Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­te

Bornetestamenter
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
25.8.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Et bør­ne­te­sta­men­te kan være vigtig at over­ve­je, hvis du har børn under 18 år.

Et bør­ne­te­sta­men­te er et te­sta­men­te, hvori du nævner, hvem der skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den og va­re­ta­ge om­sor­gen for dine børn.

Hvad er et bør­ne­te­sta­men­te?

Bør­ne­te­sta­men­tet er kun re­le­vant, hvis du dør inden dine børn er fyldt 18 år. Li­ge­så­dan har du også mu­lig­hed for at nævne, hvem du ikke ønsker at for­æl­dre­myn­dig­he­den skal gå til. 

Hvis du for ek­sem­pel er enlig for­æl­der, og dit barn ikke har haft kon­takt til sin anden for­æl­der, kan du angive i bør­ne­te­sta­men­tet, at den anden for­æl­der ikke bør få for­æl­dre­myn­dig­he­den.

Hvis du og bar­nets anden for­æl­der har fælles for­æl­dre­myn­dig­hed, kan I også lave et bør­ne­te­sta­men­te sammen, hvor I ud­pe­ger den eller de per­so­ner, som I ønsker skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den, hvis I for ek­sem­pel om­kom­mer sam­ti­dig i en ulykke. Hvis I begge har for­æl­dre­myn­dig­he­den, og det alene er den ene for­æl­dre som dør, vil den ef­ter­le­ven­de for­æl­dre som ud­gangs­punkt have for­æl­dre­myn­dig­he­den. 

Et bør­ne­te­sta­men­te er mere en øn­ske­li­ste end et reelt te­sta­men­te. Hvis du dør, skal de so­ci­a­le myn­dig­he­der først vur­de­re, om den eller de per­so­ner, som du ønsker at give for­æl­dre­myn­dig­he­den til, også er egnede til op­ga­ven.

Bør­ne­te­sta­men­tet er derfor kun vej­le­den­de for af­gø­rel­sen af for­æl­dre­myn­dig­heds­spørgs­må­let, men myn­dig­he­der­ne vil nor­malt følge ønsket i bør­ne­te­sta­men­tet. Med­min­dre man vur­de­rer, at dit eller jeres ønske ikke er til bar­nets bedste.

Hvem gavner bør­ne­te­sta­men­te?

Bør­ne­te­sta­men­tet gavner først og frem­mest dine børn. Det er en sik­ring af, hvor de skal hen, hvis du skulle dø, før de fylder 18 år. 

Så­fremt den person, som du ønsker at give for­æl­dre­myn­dig­he­den til, er egnet til op­ga­ven og ønsker at påtage sig den, vil dine børn blive pla­ce­ret hos per­so­nen. 

Der­u­d­over gavner bør­ne­te­sta­men­tet na­tur­lig­vis også dig. Det giver en vis tryg­hed at vide, at dine børn er sikret, hvis du skulle dø før de er blevet myn­di­ge. 

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Derfor er et bør­ne­te­sta­men­te re­le­vant

Et bør­ne­te­sta­men­te er re­le­vant, fordi du giver de so­ci­a­le myn­dig­he­der et eller flere kon­kre­te bud på, hvem der skal over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn, hvis du dør. 

Hvis du ikke ud­ar­bej­der et bør­ne­te­sta­men­te, står de so­ci­a­le myn­dig­he­der over­for en større opgave. Det kan med­fø­re, at dine børn bliver pla­ce­ret mid­ler­ti­digt i en ukendt ple­je­fa­mi­lie, mens de so­ci­a­le myn­dig­he­der finder ud af, hvem der ønsker at over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn.

Hvis du der­i­mod har ud­ar­bej­det et bør­ne­te­sta­men­te, har du peget på én eller flere per­so­ner, som kan over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den og drage omsorg for dine børn. Det stil­ler de so­ci­a­le myn­dig­he­der i en væ­sent­lig nem­me­re si­tu­a­tion. 

Der­u­d­over mini­me­rer det også ri­si­ko­en for, at dine børn bliver pla­ce­ret i en ukendt ple­je­fa­mi­lie. 

Hvem kan lave et bør­ne­te­sta­men­te?

Alle for­æl­dre kan få ud­ar­bej­det et bør­ne­te­sta­men­te. Det kræver blot, at du har for­æl­dre­myn­dig­he­den. Hvis du deler for­æl­dre­myn­dig­he­den med en anden for­æl­der, skal I begge to un­der­skri­ve bør­ne­te­sta­men­tet, før at det bliver gyl­digt.

Derfor bør du få ud­ar­bej­det et bør­ne­te­sta­men­te

Et bør­ne­te­sta­men­te er en slags for­sik­ring af dine børn. Flere børn gør sig mange tanker om, hvor de skal hen, hvis mor og far dør. Med et bør­ne­te­sta­men­te kan du for­tæl­le dine børn, at de skal hen til X eller Y.

Der­u­d­over er det også en slags for­sik­ring mod, at dine børn bliver en del af det of­fent­li­ge system, hvis du dør, før de bliver myn­di­ge. Bør­ne­te­sta­men­tet an­gi­ver nemlig, hvem du gerne vil have blive bør­ne­nes nye værge. På denne måde kan du undgå, at dine børn bliver sendt til en ple­je­fa­mi­lie, men i stedet er det måske en meget tæt person eller en af dine sø­sken­de som kan tage over.

