror på din in­komst och hur mycket det är hittar du hos skat­te­ver­ket.

Jobb­skat­te­av­drag när du ska räkna ut din skatt

Trots namnet är jobb­skat­te­av­dra­get en skat­te­re­duk­tion_._ I prak­ti­ken är jobb­skat­te­av­dra­get en re­duk­tion på grund av lön. I denna ar­ti­keln har vi för en­kel­he­tens skull hit­tills enbart pratat om lön som din be­skatt­nings­ba­ra in­komst.

Men även andra in­koms­ter som sjuk­pen­ning är också en be­skatt­nings­bar in­komst. Jobb­skat­te­av­drag får du dock inte på sådana in­koms­ter. Hur stort jobb­skat­te­av­dra­get är beror på din lön. Som högst är det en re­duk­tion på cirka 3 000 kr för dom med en må­nads­lön mellan 35 000 kr och 59 000 kr.

Ex­em­pel räkna ut skatt på lön

Låt oss anta att du har en lön på 1 000 000 kr/år, bor i Hu­diksvalls kommun (och för­sam­ling) samt har en skat­te­re­duk­tion på 50 000 kr (t.ex. från rut-avdrag). Så här skulle du i så fall räkna ut din skatt:

Först drar vi av grundav­dra­get från den be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ten, i detta fall 15 400 kr.

1 000 000 - 15 400 = 984 600 kr (detta är alltså din be­skatt­nings­ba­ra in­komst)

Sedan räknar vi ut hur mycket av detta som ska skat­tas med stat­lig in­komst­ska­tt.

984 600 - 598 500 = 386 100 kr

Ta där­ef­ter reda på din skat­te­sa­ts.

Utan stat­lig in­komst­ska­tt: 33,12% (Skat­te­sa­ts Hu­diksvall) + 0.933% (Kyr­ko­av­gift Hu­diksvall kommun) + 0.258% (be­grav­nings­av­gift) = 34.311%

Med stat­lig in­komst­ska­tt: 34.311% + 20% = 54.311% (din mar­gi­nal­ska­tt)

Nu ska vi räkna ut skatt.

386 100 * 54.311% = ~209 695 kr

598 500 * 34.311% = ~205 351 kr

--> 209 695 + 205 351 = 415 046 kr (din skatt innan re­duk­tio­ner)

Här efter drar vi av skat­te­re­duk­tio­ner

50 000 kr för rut-avdrag och 28 512 kr för jobb­skat­te­av­drag.

415 046 - 50 000 - 28 512 = 336 534 kr (din slut­li­ga skatt)

Så mycket får du kvar i plån­bo­ken?

1 000 000 - 336 534 + 15 400 (grundav­dra­get) = 678 866 kr

⚠️ OBS Detta är en för­enklad ut­räk­ning. I verk­lig­he­ten finns det fler av­gif­ter och re­duk­tio­ner som till­kom­mer. I vårat fall till ex­em­pel public ser­vice-avgift och en re­duk­tion för att Hu­diksvall räknas som en gles­bygds­kom­mun.

Läs även: Be­hö­ver vi ett sam­bo­av­tal?

Vad räknas som in­komst från tjänst?

En grund­re­gel är allt allt du får av din ar­bets­gi­va­re av värde är in­komst från tjänst. Det kan vara

 • Sjuk­pen­ning
 • Se­meste­rer­sätt­ning
 • Re­se­er­sätt­ning
 • Ar­bets­för­må­ner t.ex. för­måns­bil eller be­tal­da mål­ti­der

Som in­komst räknar man även med sådant du får istäl­let för lön, till ex­em­pel sjuklön.

Vissa för­må­ner är dock av­drags­gill och är då inte räk­na­de som en in­komst. Ex­em­pel på det är frukt och kaffe på kon­to­ret eller frisk­vårds­bi­drag upp till 5 000 kr om året.

Även vissa in­koms­ter som inte kommer från ar­bets­gi­va­ren kan vara in­komst från tjänst. Här rör det sig om sådant som pen­sion (allmän, tjäns­te & privat pen­sion), livs­rän­ta och hob­by­verk­sam­het.

Bra skat­te­av­drag och skat­te­re­duk­tio­ner att ha koll på

Som sagt är det svens­ka skat­te­sy­ste­met kom­plext och det finns många avdrag och re­duk­tio­ner. Det är alltså svårt att ha koll på alla. Därför har vi ploc­kat fram det vik­ti­gas­te att ha koll på.

