Gør dine børn til dine frem­tids­fuld­mæg­tige

Stor familie på stranden
IMG_1939.jpeg
Karoline
18.3.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Du kan udpege én eller flere per­so­ner, som du vil gøre til frem­ti­dig værge for dig. Her­un­der blandt andet dine børn. Det kan du gøre i en frem­tids­fuld­magt. Denne ar­ti­kel be­ly­ser, hvilke over­vej­el­ser, du bør gøre dig først. 

Vidste du, at du selv kan be­stem­me, hvem der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du en dag selv bliver ude af stand til det? Med en frem­tids­fuld­magt kan du endda sikre dig, at det er en du kender og selv vælger. Frem­tids­fuld­mag­ten er et selvvalgt al­ter­na­tiv til et al­min­de­ligt vær­ge­mål.

Frem­tids­fuld­mag­ten

Hvis du er fyldt 18 år, kan du ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, sikre dig selv i til­fælde af, at du en dag bliver ude af stand til at va­re­tage dine egne in­ter­es­ser. I en frem­tids­fuld­magt kan du, mens du er habil, ind­sæt­te op til flere frem­tids­fuld­mæg­tige, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis det bliver nød­ven­digt.

Ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, undgår du lange ven­te­ti­der i det of­fent­lige og du får ind­fly­delse på, hvem der skal va­re­tage dine øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. Du undgår derfor, at der bliver etab­le­ret et of­fent­ligt vær­ge­mål, hvor du ri­si­ke­rer, at der bliver ud­pe­get en værge, du ikke kender.

For­må­let med en frem­tids­fuld­magt er netop at sikre dig selv­be­stem­melse i for­hold til, hvem der skal træffe be­slut­nin­ger for dig, hvis du en dag selv bliver ude af stand til det.

Fuld­magt­ha­vers ansvar

Du be­stem­mer selv om­fan­get af frem­tids­fuld­mag­ten. En frem­tids­fuld­magt kan om­fat­te både per­son­lige og øko­no­miske for­hold. Fuld­mag­ten kan be­græn­ses til at om­fat­te ét eller en­kelte for­hold, eller den om­fat­te alle per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold.

Fuld­magts­ha­ve­rens ansvar va­ri­e­rer derfor efter, hvor­dan du har af­græn­set frem­tids­fuld­mag­ten.

Så længe du selv er i stand til at va­re­tage egne for­hold, vil frem­tids­fuld­mag­ten ikke sættes i kraft. Ikraft­sæt­tel­sen fo­re­ta­ges af Fa­mi­li­e­rets­hu­set og først der, får fuld­mag­ten virk­ning og kan bruges af din(e) frem­tids­fuld­mæg­tig(e).

Efter frem­tids­fuld­mag­ten er sat i kraft, vil din(e) frem­tids­fuld­mæg­tig(e) være le­gi­ti­me­ret til at re­præ­sen­tere dig som fuld­magts­gi­ver på de om­rå­der, som fuld­mag­ten nu om­fat­ter.

Over­vej grun­digt, hvem du gør til frem­tids­fuld­mæg­tig

Når du skal vælge en eller flere frem­tids­fuld­mæg­tig(e), som du ønsker indsat i din frem­tids­fuld­magt, er det vig­tigt, at du vælger per­so­ner, du har tillid til, da de po­ten­ti­elt får adgang til at træffe be­slut­nin­ger og handle på dine vegne. Der­u­d­over skal du sikre dig, at ved­kom­men­de kan og vil va­re­tage op­ga­ven som po­ten­tiel værge for dig.

Læs mere: Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjem

Gør dine børn til frem­tids­fuld­mæg­tige

Langt de fleste ønsker at ind­sæt­te æg­te­fæl­le eller børn som frem­ti­dige værger.

Det er muligt, at du ind­sæt­ter både æg­te­fæl­le og børn som frem­tids­fuld­mæg­tige. Det kan du gøre være ved, at du gør din æg­te­fæl­le til den pri­mære fuld­magts­ha­ver, mens dine børn gøres til se­kun­dære fuld­magts­ha­vere. Det be­ty­der, at hvis din æg­te­fæl­le er ude af stand til eller ikke ønsker at va­re­tage op­ga­ven som din værge, vil dine børn træde til i stedet. Det kan også være i til­fælde af, at din æg­te­fæl­le dør først.

At en fuld­magts­ha­ver er se­kun­dær be­ty­der, at deres be­myn­di­gelse først er aktuel, hvis æg­te­fæl­len ikke kan eller vil være din fuld­mæg­tig.

Der­u­d­over kan du også gøre din æg­te­fæl­le og dine børn til si­de­ord­net fuld­magts­ha­vere.

Så­fremt du ind­sæt­ter dine børn som fuld­magts­ha­vere, kan du vælge om der skal være en pri­o­ri­tets­ræk­ke­følge eller om dine børn skal være indsat som si­de­ord­net fuld­mæg­tige.

Si­de­ord­net fuld­mæg­tige be­ty­der ikke, at de fuld­mæg­tige skal fo­re­tage alle dis­po­si­tio­ner i fæl­les­skab, men der­i­mod, at alle fuld­magts­ha­vere kan handle inden for fuld­mag­tens rammer.

