Te­sta­mente - fra det åbnes, til arven ud­be­ta­les

Kvinde der kigger ud over vandet
IMG_1939.jpeg
Karoline
4.3.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
I denne ar­ti­kel vil vi for­klare pro­ces­sen, fra et te­sta­mente skal åbnes og læses, til ar­vin­ger­ne i sidste ende mod­ta­ger deres arv. Dette kan være en læn­gere proces, og vi vil derfor gøre vores bedste for at be­skrive de for­skel­lige trin på rejsen. Vi vil bl.a. komme ind på, hvor­dan man finder et te­sta­mente, hvem der må læse det, og hvad der sker ef­ter­føl­gende.

Te­sta­men­tet læses i skif­te­ret­ten

Når en person dør, skal dette meldes til skif­te­ret­ten. At skifte be­ty­der at for­de­le, og det er derfor skif­te­ret­ten, der står for at få et over­blik over den af­dø­des ejen­de­le og at for­de­le disse. Når døds­fal­det an­mel­des, skal der an­gi­ves en kon­takt­per­son, som skif­te­ret­ten kon­tak­ter, når det første møde skal finde sted. Der kan gå tre til fem uger, før dette sker, og i denne tid må ar­vin­ger­ne ikke selv for­de­le boet.

Til mødet med skif­te­ret­ten vil det være en fordel at have en række do­ku­men­ter klar, så pro­ces­sen kan gøres hur­ti­gere og enk­lere. Så­dan­ne do­ku­men­ter kan være:

 • Den af­dø­des sidste års­op­gø­relse og kon­to­over­sigt samt even­tu­el­le løn­sed­ler
 • Te­sta­men­tet
 • Op­lys­nin­ger om den af­dø­des gæld, aktier, ejen­dom, æg­teskab, skils­mis­se, æg­te­pagt osv.
 • Be­gra­vel­ses­reg­nin­gen
 • En liste med navne, adres­ser og cpr-numre på ar­vin­ger­ne

Det er altså på dette møde, at te­sta­men­tet åbnes og læses højt. Hvis den afdøde har op­ret­tet flere te­sta­men­ter, skal alle disse frem­vi­ses.

Sådan findes te­sta­men­tet

Hvor­dan man får fat på af­dø­des te­sta­mente af­hæn­ger af, hvil­ket slags te­sta­mente afdøde har lavet. De mest brugte former for te­sta­mente er et no­tar­te­sta­mente og et vid­ne­te­sta­mente.

Hvis afdøde har lavet et no­tar­te­sta­mente, vil det være op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter. Det be­ty­der, at te­sta­men­tet au­to­ma­tisk vil blive sendt til skif­te­ret­ten. Dette kan altså siges at være den sik­re­ste form for te­sta­mente, da man kan være sikker på, at det bliver fundet, åbnet og læst.

Hvis afdøde har lavet et vid­ne­te­sta­mente, kræver det, at ar­vin­ger­ne selv finder det og med­brin­ger det i skif­te­ret­ten. Her er det altså vig­tigt, at afdøde har for­talt, hvor te­sta­men­tet be­fin­der sig, og at ar­vin­ger­ne har adgang til dette sted. Hvis te­sta­men­tet ikke er til at finde, er der desvær­re ikke noget at gøre. Derfor vil vi altid op­for­dre til at lave et no­tar­te­sta­mente, så der ikke opstår unø­dige kom­pli­ka­tio­ner.

Læs mere: Te­sta­mente gratis ek­sem­pel

Alle ar­vin­ger må læse te­sta­men­tet

Alle de ar­vin­ger, der kan komme i be­tragt­ning, når af­dø­des arv skal for­de­les, har ret til og kan gøre krav på at læse ind­hol­det af te­sta­men­tet. Disse ar­vin­ger kan også rejse ind­si­gelse mod te­sta­men­tet ved en dom­stol, hvis de mener, at te­sta­men­tet er ugyl­digt.

Sådan be­hand­les døds­bo­et ef­ter­føl­gende

Når af­dø­des bo skal be­hand­les, kan det både tage lang tid, og det kan gøres på for­skel­lige måder. Ne­den­for vil vi be­skrive de for­skel­lige måder, et døds­boskifte kan foregå på.

