3 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­ne­re dig

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
21.6.2022 ● 5 minutter
Tanken om en mulig separation og skilsmisse er selvsagt noget mange nok søger at undgå, hvorfor man ikke taler meget om det og typisk konkluderer, at vi nok godt kan finde ud af at dele køkkenudstyr og møbler og så videre, skulle forholdet slutte. Men sandheden er, at en separation og skilsmisse kan have store økonomiske konsekvenser for begge parter, hvorfor det i mange situationer kan give tryghed at oprette en ægtepagt.

Ved vi­el­sen siger man ikke blot ja til hin­an­den, man siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab.

For­mu­e­fæl­les­ska­bet be­ty­der, at i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, skal der ske en op­gø­rel­se af den fælles formue og de­lings­for­mu­en skal som ud­gangs­punkt deles li­ge­ligt (50/50) mellem jer. 

Hvor­for en æg­te­pagt kan være en god ide

Her er tre si­tu­a­tio­ner som viser, hvor­dan en se­pa­ra­tion og skils­mis­se kan ind­vir­ke ne­ga­tivt på din per­son­li­ge øko­no­mi, i til­fæl­de af, at I ikke har en æg­te­pagt

1. Hvis din æg­te­fæl­le har mere gæld end formue, skal I alene dele din formue li­ge­ligt

Som æg­te­fæl­ler hæfter man som ud­gangs­punkt ikke for hin­an­dens gæld. Men hvis en af jer har mere gæld end formue, kan det få stor be­tyd­ning for, hvor­dan for­mu­e­de­lin­gen af for­mu­e­fæl­les­ska­bet finder sted i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. 

Ek­sem­pel

Chri­sti­an og Gitte har ansøgt om skils­mis­se. Chri­sti­an har nu op­gjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 1 400 000 kr. Chri­sti­an har en ne­ga­tiv bodel på 200 000 kr. (1 200 000 kr. - 1 400 000 kr. = minus 200 000 kr.). Gitte har op­gjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en po­si­tiv bodel på 200 000 kr. 

Når en æg­te­fæl­le har en ne­ga­tiv bodel og den anden æg­te­fæl­ler har en po­si­tiv bodel, deler æg­te­fæl­ler­ne kun den po­si­ti­ve bodel. Det er så­le­des kun Gittes po­si­ti­ve bodel, der skal deles.

Chri­sti­ans ne­ga­ti­ve bodel skal ikke med­ta­ges i ud­lig­nin­gen. Be­lø­bet der skal ud­lig­nes er 200 000 kr. Ud­lig­nin­gen sker ved at dele be­lø­bet i to (200 000 kr. / 2), hvil­ket giver 100 000 kr. Idet Chri­sti­ans ne­ga­ti­ve bodel ikke skulle med­ta­ges og Gitte have 200 000 kr. i po­si­tiv bodel, skal Gitte betale 100 000 kr. til Chri­sti­an. Her­ef­ter har par­ter­ne begge 100 000 kr. og for­mu­e­fæl­les­ska­bet er delt li­ge­ligt mellem dem. 

Hvis Chri­sti­an og Gitte havde lavet en æg­te­pagt om særeje, havde Gitte som ud­gangs­punkt ikke skulle betale et beløb til Chri­sti­an. 

2. Brug og ejer­skab af ejen­dom efter se­pa­ra­tion og skils­mis­se

Hvis du ejer et som­mer­hus eller anden fast ejen­dom med et eller flere fa­mi­lie­med­lem­mer, såsom sø­sken­de, kan du ri­si­ke­re, at din æg­te­fæl­le i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se ek­sem­pel­vis får en brugs­ret til som­mer­hu­set eller en eje­ran­del, som følge af for­mu­e­de­lin­gen, der skal findes sted. 

Ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt, skal for­mu­e­fæl­les­ska­bet op­gø­res og for­mu­e­de­lin­gen skal ske li­ge­ligt, det vil sige, at hver æg­te­fæl­le skal have 50 % af den sam­le­de op­gjor­te formue. Den ene æg­te­fæl­les eje­ran­del af et som­mer­hus med­reg­nes som værdi i for­bin­del­se med for­mu­e­de­lin­gen, hvor­for den anden æg­te­fæl­le som ud­gangs­punkt har ret til 50 % af denne værdi. 

Med en æg­te­pagt kan I aftale, at din eje­ran­del af som­mer­hu­set skal være særeje, hvor­for vær­di­en af denne eje­ran­del ikke skal indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet of for­mu­e­de­lin­gen i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. 

Du kan også læse mere om hvor­dan man bliver skilt.

3. Egen virk­som­hed ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se

Hvis du ejer og driver egen virk­som­hed, indgår vær­di­en af virk­som­he­den i for­mu­e­fæl­les­ska­bet.

I til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se får din æg­te­fæl­le derfor som ud­gangs­punkt ret til halv­de­len af virk­som­he­dens værdi. Hvis virk­som­he­den er vur­de­ret til 2 000 00 kr. får æg­te­fæl­len som følge af for­mu­e­fæl­les­ska­bet ret til 1 000 000 kr.

I prak­sis be­ty­der det, at æg­te­fæl­len, der ejer virk­som­he­den, som ud­gangs­punkt skal ud­lig­ne denne for­skel enten ved ek­sem­pel­vis kon­tant be­ta­ling eller at virk­som­he­den må sælges, for at æg­te­fæl­ler­ne stil­les lige efter skils­mis­sen. 

Læs mere Hvad er en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både før og efter vi­el­sen

I kan ud­fær­di­ge en æg­te­pagt både før og efter i bliver viet. Der er ikke for­skel på virk­nin­gen af æg­te­pag­ten i for­hold til op­ret­tel­ses­tids­punk­tet og en æg­te­pagt op­ret­tet efter, at I er blevet gift, er i alle til­fæl­de lige så gæl­den­de, som en æg­te­pagt op­ret­tet før vi­el­sen. 

Ind­hol­det i jeres æg­te­pagt og jeres spe­ci­fik­ke ønsker kan være helt de samme, uaf­hæn­gigt af, om æg­te­pag­ten er ud­fær­di­get før eller efter vi­el­sen. Det er altid nød­ven­digt at I begge un­der­skri­ver æg­te­pag­ten og at den ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten for at do­ku­men­tet bliver gyl­digt. 

Læs mere Æg­te­pagt - gratis ska­be­lon og ek­semp­ler

Brug Aatos og lav en æg­te­pagt på kun 10 mi­nut­ter

Med Aatos kan I ud­fær­di­ge en æg­te­pagt online. Ved at svare på en række simple spørgs­mål kort­læg­ger tje­ne­sten jeres si­tu­a­tion og på den bag­grund ud­fær­di­ges en æg­te­pagt, som er både juri­disk kor­rekt og in­den­hol­der, hvad I ønsker. 

Når do­ku­men­tet er klar, kan du un­der­skri­ve og down­lo­a­de do­ku­men­tet. Her­ef­ter skal æg­te­pagt ting­ly­ses for at blive gyl­digt. 

Efter ting­lys­ning er do­ku­men­tet gyl­digt og I har herved sikret jer mod mange frem­ti­di­ge kon­flik­ter i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.