Du be­stem­mer altså om­fan­get af fuld­mag­ten og det er derfor vig­tigt, at du er grun­dig, når du ud­fær­di­ger tek­sten til din frem­tids­fuld­magt. Det er altså vig­tigt, at du over­ve­jer din livs­si­tu­a­tion, men også din fa­mi­lie­mæs­sige si­tu­a­tion.

Over­vej­el­ser ved ud­næv­nelse af børn som værger

Det er vig­tigt, at du vur­de­rer din fa­mi­lie­mæs­sige si­tu­a­tion, inden du ind­sæt­ter dine børn som frem­tids­fuld­mæg­tige. Nogle fak­to­rer du bør over­veje er;

💭Al­der og mo­den­hed: Før du ud­væl­ger dit barn som frem­tids­fuld­mæg­tig bør du vur­dere, om barnet har mo­den­he­den og an­svar­lig­he­den til at va­re­tage dine in­ter­es­ser. For at kunne blive ud­pe­get som frem­tids­fuld­mæg­tig, skal ved­kom­men­de være fyldt 18 år. Der­u­d­over må ved­kom­men­de ikke selv være under vær­ge­mål eller have op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, der er sat i kraft.

💭­Fø­lel­ses­mæs­sig og fysisk ka­pa­ci­tet: Der­u­d­over bør du vur­dere, om dit barn har den fø­lel­ses­mæs­sige og fy­siske ka­pa­ci­tet til at va­re­tage dine in­ter­es­ser på til­stræk­ke­lig vis. Du bør vur­dere, om dit barn er i stand til på lang­sig­tede vis at hånd­tere dine behov.

💭Ø­ko­no­mi­sty­rings­fær­dig­he­der: Du bør også vur­dere dit barns evne til at hånd­tere øko­no­miske aspek­ter. Det er sær­ligt vig­tigt, hvis der skal føres tilsyn med ejen­dom eller fi­nan­si­el­le ak­ti­ver. Hvis du ind­sæt­ter dit barn som frem­tids­fuld­mæg­tig, og over­la­der an­sva­ret for din øko­nomi, er det sær­ligt vig­tigt, at dit barn er i stand til at hånd­tere din øko­no­miske si­tu­a­tion.

💭Vil­lig­hed til at sikre dine behov: Det er sær­ligt vig­tigt, at du sikrer dig, at dit barn er villig og parat til at påtage sig rollen som frem­tids­fuld­mæg­tig, med alt det må in­de­bære. Du bør oplyse dit barn om, hvad det be­ty­der at blive indsat som frem­tids­fuld­mæg­tig.

Derfor bør du vælge flere frem­tids­fuld­mæg­tige

Du sikrer dig selv bedre ved at have flere frem­tids­fuld­mæg­tige.

Subsi­diære frem­tids­fuld­mæg­tige træder kun til, hvis den eller de pri­mære frem­tids­fuld­mæg­tige er for­hin­dret i at va­re­tage op­ga­ven.

Det kan være værd at over­veje;

👉U­for­ud­sete om­stæn­dig­he­der: Der kan fo­re­kom­me ufor­ud­sete om­stæn­dig­he­der, der gør den pri­mære fuld­magts­ha­ver ude af stand til at va­re­tage op­ga­ven. Det kan ek­sem­pel­vis være ved sygdom. Derfor kan det være en god ide at vælge mere end én frem­tids­fuld­mæg­tig.

👉­Ud­væl­gel­ses­kri­te­ri­er: Når du ud­væl­ger frem­tids­fuld­mæg­tige, bør du over­veje hvilke kri­te­ri­er og vær­di­er, du ønsker, at ved­kom­men­de be­sid­der. Det gælder både for de pri­mære og se­kun­dære fuld­magts­ha­vere. Ved­kom­men­de du ud­væl­ger, skal i prin­cip­pet handle på dine vegne, som du selv ville have gjort. Det er derfor en god ide at vælge fuld­magts­ha­vere, der kender dig og har dine bedste in­ter­es­ser i sinde. Du bør derfor have fuld tillid til, at ved­kom­men­de vil handle ud fra, hvad der er bedst for dig.

👉Den juri­disk proces: Du kan kun vælge frem­tids­fuld­mæg­tige, der er fyldt 18 år, som ikke selv er under vær­ge­mål eller har en frem­tids­fuld­magt, der er sat i kraft. Om­fan­get af fuld­mag­ten, og derved også om­fan­get af de fuld­mæg­ti­ges kom­pe­ten­cer, af­hæn­ger af, hvad du ind­fø­rer i frem­tids­fuld­mag­ten. Det er sær­ligt vig­tigt, at det ty­de­ligt frem­går af frem­tids­fuld­mag­ten, hvem du ønsker som din(e) pri­mære frem­tids­fuld­mæg­tig(e), og hvem du even­tu­elt ønsker som subsi­diær(e) frem­tids­fuld­mæg­tig(e).

Opret nemt og enkelt en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Prøv gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.