Gratis ju­ri­disk hjälp från Aatos

Man som tittar på sin mobil
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-02-07 ● 3 minuter
Dela artikeln
Gratis ju­ri­disk hjälp låter som en omöj­lig­het? Det är det inte. När du an­vän­der någon av våra tjäns­ter så får du näm­li­gen hjäl­pen på köpet. Läs vidare för att se vad vi kan göra för dig till en låg kost­nad, eller rentav gratis.

Ju­ri­dis­ka frågor är inte alltid det enk­las­te. Men då kan du alltid vända dig till Aatos ju­ris­ter. Hos oss kan du få gratis ju­ri­disk hjälp när du be­hö­ver den som mest.

Da­tu­met är satt och ni har tänkt på ALLT inför bröl­lo­pet. Ni känner inget som helst behov av ju­ri­disk stött­ning. Tills ni inser att ni knappt ägnat en tanke åt tiden efter bröl­lops­da­gen. Som det här med äk­ten­skaps­för­ord. Vore inte det klokt att ha ändå? Eller fun­de­rar du på vad som händer om du blir sjuk och om fram­tids­full­makt är rätt?

Vi finns här för alla er som an­vän­der våra tjäns­ter eller för dig som fun­de­rar på att skapa ett ju­ri­diskt do­ku­ment med oss.

Gratis ju­ri­disk hjälp om fa­mil­je­rätt

Fa­mil­je­rätt är ett vik­ti­gt område som på något vis berör alla av oss någon gång i livet. Då är det vik­ti­gt att vara för­be­redd och vi ger mer än gärna gratis ju­ri­disk stött­ning inom fa­mil­je­rätt för att hjälpa dig när du skapar ditt avtal.

Nykär sambo som vill prata om sam­bo­av­tal? Nygift som har frågor om äk­ten­skaps­för­ord? Nyänk­ling som undrar om arv? Livet sväng­er åt alla håll och det ju­ri­dis­ka kan behöva ses över precis när det minst passar. Då är det vik­ti­gt att det går att lösa snabbt och enkelt. Det är möj­li­gt med Aatos.

För­u­tom att du kan skapa ju­ri­dis­ka do­ku­ment online i vår tjänst och få ju­ri­diskt stöd inom fa­mil­je­rätt, har vi också samlat en rad guider och väg­le­dan­de ar­tik­lar. Som ex­em­pel­vis gratis mall för full­maktcheck­lis­ta vid döds­fallskils­mäs­sa med barn och guide till gå­vobrev.

Gratis ju­ri­disk hjälp – arvs­rätt

Vi ger också gratis ju­ri­diskt stöd inom arvs­rätt. Passar dig som vill skriva tes­ta­men­te och vill ordna med ett klokt och rätt­vist ef­ter­mä­le åt de dina, eller dig som gör boupp­teck­ning.

Ju­ri­disk hjälp kring arvs­rätt kan handla om vem som ärver dig och om bröstar­vinges rätt till arv. Här kan det ex­em­pel­vis vara värt att titta på hur regler, tes­ta­men­te, skul­debrev eller gå­vobrev kan göra skill­nad.

Gratis ju­ri­disk hjälp om bo­del­ning

Även om bo­del­ning inte hör till var­da­gen så följer den ibland med för­änd­ring­ar i nära re­la­tio­ner. Det kan vara att någon begär skils­mäs­sa, se­pa­re­rar efter sam­bo­för­hål­lan­de eller att någon dör. Med Aatos on­li­ne­tjänst kan du enkelt göra bo­del­ning men också få gratis ju­ri­disk stött­ning inom om­rå­det om du har frågor hur du ska skapa ditt avtal.

Vid skils­mäs­sa är det ex­em­pel­vis lika vik­ti­gt att göra bo­del­nings­av­tal som att skicka in skils­mäs­so­an­sö­kan till tings­rät­ten. Och är du den som gillar att ha fram­för­hål­lan­de och ha allt ordnat har du istäl­let skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord och kanske slip­per göra bo­del­ning helt.

Ju­ri­disk hjälp gratis via chat

Bo­en­det – hem­mets trygg­het, är vik­ti­gt för de flesta av oss. Om du ska köpa en bo­stads­rätt eller hus till­sam­mans med din sambo eller make kan det vara värt att tänka igenom det ju­ri­dis­ka lite extra. Om ni be­ta­lar olika kon­tan­tin­sa­ts eller äger olika stor andel och vill vill ha till­ba­ka er del vid en se­pa­ra­tion kan ni ex­em­pel­vis behöva sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord och skul­debrev.

