Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­ter

Bornetestamenter
aatos-author-icon.png
Aatos
23.10.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Hvis du har børn under 18 år, kan det være en god idé at op­ret­te et bør­ne­te­sta­mente.

Et bør­ne­te­sta­mente er en form for et te­sta­mente, hvori du nævner, hvem du ønsker skal over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den for dine børn, i til­fælde af, at du dør inden dine børn bliver myn­dige.

Hvad er et bør­ne­te­sta­mente?

Bør­ne­te­sta­men­tet er kun re­le­vant, hvis du dør inden dine børn er fyldt 18 år.

I et bør­ne­te­sta­mente har du også mu­lig­hed for at nævne, hvem du ikke ønsker at for­æl­dre­myn­dig­he­den skal gå til.

Hvis du ek­sem­pel­vis er enlig for­æl­der, og dit barn ikke har haft kon­takt til sin anden for­æl­der, kan du angive i bør­ne­te­sta­men­tet, at den anden for­æl­der ikke bør få for­æl­dre­myn­dig­he­den.

Hvis du og bar­nets anden for­æl­der har fælles for­æl­dre­myn­dig­hed, kan I også lave et bør­ne­te­sta­mente sammen, hvor I ud­pe­ger den eller de per­so­ner, som I ønsker skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den, hvis I for ek­sem­pel om­kom­mer sam­ti­dig i en ulykke. Hvis I begge har for­æl­dre­myn­dig­he­den, og det alene er den ene for­æl­dre som dør, vil den ef­ter­le­vende for­æl­dre som ud­gangs­punkt have for­æl­dre­myn­dig­he­den.

Et bør­ne­te­sta­mente er mere en øn­ske­li­ste end et reelt te­sta­mente. Hvis du dør, skal Fa­mi­li­e­rets­hu­set først vur­dere, om den eller de per­so­ner, som du ønsker at give for­æl­dre­myn­dig­he­den til, også er egnede til op­ga­ven.

Bør­ne­te­sta­men­tet er derfor kun vej­le­dende for af­gø­rel­sen af for­æl­dre­myn­dig­heds­spørgs­må­let, men myn­dig­he­der­ne vil nor­malt følge ønsket i bør­ne­te­sta­men­tet.

Hvem gavner bør­ne­te­sta­mente?

Bør­ne­te­sta­men­tet gavner først og frem­mest dine børn. Det er en sik­ring af, hvem der skal tage sig af dine børn, hvis du skulle dø, før de fylder 18 år.

Så­fremt den person, som du ønsker at give for­æl­dre­myn­dig­he­den til, er egnet til op­ga­ven og ønsker at påtage sig den, vil for­æl­dre­myn­dig­he­den til­kom­me den person.

Der­u­d­over gavner bør­ne­te­sta­men­tet na­tur­lig­vis også dig. Det giver en vis tryg­hed at vide, at dine børn er sikret, hvis du skulle dø før de er blevet myn­dige.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te og Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Derfor er et bør­ne­te­sta­mente re­le­vant

Et bør­ne­te­sta­mente er re­le­vant, fordi du giver Fa­mi­li­e­rets­hu­set et eller flere kon­krete bud på, hvem der skal over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn, hvis du dør.

Hvis du ikke ud­ar­bej­der et bør­ne­te­sta­mente, står de so­ci­a­le myn­dig­he­der over­for en større opgave. Det kan med­føre, at dine børn bliver pla­ce­ret mid­ler­ti­digt i en ukendt ple­je­fa­mi­lie, mens Fa­mi­li­e­rets­hu­set finder ud af, hvem der ønsker at over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn.

Hvis du der­i­mod har ud­ar­bej­det et bør­ne­te­sta­mente, har du peget på én eller flere per­so­ner, som kan over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den og drage omsorg for dine børn. Det stil­ler Fa­mi­li­e­rets­hu­set i en væ­sent­lig nem­mere si­tu­a­tion.

Der­u­d­over mini­me­rer det også ri­si­ko­en for, at dine børn bliver pla­ce­ret i en ukendt ple­je­fa­mi­lie.

💡Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har flere te­sta­mente?

Hvem kan lave et bør­ne­te­sta­mente?

