Hvad er et frem­tid­ste­sta­mente?

Par kram
aatos-author-icon.png
Aatos
23.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Frem­tid­ste­sta­mente er et begreb, der ofte an­ven­des, når folk undrer sig over, hvem der skal tage sig af deres per­son­lige og øko­no­miske an­lig­gen­der i frem­ti­den.

Ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­mente bruges en gang i mellem til at be­skrive det do­ku­ment, hvor man kan be­stem­me, hvem man vil have til at re­præ­sen­te­rer sig og handle på sine vegne, hvis man i frem­ti­den får brug for det.

Ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­mente re­fe­re­rer til te­sta­mente, hvil­ket det be­stemt ikke er. Det kor­rek­te juri­diske begreb er frem­tids­fuld­magt.

En frem­tids­fuld­magt vil sær­ligt være vigtig, hvis du bliver meget fysisk eller men­talt svæk­ket af ek­sem­pel­vis al­vor­lig sygdom, en ulykke, demens eller lig­nende. Med en frem­tids­fuld­magt har du så­le­des fuld kon­trol over, hvem du giver fuld­magt til samt under hvilke om­stæn­dig­he­der.

Prøv gratis:

Hvem bør op­ret­te et frem­tid­ste­sta­mente?

Det er ikke et krav at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­mente, men hos Aatos an­be­fa­ler vi, at alle op­ret­ter et. Et frem­tid­ste­sta­mente kan op­ret­tes af alle myn­dige per­so­ner. Det be­ty­der altså groft sagt, at du skal være over 18 år og ved dine fulde fem, når frem­tid­ste­sta­men­tet op­ret­tes.

Det be­ty­der, at per­so­ner, der er under vær­ge­mål, ek­sem­pel­vis ikke kan op­ret­te et frem­tid­ste­sta­mente. Selv hvis du ikke er syg, er det en rigtig god idé, at du op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­mente.

Hvis du plud­se­ligt ikke læn­gere selv kan va­re­tage dine for­hold, og du ikke har et frem­tid­ste­sta­mente, er det nemlig for sent at op­ret­te et.

💡Vidste du, at æg­te­fæl­ler også har brug for frem­tids­fuld­magt til at tage sig af hin­an­dens øko­no­miske og per­son­lige for­hold?

Hvem kan du gøre fuld­mæg­tig i dit frem­tid­ste­sta­mente?

Du kan som ud­gangs­punkt gøre alle myn­dige per­so­ner fuld­mæg­tige i dit frem­tid­ste­sta­mente.

Den frem­tids­fuld­mæg­tige må dog ikke være:

  • under vær­ge­mål
  • under 18 år eller
  • have op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­mente, der er sat i kraft

Du kan vælge både at gøre én eller flere per­so­ner fuld­mæg­tige, og du be­stem­mer selv, hvilke for­hold den eller de fuld­mæg­tige va­re­ta­ger, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Du kan blandt andet gøre dine børn til dine frem­tids­fuld­mæg­tige.

Det er altid en god idé at tage en snak med den eller de per­so­ner, du gerne vil gøre til fuld­mæg­tige, så du er sikker på, at per­so­nen har både evnen og viljen til at va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis det skulle blive nød­ven­digt.

Læs mere: Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magt og Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjem

Derfor skal du op­ret­te et frem­tid­ste­sta­mente

Som tid­li­gere nævnt an­be­fa­ler vi hos Aatos, at alle op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­mente. Selv hvis du ikke er syg, kan du nemlig godt komme i en si­tu­a­tion, hvor du ville ønske, at du havde et frem­tid­ste­sta­mente.

Et frem­tid­ste­sta­mente sikrer nemlig dine frem­ti­dige øko­no­miske og per­son­lige for­hold, hvis du plud­se­ligt rammes af en al­vor­lig sygdom, kommer ud for en ulykke, får demens eller lig­nende. Med et frem­tid­ste­sta­mente be­stem­mer du selv, hvem der i så fald tager vare på dine in­ter­es­ser.

Et frem­tid­ste­sta­mente op­hø­rer au­to­ma­tisk, hvis fuld­magts­gi­ve­ren afgår ved døden eller kommer under vær­ge­mål. Hvis den frem­tids­fuld­mæg­tige ikke læn­gere ønsker at være fuld­mæg­tig, vil frem­tid­ste­sta­men­tet li­ge­le­des ophøre.

Dette gælder li­ge­le­des, hvis per­so­nen selv har et frem­tid­ste­sta­mente, der sættes i kraft, eller per­so­nen kommer under vær­ge­mål.

Hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­mente?

Den stør­ste kon­se­kvens af ikke at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­mente er, at du ikke selv be­stem­mer, hvem der skal tage sig af dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold, hvis du en dag i frem­ti­den ikke selv er i stand til det.

Men hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­mente, og du kommer ud for en ulykke eller lig­nende, der gør, at du ikke selv kan va­re­tage dine per­son­lige eller øko­no­miske for­hold?

I så fald vil det være Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der ud­pe­ger en værge for dig, og du kan så­le­des ikke selv be­stem­me, hvem der skal være din værge, eller hvad værgen skal have mandat til. Det be­ty­der altså, at din formue an­brin­ges og for­val­tes efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven.

Hvis du der­i­mod op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­mente, vil dit frem­tid­ste­sta­mente blive re­gi­stre­ret di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret, hvil­ket be­ty­der, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan se, at der er op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­mente, samt hvem der skal handle på dine vegne.

Som nævnt kaldes et frem­tid­ste­sta­mente også for en frem­tids­fuld­magt, og det er vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­magt ikke er det samme som en al­min­de­lig fuld­magt.

Den al­min­de­lige fuld­magt re­gi­stre­res ikke di­gi­talt, og er ek­sem­pel­vis en god idé, hvis du op­hol­der dig mid­ler­ti­digt i ud­lan­det eller er ind­lagt på ho­spi­ta­let i kor­tere tid.

En al­min­de­lig fuld­magt giver meget vide rammer for, hvor­dan den fuld­mæg­tige kan handle på dine vegne.

Opret dit frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Hvis du har brug for at op­ret­te et frem­tids­fuld­magt, kan vi hjælpe dig hos Aatos. Det er nemlig vig­tigt, at det op­ret­tes kor­rekt samt at fuld­mag­ten er i overenstem­melse med gæl­dende ret.

Husk at en frem­tids­fuld­magt skal ting­ly­ses!

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.