Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?

Kvinde hopper med redningsvest på
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
11.8.2022 ● 3 minutter
En ægtepagt er noget vi altid kan anbefale, da du på denne måde er sikret visse ejendele, som du måske foretrækker at have som dit særeje.

Hvis du snart skal giftes, virker en skils­mis­se for­ment­lig utæn­ke­lig. Det samme gør sig for­ment­lig også gæl­den­de, hvis du al­le­re­de har været gift i en del år. Desvær­re viser sta­ti­stik­ken, at næsten 50% af alle danske æg­te­ska­ber ender i skils­mis­se. Derfor er det også en god idé at få ud­ar­bej­det en æg­te­pagt.

Det er nemlig et af­ta­ledo­ku­ment, hvor du og din æg­te­fæl­le kan aftale, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les, hvis I bliver skilt. Li­ge­så­dan kan I også aftale, hvor­dan ak­ti­ver­ne skal for­de­les, når en af jer dør. Det er selv­føl­ge­lig ikke rart at skulle for­hol­de sig til hver­ken skils­mis­se eller døds­fald. Men al­li­ge­vel er det en god idé at få styr på sa­ger­ne. Det kan I med en æg­te­pagt.

Hvad er for­de­le­ne ved en æg­te­pagt?

For­de­le­ne ved en æg­te­pagt er, at du i sam­ar­bej­de med din (kom­men­de) æg­te­fæl­le kan be­stem­me, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les, hvis I bliver skilt.

Det kan for ek­sem­pel være, at du eller din æg­te­fæl­le ejer et aktiv, der har været længe i ved­kom­men­des fa­mi­lie - og gerne skulle blive der. For ek­sem­pel kan det være et som­mer­hus, en virk­som­hed eller et kunst­styk­ke. Med æg­te­pagt særeje kan ak­ti­vet blive sikret, så det for­bli­ver ejet af den samme fa­mi­lie. 

På samme måde har du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le også mu­lig­hed for at lave særeje over jeres respek­ti­ve for­mu­er og andre ak­ti­ver.

Hvis I ikke ud­ar­bej­der et af­ta­ledo­ku­ment, vil I i stedet skulle dele alt li­ge­ligt ved en even­tu­el skils­mis­se eller se­pa­ra­tion.

Hvilke typer æg­te­pag­ter findes der?

Der findes flere for­skel­li­ge typer af æg­te­pag­ter. Derfor har I også mu­lig­hed for at få skræd­der­sy­et af­ta­ledo­ku­men­tet, så det passer til netop jeres ønsker og behov. Blandt andet har I mu­lig­hed for at vælge en så­kaldt æg­te­pagt kom­bi­na­tions­sæ­re­je.

Ved kom­bi­na­tions­sæ­re­je kan I vælge at have særeje over jeres ak­ti­ver, hvis I bliver skilt, og for­mu­e­fæl­les­skab hvis én af jer dør. Mange æg­te­par fo­re­træk­ker denne form for aftale, da I kan sikre hin­an­den ved døds­fald. 

Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke har en æg­te­pagt?

Hvis du skal skil­les, vil der blive lavet en så­kaldt bo­de­ling. Her vil jeres fælles bo blive op­gjort og for­delt mellem jer. Jeres fælles bo er alle jeres ak­ti­ver, for­mu­er og gældspo­ster.

Ved en bo­de­ling efter skils­mis­se uden en æg­te­pagt vil alt blive li­ge­ligt delt. Det vil sige, at alle ak­ti­ver­ne, for­mu­er­ne og gældsposter­ne skal deles li­ge­ligt mellem jer. 

Hvis din æg­te­fæl­le har stif­tet en masse gæld, kommer du altså også til at hæfte for gælden. Har du også sparet en masse penge op, hvor­i­mod din æg­te­fæl­le blot har brugt og brugt, vil du stadig komme til at skulle dele din formue. 

Ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt for­hol­der det sig an­der­le­des. Her har I begge på for­hånd aftalt, hvad der er hen­holds­vis fæl­lese­je og jeres eget. Derfor skal du kun dele de ting, som I har aftalt.

Even­tu­elt kan I af­tal­te, at I be­hol­der hver jeres og slet ikke skal dele noget.

Få lavet en æg­te­pagt hos Aatos

Hvis du gerne vil have lavet en billig æg­te­pagt, der stadig over­hol­der alle de juri­di­ske krav, kan du få lavet en hos Aatos. Ved blot at be­sva­re nogle simple spørgs­mål, kan du i sam­ar­bej­de med din æg­te­fæl­le få lavet netop den æg­te­pagt, der passer til jeres ønsker.

Hvis I al­le­re­de er blevet gift, kan I stadig nå at lave en æg­te­pagt. Der er nemlig ikke noget til hinder for at ud­ar­bej­de en æg­te­pagt efter bryl­lup. Bare så længe I stadig er gift, kan I sag­tens ud­ar­bej­de et gyl­digt af­ta­ledo­ku­ment, der dik­te­rer ejer­ska­bet over jeres ak­ti­ver og for­mu­er. 

Med Aatos tager det kun 10 mi­nut­ter, at lave en æg­te­pagt og det koster kun 590 kr. Vi vil nemlig gerne sikre os, at alle kan få tid og råd til at få lavet alle de vig­ti­ge do­ku­men­ter.

Opret en bruger hos Aatos i dag