Ad­op­tion sambo

En förälder som håller sitt barn i handen
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-03-06 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ad­op­tions­pro­ces­sen styrs av en rad lagar i Sve­ri­ge och i andra länder. Be­ro­en­de på om sambor vill ad­op­te­ra inom Sve­ri­ge eller ut­om­lan­ds va­ri­e­rar därför reg­ler­na.

I Sve­ri­ge är det tillå­tet att ad­op­te­ra som sambor men ut­om­lan­ds kräver vissa länder att det ska vara ett gift par som ad­op­te­rar.

Detta har börjat att för­änd­ras men det är enkla­re att ad­op­te­ra barn från ut­lan­det om ni är gifta. Vi går igenom vad ad­op­tion in­ne­bär och vad som gäller om sambor vill ad­op­te­ra.

Vad ad­op­tion av barn in­ne­bär

En ad­op­tion in­ne­bär att man blir ett barns nya för­äld­rar och vård­nads­ha­va­re. Den ti­di­ga­re vård­nads­ha­va­ren för­lo­rar då för­äld­ra­ska­pet och en ad­op­tion kan aldrig upp­hä­vas för­u­tom om någon annan ad­op­te­rar barnet i stäl­let.

Det går att ad­op­te­ra ett barn inom Sve­ri­ge eller ett barn från ett annat land.

Vem får ad­op­te­ra enligt svensk lag

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och en­sam­stå­en­de ad­op­te­ra. Vill man ad­op­te­ra i Sve­ri­ge går detta alltså även för sambor. Om två per­so­ner ad­op­te­rar ge­men­samt, ett sam­bo­par ex­em­pel­vis, får de också ge­men­sam vård­nad över barnet. Utöver det måste den som vill ad­op­te­ra vara minst 18 år och det finns ingen övre ål­ders­gräns för ad­op­tion.

👉 Om du är sambo är det vär­de­fullt att ha ett sam­bo­av­tal.

Skriv ett sam­bo­av­tal hos Aatos på 10 mi­nu­ter!

Na­tio­nell ad­op­tion

Om man vill ad­op­te­ra ett barn i Sve­ri­ge an­sö­ker man först om ad­op­tion hos tings­rät­ten. Sedan kommer tings­rät­ten att kon­tak­ta so­ci­al­tjäns­ten som gör en ut­red­ning om ad­op­tio­nen är lämp­lig för barnet. Innan barnet kan ad­op­te­ras ska barnet själv få möj­lig­het att yttra sig över ad­op­tio­nen. Be­ro­en­de på bar­nets ålder och mognad ska bar­nets åsik­ter vägas in. Om barnet är över 12 år ska barnet själv sam­tyc­ka till ad­op­tio­nen, om det är möj­li­gt.

De flesta ad­op­tio­ner i Sve­ri­ge är så kal­la­de när­stå­en­de­a­d­op­tio­ner. Det in­ne­bär att man ad­op­te­rar ett barn som man redan har en nära re­la­tion till. Det är oftast ett barn man bor ihop med, t.ex. ett bonus­barn. Annars är det oftast en nära släk­ting eller ett barn som man är fa­mil­je­hems­för­äl­der för. Att ad­op­te­ra ett barn man inte känner är ovan­li­gt i Sve­ri­ge.

Om det finns bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar eller nu­va­ran­de vård­nads­ha­va­re måste de god­kän­na ad­op­tio­nen ef­ter­som ad­op­tio­nen in­ne­bär att de kommer för­lo­ra för­äld­ra­ska­pet.

In­ter­na­tio­nell ad­op­tion

Till skill­nad från de svens­ka reg­ler­na, är reg­ler­na kring in­ter­na­tio­nell ad­op­tion mer kom­pli­ce­ra­de.

Det van­li­gas­te sättet att ad­op­te­ra in­ter­na­tio­nellt är att kon­tak­ta en ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tion. De har kon­takt med ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­ner i andra länder och kan för­med­la ad­op­tio­ner. I de flesta länder måste man ställa sig i kö för att få ad­op­te­ra. Man stäl­ler er i kön genom att skicka in en ad­op­tions­an­sö­kan till ett annat land.

Man kan vara medlem i flera ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­ner sam­ti­di­gt, men man kan bara skicka en an­sö­kan totalt. Det är också vik­ti­gt att tänka på att andra länder kan ha andra krav och ru­ti­ner för att ad­op­te­ra. Det är därför inte säkert att man kan ad­op­te­ra in­ter­na­tio­nellt även om man kan ad­op­te­ra inom Sve­ri­ge.

Tips! Det kan uppstå si­tu­a­tio­ner när du be­hö­ver hjälp av jurist eller ad­vo­kat. Lär dig mer om skill­na­den mellan dessa, vilka om­rå­den de kan hjälpa med och mycket annat!

Sambos

För sambor, är det vik­ti­gt att känna till att många länder bara ac­cep­te­rar gifta par som ad­op­tions­för­äld­rar. Det har skett en ut­veck­ling som har lett till att fler länder har börjat att ac­cep­te­ra sambor, men det är fort­fa­ran­de ovan­li­gt.

Man måste kon­trol­le­ra vad som gäller för varje en­skilt land om dessa godtar sambor som ad­op­tions­för­äld­rar.

Skriv sam­bo­av­tal hos Aatos idag!

