Haus­kat avio­liit­to vinkit pu­hee­seen

Aviopari ja sormukset
aatos-author-icon.png
Aatos
22.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Et­sit­kö hää­pu­hee­seen vanhan kansan vii­saut­ta? Ha­luat­ko antaa hää­pa­ril­le hyviä neu­vo­ja avio­liit­toon? Ke­rä­sim­me hu­mo­ris­ti­sia neu­vo­ja avio­liit­toon ko­ti­maas­ta ja maa­il­mal­ta.

Avio­liit­to on yksi elämän suu­rim­mis­ta as­ke­leis­ta. Se tuo mu­ka­naan iloa ja onnea, mutta aina vä­lil­lä myös haas­tei­ta ja vas­toin­käy­mi­siä.

Tässä muu­ta­ma hauska vinkki tu­le­van avio­elä­män va­ral­le.

1. Rak­kaus ja kok­kaus

Nainen nauttii ruuasta

Rak­kaus ja ruo­an­lait­to me­ne­vät usein käsi kä­des­sä. Tuttu sa­non­ta kuu­luu­kin, että “tie miehen sy­dä­meen vie vatsan kautta”.

Ruu­an­lai­tos­ta löytyy myös hyviä ver­taus­ku­via ku­vaa­maan avio­liit­toa. Va­lit­sim­me kai­kis­ta her­kul­li­sim­mat alle.

"Rak­kaus on kuin mauste: liikaa ja ruoka on pi­lal­la, liian vähän ja se on mau­ton­ta. Mutta kun käytät sitä so­pi­vas­ti, kaikki on hyvää." (Helen Row­land)

"Hyvä avio­liit­to on kuin pyt­ti­pan­nu: vain sen os­a­puo­let tie­tä­vät, mitä siihen on käy­tet­ty." (Ni­me­tön)

"Ih­mi­nen ei voi aja­tel­la hyvin, ra­kas­taa hyvin eikä nukkua hyvin mikäli hän ei ole syönyt hyvin.” (Vir­gi­nia Woolf)

"Kaikki, mitä tar­vit­set on rak­kaus. Mutta hieman suklaa­ta sil­loin täl­löin ei hait­taa lain­kaan." (Char­les M. Schulz)

2. Haus­kat vinkit avio­mie­hes­tä

Sulhanen

Avio­mie­het tun­ne­taan usein ta­ri­nois­sa ko­hel­te­li­joi­na, jotka ai­heut­ta­vat häm­men­nys­tä ja hu­mo­ris­ti­sia ti­lan­tei­ta. Mo­nes­sa mie­hes­sä on kui­ten­kin tun­te­mat­to­mia puolia, jotka voivat yl­lät­tää oman vaimon.

"Tee itsesi puo­li­so­si kal­tai­sek­si - sil­loin si­nul­la on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det ym­mär­tää, miksi hän tekee kaikki ne höl­möi­lyt, joita hän tekee." (Tun­te­ma­ton)

“Jo­kai­sen me­nes­ty­neen miehen takana on yl­lät­ty­nyt vaimo.” (Tun­te­ma­ton)

"Avio­mies on kuin WC-paperi. Häntä ei tar­vit­se huo­ma­ta, kunhan hän on siellä aina kun tar­vit­set häntä." (Jerry Sein­feld)

"Hyvä avio­mies on kuin hyvä viini – hän pa­ra­nee iän myötä." (Ni­me­tön)

"Ennen avio­liit­toa naiset ovat on­net­to­mia siitä, että heidän elä­mäs­sään ei ole miestä ja häiden jäl­keen siitä, että heidän mie­hes­sään ei ole elämää." (Cicero)

Avio­mies: Olen ai­kui­nen mies, lopeta paa­saa­mi­nen. Myös avio­mies: Oletko nähnyt avai­mia­ni? Oletko nähnyt lom­pak­koa­ni? Minne py­sä­köim­me auton? Puh­taat alus­housut ovat loppu.” (Tun­te­ma­ton)

3. Haus­kat vinkit vai­mos­ta

Morsian ikkunassa
Vaimot puo­les­taan usein miel­le­tään nal­kut­ta­vik­si tuh­lai­li­joik­si, jotka pii­naa­vat mies­tään. Mie­li­ku­va on kui­ten­kin päi­vit­ty­nyt, kuten alla olevat lai­nauk­set osoit­ta­vat. Alta myös avio­mie­het voivat poimia vink­ke­jä, kuinka arjen avio­lii­ton saa toi­mi­maan kuin unel­man.

"Vaimo on kuin tie­merk­ki, joka osoit­taa oikean suun­nan, mutta vain sil­loin, kun hän itse tietää sen." (Tun­te­ma­ton)

"Vaimo on se, joka antaa elä­mä­si uuden mer­ki­tyk­sen ja joka on rak­kaut­ta­si ar­voi­nen." (An­toi­ne de Saint-Exupé­ry)

Mene nai­mi­siin saman ikäi­sen miehen kanssa; kun kau­neu­te­si katoaa, niin him­me­nee hänen nä­kön­sä­kin.” (Phyl­lis Diller)

Hyvin käyt­täy­ty­vät naiset har­voin te­ke­vät his­to­ri­aa.” (Tun­te­ma­ton)

“Vai­mo­si ei ala rii­del­lä kans­sa­si, jos sii­voat.” (Tun­te­ma­ton)

“Neu­vo­ni on mennä nai­mi­siin: jos löydät hyvän vaimon, olet var­mas­ti on­nel­li­nen, mikäli et, si­nus­ta tulee fi­lo­so­fi.” (Soc­ra­tes)

4. Suo­ma­lai­sia sa­nan­las­ku­ja avio­lii­tos­ta

Päivänkakkaroita niityllä

Vanha kansa tietää usein par­hai­ten. Suo­ma­lai­set sa­nan­las­kut si­säl­tä­vät monta eri­lais­ta sa­non­taa rak­kau­teen­kin liit­tyen. Moni sa­nan­las­ku ker­too­kin rak­kau­den vä­ke­väs­tä voi­mas­ta.

