Be­vitt­na namn­teck­ning

Spetsen på penna i fokus
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-06-07 ● 5 minuter
Dela artikeln
Vissa ju­ri­dis­ka do­ku­ment har krav på vitt­nen som ska be­vitt­na någons namn­teck­ning. Här går vi igenom vad som gäller för att be­vitt­na namn­teck­ning och vilka do­ku­ment som kräver det. 

Utan ett be­vitt­nan­de är vissa avtal inte gil­ti­ga. Vitt­nen är alltså ett krav för att hand­ling­en ska vara giltig, men är inte ett bevis för in­ne­hål­let.

Vitt­ne­nas upp­gift är att intyga att det är rätt person som skri­ver under och att per­so­nen var vid sinnes fulla bruk att förstå be­ty­del­sen av do­ku­men­tet.

👉 Den som ska be­vitt­na en namn­teck­ning be­hö­ver alltså inte veta vad det står i själva do­ku­men­tet.

Do­ku­ment som måste be­vitt­nas

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är:

Det är också van­li­gt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Längre ner kan du läsa om för vilka do­ku­ment du kan an­vän­da elektro­nisk sig­na­tur.

Vilka får be­vitt­na en namn­teck­ning?

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da.

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­tive rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler.

Välj gärna en ut­om­stå­en­de person

För do­ku­ment som kräver be­vitt­ning av namn­teck­ning får det i regel inte vara någon i fa­mil­jen. För andra avtal är det mindre vik­ti­gt. Men för att vara på den säkra sidan är det ändå en bra tum­re­gel att välja en ut­om­stå­en­de person.

Det kan till ex­em­pel vara en:

 • Kol­le­ga
 • Vän
 • Granne

Ef­ter­som vitt­ne­na inte be­hö­ver veta vad som står i do­ku­men­tet går det bra med någon ut­om­stå­en­de, även om ni inte känner varand­ra så bra. Ett vittne ska ju ändå bara be­kräf­ta namn­teck­ning­en.

Kan ett par be­vitt­na namn­teck­ning?

Två gifta per­so­ner eller två sambos kan be­vitt­na en ut­om­stå­en­des namn­teck­ning. Vilken re­la­tion som vitt­ne­na har till varand­ra spelar alltså ingen roll.

Där­e­mot kan din sambo eller gifta part­ner inte be­vitt­na din namn­teck­ning. Ni är helt enkelt för nära familj.

Så gör du för att be­vitt­na namn­teck­ning

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­di­gt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör.

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­li­gt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

Skriva under för hand eller elektro­niskt

Vissa avtal och do­ku­ment går all­de­les ut­märkt att sig­ne­ra elektro­niskt. Det gäller till ex­em­pel de flesta full­mak­ter, hy­res­av­tal, skul­debrev, och van­li­ga kon­trakt.

Det finns också en rad do­ku­ment som du inte får skriva under di­gi­talt. Av­ta­let måste då vara sig­ne­rat på papper och för hand. Annars blir det inte gil­ti­gt.

Måste skri­vas under för hand:

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Äk­ten­skaps­för­ord
 • Sam­bo­av­tal
 • Boupp­teck­ning
 • Gå­vobrev eller kö­pe­kon­trakt gäl­lan­de fast egen­dom
 • Bo­del­nings­av­tal

💡 Med Aatos Sign kan du utan kost­nad sig­ne­ra do­ku­ment elektro­niskt.

Kraven va­ri­e­rar be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det berör. Nedan går vi igenom vad som gäller för några hand­ling­ar.

 Be­vitt­naElektro­nisk sig­na­turRe­gi­stre­ra
Tes­ta­men­te
Fram­tids­full­makt
Äk­ten­skaps­för­ord
Sam­bo­av­tal
Boupp­teck­ning
Full­makt dödsbo
Gå­vobrevJa, för fast egen­domInte vid fast egen­domJa, för gåva mellan makar
Bo­del­nings­av­talFri­vil­li­gt

Hand som skriver namnteckning
Be­vitt­ning av tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te måste vara be­vitt­nat för att det ska gälla när du senare går bort. Två per­so­ner måste be­vitt­na tes­ta­men­tet när du skri­ver under det och vara på plats sam­ti­di­gt.

Vitt­ne­na får inte stå med i tes­ta­men­tet. De per­so­ner som tes­ta­torn vill tes­ta­men­te­ra något till får alltså inte vara vitt­nen. Vitt­nen får heller inte vara nära släk­ting­ar till de per­so­ner som om­näm­ns i tes­ta­men­tet.

⚠️Vittne får inte vara make, sambo, för­lo­va­de, släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de led, per­so­ner i svå­ger­lag i rakt upp- och ned­sti­gan­de led, syskon, styv­för­äld­rar eller styv­barn.

Be­vitt­ning av fram­tids­full­makt

Även en fram­tids­full­makt måste vara be­vitt­nad. Två per­so­ner ska be­vitt­na full­makts­gi­va­rens namn­teck­ning och be­kräf­tar då också att allt gått rätt till. Full­makts­ha­va­ren ska inte sig­ne­ra.

