Skill­nad mellan jurist och ad­vo­kat – Vem kan hjälpa dig?

Jurist på väg till möte
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-02-15 ● 4 minuter
Dela artikeln
För de allra flesta av oss kan ad­vo­kat och jurist betyda samma sak. Här re­do­gör vi för vad som är skill­nad mellan jurist och ad­vo­kat.

Våra ju­ris­ter som ar­be­tar på Aatos har ut­veck­lat en on­li­ne­tjänst som du kan an­vän­da för att skapa vik­ti­ga ju­ri­dis­ka do­ku­ment inom privat- och fa­mil­je­li­vet.

En ad­vo­kat är en jurist, men en jurist är inte en ad­vo­kat. Att vara jurist är det van­li­gas­te och bara en fem­te­del av yr­kes­verk­sam­ma i Sve­ri­ge har titeln ad­vo­kat. Nedan kan du läsa om lik­he­ter såväl som skill­nad mellan jurist och ad­vo­kat. Vi be­rät­tar också om hur du kan fråga jurist om fa­mil­je­rätt gratis.

Vad är en jurist och vad är en ad­vo­kat?

Jurist är en allmän titel för någon med en examen i ju­ri­dik och som är kunnig inom lag och avtal. Det är också en yr­kes­ti­tel, men den är inte skyd­dad. Det be­ty­der att det inte finns några krav på vem som får kalla sig jurist eller ge ju­ri­disk råd­giv­ning.

En ad­vo­kat har för­u­tom en god­känd ut­bild­ning även en do­ku­men­te­rad ju­ri­disk er­fa­ren­het i yrket och är upp­ta­gen i Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund. Till skill­nad mot jurist är ad­vo­kat en skyd­dad titel.

Enligt fack­för­bun­det SACO finns det idag runt 35 000 yr­kes­verk­sam­ma ju­ris­ter i Sve­ri­ge. 2022 fanns det 5 690 aktiva ad­vo­ka­ter i Ad­vo­kat­sam­fund. De allra flesta i yrket är därmed jurist men inte ad­vo­kat.

En ad­vo­kat är medlem i Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund

Krav för att bli medlem är i Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fun­det är:

  • Cirka fem år av ju­ri­disk ut­bild­ning med aka­de­misk ju­ristex­a­men 
  • Tre års er­fa­ren­het av kva­li­fi­ce­rat ju­ri­diskt arbete
  • Ge­nom­gått sam­fun­dets egen ut­bild­ning och har klarat dess examen

Med­lem­mar­na i Ad­vo­kat­sam­fun­det täcks av för­säk­ring som skyd­dar kunder mot eko­no­misk skada om ad­vo­ka­ten skulle ha lämnat ett dåligt råd. Med­lem­ska­pet fun­ge­rar också som en kva­li­tets­stäm­pel kring ju­ri­diskt arbete.

Jobb som jurist och ad­vo­kat finns inom alla sam­hälls­om­rå­den

En jurist och ad­vo­kat kan arbeta inom nästan alla branscher och finns inom rätts­vä­sen­det, privat eller of­fent­lig sektor. Jobb som jurist och ad­vo­kat kan ex­em­pel­vis vara som domare, åkla­ga­re, hand­läg­ga­re på en myn­dig­het, eller inom bank, för­säk­rings­bo­lag, handel, in­du­stri och mycket mer.

En ad­vo­kat gör i prin­cip samma saker som övriga ju­ris­ter. Dock sänker titeln och an­svars­för­säk­ring­en trösk­lar­na mot mer kva­li­fi­ce­ra­de och at­trak­tiva ju­rist­rol­ler. Ad­vo­ka­ter är också ofta mer ef­ter­frå­ga­de där kun­der­na be­hö­ver ju­ri­dis­ka ombud i dom­stol.

Enligt Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund ar­be­tar 60 pro­cent av ad­vo­ka­ter­na främst med af­färsju­ri­dik. Det är ju­ri­dik som gäller fö­re­tag och eko­nomi. 40% syss­lar fram­för allt med ju­ri­dik re­la­te­rad till pri­vat­per­so­ner som ex­em­pel­vis fa­mil­je­rätt.

En jurist är ofta spe­ci­a­li­se­rad

Jobb som jurist och ad­vo­kat är brett och det är därför van­li­gt att vara spe­ci­a­li­se­rad på ett eller några ju­ri­dis­ka om­rå­den eller tjäns­te­om­rå­den. Det kan ex­em­pel­vis vara:

  • Fa­mil­je­rätt
  • Straff­rätt
  • Af­färs­rätt
  • Fas­tig­hets­rätt
  • Mil­jörätt
  • In­ter­na­tio­nell rätt

En jurist för­be­re­der do­ku­ment och hjäl­per till i ju­ri­dis­ka frågor

Så vad gör en jurist och vad gör en ad­vo­kat?

En jurist och ad­vo­kat kan arbeta med en­skil­da ären­den, alltså med en person eller ett fö­re­tag i taget. Det kan också vara på en mer över­gri­pan­de nivå för att se över be­fint­li­ga regler och rikt­lin­jer samt ta fram för­slag på nya.

