Änke­pen­sion för Sambo

En person som tittar ut över havet
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-16 ● 4 minuter
Dela artikeln
När en kvinna för­lo­rar sin part­ner kan hon i vissa fall ha rätt till er­sätt­ning från staten, så kallad änke­pen­sion.

För sambor är det vik­ti­gt att notera att änke­pen­sion endast gäller för gifta, men en kvinna vars sambo av­li­der kan istäl­let vara be­rät­ti­gad till så kallad om­ställ­ningspen­sion.

För att kva­li­fi­ce­ra sig för om­ställ­ningspen­sion som sambo krävs vissa vill­kor. Vi reder här ut be­grep­pen och vad som gäller på ett enkelt och över­skåd­li­gt vis.

Vad krävs för att be­trak­tas som sambor?

Sam­bo­la­gen re­gle­rar för­hål­lan­det mellan sambor. För att be­trak­tas som sambo ska det vara två per­so­ner som bor ihop i ett par­för­hål­lan­de. Två vänner som bor ihop är alltså inte sambor, ef­ter­som det krävs att per­so­ner­na är i ett par­för­hål­lan­de. Sam­bor­na ska också ha ett ge­men­samt hus­håll, vilket in­ne­bär att till ex­em­pel hjäl­pas åt i hus­hål­let och i någon ut­sträck­ning dela på ut­gif­ter­na. Det krävs ingen re­gi­stre­ring för att bli sambor utan det räcker med att upp­fyl­la kraven enligt sam­bo­la­gen.

Sam­bo­la­gen re­gle­rar enbart sam­bo­e­gen­dom, vilket är bostad och bohag (möbler) som ni in­för­skaf­fat för ge­men­samt bruk. Det spelar ingen roll vem som be­ta­la­de vid in­kö­pet, om det köptes in för ge­men­samt bruk är det sam­bo­e­gen­dom. Egen­dom som in­för­skaf­fa­ts innan man blev sambos är inte sam­bo­e­gen­dom om det inte var i nära an­slut­ning till man blev sambos och syftet var att ha det för ge­men­samt bruk.

⚠️ Sam­bo­e­gen­do­men delas vid se­pa­ra­tion.

Sam­bo­lag­stift­ning­en skil­jer sig därför ganska mycket från de äk­ten­skap­li­ga reg­ler­na och som sambor har ni inte samma starka skydd som gifta.

💻 Hos Aatos kan du få hjälp med att skriva ju­ri­dis­ka do­ku­ment online. Allt från sam­bo­av­tal, äk­ten­skaps­för­ord till tes­ta­men­te.

Vad är änke­pen­sion?

Änke­pen­sion är fram­förallt ak­tu­ellt för gifta makar. Vi kommer därför att först titta på änke­pen­sion ge­ne­rellt, där reg­ler­na fram­förallt gäller för gifta, och där­ef­ter för­kla­ra vad som gäller för sambor.

Som gift är det möj­li­gt att ha rätt till änke­pen­sion om du var gift innan 1989 och din make har av­li­dit. Det är fram­förallt kvin­nor födda 1944 eller ti­di­ga­re som kan ha rätt till änke­pen­sion. Änke­pen­sio­nen av­skaf­fa­des 1990 och er­sat­tes av den så kal­la­de om­ställ­ningspen­sio­nen. Kvin­nor födda 1945 eller senare be­vil­jas istäl­let i första hand om­ställ­ningspen­sion (men vissa kan ha rätt till änke­pen­sion).

För att ha rätt till änke­pen­sion måste du ha varit gift med din make när denne avled. Dess­utom måste ni båda upp­fyl­la någon av föl­jan­de för­ut­sätt­ning­ar:

 • Ni gifte er innan din make hade fyllt 60 och ni var gifta i minst 5 år innan din make avled eller
 • Ni har ge­men­sam­ma barn

Änke­pen­sio­nen kan du få fram till må­na­den innan du fyller 66. Änke­pen­sio­nen be­räk­nas på din av­lid­ne makes tilläggs­pen­sion och är 40% av din makens tilläggs­pen­sion.

Vad är om­ställ­ningspen­sion?

Per­so­ner, både kvin­nor och män, födda 1945 eller senare får istäl­let i första hand om­ställ­ningspen­sion. Om­ställ­ningspen­sion kan ges till per­so­ner under 66 års ålder, vilket gör att det för 2023 är ak­tu­ellt för per­so­ner som är födda 1958 eller senare.

Om­ställ­nings­stö­det är likt änke­pen­sio­nen ett eko­no­miskt stöd, en er­sätt­ning för det din make eller maka bidrog till hus­hål­lets för­sörj­ning innan döds­fal­let.

Föl­jan­de två krav måste vara upp­fyll­da för att kunna få om­ställ­ningspen­sion.

 • Du ska vara yngre än 66 år
 • Du ska ha bott med din make/maka när denne avled.

