Bo­stads­tillägg

En soffa i ett hem
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
Bo­stads­tillägg är eko­no­miskt bidrag för att kunna betala hyra eller må­nads­av­gif­ten för sin bostad.  Det be­ta­las ut till per­so­ner som har vissa typer av låg in­komst och är ett skat­te­fri­tt tillägg som re­gle­ras i so­ci­al­för­säk­rings­bal­ken. 

För att ha rätt till bo­stads­tillägg måste man upp­fyl­la vissa krav. I denna ar­ti­kel går vi igenom vad bo­stads­tillägg är, vem som har rätt till bo­stads­tillägg och hur vissa in­koms­ter såsom en gåva kan på­ver­ka rätten att få detta.

Vem har rätt till bo­stads­tillägg?

Det första kravet för att kunna ha rätt till bo­stads­tillägg är att du ska vara bosatt i Sve­ri­ge. Det andra kravet är att du an­ting­en har ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning, sju­ker­sätt­ning eller pen­sion. Dess­utom måste du betala till­räck­li­gt mycket för ditt boende i för­hål­lan­de till din in­komst. För att få bo­stads­tillägg måste man ha en så låg in­komst att den inte räcker till både bo­stads­kost­na­den och övriga lev­nads­om­kost­na­der.

Ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning

Ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning kan ges vid ned­sa­tt ar­bets­för­måga, som kan bero på olika an­led­ning­ar. Ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning ges till per­so­ner mellan 19-29 år. Ned­sa­tt ar­bets­för­måga kan vara på grund av sjuk­dom eller funk­tions­ned­sätt­ning som gör att per­so­nen inte har möj­lig­het att arbeta heltid under minst ett år. Per­so­nen ska högst kunna arbeta 75% för att få ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning.

När per­so­nen ges ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning finns det också möj­lig­het till stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete, om det är möj­li­gt.

Sju­ker­sätt­ning

Sju­ker­sätt­ning kan be­ta­las ut till per­so­ner som är både äldre och yngre än 30 år. För per­so­ner som är yngre än 30 år kan sju­ker­sätt­ning be­ta­las ut om per­so­nen inte kan arbeta varken nu eller i fram­ti­den. Det gäller både van­li­ga ar­be­ten och an­ställ­ning­ar med lö­ne­bi­drag.

För per­so­ner som är äldre än 30 år kan sju­ker­sätt­ning ges om ar­bets­för­må­gan är högst 75%. Det kan också vara så att per­so­nen inte kan arbeta alls och inte heller kommer att kunna göra det i fram­ti­den.

Rätt till bo­stads­tillägg som pen­sio­när

Som pen­sio­när kan du ha rätt till bo­stads­tillägg. Du måste först uppnå vissa grund­krav, till ex­em­pel bo i Sve­ri­ge och ta ut hela din all­män­na pen­sion.

När rätten till bo­stads­tillägg som pen­sio­när be­räk­nas tas hela din eko­nomi med i be­räk­ning­en. Din bo­en­de­kost­nad, fa­mil­je­si­tu­a­tion och din totala eko­nomi på­ver­kar om du har rätt till bo­stads­tillägg och i sådana fall hur mycket.

💡 Visste du, Vad är änke­pen­sion?

Vad räknas som in­koms­ter?

Som in­komst räknas:

  • in­komst av tjänst
  • in­komst av ka­pi­tal
  • in­komst av nä­rings­verk­sam­het

Även vissa andra in­koms­ter räknas, t.ex. stu­di­e­me­del, ut­ländsk pen­sion och eta­ble­rings­er­sätt­ning.

Har man eko­no­mis­ka till­gång­ar kan dessa på­ver­ka hur in­koms­ten be­räk­nas. Om man ger bort en gåva och därmed mins­kar sina eko­no­mis­ka till­gång­ar kan man därför också få rätt till bo­stads­tillägg om man inte hade det innan.

💡 Lär dig om grun­der­na i att räkna ut skatt på arbete

Gåva och arv kan på­ver­ka

Ef­ter­som till­gång­ar, t.ex. pengar på banken eller annan egen­dom, kan på­ver­ka in­komst­be­räk­ning­en kan ens rätt till bo­stads­bi­drag för­änd­ras om man t.ex. ärver till­gång­ar eller får en större gåva.

Oav­sett om man ger pengar eller annan egen­dom bör man alltså ha i åtanke att detta kan på­ver­ka mot­ta­ga­rens rätt till bo­stads­tillägg.