En­skild ad­op­tion

I un­dan­tags­fall kan en ad­op­tion ske utan att gå via de auk­to­ri­se­ra­de ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­ner­na. Det kallas en­skild ad­op­tion och kan handla om ad­op­tion av ett släk­tings barn i ett annat land.

Även här finns det en pro­cess att följa. Kort sagt måste kom­mu­nen man bor i först god­kän­na ad­op­tio­nen och när den har god­känt ska också Myn­dig­he­ten för fa­mil­je­rätt och för­äld­ra­skaps­stöd god­kän­na ad­op­tio­nen.

Ad­op­tions­pro­ces­sen vid in­ter­na­tio­nell ad­op­tion

Ad­op­tions­pro­ces­sen är lång och kan ta flera år. Det är bra att ha i åtanke att det inte finns någon ga­ran­ti för att man kommer få ad­op­te­ra.

👉 Nedan följer en kort guide om hur pro­ces­sen ser ut för att ad­op­te­ra in­ter­na­tio­nellt.

Ut­red­ning om med­gi­van­de

Pro­ces­sen börjar med att man måste ansöka om god­kän­nan­de från kom­mu­nens so­ci­al­tjänst för att få ad­op­te­ra ett barn.

Kom­mu­nen star­tar då en ut­red­ning om med­gi­van­de, som un­der­sö­ker de sö­kan­des lämp­lig­het som för­äld­rar. Man måste också gå en sär­skild för­äld­ra­ut­bild­ning.

Om kom­mu­nen be­slu­tar att man är lämp­li­ga efter för­äld­ra­ut­bild­ning­en får man ett beslut om med­gi­van­de. Be­slu­tet om med­gi­van­de gäller sedan för i tre år. Efter två år kommer be­slu­tet att prövas av so­ci­al­nämn­den i kom­mu­nen för att se om samma om­stän­dig­he­ter fort­fa­ran­de gäller. Om ens för­hål­lan­den ändras, t.ex. om man flyt­tar, ska man med­de­la kom­mu­nen detta. Då sker en ny pröv­ning av med­gi­van­det.

Ad­op­tions­an­sö­kan

Efter att man har fått ett beslut om med­gi­van­de kan man skicka en ad­op­tions­an­sö­kan till ett annat land via ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen. Vid en en­skild ad­op­tion skic­kar man själva an­sö­kan till an­sva­rig myn­dig­het i landet det berör. Myn­dig­he­ter­na i ad­op­tions­lan­det ut­re­der sedan om ad­op­tio­nen är lämp­lig eller inte ut­i­från deras regler.

Besked

Om man väljs ut som ad­op­tions­för­äld­rar får man besked via den svens­ka ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen. Om det gäller en­skild ad­op­tion får ni beslut av den ak­tu­el­la myn­dig­he­ten direkt.

Efter det ska kom­mu­nen ge sam­tyc­ke om det ak­tu­el­la barnet. Besked ska man få inom två veckor. När man har fått sam­tyc­ke får man in­struk­tio­ner från ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen om när och hur man kan hämta barnet i ur­sprungs­lan­det. Län­der­nas regler kring hur det ska gå till kan skilja sig.

Gratis ju­ri­disk hjälp låter som en omöj­lig­het? Det är det inte. När du an­vän­der någon av våra tjäns­ter så får du näm­li­gen hjäl­pen på köpet.

Dom­stols­be­slut

En ad­op­tion kan behöva fast­stäl­las av dom­stol. Det beror på om bar­nets ur­sprungs­land är an­slu­ten till Haag­kon­ven­tio­nen eller inte. Haag­kon­ven­tio­nen är en in­ter­na­tio­nell över­ens­kom­mel­se som re­gle­rar er­kän­nan­de och verk­stäl­lig­het av ut­länds­ka domar på pri­vaträt­tens område. Dvs. beslut som rör pri­vat­per­so­ner eller fö­re­tag, inte stater.

Ett ad­op­tions­be­slut i ett land som är an­slu­ten till Haag­kon­ven­tio­nen kräver inget beslut från dom­stol i Sve­ri­ge utan det be­slu­tet er­kän­ns au­to­ma­tiskt i Sve­ri­ge. Då be­hö­ver man inte göra något yt­ter­li­ga­re för att ad­op­tio­nen ska vara giltig.

Om en ad­op­tion där­e­mot sker i ett land som inte är an­slu­tet till Haag­kon­ven­tio­nen ska ad­op­tio­nen som hu­vud­re­gel fast­stäl­las i en tings­rätt i Sve­ri­ge. Man be­hö­ver i ett sådant fall kon­tak­ta dom­sto­len för att ansöka om detta. Om det fö­re­lig­ger sär­skil­da om­stän­dig­he­ter kan Myn­dig­he­ten för fa­mil­je­rätt och för­äld­ra­skaps­stöd, MFoF, i stäl­let god­kän­na ad­op­tio­nen.

Sam­bo­av­tal hos Aatos

Hos Aatos kan ni enkelt skapa sam­bo­av­tal online! Tjäns­ten är gjord av ju­ris­ter och sam­bo­av­ta­let blir ju­ri­diskt kor­rekt.

Tjäns­ten kart­läg­ger er si­tu­a­tion och öns­ke­mål och skapar sedan ett sam­bo­av­tal som passar just er. För 699 får ni av­ta­let, hem­le­ve­rans och hjälp av våra ju­ris­ter.

Prova gratis före ni be­ta­lar!

Smidigare juridik, online och enkelt!