En jurist kan också för­hand­la, grans­ka eller upp­rät­ta avtal och andra rätts­li­ga do­ku­ment. När en pri­vat­per­son vänder sig till en jurist kan det vara för att få råd­giv­ning eller hjälp i sam­band med en tvist, för att skriva tes­ta­men­te eller annan ju­ri­disk hand­ling.

Be­ro­en­de på vilken be­fatt­ning ju­ris­ten har så kan ar­bets­upp­gif­ter även vara att ta fram och ut­for­ma be­sluts­un­der­lag, följa upp på över­ens­kom­mel­ser, utreda ju­ri­dis­ka frågor och fö­re­trä­da i dom­stol.

Jurist och ad­vo­kat har ofta en lång ut­bild­ning

En jurist har van­ligt­vis en ju­ristex­a­men eller en så kallad jur.kand. Det är en ut­bild­ning på minst fyra och ett halvt år på som lägst 270 hög­sko­le­po­äng. Denna ut­bild­ning täcker alla större rätts­om­rå­den, in­klu­sive straff­rätt och dom­stols­för­hand­ling­ar.

En ad­vo­kat har också do­ku­men­te­rad er­fa­ren­het av prak­tiskt ju­ri­diskt arbete samt en ad­vo­ka­tex­a­men med munt­lig ex­a­mi­na­tion. När en jurist upp­fyl­ler kraven om ut­bild­ning och ar­bets­livs­er­fa­ren­het kan hen ansöka om in­träde i Ad­vo­kat­sam­fun­det. För­u­tom de for­mel­la kraven ska per­so­nen också ha en ’ordnad eko­nomi, vara redbar och i övrigt lämp­lig för ad­vo­kat­verk­sam­het’.

Det är också möj­li­gt att läsa kor­ta­re ut­bild­ning­ar inom ett spe­ci­fikt rätts­om­rå­de. Det finns till ex­em­pel två-åriga hög­sko­le­ut­bild­ning­ar för att bli af­färsju­rist.

Vad kostar en ad­vo­kat i timmen?

Ad­vo­kat och jurist tar ofta betalt per timme för sitt arbete. Vad en ad­vo­kat kostar per timme beror på ären­dets kom­plex­i­tet, område, var i landet du bor och vilken byrå du vänder dig till. Det finns ingen ge­ne­rell pris­lis­ta men du bör räkna med 1 700 kronor i timmen och uppåt för en ad­vo­kat.

Ofta är det svårt att upp­skat­ta hur lång tid ar­be­tet tar och många gånger är det kni­vi­gt att säga vad det kommer att kosta i förväg. Det beror på att du inte vet hur ären­det kommer att ut­veck­la sig.

💡 Hem­för­säk­ring­en täcker ofta visst rätts­skydd om du hamnar i en tvist.

Ju­ri­dis­ka do­ku­ment bil­li­gt online

Det är lätt att tänka att man alltid bör träffa en jurist för att skriva ju­ri­dis­ka avtal och do­ku­ment. Det är dock inte nöd­vän­di­gt. Numera finns också ex­per­ti­sen online och ett fy­siskt möte är inte alltid ett måste.

I Aatos on­li­ne­tjänst kan du få kva­li­tets­säk­ra och ju­ri­diskt gil­ti­ga do­ku­ment till ett fast pris. Tjäns­ten kart­läg­ger din per­son­li­ga si­tu­a­tion på samma sätt som vid ett möte med en jurist. Där­ef­ter skapar vi ett utkast till hand­ling­en ba­se­rat på dina svar. Du kan fritt re­di­ge­ra vill­ko­ren och in­ne­hål­let i do­ku­men­tet. Du får på så sätt ett ju­ri­diskt do­ku­ment som utgår från dina öns­ke­mål och som alltid är ju­ri­diskt gil­ti­gt.

Du kan skapa föl­jan­de do­ku­ment med Aatos

Dess­utom kan du an­vän­da oss för att göra boupp­teck­ning själv eller en skils­mäs­sa med bo­del­ning.

Med Aatos on­li­ne­tjänst kan du ladda ner do­ku­men­tet direkt

Skapa dina egna ju­ri­diskt gil­ti­ga do­ku­ment med Aatos on­li­ne­tjänst. Inget möte krävs utan du kan själv göra av­ta­let i lugn och ro hemma när det passar dig.

Tjäns­ten guidar dig tryggt genom alla vik­ti­ga frågor så att du enkelt kan fun­de­ra på vad du vill ha ut av ditt do­ku­ment. Det tar van­ligt­vis inte mer än 10–15 mi­nu­ter att upp­rät­ta av­ta­let.

Ladda ner direkt och skriv under. Vissa avtal kan du sig­ne­ra di­gi­talt. Du kan också välja att få do­ku­men­ten per post från Aatos. Vi bi­fo­gar alltid tydlig in­for­ma­tion om av­ta­let också ska skri­vas under av vitt­nen och hur det går till.

Fråga ju­ris­ten gratis

Om du be­hö­ver hjälp kan du fråga vår jurist gratis via chatt eller e-post. När du skapar ett ju­ri­diskt do­ku­ment hos Aatos eller fun­de­rar på att göra det ingår det att ställa frågor till ju­ris­ten utan extra kost­nad.

Ordna alla vik­ti­ga do­ku­ment i ditt liv.

Smidigare juridik, online och enkelt!