Avio­ehto

Perheellinen voi myös tehdä avioehdon
Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teenTie­sitkö, että avio­eh­don voi tehdä myös jäl­ki­kä­teen?
Avioehdon voi tehdä netissä tietokoneella
Voi­ko avio­eh­don teh­dä ne­tis­sä?Katso vinkit, kuinka avio­eh­don voi tehdä ne­tissä hel­posti.
Polkupyörä vasten keltaista seinää.
Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nenMiten toisen hen­ki­lön omai­suutta kuuluu säi­lyt­tää?
Avioehto ja leskeneläke
Vai­kut­taako avio­ehto les­ke­ne­läk­kee­seen tai muihin eläk­kei­siin?Les­ke­ne­läke on Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen ja työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sama etuus.
Avioehdon rekisteröinti onnistuu postitse
Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­keinAvio­ehto tulee re­kis­te­röidä al­le­kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Katso, miten.
Henkilö laskee laskimella ja kirjoittaa lyijykynällä muistikirjaan.
Mikä on omai­suu­den erot­telu?Omai­suu­den erot­te­lussa kum­pi­kin puo­li­soista pitää oman omai­suu­tensa.
Auringonlasku paistaa mäen takaa kukkaniitylle
Avio-oikeus omai­suu­teen puo­li­son kuo­le­man jäl­keenKuinka omai­suus ja­kaan­tuu puo­li­son kuol­lessa?
Pariskunta vuorella
Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssaMiten tehdä avio­ehto ul­ko­mai­sen kump­pa­nin kanssa?
Aviopari astelee alttarilta ja vieraat heittävät riisiä ilmaan
Es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa vartenEs­teet­tö­myys­to­dis­tus kertoo, että nai­mi­siin­me­nolle ei ole es­tettä.
Pariskunta istuu sohvalla koira edessään
Miten ottaa pu­heeksi avio­eh­don te­ke­mi­nen?Vink­kejä, miten otat avio­eh­don pu­heeksi puo­li­sosi kanssa.
Pariskunta istuu kalliolla ja katsoo auringonlaskua
Avo­liitto vai avio­liitto – onko sillä mer­ki­tystä?Avo- ja avio­liitto eroa­vat toi­sis­taan monin tavoin.
Pariskunta käsikädessä
Miksi pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­ehto?Myös pie­ni­tu­loi­sen on hyvä suo­jata sääs­tö­jään avio­eron va­ralta.
Pariskunta katsoo pimenevää kaupunkia
Avio­eh­to en­nen avio­eroaAvio­ehto täytyy tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen jät­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­teen.
Haaparilla on avio-oikeus
Mitä avio-oi­keus tar­koit­taa?Avio­lii­ton myötä puo­li­soille tulee avio-oikeus toisen omai­suu­teen.
Post-it-lappujen kirjoittaminen
Avio­ehto, tes­ta­mentti vai mo­lem­mat?Kumpi asia­kirja kan­nat­taa tehdä?
Aviopari häävaatteissa
Avio­eh­don hinta 2024Avio­eh­don hinta vaih­te­lee paljon eri pal­ve­lun­tar­joa­jien vä­lillä.
kaksi ihmistä ja auringonlasku
Osit­tai­nen avio­ehtoTie­dätkö, mitä osit­tai­nen avio­ehto tar­koit­taa?
Lasit kuohuvaa meren äärellä
Nai­mi­siin ul­ko­mailla? Ota vinkit tal­teenAvio­lii­ton sol­mi­mi­nen on mah­dol­lista myös ul­ko­mailla.
Kaksi henkilöä käsikkäin.
To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­musTie­dätkö, mitä to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus tar­koit­taa?
Mr & Mrs -kyltit lahjapöydällä
Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssaKatso, mitä käy­tän­töjä avioi­tu­mi­nen ul­ko­maa­lai­sen kanssa vaatii.
Mies allekirjoittaa avioehtosopimuksen
Avio­eh­to – il­mai­nen mal­liAvio­eh­to­so­pi­muk­sen tulee täyt­tää tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia.
Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
Mikä on avio­eh­to­so­pi­mus?Avio­eh­to­so­pi­mus turvaa puo­li­soi­den omai­suutta avio­erossa ja kuo­le­massa.
2 ihmistä istumassa vuorella
Ennen avio­liit­toa han­kittu omai­suus avio­erossaMiten omai­suus ja­kaan­tuu avio­erossa?
Pariskunta makaa sängyllä ja katsoo kannettavaa tietokonetta
Mikä on ylei­sin avio­ehto?Ylei­sin avio­ehto teh­dään vain avio­eron va­ralle.
Olohuone on yhteistä omaisuutta
Omai­suu­s avio­lii­tossaAvio­lii­ton omai­suu­den omis­tus­suh­teet voivat vai­kut­taa mo­ni­mut­kai­silta.
Puolisot menossa naimisiin
Tasa-ar­voi­nen avio­liit­to­laki ly­hyestiTasa-ar­voi­nen avio­liit­to­laki astui voi­maan vuonna 2017.
engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg
5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­erostaAvio­ehto suojaa sääs­tö­jäsi, pe­rin­töäsi ja omai­suutta avio­eron sat­tuessa.
Hääpari kävelee aukealla
Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on yhä suo­si­tum­paaSi­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­koit­taa tun­nuk­se­tonta avio­lii­ton sol­mi­mista.
Pariskunta kävelee sykyisellä polulla
Mikä on avoehto?Katso, miten har­vi­nai­sempi avoehto teh­dään.
talon seinä ja kasveja.
Avio­ehto puo­li­son kuol­lessa Avio­ehto tuo turvaa puo­li­son kuol­lessa.
Vihkimistila tuoleineen ja vihkikaarineen
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Ketkä te­ke­vät avio­eh­don?Vain 15% suo­ma­lai­sista yli 35-vuo­tiaista on tehnyt avio­eh­don.
Valkoisia ruusuja hautajaisissa
Miten avio­ehto vai­kut­taa pe­rin­töön?Avio­ehto vai­kut­taa pe­rin­töön ja suojaa lesken asemaa.
Pariskunta skootterilla Aasiassa
Kan­nat­taa­ko avio­eh­toa teh­dä?Avio­eh­don voi aina rää­tä­löidä tar­pei­denne mukaan. Katso ylei­sim­mät ehdot.
Aviopari ja sormukset
Haus­kat avio­liitto vinkit pu­hee­seenKe­rä­simme haus­kat avio­liit­to­vin­kit pu­hee­seen meiltä ja maa­il­malta.
Hääjuhlat
7 Myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­sestaEsit­te­lemme ylei­sim­piä avio­eh­to­so­pi­muk­sen myyt­tejä.