Utöver dessa två krav ska minst ett av föl­jan­de krav vara upp­fyll­da:

 • Ni bodde till­sam­mans med barn under 18 år (an­ting­en ge­men­sam­ma eller barn som du eller din make hade vård­na­den för)
 • Ni bodde till­sam­mans utan av­brott under de se­nas­te 5 åren

Kan sambor ha rätt till änke­pen­sion?

Som sambo kan du inte ha rätt till änke­pen­sion, det gäller enbart gifta. Istäl­let kan du ha rätt till om­ställ­ningspen­sion.

Kan sambor ha rätt till om­ställ­ningspen­sion?

Sambor kan ha rätt till om­ställ­ningspen­sion. För att ha rätt till om­ställ­ningspen­sion ska ett av föl­jan­de krav vara upp­fyll­da:

 • Ni har ge­men­sam­ma barn. Både ge­men­sam­ma omyn­di­ga barn och vuxna barn som inte längre bor hos er om­fat­tas. 
 • Ni har haft ge­men­sam­ma barn. Med det menas att ni har haft barn, men dessa inte längre lever. 
 • En av er var gravid med ert ge­men­sam­ma barn vid döds­fal­let. 
 • Ni har varit gifta ti­di­ga­re. Med det menas att ni var gifta ti­di­ga­re, skilj­des och sedan blev sambor.

Om ni enbart var sambor, utan ge­men­sam­ma barn i bilden, har du inte rätt till om­ställ­ningspen­sion. Det spelar ingen roll att ni har bott till­sam­mans i många år, ni måste vänta ett ge­men­samt barn, ha ge­men­sam­ma barn eller ti­di­ga­re ha haft ge­men­sam­ma barn.

Hur mycket får jag i om­ställ­ningspen­sion?

Om­ställ­ningspen­sio­nen är samma för både gifta och sambor, och utgör 55% av den av­lid­nes fram­ti­da pen­sion. Med “fram­ti­da pen­sion” menas dels den in­tjä­na­de pen­sio­nen och dels den pen­sion som din av­lid­ne part­ner för­vän­ta­des tjäna in till upp­nå­dd pen­sions­ål­der. Hur mycket din part­ner för­vän­tas tjäna in, om denne varit vid liv, görs genom att be­räk­na vad part­nern hade kunnat antas tjäna in under sitt ar­bets­liv upp till pen­sions­ål­dern.

Om­ställ­ningspen­sio­nen be­ta­las ut i 12 må­na­der. Om du under denna tolv­må­na­ders­pe­ri­od fyller 66 år be­ta­las om­ställ­ningspen­sio­nen ut till må­na­den innan du fyller 66.

📆 Ex­em­pel:

Din sambo av­li­der i juni 2023. I april 2024 fyller du 66 år. Om­ställ­ningspen­sio­nen be­ta­las då ut fram till maj 2024.

För­längd om­ställ­ningspen­sion

Ibland finns det möj­lig­het till för­längd om­ställ­ningspen­sion. Om den ef­ter­le­van­de sambon/maken har vård­na­den om ett barn kan denne ha rätt till för­längd om­ställ­ningspen­sion. Utöver att ha vård­na­den måste du också bo till­sam­mans med barnet när din part­ner av­li­der. Hur lång tid du får för­längd om­ställ­ningspen­sion beror på bar­nets ålder.

 • Om barnet är yngre än 12 år ges om­ställ­ningspen­sion fram till den månad barnet fyller 12. Om du har flera barn ges om­ställ­ningspen­sion fram till det yngsta barnet fyller 12 år. 
 • Är ditt/dina barn äldre än 12 år får du om­ställ­ningspen­sion i yt­ter­li­ga­re 12 må­na­der. Det in­ne­bär alltså att du får om­ställ­ningspen­sion i totalt 24 må­na­der. Om ditt yngsta barn fyller 18 innan denna 24-må­na­ders­pe­ri­od har gått ut gäller om­ställ­ningspen­sio­nen fram till må­na­den innan barnet fyller 18.

Ga­ran­ti­pen­sion

Om om­ställ­ningspen­sio­nen är låg kan du ha rätt till ga­ran­ti­pen­sion. Ga­ran­ti­pen­sio­nen kan ses som ett slags grund­skydd, som kan fylla ut om­ställ­ningspen­sio­nen om den inte räcker till.

För 2023 kan du få ga­ran­ti­pen­sion om din om­ställ­ningspen­sion un­der­sti­ger 9 319 kr per månad, al­ter­na­tivt om den un­der­sti­ger 111 825 kr per år. Ga­ran­ti­pen­sio­nen kan då kom­plet­te­ra om­ställ­ningspen­sio­nen för att den ska uppgå till 9 319 kr per månad eller al­ter­na­tivt 111 825 kr per år.

Äldre kvinna tittar mot kamera

Hos Aatos kan du få hjäl­p att skapa ju­ri­dis­ka do­ku­ment online, enkelt och kost­nads­ef­fek­tivt.

Smidigare juridik, online och enkelt!