Ei onnea löydä etsien, vaan eläen.”

Rak­kaus vie vii­saal­ta puoli mieltä ja hul­lul­ta ihan kaikki.”

Rak­kaus si­li­mät so­ka­soo, avio­liit­to si­li­mät au­ka­soo.”

Rak­kaus vetää kuin viisi paria härkiä.”

5. Myös vai­keat ajat kuu­lu­vat avio­liit­toon

Meren aallot

Joskus avio­lii­tos­sa voi olla pit­kiä­kin aikoja, ettei avio­elä­mä tunnu yhtä hy­väl­tä kuin ennen. Myös vai­keat ajat kuu­lu­vat suh­tee­seen, mutta yleen­sä niistä pääs­tään yli, kun mo­lem­mat lait­ta­vat it­sen­sä likoon.

"Jos olet ollut nai­mi­sis­sa 50 vuotta ja niistä 10 on ollut kau­hei­ta, sil­loin menee to­del­la hyvin!" (Mic­hel­le Obama)

Myös Ben­ja­min Franklin totesi ai­koi­naan, että on paras pitää silmät auki nai­mi­siin men­nes­sä­si, mutta puo­lium­mes­sa nai­mi­siin men­tyä­si.

Ennen kuin menet nai­mi­siin, anna kump­pa­ni­si käyt­tää tie­to­ko­net­ta hi­taal­la in­ter­ne­til­lä, jotta näet, min­kä­li­nen hän to­del­la on.” (Will Fer­rell)

6. En­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti avio­lii­tos­sa eteen­päin

Hääpari joella auringonlaskussa

Avio­liit­toon as­tues­sa aina ei tiedä, mitä tu­le­man pitää. Joskus on hyvä va­rau­tua kan­nus­ta­vil­la teoil­la, toi­si­naan kan­nat­taa antaa elämän viedä.

"Tär­keim­mät kolme sanaa on­nis­tu­neel­le avio­lii­tol­le: “Minä hoidan tiskit”.” (Tun­te­ma­ton)

"Avio­liit­to on kuin vi­ta­mii­nit: täy­den­näm­me tois­tem­me päi­vit­täi­siä vä­him­mäis­tar­pei­ta." (Tun­te­ma­ton)

"Nai­mi­siin meno on kuin so­keas­ti klik­kai­li­sit Hy­väk­syn-va­lin­ta­ruu­tua asen­taes­sa­si uutta oh­jel­mis­toa tie­to­ko­neel­le­si. Teet sen, vaikka si­nul­la ei ole aa­vis­tus­ta­kaan siitä, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu." (Tun­te­ma­ton)

"Avio­liit­to on kuin tanssi: joskus se on kau­nis­ta ja su­lois­ta, mutta toi­si­naan askel menee pie­leen ja pol­je­taan var­pail­le." (Tun­te­ma­ton)

Tässä oli muu­ta­mia neu­vo­ja tu­le­van avio­elä­män va­ral­le. Avio­liit­to ja elämä yli­pää­tään ovat täynnä yl­lä­tyk­siä, eikä kaik­keen voi mi­ten­kään va­rau­tua en­nal­ta.

Tär­kein­tä on muis­taa, että avio­liit­to on ai­nut­laa­tui­nen suhde, jonka vaa­li­mi­nen vaatii rak­kau­den li­säk­si työtä, mutta myös myö­tä­tun­toa niin itseä kuin puo­li­soa­kin koh­taan. 

Avio­eh­to voi pa­ran­taa lesken ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta

Var­mas­ti jo­kai­nen pa­ris­kun­ta toivoo viet­tä­vän­sä elä­män­sä yh­des­sä lop­puun asti. Sil­loin avio­eh­to on myös hyö­dyl­li­nen asia­kir­ja, sillä sen avulla on mah­dol­lis­ta pa­ran­taa eloon­jää­neen lesken asemaa, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­don avulla les­kel­lä on avio-oikeus en­sik­si kuol­leen omai­suu­teen. Leski saa puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi.

Avio­eh­don hyöty on siis suu­rem­pi kuin tes­ta­men­tin, sillä leski saa suu­rem­man osan vain­ajan omai­suu­des­ta ja hyötyy ve­ro­va­pau­des­ta

Avio­eh­don voi myös rää­tä­löi­dä jo­kai­sen pa­ris­kun­nan toi­vei­den mukaan.

Läh­teet

Si­taat­ti.fi
Thek­not.com 
So­meo­ne­sen­ty­ouagree­ting.com
The­ran­dom­vi­bez.com