Anne Kuk­ko­ho­vi halusi vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan: ”Haluan, että lä­hei­sil­lä­ni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia"

Anne Kukkohovi
aatos-author-icon.png
Aatos
16.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Äidin sai­ras­tu­mi­nen sai me­dia­per­soo­na Anne Kuk­ko­ho­vin miet­ti­mään käy­tän­nön asioi­den hoi­ta­mis­ta siltä va­ral­ta, että oma toi­min­ta­kyky hei­ken­tyy. Kuk­ko­ho­vil­le edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen oli selkeä asia.

Me­dia­per­soo­na Anne Kuk­ko­ho­vin äiti sai­ras­tui äkil­li­ses­ti muu­ta­ma vuosi ta­ka­pe­rin. Sai­raus eteni vauh­dil­la ja lo­pul­ta äiti me­neh­tyi – lähes yhtä no­peas­ti kuin sai­ras­tui­kin.

 ”Kun näkee, ettei lä­hei­sel­lä ih­mi­sel­lä ole enää toivoa ja lo­pul­ta hänet me­net­tää, jää itse vä­li­ti­laan. Tilaan, josta ei ole en­nes­tään vält­tä­mät­tä mitään ko­ke­mus­ta”, Kuk­ko­ho­vi kertoo.

Kaikki kävi niin no­peas­ti, ettei mitään vi­ral­li­sia asioi­ta oltu etu­kä­teen mie­tit­ty tai hoi­det­tu.

”Sai­rau­den ja kuo­le­man yl­lät­täes­sä saa kyllä paljon hen­kis­tä tukea, mutta ei vi­ral­lis­ta apua. Sel­lais­ta, joka ker­toi­si, mitä seu­raa­vak­si pi­täi­si tehdä”, Kuk­ko­ho­vi muis­te­lee.

💡 Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set yli 35-vuo­ti­aat ovat ak­tii­vi­sia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­joi­ta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan

Kuk­ko­ho­vi halusi omien ko­ke­mus­ten­sa poh­jal­ta saa­vut­taa mie­len­rau­haa sekä sel­keyt­tä. Mikäli jotain ta­pah­tui­si hä­nel­le it­sel­leen, olisi kai­kil­le tie­dos­sa, mitä hän itse haluaa ei­vät­kä lä­hio­mai­set jou­tui­si pulaan.

”Haluan, että lä­hei­sil­lä­ni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia. Haluan sääs­tää lä­hei­siä­ni suruun liit­ty­vän epä­sel­vyyk­sien kes­kel­lä”, Kuk­ko­ho­vi kertoo.

Mikäli omassa lä­hi­pii­ris­sä ei ole so­pi­vaa lä­hio­mais­ta, joka hoi­tai­si asioi­ta ti­lan­tees­sa, jossa itse ei siihen enää pysty, ni­me­tään usein ylei­nen edun­val­vo­ja, joka tyy­pil­li­ses­ti on täysin tun­te­ma­ton hen­ki­lö ja jolla on useam­man muun­kin ih­mi­sen asioi­ta hoi­det­ta­va­na.

”Haluan sääs­tää lä­hei­siä­ni suruun liit­ty­vän epä­sel­vyyk­sien kes­kel­lä”, Kuk­ko­ho­vi kertoo.

Myös lä­hei­nen hen­ki­lö voi hakea hol­hous­vi­ran­omai­sel­ta eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta lupaa edun­val­vo­jak­si ryh­ty­mi­seen. Edun­val­vo­ja joutuu kui­ten­kin ky­sy­mään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta erik­seen lupaa hoitaa lä­hei­sen asioi­ta, ja ra­por­toi­maan vi­ras­tol­le tar­kas­ti, esi­mer­kik­si vuo­si­ti­lien muo­dos­sa.

Te­ke­mäl­lä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, voi kui­ten­kin itse etu­kä­teen valita it­sel­leen lä­hei­sen ja luo­tet­ta­van ih­mi­sen hoi­ta­maan omia asioi­taan tu­le­vai­suu­den va­ral­le. Li­säk­si edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa on mah­dol­lis­ta kertoa hy­vin­kin tar­kas­ti, mitä asioi­ta hen­ki­lö saa tämän puo­les­ta hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla lä­hei­set vält­tä­vät myös ras­kaan by­ro­kra­tian vi­ran­omais­ten kanssa.

Anne Kukkohovi ja Aatoksen verkkopalvelu

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa edun­val­von­ta­val­tuuk­sen teko on­nis­tui hel­pos­ti

Kuk­ko­ho­vi päätyi laa­ti­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä pal­ve­lu, jossa ylei­sim­pien la­kia­sia­kir­jo­jen luo­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti ja huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­min kuin pe­rin­teis­sä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen sujui Kuk­ko­ho­vin mukaan hel­pos­ti omalta ko­ti­soh­val­taan käsin. 

”Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen hoitui to­del­la no­peas­ti ja hel­pos­ti Aa­tok­sen kautta, vaikka ky­sees­sä oli elämän tär­keim­piin ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­nen”, Kuk­ko­ho­vi sanoo.

Li­säk­si val­tuu­tuk­sen si­säl­töön pystyi myös vai­kut­ta­maan laa­jas­ti, esi­mer­kik­si ra­jaa­maan sen kos­ke­maan vain tiet­ty­jä hoi­det­ta­via asioi­ta.

”Tiedän nyt, ettei asioi­ta­ni hoida kukaan ul­ko­puo­li­nen, jos jotain sat­tui­si.” – Anne Kuk­ko­ho­vi

”Har­voin sitä lait­taa äkil­lis­ten on­net­to­muuk­sien tai sai­rauk­sien va­ral­le aja­tus­ta ja jos jotain sitten ta­pah­tuu­kin, vie se yl­lät­tä­vän paljon aikaa”, Kuk­ko­ho­vi kertoo.

Tehty edun­val­von­ta­val­tuu­tus tuo Kuk­ko­ho­vil­le var­muut­ta ja mie­len­rau­haa.

”Tiedän nyt, ettei asioi­ta­ni hoida kukaan ul­ko­puo­li­nen, jos jotain sat­tui­si. Val­tuu­tuk­sen kautta sain myös ker­rot­tua omia toi­vei­ta­ni niin, ettei lä­heis­te­ni tar­vit­se ku­lut­taa aikaa ja voi­ma­va­ro­ja by­ro­kra­tian kanssa tais­te­le­mi­seen.”

Aatos on hel­poin tapa tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­ment­ti, avio­eh­to tai muu elämän tärkeä asia­kir­ja. Pal­ve­lu toimii ko­ti­soh­val­ta tai au­rin­ko­ran­nal­ta, ja tar­pei­siin mu­kau­tu­vat asia­kir­jat ovat var­muu­del­la ju­ri­di­ses­ti pä­te­viä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa on 89 € – yli 80 % edul­li­sem­pi kuin pe­rin­tei­sen la­ki­toi­mis­ton laa­ti­ma­na.

💡 Puut­tuu­ko puo­li­sol­ta­si myös edun­val­von­ta­val­tuu­tus? Osta kaksi edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta sa­mal­la kertaa ja säästä – hinta kah­del­le yh­teen­sä vain 149 €.

Ko­kei­le heti:

Pääset aloit­ta­maan oman, ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen alta.