Hvad er for­skel­len på et nor­malt te­sta­men­te og et bør­ne­te­sta­men­te?

Et nor­malt te­sta­men­te om­hand­ler ak­ti­ver. Det kan for ek­sem­pel være din bolig, bil eller formue. Når du skri­ver et al­min­de­ligt te­sta­men­te, an­gi­ver du derfor, hvem der skal arve dine ak­ti­ver.

Et bør­ne­te­sta­men­te hand­ler der­i­mod om, hvem der skal over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len for dine børn. Te­sta­men­tet er kun gyl­digt, hvis dine børn stadig er under 18 år, når du dør.

Bør­ne­te­sta­men­tet er kun vej­le­den­de. Før at for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len kan blive over­dra­get, skal de so­ci­a­le myn­dig­he­der først god­ken­de den eller de per­so­ner, som du har te­sta­men­te­ret til. 

Der­u­d­over skal de nævnte per­so­ner na­tur­lig­vis også selv være indstil­let på at ville over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len. 

Det er uden tvivl en større opgave at over­ta­ge et eller flere børn frem for en bolig eller en bil.

Derfor er det be­stemt også an­be­fa­lings­vær­digt, at du snak­ker med de per­so­ner, som du gerne vil nævne i dit bør­ne­te­sta­men­te. På den måde kan du sikre dig, at de også selv ønsker at over­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len, hvis du dør før dine børn er myn­di­ge.

Læs mere: Teste­men­te og bo­af­gift

Ting du bør være op­mærk­som på

Der­u­d­over skal du være op­mærk­som på, at hvis du får lavet et bør­ne­te­sta­men­te, at det er vig­tigt, at du op­be­va­re den et sted, hvor den ikke bliver væk, og hvor man kan finde den, hvis du går bort. Det her i sig selv lyder ikke særlig be­tryg­gen­de.

En anden mu­lig­hed er, at du kan un­der­skri­ve bør­ne­te­sta­men­tet for en en notar i by­ret­ten. No­ta­ren tager dog et gebyr på 300 kroner. Men for delen er, at te­sta­men­tet no­te­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter

Dermed har du en sik­ker­hed for, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set får kend­skab til er­klæ­rin­gen, når de be­hand­ler sagen om for­æl­dre­myn­dig­hed efter døds­fald.

Læs mere: Te­sta­men­te ek­sem­pel

Op­be­va­rings system hos Aatos

En anden mu­lig­hed er Aatos, hos Aatos har vi et smart op­be­va­ring­sy­stem, så du ikke be­hø­ver tænke eller være be­kym­ret for, at du mister dine do­ku­men­ter.

Det fun­ge­rer så­le­des, at du op­ret­ter en bruger hos os, når du skal få lavet et te­sta­men­te, og efter købet er ind­gå­et, gemmes do­ku­men­tet inde i vores system. På denne måde, kan du slippe for at skulle be­stil­le tid hos en notar og tage over til den nær­me­ste byrret for at få den un­der­skre­vet.

Læs mere: Te­sta­men­te pris

Aatos - to i en te­sta­men­te

Der­u­d­over så får du bør­ne­te­sta­men­tet som en bonus, ved siden af, hvis du køber et nor­malt te­sta­men­te hos Aatos.

Mange ad­vo­kat­kon­tor tager mellem 1.500kr. og 2.500 kr. for et bør­ne­te­sta­men­te. Hos Aatos, skal du ikke betale for et bør­ne­te­sta­men­te. Bør­ne­te­sta­men­tet får du gratis, som en add-on ser­vi­ce, hvis du får lavet dit nor­ma­le te­sta­men­te igen­nem os.

Det fun­ge­rer så­le­des, at når du får dit te­sta­men­te ud­for­met igen­nem os, får du også mu­lig­hed for at skrive, hvem du ønsker skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn, hvis du går bort før du fylder 18 år. 

Et te­sta­men­te hos os koster des­u­den kun 599 kr. og tager kun 10 mi­nut­ter at få lavet. Hos Aatos, har vi et smart online system, som er ud­for­met med vores juri­di­ske team og vores tech team, så du er sikret, at sy­ste­met er over­sku­e­ligt, og at dit te­sta­men­te er juri­disk kor­rekt og op­fyl­der regler og form­krav for et te­sta­men­te, så den er gyldig og bin­den­de. 

Vores system fun­ge­rer så­le­des, at du svarer på simple spørgs­mål, og så kort­læg­ger sy­ste­met et skræd­der­sy­et te­sta­men­te til dig, som bliver gemt i vores system, så det ikke bliver væk. 

Du mod­ta­ger do­ku­men­tet med det samme og undgår en læn­ge­re ven­te­tid. Hvis du er for­æl­dre og har børn under 18 år, spørg sy­ste­met dig om du vil have vores gratis bør­ne­te­sta­men­te som add-on til te­sta­men­tet. 

Det hele fun­ge­re nemt og hur­tigt, og vi tager hensyn til alle dine behov og ønsker. Du kan derfor altid prøve vores system gratis, inden du køber do­ku­men­tet.