Anne Kuk­ko­hovi halusi vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan: ”Haluan, että lä­hei­sil­läni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia"

Anne Kukkohovi
aatos-author-icon.png
Aatos
16.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Äidin sai­ras­tu­mi­nen sai me­dia­per­soona Anne Kuk­ko­ho­vin miet­ti­mään käy­tän­nön asioi­den hoi­ta­mista siltä va­ralta, että oma toi­min­ta­kyky hei­ken­tyy. Kuk­ko­ho­ville edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen oli selkeä asia.

Me­dia­per­soona Anne Kuk­ko­ho­vin äiti sai­ras­tui äkil­li­sesti muu­tama vuosi ta­ka­pe­rin. Sai­raus eteni vauh­dilla ja lo­pulta äiti me­neh­tyi – lähes yhtä no­peasti kuin sai­ras­tui­kin.

 ”Kun näkee, ettei lä­hei­sellä ih­mi­sellä ole enää toivoa ja lo­pulta hänet me­net­tää, jää itse vä­li­ti­laan. Tilaan, josta ei ole en­nes­tään vält­tä­mättä mitään ko­ke­musta”, Kuk­ko­hovi kertoo.

Kaikki kävi niin no­peasti, ettei mitään vi­ral­li­sia asioita oltu etu­kä­teen mie­titty tai hoi­dettu.

”Sai­rau­den ja kuo­le­man yl­lät­täessä saa kyllä paljon hen­kistä tukea, mutta ei vi­ral­lista apua. Sel­laista, joka ker­toisi, mitä seu­raa­vaksi pi­täisi tehdä”, Kuk­ko­hovi muis­te­lee.

💡 Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set yli 35-vuo­ti­aat ovat ak­tii­vi­sia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­joita.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan

Kuk­ko­hovi halusi omien ko­ke­mus­tensa poh­jalta saa­vut­taa mie­len­rau­haa sekä sel­keyttä. Mikäli jotain ta­pah­tuisi hä­nelle it­sel­leen, olisi kai­kille tie­dossa, mitä hän itse haluaa ei­vätkä lä­hio­mai­set jou­tuisi pulaan.

”Haluan, että lä­hei­sil­läni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia. Haluan sääs­tää lä­hei­siäni suruun liit­ty­vän epä­sel­vyyk­sien kes­kellä”, Kuk­ko­hovi kertoo.

Mikäli omassa lä­hi­pii­rissä ei ole so­pi­vaa lä­hio­maista, joka hoi­taisi asioita ti­lan­teessa, jossa itse ei siihen enää pysty, ni­me­tään usein ylei­nen edun­val­voja, joka tyy­pil­li­sesti on täysin tun­te­ma­ton hen­kilö ja jolla on useam­man muun­kin ih­mi­sen asioita hoi­det­ta­vana.

”Haluan sääs­tää lä­hei­siäni suruun liit­ty­vän epä­sel­vyyk­sien kes­kellä”, Kuk­ko­hovi kertoo.

Myös lä­hei­nen hen­kilö voi hakea hol­hous­vi­ran­omai­selta eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta lupaa edun­val­vo­jaksi ryh­ty­mi­seen. Edun­val­voja joutuu kui­ten­kin ky­sy­mään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta erik­seen lupaa hoitaa lä­hei­sen asioita, ja ra­por­toi­maan vi­ras­tolle tar­kasti, esi­mer­kiksi vuo­si­ti­lien muo­dossa.

Te­ke­mällä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, voi kui­ten­kin itse etu­kä­teen valita it­sel­leen lä­hei­sen ja luo­tet­ta­van ih­mi­sen hoi­ta­maan omia asioi­taan tu­le­vai­suu­den va­ralle. Li­säksi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa on mah­dol­lista kertoa hy­vin­kin tar­kasti, mitä asioita hen­kilö saa tämän puo­lesta hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla lä­hei­set vält­tä­vät myös ras­kaan by­ro­kra­tian vi­ran­omais­ten kanssa.

Anne Kukkohovi ja Aatoksen verkkopalvelu

Aa­tok­sen pal­ve­lussa edun­val­von­ta­val­tuuk­sen teko on­nis­tui hel­posti

Kuk­ko­hovi päätyi laa­ti­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä pal­velu, jossa ylei­sim­pien la­kia­sia­kir­jo­jen luo­mi­nen on­nis­tuu hel­posti ja huo­mat­ta­vasti edul­li­sem­min kuin pe­rin­teissä la­ki­toi­mis­tossa.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen sujui Kuk­ko­ho­vin mukaan hel­posti omalta ko­ti­soh­val­taan käsin.

”Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen hoitui to­della no­peasti ja hel­posti Aa­tok­sen kautta, vaikka ky­seessä oli elämän tär­keim­piin ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­nen”, Kuk­ko­hovi sanoo.

Li­säksi val­tuu­tuk­sen si­säl­töön pystyi myös vai­kut­ta­maan laa­jasti, esi­mer­kiksi ra­jaa­maan sen kos­ke­maan vain tiet­tyjä hoi­det­ta­via asioita.

”Tiedän nyt, ettei asioi­tani hoida kukaan ul­ko­puo­li­nen, jos jotain sat­tuisi.” – Anne Kuk­ko­hovi

”Har­voin sitä lait­taa äkil­lis­ten on­net­to­muuk­sien tai sai­rauk­sien va­ralle aja­tusta ja jos jotain sitten ta­pah­tuu­kin, vie se yl­lät­tä­vän paljon aikaa”, Kuk­ko­hovi kertoo.

Tehty edun­val­von­ta­val­tuu­tus tuo Kuk­ko­ho­ville var­muutta ja mie­len­rau­haa.

”Tiedän nyt, ettei asioi­tani hoida kukaan ul­ko­puo­li­nen, jos jotain sat­tuisi. Val­tuu­tuk­sen kautta sain myös ker­rot­tua omia toi­vei­tani niin, ettei lä­heis­teni tar­vitse ku­lut­taa aikaa ja voi­ma­va­roja by­ro­kra­tian kanssa tais­te­le­mi­seen.”

Aatos on hel­poin tapa tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­mentti, avio­ehto tai muu elämän tärkeä asia­kirja. Pal­velu toimii ko­ti­soh­valta tai au­rin­ko­ran­nalta, ja tar­pei­siin mu­kau­tu­vat asia­kir­jat ovat var­muu­della ju­ri­di­sesti pä­te­viä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa Aa­tok­sessa 69 euroa.

Ko­keile heti:

Pääset aloit­ta­maan oman, ju­ri­di­sesti pä­te­vän, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen alta.