In­tres­san­ta frågor kan vara om sambo kan få rätt till min bo­stads­rätt och hur det fun­ge­rar att köpa ut sambo eller make ur hus. Detta och mycket mera kan du få klar­het i Aatos gratis ju­ri­dis­ka hjälp kring bo­stads­rätt, villa eller annan egen­dom.

Fråga jurist gratis

Aatos er­bju­der ju­ri­disk stött­ning både via chatt och e-post.

Chat­ten är en prak­tisk kanal, sär­skilt för snabba och korta frågor. En del av våra an­vän­da­re an­vän­der chatt-funk­tio­nen sam­ti­di­gt som de till ex­em­pel gör en full­makt eller skapar något av våra andra ju­ri­dis­ka do­ku­ment online. Det kan därför vara bra att ha chat­ten nära till hands om frågor skulle uppstå och du be­hö­ver inte köra fast.

Vill du istäl­let i lugn och ro for­mu­le­ra din fråga och inte be­hö­ver svar direkt? Då kan du också utan kost­nad komma i kon­takt med en jurist genom att skicka ett mail till kund­tjanst@aatos.app.

Gratis ju­ri­disk hjälp inom våra tjäns­ter

Vi er­bju­der gratis ju­ri­disk stött­ning inom nedan om­rå­den. Du kan ta del av gratis ju­ri­disk hjälp även om du ännu inte blivit kund hos Aatos medans du skapar ditt do­ku­ment.

Vi er­bju­der inte hjälp inom ex­em­pel­vis vård­nads­tvis­ter, ar­bets­rätt, straff­rätt, ska­de­stånd eller andra tvis­ter. Det beror helt enkelt på att vår råd­giv­ning endast täcker de om­rå­den som om­fat­tas av våra tjäns­ter.

Ju­ri­disk hjälp via te­le­fon eller besök

Vi ger gratis ju­ri­disk stött­ning via chatt och mail, men tyvärr inte per te­le­fon eller fy­sis­ka besök. På så vis håller vi nere våra priser och kan ge fler hjälp genom våra on­li­ne­tjäns­ter.

Vår strä­van är att vår online-tjänst ska vara så enkelt att an­vän­da att du inte ska behöva fråga något. Men skulle frågor ändå uppstå så finns vi för­stås alltid här.

Skill­na­den mellan Aatos och andra ju­rist­by­rå­er

Ju­ri­disk kon­sul­ta­tion har i alla tider varit kost­sam och oftast inte sär­skilt smidig. Men med Aatos finns det mer pris­vär­da al­ter­na­tiv jämte tra­di­tio­nel­la ju­rist­tjäns­ter. Och be­tyd­li­gt enkla­re.

Hos Aatos fo­ku­se­rar ju­ris­ter­na på ju­ri­dik

Aatos ju­ris­ter är inte heller bil­li­ga. Men jäm­fört med tra­di­tio­nel­la ju­rist­by­rå­er så an­vän­der vi våra ju­ris­ter blott till det som verk­li­gen kräver deras upp­märk­sam­het. Resten får smart teknik och andra pro­fes­sio­nel­la ta hand om.

Snab­ba­re och bil­li­ga­re ju­ri­dik

Vi kan inte göra allt, men tittar du på våra tjäns­ter så ser du att vi snabbt och bil­li­gt kan hjälpa dig till de rätta ju­ri­dis­ka do­ku­ment inom många av privat- och fa­mil­je­li­vets om­rå­den. Det är do­ku­ment som skän­ker extra trygg­het, rätt­vi­sa och lugn åt dig och dina när­mas­te idag och inför fram­ti­den.

Vi håller våra priser låga så att så många som möj­li­gt kan få ju­ri­disk hjälp i livets små och stora skeden. Våra tjäns­ter är mer än 80% bil­li­ga­re än tra­di­tio­nel­la ju­rist­by­rå­er.

Lär av vår kun­skaps­bank!

Och en sak till som är gratis!

Kika gärna i vår da­ta­bank med ar­tik­lar som på ett enkelt sätt för­kla­rar ju­ri­dik inom bland annat fa­mil­je­rätt, arvs­rätt och mycket mer. Där kan du skaffa dig en över­blick och till ex­em­pel få grepp om hur du skri­ver in­bör­des tes­ta­men­teförstå allt om skul­debrev eller ta reda på hur du ordnar med god man.

Många van­li­ga frågor finner sina svar här. Dess­utom kan ar­tik­lar­na hjälpa dig att ställa precis rätt frågor till oss, så att vi kan ge dig precis det svar som fattas.

Smidigare juridik, online och enkelt!