Haus­kat avio­liitto vinkit pu­hee­seen

Aviopari ja sormukset
aatos-author-icon.png
Aatos
22.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Et­sitkö hää­pu­hee­seen vanhan kansan vii­sautta? Ha­luatko antaa hää­pa­rille hyviä neu­voja avio­liit­toon? Ke­rä­simme hu­mo­ris­ti­sia neu­voja avio­liit­toon ko­ti­maasta ja maa­il­malta.

Avio­liitto on yksi elämän suu­rim­mista as­ke­leista. Se tuo mu­ka­naan iloa ja onnea, mutta aina vä­lillä myös haas­teita ja vas­toin­käy­mi­siä.

Tässä muu­tama hauska vinkki tu­le­van avio­elä­män va­ralle.

1. Rak­kaus ja kok­kaus

Nainen nauttii ruuasta

Rak­kaus ja ruo­an­laitto me­ne­vät usein käsi kä­dessä. Tuttu sa­nonta kuu­luu­kin, että “tie miehen sy­dä­meen vie vatsan kautta”.

Ruu­an­lai­tosta löytyy myös hyviä ver­taus­ku­via ku­vaa­maan avio­liit­toa. Va­lit­simme kai­kista her­kul­li­sim­mat alle.

"Rak­kaus on kuin mauste: liikaa ja ruoka on pi­lalla, liian vähän ja se on mau­tonta. Mutta kun käytät sitä so­pi­vasti, kaikki on hyvää." (Helen Row­land)

"Hyvä avio­liitto on kuin pyt­ti­pannu: vain sen os­a­puo­let tie­tä­vät, mitä siihen on käy­tetty." (Ni­me­tön)

"Ih­mi­nen ei voi aja­tella hyvin, ra­kas­taa hyvin eikä nukkua hyvin mikäli hän ei ole syönyt hyvin.” (Vir­gi­nia Woolf)

"Kaikki, mitä tar­vit­set on rak­kaus. Mutta hieman suklaata sil­loin täl­löin ei hait­taa lain­kaan." (Char­les M. Schulz)

2. Haus­kat vinkit avio­mie­hestä

Sulhanen

Avio­mie­het tun­ne­taan usein ta­ri­noissa ko­hel­te­li­joina, jotka ai­heut­ta­vat häm­men­nystä ja hu­mo­ris­ti­sia ti­lan­teita. Mo­nessa mie­hessä on kui­ten­kin tun­te­mat­to­mia puolia, jotka voivat yl­lät­tää oman vaimon.

"Tee itsesi puo­li­sosi kal­tai­seksi - sil­loin si­nulla on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det ym­mär­tää, miksi hän tekee kaikki ne höl­möi­lyt, joita hän tekee." (Tun­te­ma­ton)

“Jo­kai­sen me­nes­ty­neen miehen takana on yl­lät­ty­nyt vaimo.” (Tun­te­ma­ton)

"Avio­mies on kuin WC-paperi. Häntä ei tar­vitse huo­mata, kunhan hän on siellä aina kun tar­vit­set häntä." (Jerry Sein­feld)

"Hyvä avio­mies on kuin hyvä viini – hän pa­ra­nee iän myötä." (Ni­me­tön)

"Ennen avio­liit­toa naiset ovat on­net­to­mia siitä, että heidän elä­mäs­sään ei ole miestä ja häiden jäl­keen siitä, että heidän mie­hes­sään ei ole elämää." (Cicero)

Avio­mies: Olen ai­kui­nen mies, lopeta paa­saa­mi­nen. Myös avio­mies: Oletko nähnyt avai­miani? Oletko nähnyt lom­pak­koani? Minne py­sä­köimme auton? Puh­taat alus­housut ovat loppu.” (Tun­te­ma­ton)

3. Haus­kat vinkit vai­mosta

Morsian ikkunassa
Vaimot puo­les­taan usein miel­le­tään nal­kut­ta­viksi tuh­lai­li­joiksi, jotka pii­naa­vat mies­tään. Mie­li­kuva on kui­ten­kin päi­vit­ty­nyt, kuten alla olevat lai­nauk­set osoit­ta­vat. Alta myös avio­mie­het voivat poimia vink­kejä, kuinka arjen avio­lii­ton saa toi­mi­maan kuin unel­man.

"Vaimo on kuin tie­merkki, joka osoit­taa oikean suun­nan, mutta vain sil­loin, kun hän itse tietää sen." (Tun­te­ma­ton)

"Vaimo on se, joka antaa elä­mäsi uuden mer­ki­tyk­sen ja joka on rak­kaut­tasi ar­voi­nen." (An­toine de Saint-Exupéry)

Mene nai­mi­siin saman ikäi­sen miehen kanssa; kun kau­neu­tesi katoaa, niin him­me­nee hänen nä­kön­sä­kin.” (Phyl­lis Diller)

Hyvin käyt­täy­ty­vät naiset har­voin te­ke­vät his­to­riaa.” (Tun­te­ma­ton)

“Vai­mosi ei ala rii­dellä kans­sasi, jos sii­voat.” (Tun­te­ma­ton)

“Neu­voni on mennä nai­mi­siin: jos löydät hyvän vaimon, olet var­masti on­nel­li­nen, mikäli et, si­nusta tulee fi­lo­sofi.” (Soc­ra­tes)

4. Suo­ma­lai­sia sa­nan­las­kuja avio­lii­tosta

Päivänkakkaroita niityllä

Vanha kansa tietää usein par­hai­ten. Suo­ma­lai­set sa­nan­las­kut si­säl­tä­vät monta eri­laista sa­non­taa rak­kau­teen­kin liit­tyen. Moni sa­nan­lasku ker­too­kin rak­kau­den vä­ke­västä voi­masta.

