Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?

Person, der betaler online med et kort
aatos-author-icon.png
Aatos
3.8.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvad sker der egent­lig, hvis du ikke kan betale dit lån til­bage? Det kan være en skræm­men­de fø­lelse ikke at kunne til­ba­ge­be­ta­le sit lån, og det kan være fri­stende at lege struds og stikke ho­ve­d­et i sandet, men det er bedre at kende til reg­ler­ne.

I denne ar­ti­kel fo­ku­se­rer vi på gælds­brevs­lo­ven og gæld mellem pri­vat­per­so­ner.

Hvad er gælds­brevs­lo­ven?

Gælds­brevs­lo­ven hand­ler, som du måske har gættet, om gæld - også kaldet pen­ge­skyld. Loven drejer sig om lå­ne­for­hol­det mellem de­bi­tor (skyld­ner) og kre­di­tor (lån­gi­ver).

Loven drejer sig om gælds­breve og de for­skel­lige former for gælds­breve, hvor­når et gælds­brev skal ind­fri­es, hvor det skal ind­fri­es, og hvem det skal ind­fri­es til. Vi vil her gå i dybden med gælds­breve og gælds­brevs­lo­ven, så du har styr på alle regler.

Et gælds­brev er en aftale

Lad os starte med at tage et kig på, hvad et gælds­brev egent­lig er. Et gælds­brev er en aftale mellem to parter om at give et lån fra en part til en anden.

Det vil altså sige person A låner person B nogle penge, der på et tids­punkt skal be­ta­les til­bage. Det er et skrift­ligt bevis på, at der er lånt penge, og at de penge skal be­ta­les til­bage på et tids­punkt.

Gælds­bre­vet in­de­hol­der be­tin­gel­ser for lånet. Det kan ek­sem­pel­vis være, hvor­når lånet skal be­ta­les til­bage, hvor stor be­lø­bet er og lig­nende. Et gælds­brev er med til at give sik­ker­hed for begge parter, så der ikke senere opstår kon­flik­ter mellem par­ter­ne.

Det er ikke et lov­krav at op­ret­te et gælds­brev, men ikke desto mindre er det meget for­nuf­tigt at op­ret­te et. Dette gælder også, hvis det er et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer.

💡 Hos Aatos an­be­fa­ler vi, at du altid op­ret­ter et gælds­brev, hvis du yder et lån eller mod­ta­ger et lån. Ved at have lånet på do­ku­men­te­ret på skrift er der sik­ker­hed om­kring, at der ikke er tale om en gave, og at lånet skal til­ba­ge­be­ta­les.

Læs mere: Gælds­brev mellem venner og Ek­si­ste­rende gæld ved døds­fald

Hvor­når skal et gælds­brev ind­fri­es?

Det er sådan set op til par­ter­ne selv. Gælds­bre­vet kan in­de­holde in­for­ma­tion om, hvor­når gælden senest skal ind­fri­es og til hvem.

Hvis gælds­bre­vet ikke in­de­hol­der in­for­ma­tion om, hvor­når gælden skal ind­fri­es, så er de­bi­to­ren (lån­ta­ge­ren) for­plig­tet til at indfri lånet, når kre­di­tor (lån­gi­ve­ren) beder om det. Sagt med andre ord: kre­di­tor kan selv be­stem­me, hvor­når gælden skal ind­fri­es. De­bi­tor kan li­ge­le­des indfri gælden når som helst.

💡 Er der et ind­fri­el­ses­tids­punkt, skal gælden be­ta­les senest denne dag. Hvis denne dag falder på en we­e­kend eller hel­lig­dag, ud­sky­des fristen til nær­me­ste hver­dag.

Læs mere: Hvad er et an­for­drings­gælds­brev? og Privat gælds­brev uden renter

Hvor­dan ind­fri­es gælds­breve?

