Avio­eh­dol­la va­rau­du­taan eron li­säk­si myös kuo­le­maan – yli 60 % va­lit­see "ro­mant­ti­sen" vaih­toeh­don

Mediatiedote

2022-07-03

Kaksi kultaista sormusta
Avioehto suojaa kuolemassa ja avioerossa

Avio­eh­to ei ole vain rik­kai­den pa­ris­kun­tien tu­le­vai­suu­den turva, sel­vi­ää suo­ma­lai­sen la­ki­pal­ve­lu Aa­tok­sen ti­las­tois­ta. Moni haluaa myös tur­va­ta lesken aseman mah­dol­li­sen kuo­le­man va­ral­ta.

Ver­kos­sa toi­mi­van la­ki­pal­ve­lu Aa­tok­sen ti­las­tot pal­jas­ta­vat en­sim­mäis­tä kertaa to­teu­tu­nee­seen dataan pe­rus­tuen, mil­lai­sia avio­eh­to­ja suo­ma­lai­set te­ke­vät. Tiedot pe­rus­tu­vat yli 1 500:aan verk­ko­pal­ve­lus­sa vuo­sien 2020-2022 aikana teh­tyi­hin avio­eh­toi­hin.

Ti­las­to­jen mukaan avio­pa­rit ha­lua­vat avio­eh­don olevan ylei­sim­min voi­mas­sa vain avio­eron va­ral­ta (51 %). Toi­sek­si ylei­sim­min avio­eh­to on voi­mas­sa avio­eron sekä kuo­le­man va­ral­ta (48 %) – sil­loin puo­li­soi­den omai­suus on sul­jet­tu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Avio­eh­don eron va­ral­ta te­ke­vät parit ha­lua­vat kui­ten­kin usein tur­va­ta eloon­jää­neen puo­li­son aseman, jos avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan. Heistä noin 60 % te­kee­kin ro­mant­ti­sen avio­eh­don, jossa pa­ris­kun­ta pitää oman omai­suu­ten­sa avio­eros­sa, mutta kuo­le­man sat­tues­sa lesken asema tur­va­taan.

– Avio­eh­toon voi lisätä niin sa­no­tun lesken li­sä­tur­van. Täl­löin vai­na­jal­la ei ole oi­keut­ta lesken omai­suu­teen, mutta les­kel­lä on avio-oikeus en­sik­si kuol­leen omai­suu­teen. Leski saa puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Pöl­lä­nen kertoo.

Avio­eh­don hyöty on siis suu­rem­pi kuin tes­ta­men­tin, sillä leski saa suu­rem­man osan vain­ajan omai­suu­des­ta ja hyötyy ve­ro­va­pau­des­ta. Avio­eh­to tulee myös kuo­le­mas­sa ensin voi­maan: osi­tuk­sen pe­rus­teel­la mää­räy­tyy, kuinka paljon pe­rin­töä tulee yli­pää­tään jaet­ta­vak­si. Näin avio­eh­dol­la on mah­dol­li­suus myös pie­nen­tää rin­ta­pe­ril­li­sil­le kuu­lu­vaa la­kio­saa.

Kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet ylei­sim­min avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le

Yli puo­lel­la (52 %) pa­ris­kun­nis­ta on suuret va­ral­li­suuse­rot. Suu­rik­si va­ral­li­suuse­roik­si kat­so­taan ti­lan­ne, jossa tulot sekä omis­tuk­set ovat paljon suu­rem­mat kuin toisen os­a­puo­len. Kui­ten­kin noin 40 % avio­puo­li­sois­ta kertoo va­ral­li­suu­den olevan sa­man­suu­rui­sia.

– Ylei­ses­ti on aja­tel­tu, että avio­eh­don te­ke­vät useim­min hen­ki­löt, joilla on huo­mat­ta­vat va­ral­li­suuse­rot. Lu­ku­jen va­los­sa avio­eh­to­ja te­ke­vien hen­ki­löi­den va­ral­li­suuse­rot eivät ole niin dra­maat­ti­set kuin on ai­em­min aja­tel­tu, Pöl­lä­nen sanoo.

Peräti 93 % avio­pa­reis­ta haluaa, että avio­eh­to koskee ennen avio­liit­toa ja sen aikana han­kit­tua omai­suut­ta. Noin 12 % avio­eh­don te­ke­vis­tä pa­reis­ta haluaa kui­ten­kin eri­tel­lä tar­kem­min omai­suut­ta, joka sul­je­taan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le – sen sijaan, että avio­eh­to kos­ki­si kaik­kea omai­suut­ta.

Suo­si­tuim­pia yk­sit­täi­siä avio­eh­dol­la sul­jet­ta­via omai­suuk­sia ovat kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet (29 %), ajo­neu­vot (18 %) ja ar­vo­pa­pe­rit (16 %). Li­säk­si peräti vii­des­osa (20 %) eri­tel­tä­vis­tä omai­suuk­sis­ta va­li­taan itse.

– Mo­nil­la voi olla si­joi­tusa­sun­to­ja, jotka ha­lu­taan sulkea avio­eh­dol­la pois. Li­säk­si pe­ri­tyn omai­suu­den, kuten ke­sä­mö­kin tai veneen, ha­lu­taan usein py­sy­vän omassa su­vus­sa. Toki tes­ta­men­til­la voi myös vai­kut­taa siihen, että pe­rin­tö pysyy pe­ril­lis­ten puo­li­soi­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­la, Pöl­lä­nen kertoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lul­la la­ki­asiat voi hoitaa heti ne­tis­sä, ilman ajan­va­raus­ta la­ki­mie­hel­le.

Vuonna 2020 pe­rus­tet­tu ko­ti­mai­nen Aatos toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­eh­to, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­ment­ti ja pe­run­kir­joi­tus.

Li­sä­tie­to­ja

Aku Pöl­lä­nen
Foun­der & CEO
aku@aatos.app 

Tatu Mäen­pää
Foun­der & lawyer
tatu@aatos.app 

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app