Pris for et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­ter

En person i en let frakke.
IMG_1939.jpeg
Karoline
28.1.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Som ugifte sam­le­vende arver I ikke au­to­ma­tisk efter hin­an­den. Uanset hvor længe I har været sammen eller om I har børn sammen, så vil I ikke au­to­ma­tisk opnå ar­ve­ret efter hin­an­den.

Hvis I ikke ønsker at indgå æg­teskab, men I gerne vil arve efter hin­an­den, som hvis I var gift, skal I op­ret­te et te­sta­mente, hvori I be­gun­sti­ger hin­an­den. I et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, kan I be­gun­stige hin­an­den mest muligt, men der er nogle krav, der skal være op­fyldt, før I kan op­ret­te et sådant te­sta­mente.

Læs med her, hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente kan koste dig.

Prøv gratis:

Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente kan I arve efter hin­an­den, som hvis I var gift.

Ugifte sam­le­vende arver ikke au­to­ma­tisk efter reg­ler­ne i ar­ve­loven. Ifølge ar­ve­lovens § 87 kan to per­so­ner dog ved te­sta­mente be­stem­me, at de helt eller del­vist vil arve efter hin­an­den, som hvis de var æg­te­fæl­ler. Så­fremt I derfor ønsker at arve hin­an­den, som hvis I var gift, skal I op­ret­te et te­sta­mente herom.

Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente er et te­sta­mente, hvor­ef­ter I kan be­gun­stige hin­an­den til at arve, som hvis I var gift. Det be­ty­der, hvis du og din sam­le­ver vil sikre hin­an­den bedst muligt ved et døds­fald, at det er det nød­ven­digt med et te­sta­mente, da ar­ve­loven ikke au­to­ma­tisk be­gun­sti­ger jer.

For­må­let med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente er, at du og din sam­le­ver stil­les, som hvis I var gift. Ar­ve­ret­ligt, har det sine for­de­le.

Hvis du har børn, men ønsker at be­gun­stige din sam­le­ver så meget som muligt, kan du be­grænse dine børn til tvangs­ar­ven på 12,5%. Det er halv­de­len af tvangs­ar­ven på 25%. Derved kan du be­gun­stige din sam­le­ver med den re­ste­rende del af din formue, det vil sige 87,5% (fri­ar­ven på 75% og halv­de­len af tvangs­ar­ven på 12,5%).

Hvis du ikke har børn, kan du be­gun­stige din sam­le­ver til at arve 100% efter dig.

Dog skal I stadig betale bo­af­gift til staten, når I arver efter hin­an­den. Det skal æg­te­fæl­ler ikke.

👉 Uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, kan du altså ri­si­kere, at din sam­le­ver står til­bage uden at arve noget efter dig og om­vendt ri­si­ke­rer du at stå til­bage, uden at arve noget efter din sam­le­ver.

💡 Læs mere: Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Regler for op­ret­telse af et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

I Dan­mark gælder ingen krav om, at et te­sta­mente skal være op­ret­tet hos en ad­vo­kat, for at være gyl­digt. Du kan derfor godt selv op­ret­te dit te­sta­mente.

⚠️Vær dog op­mærk­som på, at der gælder nogle form­krav og gyl­dig­heds­be­tin­gel­ser for de for­skel­lige typer af te­sta­men­ter. Ek­sem­pel­vis skal et no­tar­te­sta­mente ved­ken­des en notar og der gælder nogle krav til vid­ner­ne, der er til stede ved et vid­ne­te­sta­mente.

For ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­ter skal føl­gende be­tin­gel­ser være op­fyldt:

  • I kan juri­disk indgå æg­teskab med hin­an­den. Det vil sige, at sø­skende eller andre slægt­ninge i op­ad­gå­ende eller ned­ad­gå­ende linje ikke kan ud­forme et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente. Der­u­d­over, må I ikke ved op­ret­tel­sen være gift eller se­pa­re­ret fra en tid­li­gere part­ner. 
  • I har boet sammen i mindst to år. Det vil sige, at I har haft fælles bopæl re­gi­stre­ret i Fol­ke­re­gi­stret i mini­mum to år. 
  • I har eller venter fæl­les­barn sammen.
  • I må ikke have et ek­si­ste­rende ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente med en tid­li­gere part­ner. 
  • Ingen af jer, må sidde i uskif­tet bo.

Så­fremt I ikke kan op­fylde disse kri­te­ri­er, for at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, kan I dog stadig op­ret­te et al­min­de­ligt te­sta­mente, hvori I kan be­gun­stige hin­an­den. Dog kan I ikke opnå helt de samme for­de­le ved et al­min­de­ligt te­sta­mente.

Du kan te­sta­men­tere fri­ar­ven til din sam­le­ver i et al­min­de­ligt te­sta­mente. Hvis du ek­sem­pel­vis har børn, vil du i så fald kunne te­sta­mente 75% til din sam­le­ver i et al­min­de­ligt te­sta­mente. Tvangs­ar­ven, som du ikke kan te­sta­men­tere over, er 25%.

💡Læs mere: Hvad er tvangs­arv?

Testamente hos Aatos med dator

Pris for et te­sta­mente i 2024

For­de­lene ved at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente med Aatos:

✅ Prisen er lavere end ved en tra­di­tio­nel ad­vo­kat

✅ Dit te­sta­mente er klar på 10 mi­nut­ter

✅ Ud­ar­bej­del­sen er hurtig og simpel

✅ Du får dit te­sta­mente til­sendt med det samme

✅ Ingen ven­te­tid på op­ret­tel­sen

✅ Ga­ranti for, at du mod­ta­ger et juri­disk kor­rekt te­sta­mente

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

💡 Hos en ad­vo­kat koster det op mod 5000 kr. at op­ret­te et te­sta­mente.

Derfor bør du op­ret­te et te­sta­mente

Du bør op­ret­te et te­sta­mente, så du har en ind­fly­delse på, hvem der arver efter dig. Du be­stem­mer vil­kå­rene i dit te­sta­mente, for den arv, der vil falde efter dig.

Som ugifte sam­le­vende er det en nød­ven­dig­hed, at I op­ret­ter et te­sta­mente, uanset type, hvori I be­gun­sti­ger hin­an­den. Gør I ikke det, vil I ikke arve efter hin­an­den. Så­fremt I ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil arven blive for­delt efter reg­ler­ne i ar­ve­loven.

💡 Læs mere: Alt du bør vide om arv

Alle juridiske forhold fra start til slut online.