Særeje og hus

Særeje hus
aatos-author-icon.png
Aatos
6.3.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvis du ønsker, at vær­di­en af din faste ejen­dom ikke skal deles i til­fælde af skils­mis­se, så skal du gøre den faste ejen­dom til særeje.

Sæ­re­jet skal be­stem­mes i en æg­te­pagt, som er en aftale mellem æg­te­fæl­ler. Der er for­skel­lige måder, hvorpå fast ejen­dom kan gøres til særeje.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­mere på, hvilke over­vej­el­ser, der er gode at gøre sig, når man ønsker at gøre fast ejen­dom til særeje.

Hvilke form­krav gælder til særeje?

Hvis du ønsker, at din faste ejen­dom skal være særeje, så er der visse form­krav der skal op­fyl­des. Det er først og frem­mest nød­ven­digt, at sæ­re­jet be­stem­mes i en æg­te­pagt.

Selve æg­te­pag­ten skal ting­ly­ses i Det Di­gi­ta­le Ting­lys­nings­sy­stem for at blive gyldig. Det er så­le­des ikke til­stræk­ke­ligt, at I som æg­te­fæl­le be­stem­mer, at en fast ejen­dom skal være særeje, hvis I ikke også sørger for, at sæ­re­jet ting­ly­ses kor­rekt. Uden kor­rekt ting­lys­ning, vil sæ­re­jet ikke være gyl­digt.

Det er også nød­ven­digt, at I begge un­der­skri­ver æg­te­pag­ten. Det er ikke muligt at lave en æg­te­pagt alene, da æg­te­pag­ten er en aftale mellem æg­te­fæl­ler.

Over­ve­jer du at gøre din faste ejen­dom til særeje?

Så kan du prøve vores ser­vi­ce helt gratis

Sæ­re­jets omfang

Når I gerne vil gøre en fast ejen­dom til særeje, er det nød­ven­digt at over­veje, om æg­te­pag­ten kun skal om­fat­te den givne faste ejen­dom eller om æg­te­pag­ten skal om­fat­te andre ak­ti­ver, såsom kø­re­tøj, kon­tan­ter eller fy­siske gen­stande.

Det er til­lige muligt, at kun en brøk­del af den faste ejen­dom skal være særeje. Det kan så­le­des være, at I ønsker, at kun 80% af ejen­dom­men skal være den ene æg­te­fæl­les særeje. På samme måde kan I be­stem­me, at et be­stemt beløb af ejen­dom­mens værdi skal være særeje. Ek­sem­pel­vis at 250 000 kr. af ejen­dom­mens værdi skal vær særeje.

Visse æg­te­fæl­ler ønsker, at sæ­re­jet skal aftrap­pes over tid, hvil­ket godt kan lader sig gøre. I kan be­stem­me, at sæ­re­jet aftrap­pes med et beløb eller en pro­cent­del hvert år eller hvad i skulle ønske.

Hvor­dan skal særjet be­skri­ves?

Når I laver en æg­te­pagt med særeje, som skal om­fat­te fast ejen­dom, så er det vig­tigt, at den faste ejen­dom spe­ci­fi­ce­res, så der ikke kan opstå tvivl om, hvil­ken ejen­dom, som skal være særeje.

Be­skri­vel­sen af, hvil­ken fast ejen­dom, som skal være særeje, er kun re­le­vant, hvor æg­te­pag­ten skal om­fat­te spe­ci­fik­ke ak­ti­ver. Skal æg­te­pag­ten om­fat­te alt, hvad en eller begge æg­te­fæl­ler ejer, så er det som ud­gangs­punkt ikke nød­ven­digt at spe­ci­fi­cere hvert enkelt aktiv, som skal om­fat­tes af æg­te­pag­ten.

Når I skal gøre en fast ejen­dom til særeje i en æg­te­pagt, som kun skal om­fat­te en­kelte ak­ti­ver, så vil be­skri­vel­sen af den faste ejen­dom af­hænge af typen af fast ejen­dom. Som det frem­går af ta­bel­len ne­den­for, så kræves der i det store hele de samme in­for­ma­tio­ner uaf­hæn­gigt af typen af fast ejen­dom, omend der er vig­tige nu­an­cer, som skal in­klu­de­res af­hæn­gigt af typen af fast ejen­dom.

 HusEjer­lej­lig­hedAn­dels­bo­ligFri­tids­bo­lig
Adres­se
Po­st­num­mer
By
Ma­tri­kelnum­mer
Ting­lyst areal (m2)
An­dels­bo­lig­for­e­nin­gens navn
Lej­lig­heds­num­mer

Du kan altid finde den re­le­vante in­for­ma­tion via Bo­li­ge­jer.

Hvil­ken sik­ker­hed giver særeje?

Laver du en æg­te­pagt med særeje, som skal om­fat­te særeje, vil ef­fek­ten heraf komme til udtryk ved skils­mis­se og i visse til­fælde døds­fald. Det er typen af særeje som afgør, om sæ­re­jet gælder ved skils­mis­se og døds­fald.

Ved skils­mis­se

Er en fast ejen­dom særeje, skal vær­di­en af sæ­re­jet som ud­gangs­punkt ikke indgå i de­lin­gen mellem æg­te­fæl­ler­ne, når æg­te­fæl­ler­ne skal opgøre vær­di­er­ne i for­mu­e­fæl­les­ska­bet. I så­dan­ne til­fælde, holdes sæ­re­jet helt uden for op­gø­rel­sen.

Ved døds­fald

Det er kun, hvis sæ­re­jet er fuld­stæn­digt særeje, at den faste ejen­dom ikke indgår i de­lin­gen ved døds­fald. Fuld­stæn­digt særeje vælges typisk, hvis æg­te­fæl­ler­ne ikke ønsker at arve hin­an­den eller hvis den ene æg­te­fæl­le har stor gæld.

Læs mere: Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?

Du kan lave en æg­te­pagt nemt og hur­tigt med Aatos

Det kan være en meget stor fordel at lave en æg­te­pagt med særeje for fast ejen­dom. Fast ejen­dom er for mange det stør­ste aktiv, de ejer, og noget, som for mange er en lang­sig­tet in­ve­ste­ring. Det kan så­le­des have stor in­vir­ken på din øko­nomi, hvis du skal dele halv­de­len af vær­di­en af den faste ejen­dom i til­fælde af skils­mis­se. Du kan hur­tigt og nemt lave en æg­te­pagt her og nu.

Op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Det er helt gratis at prøve ser­vi­cen og du be­ta­ler først, hvis du ønsker do­ku­men­tet.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.