Hvad er et frem­tid­ste­sta­men­te?

Par kram
A photo of Anna
Anna
23.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Frem­tid­ste­sta­men­te er et begreb, der ofte an­ven­des, når folk undrer sig over, hvem der skal tage sig af deres per­son­li­ge og øko­no­mi­ske an­lig­gen­der i frem­ti­den.

Ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­men­te bruges en gang i mellem til at be­skri­ve det do­ku­ment, hvor man kan be­stem­me, hvem man vil have til at re­præ­sen­te­rer sig og handle på sine vegne, hvis man i frem­ti­den får brug for det. 

Ud­tryk­ket frem­tid­ste­sta­men­te re­fe­rerer til te­sta­men­te, hvil­ket det be­stemt ikke er. Det kor­rek­te juri­di­ske begreb er frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt vil sær­ligt være vigtig, hvis du bliver meget fysisk eller men­talt svæk­ket af ek­sem­pel­vis al­vor­lig sygdom, en ulykke, demens eller lig­nen­de. Med en frem­tids­fuld­magt har du så­le­des fuld kon­trol over, hvem du giver fuld­magt til samt under hvilke om­stæn­dig­he­der.

Prøv gratis:

Hvem bør op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te?

Det er ikke et krav at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te, men hos Aatos an­be­fa­ler vi, at alle op­ret­ter et. Et frem­tid­ste­sta­men­te kan op­ret­tes af alle myn­di­ge per­so­ner. Det be­ty­der altså groft sagt, at du skal være over 18 år og ved dine fulde fem, når frem­tid­ste­sta­men­tet op­ret­tes.

Det be­ty­der, at per­so­ner, der er under vær­ge­mål, ek­sem­pel­vis ikke kan op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te. Selv hvis du ikke er syg, er det en rigtig god idé, at du op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­men­te. 

Hvis du plud­se­ligt ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge dine for­hold, og du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te, er det nemlig for sent at op­ret­te et.

💡Vidste du, at æg­te­fæl­ler også har brug for frem­tids­fuld­magt til at tage sig af hin­an­dens øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold?

Hvem kan du gøre fuld­mæg­tig i dit frem­tid­ste­sta­men­te?

Du kan som ud­gangs­punkt gøre alle myn­di­ge per­so­ner fuld­mæg­ti­ge i dit frem­tid­ste­sta­men­te.

Den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge må dog ikke være:

  • under vær­ge­mål
  • under 18 år eller
  • have op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­men­te, der er sat i kraft

Du kan vælge både at gøre én eller flere per­so­ner fuld­mæg­ti­ge, og du be­stem­mer selv, hvilke for­hold den eller de fuld­mæg­ti­ge va­re­ta­ger, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Det er altid en god idé at tage en snak med den eller de per­so­ner, du gerne vil gøre til fuld­mæg­ti­ge, så du er sikker på, at per­so­nen har både evnen og viljen til at va­re­ta­ge dine in­ter­es­ser, hvis det skulle blive nød­ven­digt.

Læs mere: Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magt

Derfor skal du op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te

Som tid­li­ge­re nævnt an­be­fa­ler vi hos Aatos, at alle op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­men­te. Selv hvis du ikke er syg, kan du nemlig godt komme i en si­tu­a­tion, hvor du ville ønske, at du havde et frem­tid­ste­sta­men­te.

Et frem­tid­ste­sta­men­te sikrer nemlig dine frem­ti­di­ge øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold, hvis du plud­se­ligt rammes af en al­vor­lig sygdom, kommer ud for en ulykke, får demens eller lig­nen­de. Med et frem­tid­ste­sta­men­te be­stem­mer du selv, hvem der i så fald tager vare på dine in­ter­es­ser.

Et frem­tid­ste­sta­men­te op­hø­rer au­to­ma­tisk, hvis fuld­magts­gi­ve­ren afgår ved døden eller kommer under vær­ge­mål. Hvis den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge ikke læn­ge­re ønsker at være fuld­mæg­tig, vil frem­tid­ste­sta­men­tet li­ge­le­des ophøre. 

Dette gælder li­ge­le­des, hvis per­so­nen selv har et frem­tid­ste­sta­men­te, der sættes i kraft, eller per­so­nen kommer under vær­ge­mål.

Hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te?

Den stør­ste kon­se­kvens af ikke at op­ret­te et frem­tid­ste­sta­men­te er, at du ikke selv be­stem­mer, hvem der skal tage sig af dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, hvis du en dag i frem­ti­den ikke selv er i stand til det. 

Men hvad sker der, hvis du ikke har et frem­tid­ste­sta­men­te, og du kommer ud for en ulykke eller lig­nen­de, der gør, at du ikke selv kan va­re­ta­ge dine per­son­li­ge eller øko­no­mi­ske for­hold?

I så fald vil det være Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der ud­pe­ger en værge for dig, og du kan så­le­des ikke selv be­stem­me, hvem der skal være din værge, eller hvad værgen skal have mandat til. Det be­ty­der altså, at din formue an­brin­ges og for­val­tes efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven.

Hvis du der­i­mod op­ret­ter et frem­tid­ste­sta­men­te, vil dit frem­tid­ste­sta­men­te blive re­gi­stre­ret di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret, hvil­ket be­ty­der, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan se, at der er op­ret­tet et frem­tid­ste­sta­men­te, samt hvem der skal handle på dine vegne. 

Som nævnt kaldes et frem­tid­ste­sta­men­te også for en frem­tids­fuld­magt, og det er vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­magt ikke er det samme som en al­min­de­lig fuld­magt.

Den al­min­de­li­ge fuld­magt re­gi­stre­res ikke di­gi­talt, og er ek­sem­pel­vis en god idé, hvis du op­hol­der dig mid­ler­ti­digt i ud­lan­det eller er ind­lagt på ho­spi­ta­let i kor­te­re tid.

En al­min­de­lig fuld­magt giver meget vide rammer for, hvor­dan den fuld­mæg­ti­ge kan handle på dine vegne. 

Opret dit frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Hvis du har brug for at op­ret­te et frem­tids­fuld­magt, kan vi hjælpe dig hos Aatos. Det er nemlig vig­tigt, at det op­ret­tes kor­rekt samt at fuld­mag­ten er i overenstem­mel­se med gæl­den­de ret. 

Frem­tids­fuld­magt koster kun 599 kr. hos Aatos.