Elektro­nisk sig­ne­ring av avtal år 2022

elektronisk signering.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-10 ● 2 minuter
När du väl har skapat ditt avtal är det lätt att tänka "vad gör jag nu". Ska avtalet undertecknas, bevittnas, registreras och är det tillräckligt att det undertecknas digitalt. Vad är tillåtet?

I den här ar­ti­keln går vi igenom vad du ska göra med ditt tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning när du skapat det och om du kan un­der­teck­na det di­gi­talt med hjälp av elektro­nisk sig­ne­ring. 

Om du inte har en skri­va­re måste du besöka bib­li­o­te­ket 

Det är inte möj­ligt att skriva under tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning online eller di­gi­talt. Du måste skriva ut do­ku­men­tet och sedan un­der­teck­na det för hand.

Om du inte har en skri­va­re måste du besöka bib­li­o­te­ket eller skriva ut det på jobbet, i skolan eller hos en vän. 

Tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt, sam­bo­av­tal och boupp­teck­ning måste skri­vas under för hand med en penna för att det ska vara gil­tigt och bin­dan­de.

När du skapar dina avtal hos Aatos får du alltid alla avtal gratis på posten. Du skapar av­ta­let online och efter det postar vi av­ta­let och in­struk­tio­ner till dig.

Få alla avtal gratis på posten

Ef­tersom få har en skri­va­re er­bju­der Aatos gratis hem­le­ve­rans vid varje köp. Du skapar do­ku­men­tet di­gi­talt och kan sedan välja om du vill skriva ut det själv eller om du vill att vi postar det till dig.

Vi postar det au­to­ma­tiskt utan extra kost­nad.

Även om alla nämnda avtal ska skri­vas under för hand, med penna på papp­ret, finns det olika regler för vem som ska skriva under och om det ska re­gi­stre­ras eller inte. 

Nedan kan du läsa om hur just ditt avtal ska un­der­teck­nas och vad du ska göra efter det.

Tes­ta­men­tet ska be­vitt­nas och för­va­ras i ori­gi­nal 

För att tes­ta­men­tet ska vara kor­rekt och gäl­lan­de när du av­li­der måste du och två vitt­nen un­der­teck­na tes­ta­men­tet för hand. Ni kan inte skriva under det di­gi­talt med elektro­nisk sig­na­tur. 

Den som skapat tes­ta­men­tet och två vitt­nen ska skriva under. Vitt­ne­na ska även skriva sitt yrke och sin adress. Vitt­nen måste inte skriva per­son­num­mer.

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras. För­va­ra tes­ta­men­tet tryggt så att det säkert hittas när du gått bort. Om tes­ta­men­tet inte är kor­rekt skapat eller om det inte hittas för­de­las din egen­dom enligt lagen.

Det räcker inte med att du har en pap­pers- eller di­gi­tal­ko­pia av tes­ta­men­tet. Det är ori­gi­nal tes­ta­men­tet som dina ar­ving­ar måste visa upp.

Fram­tids­full­makt ska un­der­teck­nas och be­vitt­nas

En fram­tids­full­makt kan inte skri­vas under di­gi­talt eller elektro­niskt. Du och två vitt­nen ska skriva under full­mak­ten.

Du måste skriva ut fram­tids­full­mak­ten och sedan skri­ver två per­so­ner och du själv under. Du får fram­tids­full­mak­ten gratis på posten när du skapar full­mak­ten hos Aatos

När fram­tids­full­mak­ten är un­der­teck­nad kan du ge en kopia av fram­tids­full­mak­ten till fram­tids­full­makts­ha­var­na och för­va­ra ori­gi­nal fram­tids­full­mak­ten på en säker plats. Då har de som ska hjälpa dig direkt till­gång till en kopia där det står vad de har rätt att göra.

Läs mer om fram­tids­full­mak­ter.

Re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket 

Äk­ten­skaps­för­ord ska skri­vas under av båda ma­kar­na och sedan re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Det är inte möj­ligt att un­der­teck­na äk­ten­skaps­för­ord online med di­gi­tal sig­na­tur.

Äk­ten­skaps­för­ord måste inte be­vitt­nas.

Ni måste skriva ut äk­ten­skaps­för­or­det, skriva under det för hand och sedan posta det till Skat­te­ver­ket. När ni skapat äk­ten­skaps­för­or­det hos Aatos får ni det på posten och ni får in­struk­tio­ner för hur för­or­det re­gi­stre­ras.

Om ni inte re­gi­stre­rar det gäller det inte vid en skils­mäs­sa, även om ni un­der­teck­nat det kor­rekt. 

Ef­tersom äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket gör det inget om ni tappar bort ert äk­ten­skaps­för­ord ef­tersom ni alltid kan be­stäl­la det från Skat­te­ver­ket.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord

Sam­bo­av­tal ska un­der­teck­nas men inte re­gi­stre­ras 

Sam­bo­av­tal ska un­der­teck­nas för hand på papper men ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Sam­bo­av­tal be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Skriv under två ex­em­plar av sam­bo­av­ta­let så att ni båda får varsitt ex­em­plar.

Ef­tersom sam­bo­av­tal inte ska re­gi­stre­ras är det vik­tigt att ni för­va­rar av­ta­let på en trygg plats så att ni vet var ni har det vid en se­pa­ra­tion.

Boupp­teck­ning­en ska un­der­teck­nas för hand och sedan postas till Skat­te­ver­ket

Även om det är möj­ligt att skapa en di­gi­tal boupp­teck­ning måste ni skriva under och skicka in en pap­pers­ver­sion av boupp­teck­ning­en.

När ni skapar boupp­teck­ning­en online hos Aatos skic­kar vi gratis boupp­teck­ning­en till dig. Där­ef­ter kan du skriva under och sedan posta boupp­teck­ning­en och övriga do­ku­ment till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om hur en boupp­teck­ning går till.