Loven om frem­tids­fuld­mag­ter

Bibliotek
aatos-author-icon.png
Aatos
25.8.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er et vig­tigt juri­disk do­ku­ment, der er med til at sikre din frem­tid. I Dan­mark er reg­ler­ne om frem­tids­fuld­mag­ter re­gu­le­ret ved lov.

Loven om frem­tids­fuld­mag­ter in­de­hol­der regler an­gå­ende blandt andet op­ret­telse, ind­hold, ikraft­sæt­telse, retsvirk­nin­ger­ne af en frem­tids­fuld­magt samt om til­ba­ge­kal­delse, æn­dring og ophør af en frem­tids­fuld­magt. Det er vig­tigt, at din frem­tids­fuld­magt er i over­ens­stem­melse med disse regler, for at opnå gyl­dig­hed.

Ikraft­træ­delse:

Fol­ke­tin­get vedtog den 12. maj 2016 Lov om frem­tids­fuld­mag­ter. Loven trådte i kraft, blev gæl­dende, fra den 1. sep­tem­ber 2017.

Bag­grun­den for loven:

En frem­tids­fuld­magt er et pri­va­tret­ligt al­ter­na­tiv til en al­min­de­lig af­ta­le­ret­lig fuld­magt og det of­fent­lige fast­sat­te vær­ge­mål.

Så­fremt at du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge din øko­no­mi og/eller per­son­li­ge for­hold, vil du med stor sand­syn­lig­hed kommme under vær­ge­mål. Desvær­re be­stem­mer du ikke selv, hvem der ud­pe­ges som din værge, og det kan have store kon­se­kven­ser.

💡 Læs også om for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Hos Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt, som bliver skræd­der­sy­et efter dine behov. Det er nemlig vig­tigt, at det op­ret­tes kor­rekt samt over­hol­der alle love og regler.

De vig­tig­ste punk­ter i loven: Hvem kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt?

Lovens ka­pi­tel 1 be­skri­ver, hvem der kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

For at kunne op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt skal du være fyldt 18 år og være i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Det vil sige, at du skal være i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Disse to krav følger di­rek­te af lovens § 1.

Op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt er en proces med to ho­ved­trin:

  1.  Først skal fuld­mag­ten op­ret­tes. Her­ef­ter skal den ting­ly­ses og un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­stret med MitID. Dette sker på ting­lys­ning.dk. Du kan kun have én frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret ad gangen.
  2. Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar ved by­ret­ten, der på­teg­ner fuld­mag­ten. På­teg­nin­gen skal ske senest seks må­ne­der efter op­ret­tel­sen. No­ta­ren skal sikre sig, at det er dit eget ønske at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten samt at du er for­nufts­mæs­sigt i stand.

⚠️ Vær dog op­mærk­som på, at no­ta­ren ikke kan rå­d­give dig om ind­hol­det i din frem­tids­fuld­magt.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lon og Per­son­lig værge

Frem­tids­fuld­mag­tens ikraft­sæt­telse

Reg­ler­ne for frem­tids­fuld­mag­tens ikraft­sæt­telse frem­går di­rek­te af lovens ka­pi­tel 2.

En an­mod­ning om ikraft­sæt­telse skal ind­gi­ves til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. An­mod­nin­gen kan ind­gi­ves af fuld­magts­gi­ver eller frem­tids­fuld­mæg­tig(e). Før ind­gi­vel­sen af en an­mod­ning sker, skal den/de frem­tids­fuld­mæg­tig(e) drøfte det med fuld­magts­gi­ver, med­min­dre denne ikke er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen heraf.

Nær­me­ste på­rø­rende skal un­der­ret­tes om an­mod­nin­gen, så disse har mu­lig­hed for at gøre ind­si­gelse. En an­mod­ning om ikraft­sæt­telse af­vi­ses, hvis fuld­mag­ten ikke er gyldig op­ret­tet.

Som ud­gangs­punkt skal der med­følge en læ­ge­er­klæ­ring, der be­vi­ser, at fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere er i stand til at va­re­tage egne in­ter­es­ser. Dette ud­gangs­punkt kan fravi­ges, hvis det er åben­lyst, at fuld­magts­gi­ver op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for ikraft­sæt­tel­sen.

💡 Læs mere om, hvor­når en frem­tids­fuld­magt af­vi­ses

Frem­tids­fuld­mæg­ti­gens plig­ter

Reg­ler­ne for den/de frem­tids­fuld­mæg­tig(e)s plig­ter frem­går af lovens ka­pi­tel 4.

 Den/de frem­tids­fuld­mæg­tige, skal blandt andet va­re­tage fuld­magts­gi­ve­rens in­ter­es­ser inden for fuld­mag­tens område. Den/de frem­tids­fuld­mæg­tige skal så vidt muligt ind­drage fuld­magts­gi­ve­ren og dennes æg­te­fæl­le eller sam­le­ver ved større eller vig­ti­gere be­slut­nin­ger.

⚠️ Der gælder også et do­ku­men­ta­tions­krav for de dis­po­si­tio­ner, der fo­re­ta­ges på fuld­magts­gi­ve­rens vegne.

Tilsyn med frem­tids­fuld­mag­ten

Det på­hviler Fa­mi­li­e­rets­hu­set at føre tilsyn med den, der har frem­tids­fuld­mag­ten.

Fuld­magts­gi­ver kan også vælge et mere aktivt tilsyn. Fuld­magts­gi­ver skal så­le­des udpege en eller flere per­so­ner til at føre tilsyn med frem­tids­fuld­mæg­ti­gen i frem­tids­fuld­mag­ten.

Til­ba­ge­kal­delse, æn­dring og ophør af en frem­tids­fuld­magt

Reg­ler­ne herom følger di­rek­te af lovens ka­pi­tel 7.

En frem­tids­fuld­magt kan, frem til tids­punk­tet for frem­tids­fuld­mag­tens ikraft­sæt­telse, ændres eller til­ba­ge­kal­des. Det vig­tige er, at fuld­magts­gi­ve­ren er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen heraf.

En frem­tids­fuld­magt op­hø­rer, hvis fuld­magts­gi­ve­ren kommer under vær­ge­mål. Dette gælder dog ikke, hvis vær­ge­må­let angår be­stemte for­hold, der ikke er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten.

Fuld­mæg­ti­ges for­hold, kan også have be­tyd­ning. En frem­tids­fuld­magt op­hø­rer nemlig også, hvis frem­tids­fuld­mæg­ti­gen fra­si­ger sig hver­vet, kommer under vær­ge­mål eller har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, der sættes i kraft.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål? og Øko­no­misk værge

Få hjælp til op­ret­tel­se af en frem­tids­fuld­magt

Når du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt hos Aatos, kan du altid få rå­d­giv­ning af vores juri­ster.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.