Ei onnea löydä etsien, vaan eläen.”

Rak­kaus vie vii­saalta puoli mieltä ja hul­lulta ihan kaikki.”

Rak­kaus si­li­mät so­ka­soo, avio­liitto si­li­mät au­ka­soo.”

Rak­kaus vetää kuin viisi paria härkiä.”

5. Myös vai­keat ajat kuu­lu­vat avio­liit­toon

Meren aallot

Joskus avio­lii­tossa voi olla pit­kiä­kin aikoja, ettei avio­elämä tunnu yhtä hy­vältä kuin ennen. Myös vai­keat ajat kuu­lu­vat suh­tee­seen, mutta yleensä niistä pääs­tään yli, kun mo­lem­mat lait­ta­vat it­sensä likoon.

"Jos olet ollut nai­mi­sissa 50 vuotta ja niistä 10 on ollut kau­heita, sil­loin menee to­della hyvin!" (Mic­helle Obama)

Myös Ben­ja­min Franklin totesi ai­koi­naan, että on paras pitää silmät auki nai­mi­siin men­nes­säsi, mutta puo­lium­messa nai­mi­siin men­tyäsi.

Ennen kuin menet nai­mi­siin, anna kump­pa­nisi käyt­tää tie­to­ko­netta hi­taalla in­ter­ne­tillä, jotta näet, min­kä­li­nen hän to­della on.” (Will Fer­rell)

6. En­nak­ko­luu­lot­to­masti avio­lii­tossa eteen­päin

Hääpari joella auringonlaskussa

Avio­liit­toon as­tuessa aina ei tiedä, mitä tu­le­man pitää. Joskus on hyvä va­rau­tua kan­nus­ta­villa teoilla, toi­si­naan kan­nat­taa antaa elämän viedä.

"Tär­keim­mät kolme sanaa on­nis­tu­neelle avio­lii­tolle: “Minä hoidan tiskit”.” (Tun­te­ma­ton)

"Avio­liitto on kuin vi­ta­mii­nit: täy­den­nämme tois­temme päi­vit­täi­siä vä­him­mäis­tar­peita." (Tun­te­ma­ton)

"Nai­mi­siin meno on kuin so­keasti klik­kai­li­sit Hy­väk­syn-va­lin­ta­ruu­tua asen­taes­sasi uutta oh­jel­mis­toa tie­to­ko­neel­lesi. Teet sen, vaikka si­nulla ei ole aa­vis­tus­ta­kaan siitä, mitä seu­raa­vaksi ta­pah­tuu." (Tun­te­ma­ton)

"Avio­liitto on kuin tanssi: joskus se on kau­nista ja su­loista, mutta toi­si­naan askel menee pie­leen ja pol­je­taan var­paille." (Tun­te­ma­ton)

Tässä oli muu­ta­mia neu­voja tu­le­van avio­elä­män va­ralle. Avio­liitto ja elämä yli­pää­tään ovat täynnä yl­lä­tyk­siä, eikä kaik­keen voi mi­ten­kään va­rau­tua en­nalta.

Tär­keintä on muis­taa, että avio­liitto on ai­nut­laa­tui­nen suhde, jonka vaa­li­mi­nen vaatii rak­kau­den li­säksi työtä, mutta myös myö­tä­tun­toa niin itseä kuin puo­li­soa­kin koh­taan.

Avio­ehto voi pa­ran­taa lesken ta­lou­del­lista ti­lan­netta

Var­masti jo­kai­nen pa­ris­kunta toivoo viet­tä­vänsä elä­mänsä yh­dessä lop­puun asti. Sil­loin avio­ehto on myös hyö­dyl­li­nen asia­kirja, sillä sen avulla on mah­dol­lista pa­ran­taa eloon­jää­neen lesken asemaa, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­don avulla les­kel­lä on avio-oikeus en­sik­si kuol­leen omai­suu­teen. Leski saa puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi.

Avio­eh­don hyöty on siis suu­rem­pi kuin tes­ta­men­tin, sillä leski saa suu­rem­man osan vain­ajan omai­suu­des­ta ja hyötyy ve­ro­va­pau­des­ta.

Avio­eh­don voi myös rää­tä­löidä jo­kai­sen pa­ris­kun­nan toi­vei­den mukaan.

Läh­teet

Si­taatti.fi
Thek­not.com 
So­meo­ne­sen­ty­ouagree­ting.com
The­ran­dom­vi­bez.com