Dom två allra van­li­gas­te har vi redan prata om grundav­dra­get och jobb­skat­te­av­dra­get. Här är det övriga du borde ha koll på:

 • ROT-avdrag: Re­duk­tion för hus­hålls­ar­bete så som städ­ning. Upp till 50 000 kr/år. ROT och RUT till­sam­mans max 75 000 kr.
 • RUT-avdrag: Re­duk­tion för ar­bets­kost­na­der vid för­bätt­rings­ar­bete på bostad. Upp till 75 000 kr/år till­sam­mans med ROT. RUT går att för­de­la mellan dig och din part­ner på ge­men­sam bostad.
 • Rän­te­kost­na­der vid lån: Har du rän­te­kost­na­der från till ex­em­pel ett bolån (ej CSN) så kan det ge möj­lig­het till avdrag. Har du haft in­koms­ter från aktier eller fonder räknas rän­te­kost­na­den i första hand av mot dom. 
 • Ka­pital­för­lus­ter: Har du sålt aktier och fonder till en för­lust ger det upphov till en skat­te­re­duk­tion. Gäller dock ej in­ve­ste­rings­spar­kon­ton (ISK).
 • Mobil, mjuk­va­ra, ar­bets­ut­rust­ning m.m.: Ma­te­ri­al, pro­gram och ut­rust­ning du an­vän­der i tjäns­ten kan ge upphov till avdrag om inte din ar­bets­gi­va­re förser dig med dom. Detta in­ne­fat­tar i vissa fall även hem­ma­kon­tor. 
 • Resor till och från jobbet: Re­se­kost­na­der kan räknas av upp till 11 000 kr/år. Spe­ci­el­la regler gäller be­ro­en­de på trans­port­sätt. 
 • Kost­na­der för ar­bets­sö­kan­de: Kost­na­der i sam­band med att söka jobb kan i viss fall räknas av, till ex­em­pel re­se­kost­na­der till ar­bets­för­med­ling­en.
 • Dubbel bo­sätt­ning: Till ex­em­pel om du vec­ko­pend­lar och därav har två bo­stä­der kan du få göra avdrag med sch­blon­be­lopp. Gäller under be­grän­sad tid och enbart om det var nöd­vän­di­gt att du skaf­fa­de bostad för nytt arbete.
 • Vissa kli­mat­vän­li­ga ak­tio­ner: Det finns re­duk­tio­ner för för­sälj­ning av för­ny­bar el (van­li­gen över­skott från egna sol­cel­ler) och för in­stal­la­tion av grön teknik (liknar ROT/RUT-av­dra­gen). 
 • Gåvor: Gåvor till, av Skat­te­ver­ket, god­kän­da mot­ta­ga­re kan in­ne­bä­ra en skat­te­re­duk­tion mot­sva­ran­de 25% av gåvans värde. Varje en­skild gåva måste vara minst 200 kr och under året ska gå­vor­na uppnå ett värde om minst 2 000 kr. Max­be­lopp för re­duk­tio­nen är 3 000 kr.

⚠️ Tänk på att be­skriv­ning­ar­na av av­dra­gen och re­duk­tio­ner­na är över­sikt­li­ga. Det finns när­ma­re regler om när du kva­li­fi­ce­rar dig för dom. Besök Skat­te­ver­ket för vidare upp­gif­ter.

Läs också: När gå­vobrev behövs och kan göra skill­nad

Hur ska jag rent prak­tiskt agera kring skatt?

I mångt och mycket brukar de­kla­ra­tio­nen du får av Skat­te­ver­ket stämma. Att själv räkna ut din skatt på de­ci­ma­len är både svårt och om­stän­di­gt. Det kan därför vara be­tyd­li­gt bättre att utgå från de­kla­ra­tio­nen och med hjälp av din nya kun­ska­pen från denna ar­ti­keln kon­trol­le­ra att du för­står stegen och att siff­ror­na verkar stämma.

Vissa saker måste du dock kom­plet­te­ra din de­kla­ra­tion med. Det kan till ex­em­pel vara in­koms­ter som din ar­bets­gi­va­re inte rap­por­te­rar, så som hob­by­verk­sam­het. Det kan också gälla re­se­kost­na­der och dubbel er­sätt­ning.

👉 Kom ihåg att du som pri­vat­per­son är an­sva­rig för att de­kla­ra­tio­nen är rätt och att alla avdrag och re­duk­tio­ner som du vill ha är med.

Smidigare juridik, online och enkelt!