Gælden skal ind­fri­es til per­so­nen, pen­gene skyl­des til, med­min­dre andet er aftalt. Det er typisk til en bank­konto. Det kan også være i kon­tan­ter.

Kre­di­tor kan godt ændre be­ta­lings­sted, men skal give de­bi­tor besked. Det kan ek­sem­pel­vis være, hvis kre­di­tor har fået en ny bank­konto.

Fo­ged­ret­ten at hjælpe med at ind­kræve penge

Det er aldrig godt, hvis man ikke kan betale sit lån til­bage. Hvis du skyl­der penge, og du ikke kan betale kre­di­tor til­bage, er det vig­tigt at tage hånd om pro­ble­met.

Din kre­di­tor kan fak­tisk bede Fo­ged­ret­ten om at hjælpe med at ind­kræve pen­gene. I sådan et til­fælde vil der kommer ek­stra­om­kost­nin­ger til Fo­ged­ret­ten, som de­bi­tor skal betale.

Typisk vil Fo­ged­ret­ten kigge på dine mu­lig­he­der for at betale gælden. Hvis du ikke har mu­lig­hed for at betale hele gælden med det samme, kan du typisk indgå en af­drags­ord­ning med kre­di­tor. Hvis du ikke be­ta­ler dine af­talte afdrag til tiden, kan Fo­ged­ret­ten tage udlæg i ek­sem­pel­vis din bil, hvil­ket be­ty­der, at kre­di­tor godt kan kræve, at din bil sælges på auk­tion.

Hvis du ikke kan betale straks eller af­drage, og du ikke har nogle ejen­de­le af værdi, kan du afgive en in­sol­ven­ser­klæ­ring til Fo­ged­ret­ten. Dette med­fø­rer typisk, at du ikke kan blive ind­kaldt til et nyt møde i fo­ged­ret­ten i de ef­ter­føl­gende seks må­ne­der.

Læs mere: Alt om fa­mi­li­elån

Hvad med gæld til andre kre­di­to­rer?

Hvis du ikke kan betale gælden i gælds­bre­vet til­bage, er der måske også risiko for, at du har pro­ble­mer med at til­ba­ge­be­ta­le andre kre­di­to­rer, såsom banken, el­reg­nin­ger, te­le­fon­reg­nin­ger og lig­nende.

I så­dan­ne til­fælde kan kre­di­to­rer opkræve ryk­ker­ge­by­rer og gælds­ren­ter, og de kan også sende din sag til inkas­so. Du kan også her ende i Fo­ged­ret­ten.

Hvis du har gæld til det of­fent­lige, kan gælds­sty­rel­sen trække penge fra dig. Det kan de for ek­sem­pel gøre ved at for­høje din skat­te­træk­pro­cent. De må dog ikke trække så meget, at du ikke har råd til at leve.

Din bank har også mu­lig­hed for at trække penge fra din konto, hvis du skyl­der banken penge. Du kan også ri­si­kere at få lukket for din el, vand og varme, hvis du ikke be­ta­ler dine reg­nin­ger her. Hvis du ikke be­ta­ler dit le­je­mål, kan det ri­si­kere at blive opsagt. Be­ta­ler du ikke dit bo­lig­lån, kan du fak­tisk i sidste ende ri­si­kere tvangs­auk­tion.

Det er altså en rigtig god idé at få til­ba­ge­be­talt dine lån til tiden, og ellers bør du søge hjælp, så du ikke ender i en uover­sku­e­lig si­tu­a­tion.

Læs mere: Gælds­brev og skat og Renter – hvad er værd at vide?

Opret et gælds­brev online hos Aatos

Hvis du skal låne eller mod­tage et lån, er det en god idé at op­ret­te et gælds­brev. Hos Aatos kan du nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te et gælds­brev online. Det skaber sik­ker­hed hos både lån­ta­ger og lån­mod­ta­ger, og I undgår even­tu­el­le kon­flik­ter og ue­nig­he­der i frem­ti­den.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.