Alle for­æl­dre kan få ud­ar­bej­det et bør­ne­te­sta­mente. Det kræver blot, at du har for­æl­dre­myn­dig­he­den.

Hvad er for­skel­len på et nor­malt te­sta­mente og et bør­ne­te­sta­mente?

Et nor­malt te­sta­mente om­hand­ler ak­ti­ver. Det kan for ek­sem­pel være din bolig, bil eller formue. Når du skri­ver et al­min­de­ligt te­sta­mente, an­gi­ver du derfor, hvem der skal arve dine ak­ti­ver.

Et bør­ne­te­sta­mente hand­ler der­i­mod om, hvem der skal over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len for dine børn. Te­sta­men­tet er kun gyl­digt, hvis dine børn stadig er under 18 år, når du dør.

Det er uden tvivl en større opgave at over­tage et eller flere børn frem for en bolig eller en bil.

Derfor er det be­stemt også an­be­fa­lings­vær­digt, at du snak­ker med de per­so­ner, som du gerne vil nævne i dit bør­ne­te­sta­mente. På den måde kan du sikre dig, at de også selv ønsker at over­tage for­æl­dre­myn­dig­he­den og om­sorgs­rol­len, hvis du dør før dine børn er myn­dige.

Læs mere: Teste­mente og bo­af­gift

Ting du bør være op­mærk­som på

Der­u­d­over skal du være op­mærk­som på, at hvis du får lavet et bør­ne­te­sta­mente, at det er vig­tigt, at du op­be­vare den et sted, hvor det ikke bliver væk, og hvor man kan finde den, hvis du går bort. Det her i sig selv lyder ikke særlig be­tryg­gende.

En anden mu­lig­hed er, at du kan un­der­skrive bør­ne­te­sta­men­tet for en en notar i by­ret­ten. No­ta­ren tager dog et gebyr på 300 kroner. Men for delen er, at te­sta­men­tet no­te­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Dermed har du en sik­ker­hed for, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set får kend­skab til er­klæ­rin­gen, når de be­hand­ler sagen om for­æl­dre­myn­dig­hed efter døds­fald.

Læs mere: Te­sta­mente ek­sem­pel

Aatos - to i en te­sta­mente

Hos Aatos, kan du op­ret­te et bør­ne­te­sta­mente sammen med dit al­min­de­lige te­sta­mente.

Mange ad­vo­kat­kon­tor tager mellem 1.500kr. og 2.500 kr. for et bør­ne­te­sta­mente. Hos Aatos, skal du ikke betale for et bør­ne­te­sta­mente. Bør­ne­te­sta­men­tet får du gratis, som en add-on ser­vi­ce, hvis du får lavet dit nor­ma­le te­sta­mente igen­nem os.

Det fun­ge­rer så­le­des, at når du får dit te­sta­mente ud­for­met igen­nem os, får du også mu­lig­hed for at skrive, hvem du ønsker skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn, hvis du går bort før du fylder 18 år.

Et te­sta­mente hos os koster des­u­den kun 499 kr. og tager kun 10 mi­nut­ter at få lavet. Hos Aatos, har vi et smart online system, som er ud­for­met med vores juri­diske team og vores tech team, så du er sikret, at sy­ste­met er over­sku­e­ligt, og at dit te­sta­mente er juri­disk kor­rekt og op­fyl­der regler og form­krav for et te­sta­mente, så den er gyldig og bin­dende.

Vores system fun­ge­rer så­le­des, at du svarer på simple spørgs­mål, og så kort­læg­ger sy­ste­met et skræd­der­sy­et te­sta­mente til dig, som bliver gemt i vores system, så det ikke bliver væk.

Du mod­ta­ger do­ku­men­tet med det samme og undgår en læn­gere ven­te­tid. Hvis du er for­æl­dre og har børn under 18 år, spørg sy­ste­met dig om du vil have vores gratis bør­ne­te­sta­mente som add-on til te­sta­men­tet.

Det hele fun­gere nemt og hur­tigt, og vi tager hensyn til alle dine behov og ønsker. Du kan derfor altid prøve vores system gratis, inden du køber do­ku­men­tet.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.