Full­makts­ha­va­ren får inte heller agera vittne. Inte heller make, sambo eller annan nära släk­ting, varken till full­makts­gi­va­ren eller full­makts­ha­va­ren, får vara vittne. Vilka som inte får be­vitt­na är samma som för tes­ta­men­te.

Be­vitt­na er­kän­nan­de av fa­der­s­kap

Om mamman till ett barn inte är gift när barnet föds ska fa­der­ska­pet be­kräf­tas. Pappan till barnet ska då skriva en fa­der­skaps­be­kräf­tel­se. Den ska vara be­vitt­nad av två per­so­ner som när­va­rar sam­ti­di­gt.

Van­ligt­vis är det So­ci­al­nämn­den som ordnar med vitt­nen. Även mamman och So­ci­al­nämn­den skri­ver under och god­kän­ner. Gäller fa­der­skaps­be­kräf­tel­sen för barn över 18 år sig­ne­rar barnet istäl­let för mamman och So­ci­al­nämn­den.

Där­ef­ter re­gi­stre­rar Skat­te­ver­ket pappan till barnet.

Be­vitt­nad namn­teck­ning för lag­fart

När någon köper ett hus eller en fas­tig­het krävs det be­vitt­ning av två vitt­nen för att kö­pa­ren sedan ska kunna få lag­fart. En lag­fart är ett bevis på att du äger fas­tig­he­ten och krävs ofta t.ex. av banken för att kunna få lån.

Själva kö­pe­hand­ling­en eller kö­pebre­vet be­hö­ver ingen be­vitt­ning. Köpet går igenom när köpare och säl­ja­re har skri­vit under. Där­e­mot måste säl­ja­rens un­der­skrift vara be­vitt­nad av två per­so­ner för att kunna få lag­fart.

Det kan i stort sett vara vem som helst som är över 15 år och inte berörs av av­ta­let. Även nära familj så som syskon, för­äld­rar, eller mäk­la­ren kan vara vittne.

⚠️ Köpet är fort­fa­ran­de gil­ti­gt utan en be­vitt­ning men kö­pa­ren kan inte få lag­fart.

Äk­ten­skaps­för­ord, bo­del­nings­av­tal och sam­bo­av­tal be­hö­ver inte vittne

Det finns inga form­krav på att vare sig äk­ten­skaps­för­ord, bo­del­nings­av­tal eller sam­bo­av­tal be­hö­ver vara be­vitt­na­de. Det kan dock ändå vara bra då det ger extra trygg­het. Genom att låta någon be­vitt­na av­ta­let blir det svårt för någon av par­ter­na att påstå att av­ta­let inte finns.

Vem som helst kan vara vittne. Det bör dock vara någon som är över 15 år och som ni båda tycker är lämp­lig. Det kan även vara någon inom fa­mil­jen, men genom att välja någon ut­om­stå­en­de kan det ge en mer seriös känsla.

Boupp­teck­ning sig­ne­ras av bo­upp­gi­va­re och två för­rätt­nings­män

Boupp­teck­ning har inga krav på be­vitt­ning. Inte heller döds­bo­de­lä­ga­re eller ar­ving­ar ska skriva under. Där­e­mot ska bo­upp­gi­va­ren och två för­rätt­nings­män sig­ne­ra boupp­teck­ning­en och be­kräf­ta att den är kor­rekt.

Gå­vobrev kräver be­vitt­ning vid gåva av fast egen­dom

Gåva av lös egen­dom så som pengar, vär­de­fö­re­mål eller en bil kräver inga vitt­nen. Här finns det egent­li­gen inte ens krav på att skriva gå­vobrev. Men både gå­vobrev och be­vitt­ning är bra för tyd­lig­het och för att und­vi­ka att kon­flik­ter upp­står inom fa­mil­jen. Vitt­nen vid gå­vobrev för lös egen­dom kan vara vem som helst, ef­ter­som det inte finns sär­skil­da krav i lagen.

Gäller gåvan där­e­mot ett hus, tomt eller annan fas­tig­het måste namn­teck­ning­en vara be­vitt­nad. Vitt­ne­na måste vara obe­ro­en­de och får inte vara släkt till den som ger bort gåvan eller på annat sätt vara berörd av gåvan. Det bör ex­em­pel­vis inte vara en bröstar­vinge så som barn eller barn­barn då gåvan kan på­ver­ka senare arv.

Inte heller gå­vo­gi­va­ren eller gå­vo­ta­ga­ren får agera vittne. Gå­vobre­vet ska skri­vas under för hand och gå­vo­gi­va­re och vitt­nen ska vara på plats sam­ti­di­gt.

💡 Gå­vobrev som gäller lös egen­dom går bra att sig­ne­ra elektro­niskt.

Skul­debrev – inget måste att be­vitt­na namn­teck­ning

För skul­debrev be­hö­ver namn­teck­ning inte vara be­vitt­nad. Det kan ändå vara en god idé att låta två per­so­ner be­vitt­na av­ta­let. Ingen kan då påstå att skul­debre­vet är ändrat eller på­hit­tat.

Skul­debre­vet är lika gil­ti­gt oav­sett om det är be­vitt­nat eller inte.

Smidigare juridik, online och enkelt!