Hvor finder jeg et ting­lyst te­sta­mente?

File cabinet
IMG_1939.jpeg
Karoline
1.3.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Op­ret­tel­sen af et te­sta­mente er en es­sen­tiel del af den plan­læg­ning, der skal sikre, at dine sidste ønsker ef­ter­le­ves. Et te­sta­mente bi­dra­ger med klar­hed og giver ro i sindet for dig og dine nær­me­ste.

Selvom det kan være ube­ha­ge­ligt at over­veje sin egen dø­de­lig­hed, giver et ve­lud­for­met te­sta­mente dig mu­lig­hed for at skåne dine nær­me­ste for po­ten­ti­el­le tvi­ster og juri­diske kom­plek­si­te­ter. Denne ar­ti­kel giver dig netop en klar vej­led­ning til, hvor du finder et gyl­digt te­sta­mente og hvad et te­sta­mente in­de­bæ­rer.

Hvilke typer af te­sta­men­ter findes der?

Over­ord­net set findes der tre typer af te­sta­men­ter, navn­lig notar-, vidne- og nød­te­sta­men­ter. Når du skal ud­forme dit te­sta­mente, er det vig­tigt, at du vælger den type te­sta­mente, der passer bedst på netop din si­tu­a­tion.

I mod­sæt­ning til en æg­te­pagt, skal et te­sta­mente ikke ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed.

No­tar­te­sta­mente

Et no­tar­te­sta­mente er et te­sta­mente, der bliver un­der­skre­vet foran en notar. No­ta­ren er en uvil­dig me­d­ar­bej­der fra den lokale skif­te­ret. Med en notars be­kræf­telse af din un­der­skrift på dit te­sta­mente, kan der ikke opstå tvivl om gyl­dig­he­den af dit te­sta­mente. Et no­tar­te­sta­mente bliver re­gi­stre­ret, så det au­to­ma­tisk bliver kendt, når du dør.

Den samme notar sørger des­u­den for, at dit te­sta­mente bliver ind­be­ret­tet til Cen­tral­re­gi­stret for te­sta­men­ter og op­be­va­ret i No­ta­ri­a­lar­ki­vet. Det vil sikre, at selvom du mister din egen kopi, vil dit te­sta­mente komme frem til Skif­te­ret­ten efter din død.

Rets­af­gif­ten for be­kræf­tel­sen af et te­sta­mente (inkl. kopi), dvs. prisen for at un­der­skrive et no­tar­te­sta­mente foran en notar, er 300 kr. Det koster til­lige 300 kr. så­fremt du ønsker at ændre i eller til­ba­ge­kalde et ek­si­ste­rende no­tar­te­sta­mente.

Vid­ne­te­sta­mente

Ved op­ret­telse af et vid­ne­te­sta­mente er det meget vig­tigt, at de be­skre­vet be­tin­gel­ser i Ar­ve­lovens § 64 er over­holdt.

Krav til vid­ne­te­sta­men­ter

  • Der skal være to uvil­dige vidner til stede. Disse vidner må ikke nævnes i te­sta­men­tet.
  • Te­sta­men­tet skal være skrift­ligt.
  • De to vidner skal være habile og over 18 år, være til stede efter dit ønske og have kend­skab til, at de be­vid­ner et te­sta­mente.
  • Efter din un­der­skrift, skal de to vidner på­skrive navn og un­der­skrift på te­sta­men­tet.
  • Der skal til­lige un­der­skri­ves en på­teg­ning (er­klæ­ring) om, at de har været til stede efter dit ønske, at du har været i stand til for­nuft­mæs­sigt at ud­fær­dige dit te­sta­mente og even­tu­el­le andre be­tin­gel­ser, der kan have be­tyd­ning for te­sta­men­tets gyl­dig­hed.
  • Til sidst skal vid­ner­ne også på­skrive stil­ling, bopæl samt tid og sted for un­der­skrif­ten.

Hvis du ud­fær­di­ger dit te­sta­mente selv, er det dit eget ansvar, at te­sta­men­tets ind­hold er gyl­digt i over­ens­stem­melse med ar­ve­lovens regler. Hvis ikke, vil te­sta­men­tet til­si­de­sæt­tes som ugyl­digt. Et vid­ne­te­sta­mente koster ikke noget at ud­ar­bejde, da det blot skal un­der­skri­ves.

Når du op­ret­ter et vid­ne­te­sta­mente, vil der kun være det ene ori­gi­na­le ek­sem­plar. Bliver det væk, er der ikke noget at gøre. Det vil altså sige, at et vid­ne­te­sta­mente ikke au­to­ma­tisk kommer frem, på samme måde som et no­tar­te­sta­mente ellers gør, når du dør. Du er derfor af­hæn­gig af, at dine på­rø­rende brin­ger dit vid­ne­te­sta­mente til Skif­te­ret­ten efter din død.

Nød­te­sta­mente

Et nød­te­sta­mente kan op­ret­tes på en hvil­ken som helst måde, hvis du står i en ab­so­lut nød­si­tu­a­tion. Det kan f.eks. være ved akut op­stå­et og liv­stru­ende sygdom.

