4 syytä, miksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­maista mallia ei kan­nata käyt­tää

Henkilö kaatamassa juomaa kannusta juomamukiin. Taustalla punaisia kukkia.
Aatos-Nea
Nea
5.2.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen it­se­näi­sesti on usein haas­ta­vaa. Monet saat­ta­vat myös yl­lät­tyä, miten tarkat muo­to­vaa­ti­muk­set laki mää­rit­te­lee val­tuu­tuk­sille.

Oletko har­kin­nut edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mistä itse käyt­tä­mällä val­mis­poh­jaa? Se ei läh­tö­koh­tai­sesti ole suo­si­tel­ta­vaa, vaikka ne­tistä löytyy eri­lai­sia pohjia edun­val­von­ta­val­tuu­tusta varten.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen it­se­näi­sesti alusta lop­puun ei ole ris­ki­töntä. Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus vah­vis­te­taan käyt­töön sen jäl­keen, kun val­tuu­tuk­sen laa­tija ei enää kykene hoi­ta­maan omia asioi­taan? Usein vasta täl­löin käy ilmi, että val­tuu­tus on pä­te­mä­tön.

Ko­ko­simme ar­tik­ke­liin neljä ylei­sintä syytä, miksi val­mis­poh­jien käyt­tä­mi­nen ei kan­nata. Sinun ei kui­ten­kaan tar­vitse varata aikaa ju­ris­tille saa­dak­sesi hen­ki­lö­koh­tai­seen ti­lan­tee­seesi so­pi­van asia­kir­jan. Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja val­tuut­ta­jan toi­veita vas­taa­van edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Voit si­säl­lyt­tää asia­kir­jaan esi­mer­kiksi toi­veesi omis­ta­masi asun­non tai kiin­teis­tön myyn­nistä.

Henkilö käyttämässä puhelinta ja tietokonetta, taustalla punainen tiiliseinä

1. DVV hylkää väärin tehdyt edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­set

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa ni­metty val­tuu­tettu ottaa käyt­töön asia­kir­jan sil­loin, kun sen laa­tija ei enää pysty hoi­ta­maan omia asioi­taan. Käyt­töö­notto ta­pah­tuu siten, että val­tuu­tettu toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton (DVV) vah­vis­tet­ta­vaksi ja re­kis­te­röi­tä­väksi.

Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta mää­rit­te­lee eri­lai­sia muo­to­vaa­ti­muk­sia val­tuu­tuk­selle. Jos nämä vaa­ti­muk­set eivät to­teudu, hylkää DVV val­tuu­tuk­sen. Yksi tyy­pil­li­sistä vir­heistä on, että es­teel­li­nen to­dis­taja on al­le­kir­joit­ta­nut val­tuu­tuk­sen. Jos to­dis­taja on joku val­tuut­ta­jan tai val­tuu­te­tun lä­hi­su­ku­lai­sista, ei val­tuu­tus ole pätevä.

Val­tuu­tusta ei voida ottaa käyt­töön, mikäli DVV hylkää val­tuu­tuk­sen. Tässä vai­heessa on myös liian myö­häistä tehdä uusi val­tuu­tus, sillä se tulee laatia vielä siinä vai­heessa, kun val­tuut­ta­jan toi­min­ta­kyky on tal­lella.

Lue lisää: Ketkä ovat es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat?

2. Yk­sin­ker­tai­nen malli ei ota huo­mioon yk­si­löl­li­siä tar­peita

Suurin on­gelma il­mai­sissa mal­leissa on niiden yk­sin­ker­tai­suus. On mah­do­tonta laatia pohjaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­selle, joka so­vel­tuisi kai­kille ih­mi­sille. Il­mai­set mallit eivät ole tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei esi­mer­kiksi sel­lai­se­naan oi­keuta val­tuu­tuk­sen laa­ti­jan asun­non tai kiin­teis­tön myyn­tiin. Tästä tulee olla eril­li­nen mai­ninta val­tuu­tuk­sessa. Tä­hän­kin ehtoon on laissa mää­ri­telty tietyt muo­to­vaa­ti­muk­set.

Esi­merkki: Puut­teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on vah­vis­tettu DVV:llä ja otettu käyt­töön. Val­tuu­tuk­sen laa­tija on muut­ta­nut hoi­va­ko­tiin ja hänen asun­tonsa on tyh­jil­lään. Val­tuu­tuk­seen ei ole li­sätty ehtoa, joka antaa val­tuu­te­tulle oi­keu­den myydä asun­non.

Asun­toa ei voi siis it­se­näi­sesti myydä, vaan siihen on pyy­det­tävä lupa DVV:ltä. Luvan saa­mi­nen vie aikaa ja vaatii eril­listä sel­vi­tystä val­tuu­tuk­sen laa­ti­jan ti­lan­teesta. Pro­ses­sista saat­taa tulla hy­vin­kin mo­ni­mut­kai­nen.

Hen­ki­lö­koh­tai­sessa val­tuu­tuk­sessa voit mää­ri­tellä tar­kem­min val­tuu­te­tun oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det. Voit antaa val­tuu­te­tulle esi­mer­kiksi laajat oi­keu­det huo­leh­tia ta­lou­del­li­sista ja muista hen­ki­lö­koh­tai­sista asiois­tasi, kuten po­ti­la­s­asiois­tasi.

