Elektro­nisk sig­ne­ring av avtal år 2024

elektronisk signering.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-12-13 ● 2 minuter
Dela artikeln
När du väl har skapat ditt avtal är det lätt att tänka "vad gör jag nu". Ska av­ta­let un­der­teck­nas, be­vitt­nas, re­gi­stre­ras och är det till­räck­li­gt att det un­der­teck­nas di­gi­talt. Vad är tillå­tet?

I den här ar­ti­keln går vi igenom vad du ska göra med ditt tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning när du skapat det och om du kan un­der­teck­na det di­gi­talt med hjälp av elektro­nisk sig­ne­ring.

Om du inte har en skri­va­re måste du besöka bib­li­o­te­ket

Det är inte möj­li­gt att skriva under tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning online eller di­gi­talt. Du måste skriva ut do­ku­men­tet och sedan un­der­teck­na det för hand.

Om du inte har en skri­va­re måste du besöka bib­li­o­te­ket eller skriva ut det på jobbet, i skolan eller hos en vän.

Tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning måste skri­vas under för hand med en penna för att det ska vara gil­ti­gt och bin­dan­de.

När du skapar dina avtal hos Aatos kan du alltid köpa till hem­le­ve­rans. Skaf­far du vårt abon­ne­mang Aatos Be­kym­mers­fri ingår dess­utom hem­le­ve­rans och många andra pro­duk­ter och tjäns­ter. Du skapar av­ta­let online och efter det postar vi av­ta­let och in­struk­tio­ner till dig.

Ladda ner direkt

Ef­ter­som många har till­gång till skri­va­re kan man direkt efter köpet ladda ner sitt do­ku­ment och skriva ut. Har man inte till­gång till skri­va­re kan man gå till närms­ta bib­li­o­tek där man be­ta­lar några kronor för en ut­skrift eller be­stäl­la hem­le­ve­rans.

Även om alla nämnda avtal ska skri­vas under för hand, med penna på papp­ret, finns det olika regler för vem som ska skriva under och om det ska re­gi­stre­ras eller inte.

Nedan kan du läsa om hur just ditt avtal ska un­der­teck­nas och vad du ska göra efter det.

💡 När du gör ett ju­ri­diskt do­ku­ment med Aatos kan du ställa frågor till våra ju­ris­ter. Ju­ri­disk råd­giv­ning via chatt ingår.

Tes­ta­men­tet ska be­vitt­nas och för­va­ras i ori­gi­nal

För att tes­ta­men­tet ska vara kor­rekt och gäl­lan­de när du av­li­der måste du och två vitt­nen un­der­teck­na tes­ta­men­tet för hand. Ni kan inte skriva under det di­gi­talt med elektro­nisk sig­na­tur.

Den som skapat tes­ta­men­tet och två vitt­nen ska skriva under. Vitt­ne­na ska även skriva sitt yrke och sin adress. Vitt­nen måste inte skriva per­son­num­mer.

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras. För­va­ra tes­ta­men­tet tryggt så att det säkert hittas när du gått bort. Om tes­ta­men­tet inte är kor­rekt skapat eller om det inte hittas för­de­las din egen­dom enligt lagen.

Det räcker inte med att du har en pap­pers- eller di­gi­tal­ko­pia av tes­ta­men­tet. Det är ori­gi­nal tes­ta­men­tet som dina ar­ving­ar måste visa upp.

Fram­tids­full­makt ska un­der­teck­nas och be­vitt­nas

En fram­tids­full­makt kan inte skri­vas under di­gi­talt eller elektro­niskt. Du och två vitt­nen ska skriva under full­mak­ten.

Du måste skriva ut fram­tids­full­mak­ten och sedan skri­ver två per­so­ner och du själv under.

När fram­tids­full­mak­ten är un­der­teck­nad kan du ge en kopia av fram­tids­full­mak­ten till full­makts­ha­var­na och för­va­ra ori­gi­na­let på en säker plats. Det går också att skriva flera ori­gi­nal för att un­der­lät­ta om du har flera full­makts­ha­va­re. Var då noga med att få till­ba­ka alla ori­gi­nal om du vill åter­kal­la full­mak­ten.

Läs mer om fram­tids­full­mak­ter.

Re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket

Äk­ten­skaps­för­ord ska skri­vas under av båda ma­kar­na och sedan re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Det är inte möj­li­gt att un­der­teck­na äk­ten­skaps­för­ord online med di­gi­tal sig­na­tur.

Äk­ten­skaps­för­ord måste inte be­vitt­nas.

Ni måste skriva ut äk­ten­skaps­för­or­det, skriva under det för hand och sedan posta det till Skat­te­ver­ket.

Om ni inte re­gi­stre­rar det gäller det inte vid en skils­mäs­sa, även om ni un­der­teck­nat det kor­rekt.

Ef­ter­som äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket gör det inget om ni tappar bort ert äk­ten­skaps­för­ord ef­ter­som ni alltid kan be­stäl­la det från Skat­te­ver­ket.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord.

Sam­bo­av­tal ska un­der­teck­nas men inte re­gi­stre­ras

Sam­bo­av­tal ska un­der­teck­nas för hand på papper men ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Sam­bo­av­tal be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Skriv under två ex­em­plar av sam­bo­av­ta­let så att ni båda får varsi­tt ex­em­plar.

Ef­ter­som sam­bo­av­tal inte ska re­gi­stre­ras är det vik­ti­gt att ni för­va­rar av­ta­let på en trygg plats så att ni vet var ni har det vid en se­pa­ra­tion.

Boupp­teck­ning­en ska un­der­teck­nas för hand och sedan postas till Skat­te­ver­ket

Även om det är möj­li­gt att skapa en di­gi­tal boupp­teck­ning måste ni skriva under och skicka in en pap­pers­ver­sion av boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

När ni skapar boupp­teck­ning­en online kan du direkt ladda ner och skriva ut den. Be­hö­ver änd­ring­ar göras under mötet kan man enkelt re­di­ge­ra och skriva ut en ny. Där­ef­ter kan du skriva under och sedan posta boupp­teck­ning­en och övriga do­ku­ment till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om hur en boupp­teck­ning går till.

Smidigare juridik, online och enkelt!