 • Privat døds­boskifte: Hvis ar­vin­ger­ne selv kan blive enige om for­de­lin­gen af døds­bo­et, kan de lave et privat døds­boskifte. Her vil der ikke være en bo­be­sty­rer fra skif­te­ret­ten, men nogle vælger i stedet at gøre brug af en døds­bo­ad­vo­kat. Et privat døds­boskifte kan kun finde sted, hvis afdøde i sit te­sta­mente ikke har an­gi­vet, at de ønsker, at boet skal skif­tes gennem en bo­be­sty­rer. Der­u­d­over skal alle ar­vin­ger være enige om, at det skal foregå sådan, og alle skal være enige om, hvor­dan af­dø­des ejen­dom skal for­de­les. Boets gæld må heller ikke over­stige dets formue.
 • Døds­boskifte med en bo­be­sty­rer: En bo­be­sty­rer kan over­tage be­hand­lin­gen af boet, hvis for ek­sem­pel ar­vin­ger­ne ikke kan blive enige om en for­de­ling, hvis ar­vin­ger­ne ønsker en bo­be­sty­rer, hvis afdøde øn­skede en bo­be­sty­rer, hvis boets gæld over­sti­ger dets formue, eller hvis der ikke er nogen ar­vin­ger eller ingen myn­dige ar­vin­ger. Afdøde kan i sit te­sta­mente have ud­pe­get en be­stemt bo­be­sty­rer, og ellers ud­pe­ges en af skif­te­ret­ten. Det er bo­be­sty­re­ren, der træf­fer be­slut­nin­ger om­kring døds­bo­et, men han eller hun vil typisk holde møder med og ori­en­tere ar­vin­ger­ne om for­lø­bet.
 • Uskif­tet bo: Hvis den afdøde har en æg­te­fæl­le, kan æg­te­fæl­len som regel over­tage boet. Her sker der altså ikke et skifte.

Hvor­når mod­ta­ger ar­vin­ger­ne deres arv?

Hele den oven­stå­ende proces kan virke lang og uover­sku­e­lig, men den er nød­ven­dig for, at ar­vin­ger­ne i sidste ende kan mod­tage deres arv. Når døds­boskif­tet er over­stå­et, ender det med en boop­gø­relse. Denne boop­gø­relse skal god­ken­des af både skif­te­ret­ten og af Skat, hvil­ket kan tage om­kring tre må­ne­der.

Det sidste trin vil være at betale en even­tu­el skat, rets­af­gift og bo­af­gift af arven. Efter dette ud­be­ta­les arven. Fordi denne proces kan tage lang tid, kan man i nogle til­fælde få arven ud­be­talt tid­li­gere i for­lø­bet. Dette kræver igen, at alle ar­vin­ger er enige om det, og at boet har til­stræk­ke­lige midler til at ud­be­ta­le denne arv.

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Vi håber, at du i løbet af denne ar­ti­kel har fået en for­stå­else for pro­ces­sen, fra et te­sta­mente åbnes, til arven ud­be­ta­les. Hvis du gerne vil sikre, at der er taget hånd om dine ønsker, kan du op­ret­te et te­sta­mente hos Aatos.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Det er enkelt og bil­ligt og kan spare dig op til 4000 kr. sam­men­lig­net med en tra­di­tio­nel ad­vo­kat. Hvis du ikke har prøvet en online juri­disk tje­ne­ste før, kan du ne­den­for se, hvor­dan det kommer til at foregå.

 1. Besøg vores tje­ne­ste: Besøg vores te­sta­mente-tje­ne­ste
 2. Afprøv vores tje­ne­ste: Brug vores tje­ne­ste helt gratis, inden du be­slut­ter dig for, om det er det rig­tige for dig
 3. Svar på spørgs­mål: Svar på en række enkle spørgs­mål - dette tager gen­nem­snit­ligt vores kunder 10 mi­nut­ter
 4. Down­lo­ad di­rek­te: Down­lo­ad dit te­sta­mente di­gi­talt
 5. Få det un­der­skre­vet: Efter du har down­lo­a­det dit te­sta­mente, skal det un­der­skri­ves af en notar for at blive et no­tar­te­sta­mente. No­ta­rer ar­bej­der hos lokale by­ret­ter eller hos kom­mu­nen. Rets­af­gif­ten for at få det un­der­skre­vet er på 300 kr., men du har lige sparet op til flere tu­sinde ved at undgå en tra­di­tio­nel ad­vo­kat.

Hvis du har spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på kun­de­ser­vi­ce@aatos.app.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.