Den som får ett arv eller en gåva är skyl­dig att anmäla detta till För­säk­rings­kas­san.

📝 Hos Aatos kan du skapa många olika typer av ju­ri­dis­ka do­ku­ment. Så som gå­vobrev, skul­debrev till fram­tids­full­makt.

Hur mycket bo­stads­tillägg får jag?

Hur mycket du får i bo­stads­tillägg beror på hur mycket du be­ta­lar för bo­en­det. Det gäller de som har ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning, sju­ker­sätt­ning eller är pen­sio­nä­rer. Om du lever till­sam­mans med en sambo eller make/maka på­ver­kar deras in­komst hur mycket bo­stads­tillägg du har rätt till.

Det går inte att säga ge­ne­rellt hur mycket bo­stads­tillägg man har rätt till. På För­säk­rings­kas­sans hem­si­da kan man fylla i ge­ne­rel­la upp­gif­ter om bostad, even­tu­el­la barn, till­gång­ar och skul­der, in­koms­ter och ens bo­en­de­kost­nad för att kunna be­räk­na un­ge­fär hur mycket bo­stads­tillägg som kan ges.

Enligt För­säk­rings­kas­san är det max­i­ma­la bo­stads­tilläg­get för en­sam­stå­en­de 6 550 kr per månad. Det mot­sva­rar 96% av bo­en­de­kost­na­der upp till 5 000 kr och 70% av bo­en­de­kost­na­der mellan 5 000 - 7 500 kr. Om dina bo­en­de­kost­na­der över­sti­ger 7 500 kr be­ta­las ingen er­sätt­ning för det över­sti­gan­de be­lop­pet.

Om du är gift kan du som högst få 3 275 kr per månad. Det mot­sva­rar 96% av bo­en­de­kost­na­der­na upp till 2 500 kr och 70% av bo­en­de­kost­na­der­na mellan 2 500 och 3 750. Likt det som gäller för en­sam­stå­en­de be­ta­las inte er­sätt­ning ut för det över­sti­gan­de be­lop­pet över 3 750 kr.

💡 Läs mer om Samä­gan­de­rätts­av­tal

Vad är skill­na­den på bo­stads­tillägg och bo­stads­bi­drag?

Både bo­stads­tillägg och bo­stads­bi­drag be­ta­las ut av För­säk­rings­kas­san. Bo­stads­bi­drag be­ta­las ut dels till unga under 29 år och dels till barn­fa­mil­jer i behov av eko­no­miskt stöd.

För unga under 29 år kan bo­stads­bi­drag be­ta­las ut om per­so­nen har låg in­komst. Per­so­nen kan an­ting­en arbeta eller stu­de­ra, båda in­komst­käl­lor­na kan ändå ge rätt till bo­stads­bi­drag. Hur mycket bidrag som kan be­ta­las ut beror på in­koms­ter och kost­na­der för bo­en­det. Om den unge har högst 86 720 kr per år i in­komst och be­ta­lar minst 1 800 kr för bo­en­det (2023 års siff­ror) kan per­so­nen ha rätt till bo­stads­bi­drag.

För barn­fa­mil­jer kan bo­stads­bi­drag be­ta­las ut till fa­mil­jer med barn, där låga in­koms­ter till­sam­mans med höga bo­en­de­kost­na­der kan ge rätt till bo­stads­bi­drag. På För­säk­rings­kas­sans hem­si­da finns det möj­lig­het att fylla upp­gif­ter om bo­en­de­kost­nad, in­koms­ter och fa­mil­je­si­tu­a­tion för att få en un­ge­fär­lig upp­skatt­ning om man har rätt till bo­stads­bi­drag.

💡 Beslut om bo­stads­bi­drag gäller i högst 12 må­na­der.

Skill­na­den mellan bo­stads­bi­drag och bo­stads­tillägg är helt enkelt att det riktar sig åt olika typer av per­so­ner med olika in­komst. Bo­stads­tillägg riktas till per­so­ner med ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning, sju­ker­sätt­ning eller pen­sion och bo­stads­bi­drag riktas till barn­fa­mil­jer och unga.

💻 För­u­tom att ha koll på vilket bo­stads­bi­drag du har möj­lig­het att få är det alltid av vikt att ha ord­ning på vik­ti­ga ju­ri­dis­ka do­ku­ment. Hos Aatos kan du få den hjäl­pen, enkelt och kost­nads­ef­fek­tivt.

Smidigare juridik, online och enkelt!