Et nød­te­sta­mente ud­lø­ber tre må­ne­der efter, at det er blevet op­ret­tet. Et nød­te­sta­mente skal til­lige være et udtryk for din fak­tiske sidste vilje. Hvis du, efter at nød­si­tu­a­tio­nen er over­stå­et, fort­sat ønsker, at dit nød­te­sta­mente er gyl­digt, skal det for­ma­li­se­res som et notar- eller vid­ne­te­sta­mente.

Så­fremt det vur­de­res, at du godt kunne have nået at op­ret­te enten et notar- eller vid­ne­te­sta­mente, vil dit nød­te­sta­mente er­klæ­res ugyl­digt. Dette ses ofte i prak­sis.

Læs mere: Te­sta­mente gratis ek­sem­pel

Har afdøde over­ho­ve­det et te­sta­mente?

Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter er et lands­dæk­kende re­gi­ster, der op­be­va­rer no­tar­te­sta­men­ter. I dette sam­lede re­gi­ster ind­hen­tes en kopi af et no­tar­te­sta­mente i for­bin­delse med et døds­fald.

En kopi af det ori­gi­na­le un­der­skrevne no­tar­te­sta­mente kan blive gemt i No­ta­ri­a­lar­ki­vet (du får ori­gi­na­len med hjem). Dette med­fø­rer, at no­ta­ren efter din død, au­to­ma­tisk sender no­tar­te­sta­men­tet til Skif­te­ret­ten, som be­hand­ler dit bo. Du er derfor sikret kend­skab til dit te­sta­mente og derfor også til dine sidste ønsker.

Når te­sta­tor dør, vil Skif­te­ret­ten ru­ti­ne­mæs­sigt un­der­søge, om der findes et eller flere te­sta­men­ter fra afdøde i re­gi­stret. Ar­vin­ger­ne får op­lys­ning herom, når de kon­tak­ter Skif­te­ret­ten.

Hvis du der­i­mod gerne vil se dit te­sta­mente eller un­der­søge om et te­sta­mente er op­ret­tet gyl­digt, skal du kon­tak­te den byret, hvor du un­der­skrev no­tar­te­sta­men­tet ved.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te og Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Hvem har krav på at se dit te­sta­mente?

Så længe du er i live, er det kun dig selv, der kan anmode din lokale skif­te­ret om at få til­sendt en kopi af dit no­tar­te­sta­mente. Det koster et gebyr at få te­sta­men­tet til­sendt.

Efter din død har alle ar­vin­ger, der kan komme i be­tragt­ning ved arvens for­de­ling, krav på at se ind­hol­det i dit te­sta­mente. Samme ar­vin­ger har til­lige ret til at gøre ind­si­gel­ser, hvis de synes, at dit te­sta­mente stri­der imod gæl­dende lov.

Hvad sker der, hvis et te­sta­mente ikke er gyl­digt?

Der kan være flere år­sa­ger til, at et te­sta­mente er­klæ­res ugyl­digt.

Et te­sta­mente kan er­klæ­res ugyl­digt, hvis reg­ler­ne for op­ret­telse og frem­gangs­må­de ikke er over­holdt. Et sådant te­sta­mente vil derfor ikke kunne blive lagt til grund efter din død, hvis der bliver gjort ind­si­gel­ser mod te­sta­men­tet.

Et te­sta­mente kan også er­klæ­res ugyl­digt, hvis du på tids­punk­tet for op­ret­tel­sen ikke var for­nufts­mæs­sigt i stand til at op­ret­te te­sta­men­tet, dvs. at te­sta­tor mang­lede ha­bi­li­tet. Det kan f.eks. være på grund af svær demens.

Derfor bør du op­ret­te et te­sta­mente mens du stadig er frisk, også selvom det er svært og kan synes uak­tu­elt at op­ret­te et te­sta­mente.

Opret et gyl­digt te­sta­mente hos Aatos på kun 10 mi­nut­ter al­le­rede i dag!

Op­ret­telse af te­sta­mente – kan jeg klare det selv?

Uanset hvil­ket te­sta­mente du op­ret­ter, er det dit eget ansvar, at te­sta­men­tets ind­hold er gyl­digt. Det er ikke et krav, at du får juri­disk bi­stand til at op­ret­te dit te­sta­mente, men kon­se­kven­sen ved et for­kert ud­for­met te­sta­mente er ugyl­dig­hed, og der vil i den for­bin­delse ikke ske en ef­ter­le­velse af dine sidste ønsker, hvis der gøres ind­si­gelse mod dit te­sta­mente.

Op­ret­tel­sen af et te­sta­mente er altså en hand­ling fo­re­ta­get af frem­sy­net­hed og an­svar­lig­hed. Det giver dig mu­lig­hed for at tage kon­trol over din arv, be­skyt­te dine kære og sikre, at dine sidste ønsker op­fyl­des. Ved at op­ret­te et gyl­digt te­sta­mente, kan du skabe et om­fat­tende og juri­disk bin­dende do­ku­ment, der giver vej­led­ning og ro i sindet for både dig og dine kære. Tag de nød­ven­dige skridt i dag, for at sikre din arv til de frem­ti­dige ge­ne­ra­tio­ner!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.