Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?

Kvinde hopper med redningsvest på
aatos-author-icon.png
Aatos
11.8.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
En æg­te­pagt er noget vi altid kan an­be­fa­le, da du på denne måde er sikret visse ejen­de­le, som du måske fo­re­træk­ker at have som dit særeje.

Hvis du snart skal giftes, virker en skils­mis­se for­ment­lig utæn­ke­lig. Det samme gør sig for­ment­lig også gæl­dende, hvis du al­le­rede har været gift i en del år. Desvær­re viser sta­ti­stik­ken, at næsten 50% af alle danske æg­te­ska­ber ender i skils­mis­se. Derfor er det også en god idé at få ud­ar­bej­det en æg­te­pagt.

Det er nemlig et af­ta­ledo­ku­ment, hvor du og din æg­te­fæl­le kan aftale, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les, hvis I bliver skilt. Li­ge­så­dan kan I også aftale, hvor­dan ak­ti­ver­ne skal for­de­les, når en af jer dør. Det er selv­føl­ge­lig ikke rart at skulle for­holde sig til hver­ken skils­mis­se eller døds­fald. Men al­li­ge­vel er det en god idé at få styr på sa­ger­ne. Det kan I med en æg­te­pagt.

Hvad er for­de­lene ved en æg­te­pagt?

For­de­lene ved en æg­te­pagt er, at du i sam­ar­bejde med din (kom­men­de) æg­te­fæl­le kan be­stem­me, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les, hvis I bliver skilt.

Det kan for ek­sem­pel være, at du eller din æg­te­fæl­le ejer et aktiv, der har været længe i ved­kom­men­des fa­mi­lie - og gerne skulle blive der. For ek­sem­pel kan det være et som­mer­hus, en virk­som­hed eller et kunst­styk­ke. Med æg­te­pagt særeje kan ak­ti­vet blive sikret, så det for­bli­ver ejet af den samme fa­mi­lie.

På samme måde har du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le også mu­lig­hed for at lave særeje over jeres respek­tive for­mu­er og andre ak­ti­ver.

Hvis I ikke ud­ar­bej­der et af­ta­ledo­ku­ment, vil I i stedet skulle dele alt li­ge­ligt ved en even­tu­el skils­mis­se eller se­pa­ra­tion.

Hvilke typer æg­te­pag­ter findes der?

Der findes flere for­skel­lige typer af æg­te­pag­ter. Derfor har I også mu­lig­hed for at få skræd­der­sy­et af­ta­ledo­ku­men­tet, så det passer til netop jeres ønsker og behov. Blandt andet har I mu­lig­hed for at vælge en så­kaldt æg­te­pagt kom­bi­na­tions­sæ­reje.

Ved kom­bi­na­tions­sæ­reje kan I vælge at have særeje over jeres ak­ti­ver, hvis I bliver skilt, og for­mu­e­fæl­les­skab hvis én af jer dør. Mange æg­te­par fo­re­træk­ker denne form for aftale, da I kan sikre hin­an­den ved døds­fald.

Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke har en æg­te­pagt?

Hvis du skal skil­les, vil der blive lavet en så­kaldt bo­de­ling. Her vil jeres fælles bo blive op­gjort og for­delt mellem jer. Jeres fælles bo er alle jeres ak­ti­ver, for­mu­er og gældspo­ster.

Ved en bo­de­ling efter skils­mis­se uden en æg­te­pagt vil alt blive li­ge­ligt delt. Det vil sige, at alle ak­ti­ver­ne, for­mu­er­ne og gældsposter­ne skal deles li­ge­ligt mellem jer.

Hvis din æg­te­fæl­le har stif­tet en masse gæld, kommer du altså også til at hæfte for gælden. Har du også sparet en masse penge op, hvor­i­mod din æg­te­fæl­le blot har brugt og brugt, vil du stadig komme til at skulle dele din formue.

Ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt for­hol­der det sig an­der­le­des. Her har I begge på for­hånd aftalt, hvad der er hen­holds­vis fæl­leseje og jeres eget. Derfor skal du kun dele de ting, som I har aftalt.

Even­tu­elt kan I af­talte, at I be­hol­der hver jeres og slet ikke skal dele noget.

💡 Vidste du, at det er muligt at aflyse en æg­te­pagt?

Lære mere: Af­lys­ning af en ek­si­ste­ren­de æg­te­pagt og De juri­diske for­de­le ved at være gift

Få lavet en æg­te­pagt hos Aatos

Hvis du gerne vil have lavet en billig æg­te­pagt, der stadig over­hol­der alle de juri­diske krav, kan du få lavet en hos Aatos. Ved blot at be­svare nogle simple spørgs­mål, kan du i sam­ar­bejde med din æg­te­fæl­le få lavet netop den æg­te­pagt, der passer til jeres ønsker.

Hvis I al­le­rede er blevet gift, kan I stadig nå at lave en æg­te­pagt. Der er nemlig ikke noget til hinder for at ud­ar­bejde en æg­te­pagt efter bryl­lup. Bare så længe I stadig er gift, kan I sag­tens ud­ar­bejde et gyl­digt af­ta­ledo­ku­ment, der dik­te­rer ejer­ska­bet over jeres ak­ti­ver og for­mu­er.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle vores juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Opret en bruger hos Aatos i dag!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.