Avio­eh­dolla va­rau­du­taan eron li­säksi myös kuo­le­maan – yli 60 % va­lit­see "ro­mant­ti­sen" vaih­toeh­don

Mediatiedote

2022-07-03

Kaksi kultaista sormusta
Avioehto suojaa kuolemassa ja avioerossa

Avio­ehto ei ole vain rik­kai­den pa­ris­kun­tien tu­le­vai­suu­den turva, sel­viää suo­ma­lai­sen la­ki­pal­velu Aa­tok­sen ti­las­toista. Moni haluaa myös tur­vata lesken aseman mah­dol­li­sen kuo­le­man va­ralta.

Ver­kossa toi­mi­van la­ki­pal­velu Aa­tok­sen ti­las­tot pal­jas­ta­vat en­sim­mäistä kertaa to­teu­tu­nee­seen dataan pe­rus­tuen, mil­lai­sia avio­eh­toja suo­ma­lai­set te­ke­vät. Tiedot pe­rus­tu­vat yli 1 500:aan verk­ko­pal­ve­lussa vuo­sien 2020-2022 aikana teh­tyi­hin avio­eh­toi­hin.

Ti­las­to­jen mukaan avio­pa­rit ha­lua­vat avio­eh­don olevan ylei­sim­min voi­massa vain avio­eron va­ralta (51 %). Toi­seksi ylei­sim­min avio­ehto on voi­massa avio­eron sekä kuo­le­man va­ralta (48 %) – sil­loin puo­li­soi­den omai­suus on sul­jettu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle kai­kissa ti­lan­teissa.

Avio­eh­don eron va­ralta te­ke­vät parit ha­lua­vat kui­ten­kin usein tur­vata eloon­jää­neen puo­li­son aseman, jos avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan. Heistä noin 60 % te­kee­kin ro­mant­ti­sen avio­eh­don, jossa pa­ris­kunta pitää oman omai­suu­tensa avio­erossa, mutta kuo­le­man sat­tuessa lesken asema tur­va­taan.

– Avio­eh­toon voi lisätä niin sa­no­tun lesken li­sä­tur­van. Täl­löin vai­na­jalla ei ole oi­keutta lesken omai­suu­teen, mutta les­kellä on avio-oikeus en­siksi kuol­leen omai­suu­teen. Leski saa puolet vai­na­jan omai­suu­desta ve­ro­va­paana ta­sin­kona, vaikka leski olisi va­rak­kaampi, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­taja Aku Pöl­lä­nen kertoo.

Avio­eh­don hyöty on siis suu­rempi kuin tes­ta­men­tin, sillä leski saa suu­rem­man osan vai­na­jan omai­suu­desta ja hyötyy ve­ro­va­pau­desta. Avio­ehto tulee myös kuo­le­massa ensin voi­maan: osi­tuk­sen pe­rus­teella mää­räy­tyy, kuinka paljon pe­rin­töä tulee yli­pää­tään jaet­ta­vaksi. Näin avio­eh­dolla on mah­dol­li­suus myös pie­nen­tää rin­ta­pe­ril­li­sille kuu­lu­vaa la­kio­saa.

Kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet ylei­sim­min avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle

Yli puo­lella (52 %) pa­ris­kun­nista on suuret va­ral­li­suuse­rot. Suu­riksi va­ral­li­suuse­roiksi kat­so­taan ti­lanne, jossa tulot sekä omis­tuk­set ovat paljon suu­rem­mat kuin toisen os­a­puo­len. Kui­ten­kin noin 40 % avio­puo­li­soista kertoo va­ral­li­suu­den olevan sa­man­suu­rui­sia.

– Ylei­sesti on aja­teltu, että avio­eh­don te­ke­vät useim­min hen­ki­löt, joilla on huo­mat­ta­vat va­ral­li­suuse­rot. Lu­ku­jen va­lossa avio­eh­toja te­ke­vien hen­ki­löi­den va­ral­li­suuse­rot eivät ole niin dra­maat­ti­set kuin on ai­em­min aja­teltu, Pöl­lä­nen sanoo.

Peräti 93 % avio­pa­reista haluaa, että avio­ehto koskee ennen avio­liit­toa ja sen aikana han­kit­tua omai­suutta. Noin 12 % avio­eh­don te­ke­vistä pa­reista haluaa kui­ten­kin eri­tellä tar­kem­min omai­suutta, joka sul­je­taan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle – sen sijaan, että avio­ehto kos­kisi kaik­kea omai­suutta.

Suo­si­tuim­pia yk­sit­täi­siä avio­eh­dolla sul­jet­ta­via omai­suuk­sia ovat kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet (29 %), ajo­neu­vot (18 %) ja ar­vo­pa­pe­rit (16 %). Li­säksi peräti vii­de­sosa (20 %) eri­tel­tä­vistä omai­suuk­sista va­li­taan itse.

– Mo­nilla voi olla si­joi­tusa­sun­toja, jotka ha­lu­taan sulkea avio­eh­dolla pois. Li­säksi pe­ri­tyn omai­suu­den, kuten ke­sä­mö­kin tai veneen, ha­lu­taan usein py­sy­vän omassa su­vussa. Toki tes­ta­men­tilla voi myös vai­kut­taa siihen, että pe­rintö pysyy pe­ril­lis­ten puo­li­soi­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lella, Pöl­lä­nen kertoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lulla la­kia­siat voi hoitaa heti ne­tissä, ilman ajan­va­rausta la­ki­mie­helle.

Vuonna 2020 pe­rus­tettu ko­ti­mai­nen Aatos toimii tällä het­kellä Suo­messa ja Ruot­sissa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­ehto, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­mentti ja pe­run­kir­joi­tus.

Li­sä­tie­toja

Aku Pöl­lä­nen
Foun­der & CEO
aku@aatos.app

Tatu Mäen­pää
Foun­der & lawyer
tatu@aatos.app

Mariia Kuk­ka­korpi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app