Hvad er et frem­tid­ste­sta­men­te?

Par kram
Logo_blue.png
Aatos
23.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Frem­tid­ste­sta­men­te er et begreb, der ofte ses, når folk undrer sig over deres frem­tid, og hvem der skal tage sig af deres per­son­li­ge og øko­no­mi­ske an­lig­gen­der.

Folk bruger nogle gange ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­men­te til at be­skri­ve det do­ku­ment, der laves for frem­ti­den, hvis de ikke kan tage sig af deres egne an­lig­gen­der. Ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­men­te re­fe­rerer til te­sta­men­te. Det har dog intet til­fæl­les med det.

Det kor­rek­te juri­di­ske udtryk er frem­tids­fuld­magt. I frem­tids­fuld­magt kan per­so­nen selv skrive sine ønsker om, hvem der skal kunne træffe be­slut­nin­ger for dem, og hvilke per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold der kan va­re­ta­ges på ved­kom­men­des vegne.

Dette vil typisk være, hvis du bliver meget fysisk eller men­talt svæk­ket af ek­sem­pel­vis al­vor­lig sygdom, en ulykke, demens eller lig­nen­de. Med et frem­tid­ste­sta­men­te har du så­le­des fuld kon­trol over, hvem du giver fuld­magt til samt under hvilke om­stæn­dig­he­der.

I denne ar­ti­kel vil vi for­kla­re de vig­tig­ste ting, du skal vide om frem­tids­fuld­magt, også kendt som frem­tid­ste­sta­men­te.

Prøv gratis:

Hvem bør op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te?

Det er ikke et krav at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te, men hos Aatos an­be­fa­ler vi, at alle op­ret­ter et. Et frem­tid­ste­sta­men­te kan op­ret­tes af alle myn­di­ge per­so­ner. Det be­ty­der altså groft sagt, at du skal være over 18 år og ved dine fulde fem, når frem­tid­ste­sta­men­tet op­ret­tes.

Det be­ty­der, at per­so­ner, der er under vær­ge­mål, ek­sem­pel­vis ikke kan op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te. Selv hvis du ikke er syg, er det en rigtig god idé, at du op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­men­te. 

Hvis du plud­se­ligt ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge dine for­hold, og du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te, er det nemlig for sent at op­ret­te et.

💡Vidste du, at æg­te­fæl­ler også har brug for frem­tids­fuld­magt til at tage sig af hin­an­dens øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold?

Hvem kan du gøre fuld­mæg­tig i dit frem­tid­ste­sta­men­te?

Du kan som ud­gangs­punkt gøre alle myn­di­ge per­so­ner fuld­mæg­ti­ge i dit frem­tid­ste­sta­men­te.

Den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge må dog ikke være:

  • under vær­ge­mål
  • under 18 år eller
  • have op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­men­te, der er sat i kraft

Du kan vælge både at gøre én eller flere per­so­ner fuld­mæg­ti­ge, og du be­stem­mer selv, hvilke for­hold den eller de fuld­mæg­ti­ge va­re­ta­ger, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Det er altid en god idé at tage en snak med den eller de per­so­ner, du gerne vil gøre til fuld­mæg­ti­ge, så du er sikker på, at per­so­nen har både evnen og viljen til at va­re­ta­ge dine in­ter­es­ser, hvis det skulle blive nød­ven­digt.

Læs mere: Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magt

Derfor skal du op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te

Som tid­li­ge­re nævnt an­be­fa­ler vi hos Aatos, at alle op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­men­te. Selv hvis du ikke er syg, kan du nemlig godt komme i en si­tu­a­tion, hvor du ville ønske, at du havde et frem­tid­ste­sta­men­te.

Et frem­tid­ste­sta­men­te sikrer nemlig dine frem­ti­di­ge øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold, hvis du plud­se­ligt rammes af en al­vor­lig sygdom, kommer ud for en ulykke, får demens eller lig­nen­de. Med et frem­tid­ste­sta­men­te be­stem­mer du selv, hvem der i så fald tager vare på dine in­ter­es­ser.

Et frem­tid­ste­sta­men­te op­hø­rer au­to­ma­tisk, hvis fuld­magts­gi­ve­ren afgår ved døden eller kommer under vær­ge­mål. Hvis den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge ikke læn­ge­re ønsker at være fuld­mæg­tig, vil frem­tid­ste­sta­men­tet li­ge­le­des ophøre. 

Dette gælder li­ge­le­des, hvis per­so­nen selv har et frem­tid­ste­sta­men­te, der sættes i kraft, eller per­so­nen kommer under vær­ge­mål.

Hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te?

Hvis du vælger ikke at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te, skal du vide, at der kan være store kon­se­kven­ser ved denne be­slut­ning.

Den stør­ste kon­se­kvens af denne be­slut­ning er na­tur­lig­vis, at du ikke selv be­stem­mer, hvem der tager sig af dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, hvis du ikke selv er i stand til det. Med et frem­tid­ste­sta­men­te har du fuld kon­trol over, hvem der even­tu­elt skal va­re­ta­ge dine in­ter­es­ser.

Men hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te, og du kommer ud for en ulykke eller lig­nen­de, der gør, at du ikke selv kan va­re­ta­ge dine per­son­li­ge eller øko­no­mi­ske for­hold?

I så fald vil det være Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der ud­pe­ger en værge for dig, og du kan så­le­des ikke selv be­stem­me, hvem der skal være din værge, eller hvad værgen skal have mandat til. Det be­ty­der altså, at din formue an­brin­ges og for­val­tes efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven.

Dit frem­tid­ste­sta­men­te vil blive re­gi­stre­ret di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret, hvil­ket be­ty­der, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan se, at der er op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­men­te, samt hvem der skal handle på dine vegne. 

Som nævnt kaldes et frem­tid­ste­sta­men­te også for en frem­tids­fuld­magt, og det er vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­magt ikke er det samme som en al­min­de­lig fuld­magt.

Den al­min­de­li­ge fuld­magt re­gi­stre­res ikke di­gi­talt, og den gælder med det samme. En al­min­de­lig fuld­magt er ek­sem­pel­vis en god idé, hvis du op­hol­der dig mid­ler­ti­digt i ud­lan­det eller er ind­lagt på ho­spi­ta­let i kor­te­re tid.

En al­min­de­lig fuld­magt giver meget vide rammer for, hvor­dan den fuld­mæg­ti­ge kan handle på dine vegne. Et frem­tid­ste­sta­men­te re­gi­stre­res som nævnt di­gi­talt i Frem­tids­fuld­mag­tre­gi­ste­ret, og te­sta­men­tet træder først i kraft, når du ikke læn­ge­re kan tage vare på dig selv.

Opret dit frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Hvis du har brug for at op­ret­te et frem­tids­fuld­magt, kan vi hjælpe dig hos Aatos. Det er nemlig vig­tigt, at det op­ret­tes kor­rekt samt over­hol­der alle love og regler.

Frem­tids­fuld­magt koster kun 599 kr. hos Aatos.