Toi­saalta val­tuu­tuk­sessa voi mää­ri­tellä hy­vin­kin tar­kasti, mil­lai­sia toimia val­tuu­tettu saa tehdä. Edun­val­von­ta­so­pi­muk­sen laa­tija voi li­säksi esit­tää omia hen­ki­lö­koh­tai­sia toi­veita, jotka pa­ran­ta­vat elä­män­laa­tua. Toi­veet voivat liit­tyä esi­mer­kiksi vapaa-ajan viet­toon tai lah­jo­jen an­ta­mi­seen. Yk­sin­ker­tai­sissa mal­leissa täl­laista mah­dol­li­suutta ei oteta huo­mioon. Yk­sin­ker­tai­sen mallin poh­jalta laa­dittu val­tuu­tus kattaa vain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set.

Keltainen kukka kämmenten välissä

3. Hen­ki­lö­koh­tai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus hel­pot­taa val­tuu­te­tun työtä

Toisen asioi­den hoi­ta­mi­nen vaatii val­tuu­te­tulta paljon työtä. Työ­mää­rää lisää laissa mää­ri­tel­lyt teh­tä­vät, jotka liit­ty­vät tehdyn työn val­von­taan. Täl­lai­nen pa­kol­li­nen teh­tävä on esi­mer­kiksi vel­vol­li­suus pitää kirjaa val­tuut­ta­jan ta­lou­desta.

Osaa teh­tä­vistä ei kui­ten­kaan tar­vitse tehdä, jos val­tuut­taja niin määrää. Val­tuu­tuk­sessa voit esi­mer­kiksi mää­rätä, että val­tuu­te­tun ei tar­vitse tehdä pää­tös­ti­liä val­tuu­tuk­sen lak­kaa­mi­sen jäl­keen.

Val­miit mallit eivät si­sällä myös­kään tietoa siitä, onko val­tuu­te­tulla oi­keutta palk­kioon tai esi­mer­kiksi sitä, ke­nelle sa­lassa pi­det­tä­viä ter­veys­tie­toja voi­daan jakaa.

👉 Hen­ki­lö­koh­tais­ten toi­vei­den huo­mioon ot­ta­mi­nen voi siis mer­kit­tä­västi pa­ran­taa val­tuut­ta­jan elä­män­laa­tua sekä hel­pot­taa myös val­tuu­te­tun työtä. Nämä myös vä­hen­tä­vät sel­västi by­ro­kra­tian määrää.

4. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen si­säl­töön koh­dis­tuu muo­to­vaa­ti­muk­sia

Laki mää­rit­te­lee vah­vasti sen, mil­lai­nen val­tuu­tuk­sen tulisi olla si­säl­löl­tään. Ei siis riitä, että val­tuu­tus on ni­metty edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seksi ja al­le­kir­joi­tettu asian­mu­kai­sesti.

Laki edel­lyt­tää esi­mer­kiksi, että val­tuu­tuk­sessa on voi­maan­tu­loehto. Voi­maan­tu­loeh­don avulla mää­ri­tel­lään, mil­loin val­tuu­tus voi­daan ottaa käyt­töön. Tämän ehdon puut­tu­mi­nen voi johtaa val­tuu­tuk­sen pä­te­mät­tö­myy­teen.

Eh­to­jen ja omien toi­vei­den kir­jaa­mi­nen val­tuu­tuk­seen tulee tehdä huo­lel­li­sesti. Jos eh­to­jen laa­ti­mi­sessa ei nou­da­teta lakia, saat­ta­vat ne pa­him­massa ta­pauk­sessa olla lain vas­tai­sia. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen on mer­kit­tävä tapa val­mis­tau­tua tu­le­vai­suu­teen.

On tär­keää, että val­tuu­tus on sekä ju­ri­di­sesti pätevä että omien toi­vei­den mu­kai­nen. Tämä on haas­tava yh­dis­telmä to­teu­tet­ta­vaksi yksin. Asiaa vai­keut­taa se, että val­tuu­tuk­sen pä­te­mät­tö­myys saat­taa tulla ilmi vasta sil­loin, jos DVV hylkää asia­kir­jan, jol­loin mitään ei va­li­tet­ta­vasti ole enää teh­tä­vissä.

💡 Esi­mer­kiksi Aa­tok­sen pal­ve­lun avulla laa­dittu val­tuu­tus ottaa huo­mioon val­tuut­ta­jan toi­veet. Näin ollen val­tuu­tuk­sessa voit tar­kem­min mää­ri­tellä ha­lua­masi ehdot ja var­mis­tua siitä, että asia­kir­jasi on pätevä.

Laadi ju­ri­di­sesti pätevä edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sessa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sia kos­ke­vat hyvin tiukat muo­to­vaa­ti­muk­set. Kun laadit val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen pal­ve­lussa, saat var­masti ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan, joka vastaa myös hen­ki­lö­koh­tai­sia toi­vei­tasi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen pal­ve­lus­samme on help­poa! Saat ha­lu­tes­sasi meiltä myös il­maista la­ki­neu­von­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen liit­tyen.

edunvalvontavaltuutus-aatos.png