4 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­nere dig

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
aatos-author-icon.png
Aatos
24.1.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Tanken om en mulig se­pa­ra­tion og skils­mis­se er selvsagt noget mange nok søger at undgå, hvor­for man ikke taler meget om det og typisk kon­klu­de­rer, at vi nok godt kan finde ud af at dele køk­ke­nud­styr og møbler og så videre, skulle for­hol­det slutte. Men sand­he­den er, at en se­pa­ra­tion og skils­mis­se kan have store øko­no­miske kon­se­kven­ser for begge parter, hvor­for det i mange si­tu­a­tio­ner kan give tryg­hed at op­ret­te en æg­te­pagt.

Det ville være fan­ta­stisk, hvis alle æg­te­ska­ber fak­tisk varede, til døden dem skil­ler. Vir­ke­lig­he­den er desvær­re en mar­kant anden. I 2018 var skils­mis­se­pro­cen­ten på hele 46,51 pro­cent. Og ikke nok med at en skils­mis­se er en emo­tio­nel hård proces, så kan en skils­mis­se også have store øko­no­miske kon­se­kven­ser. En af disse kon­se­kven­ser, som der ofte tales om er æg­te­fæl­lebi­drag.

Når I sidder og plan­læg­ger bryl­lup, tænker I med ga­ranti ikke på skils­mis­se. I skal jo være sammen resten af livet! Og det håber vi selv­føl­ge­lig også, at I gør. Men, men, men, sand­he­den er bare, at tæt på halv­de­len af alle æg­te­ska­ber ender i skils­mis­se. Ifølge Dan­marks Sta­ti­stik var skils­mis­se­pro­cen­ten i 2014 fak­tisk helt oppe på 54,39 pro­cent!

Ved vi­el­sen siger man ikke blot ja til hin­an­den, man siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab.

For­mu­e­fæl­les­ska­bet be­ty­der, at i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, skal der ske en op­gø­relse af den fælles formue og de­lings­for­mu­en skal som ud­gangs­punkt deles li­ge­ligt (50/50) mellem jer.

Få styr på frem­ti­den med en æg­te­pagt

Prøv, hvor nemt det er at skrive juri­disk bin­dende æg­te­pagt på egen hånd.

Hvor­for en æg­te­pagt kan være en god ide

Her er tre si­tu­a­tio­ner som viser, hvor­dan en se­pa­ra­tion og skils­mis­se kan ind­virke ne­ga­tivt på din per­son­lige øko­nomi, i til­fælde af, at I ikke har en æg­te­pagt.

1. Hvis din æg­te­fæl­le har mere gæld end formue, skal I alene dele din formue li­ge­ligt

Som æg­te­fæl­ler hæfter man som ud­gangs­punkt ikke for hin­an­dens gæld. Men hvis en af jer har mere gæld end formue, kan det få stor be­tyd­ning for, hvor­dan for­mu­e­de­lin­gen af for­mu­e­fæl­les­ska­bet finder sted i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

Ek­sem­pel

Chri­sti­an og Gitte har ansøgt om skils­mis­se. Chri­sti­an har nu op­gjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 1 400 000 kr. Chri­sti­an har en ne­ga­tiv bodel på 200 000 kr. (1 200 000 kr. - 1 400 000 kr. = minus 200 000 kr.). Gitte har op­gjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en po­si­tiv bodel på 200 000 kr.

Når en æg­te­fæl­le har en ne­ga­tiv bodel, og den anden æg­te­fæl­ler har en po­si­tiv bodel, deler æg­te­fæl­ler­ne kun den po­si­tive bodel. Det er så­le­des kun Gittes po­si­tive bodel, der skal deles.

Chri­sti­ans ne­ga­tive bodel skal ikke med­ta­ges i ud­lig­nin­gen. Be­lø­bet der skal ud­lig­nes er 200 000 kr. Ud­lig­nin­gen sker ved at dele be­lø­bet i to (200 000 kr. / 2), hvil­ket giver 100 000 kr. Idet Chri­sti­ans ne­ga­tive bodel ikke skulle med­ta­ges, og Gitte have 200 000 kr. i po­si­tiv bodel, skal Gitte betale 100 000 kr. til Chri­sti­an. Her­ef­ter har par­ter­ne begge 100 000 kr., og for­mu­e­fæl­les­ska­bet er delt li­ge­ligt mellem dem.

Hvis Chri­sti­an og Gitte havde lavet en æg­te­pagt om særeje, havde Gitte som ud­gangs­punkt ikke skulle betale et beløb til Chri­sti­an.

💡 Hvis I har en æg­te­skabs­pagt, kan I komme udenom denne trælse si­tu­a­tion i til­fælde af skils­mis­se.

2. Brug og ejer­skab af ejen­dom efter se­pa­ra­tion og skils­mis­se

Hvis du ejer et som­mer­hus eller anden fast ejen­dom med et eller flere fa­mi­lie­med­lem­mer, såsom sø­skende, kan du ri­si­kere, at din æg­te­fæl­le i til­fælde af skils­mis­se får ret til halv­de­len af din ejen­dom, som følge af for­mu­e­de­lin­gen, der skal findes sted.

Ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt, skal for­mu­e­fæl­les­ska­bet op­gø­res og for­mu­e­de­lin­gen skal ske li­ge­ligt, det vil sige, at hver æg­te­fæl­le skal have 50 % af den sam­lede op­gjorte formue. Den ene æg­te­fæl­les eje­ran­del af et som­mer­hus med­reg­nes som værdi i for­bin­delse med for­mu­e­de­lin­gen, hvor­for den anden æg­te­fæl­le som ud­gangs­punkt har ret til 50 % af denne værdi. Æg­te­fæl­len, der ejer fast ejen­dom, kan også betale sig fra, at skulle “dele” ejen­dom­men.

Med en æg­te­pagt kan I aftale, at din eje­ran­del af som­mer­hu­set skal være særeje, hvor­for vær­di­en af denne eje­ran­del ikke skal indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet of for­mu­e­de­lin­gen i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

💡 Nor­disk un­der­sø­gelse: Æg­te­pagt er det mest for­sømte do­ku­ment i Dan­mark

3. Arv og gaver deles 50/50

Hvis du arver en formue, og der ikke er lavet en æg­te­pagt, så har din æg­te­fæl­le ret til halv­de­len af den arv. Det samme gælder gaver.

Det vil altså sige, at hvis du har arvet 600 000 kroner, og du og din æg­te­fæl­le skal skil­les, så har din eks krav på 300 000 kroner af arven. Det kan synes uret­fær­digt, fordi du jo er ar­vin­gen, men det er ikke desto mindre sådan det er.

Det samme gælder også, hvis du har arvet en ejen­dom. Også her vil din eks have ret til halv­de­len af ejen­dom­mens værdi. Det kan altså betyde, at du er nødsa­get til at sælge ejen­dom­men for at kunne give din eks halv­de­len af vær­di­en.

Læs mere: Æg­te­pagt ved døds­fald

4. Egen virk­som­hed ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se

Hvis du ejer og driver egen virk­som­hed, indgår vær­di­en af virk­som­he­den i for­mu­e­fæl­les­ska­bet.

I til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se får din æg­te­fæl­le derfor som ud­gangs­punkt ret til halv­de­len af virk­som­he­dens værdi. Hvis virk­som­he­den er vur­de­ret til 2 000 00 kr. får æg­te­fæl­len som følge af for­mu­e­fæl­les­ska­bet ret til 1 000 000 kr.

I prak­sis be­ty­der det, at æg­te­fæl­len, der ejer virk­som­he­den, som ud­gangs­punkt skal ud­ligne denne for­skel enten ved ek­sem­pel­vis kon­tant be­ta­ling eller at virk­som­he­den må sælges, for at æg­te­fæl­ler­ne stil­les lige efter skils­mis­sen.

Læs mere Hvad er en æg­te­pagt? og De juri­diske for­de­le ved at være gift

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både før og efter vi­el­sen

I kan ud­fær­dige en æg­te­pagt både før og efter i bliver viet. Der er ikke for­skel på virk­nin­gen af æg­te­pag­ten i for­hold til op­ret­tel­ses­tids­punk­tet og en æg­te­pagt op­ret­tet efter, at I er blevet gift, er i alle til­fælde lige så gæl­dende, som en æg­te­pagt op­ret­tet før vi­el­sen.

I be­hø­ver ikke nød­ven­dig­vis at gøre alt til særeje, men der kan være si­tu­a­tio­ner, hvor en æg­te­skabs­pagt eller særeje kan være en rigtig god idé for at be­skyt­te dig selv øko­no­misk i til­fælde af skils­mis­se.

Ind­hol­det i jeres æg­te­pagt og jeres spe­ci­fik­ke ønsker kan være helt de samme, uaf­hæn­gigt af, om æg­te­pag­ten er ud­fær­di­get før eller efter vi­el­sen. Det er altid nød­ven­digt at I begge un­der­skri­ver æg­te­pag­ten og at den ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten for at do­ku­men­tet bliver gyl­digt.

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Brug Aatos og lav en æg­te­pagt på kun 10 mi­nut­ter

Med Aatos kan I ud­fær­dige en æg­te­pagt online. Ved at svare på en række simple spørgs­mål ud­fær­di­ges en æg­te­pagt, som både er juri­disk kor­rekt og passer til jeres ønsker.

Når do­ku­men­tet er klar, kan du un­der­skrive og down­lo­ade do­ku­men­tet. Her­ef­ter skal æg­te­pagt ting­ly­ses for at blive gyl­digt.

Efter ting­lys­ning er do­ku­men­tet gyl­digt, og I har herved sikret jer mod mange frem­ti­dige kon­flik­ter i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

Op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt hos Aatos koster kun 499 kroner. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.