Edun­val­von­ta­val­tuu­tus

21% on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Suomi edel­lä­kä­vijä edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ten laa­ti­mi­sessaSuo­ma­lais­nai­set ovat ak­tii­vi­sia edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­joita.
Mies ja vanhus ylittämässä katua.
Mikä on edun­val­von­ta­tes­ta­mentti?Edun­val­von­ta­tes­ta­mentti päh­ki­nän­kuo­ressa.
pengar-skuldebrev.jpg
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta vuon­na 2024Pal­jonko edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko maksaa?
Henkilö kaatamassa juomaa kannusta juomamukiin. Taustalla punaisia kukkia.
4 syytä, miksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­maista mallia ei kan­nata käyt­tääVal­tuu­tuk­sen tulla olla ju­ri­di­sesti pätevä, ja omien toi­vei­den mu­kai­nen.
kaksi henkilö istumassa penkillä.
Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vontaTie­sitkö, että voit myös itse hakea it­sel­lesi edun­val­von­taa?
Mintun vihreä arkku ja valkoinen kukkalaite
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuo­le­man jäl­keenNäin edun­val­von­ta­val­tuu­tus on voi­massa.
sohva, lipasto ja valkoinen seinä
Muis­ti­sai­raan asun­non myynti Edun­val­von­ta­val­tuu­tus turvaa tah­tosi to­teu­tu­mi­sen sai­rau­den koh­da­tessa.
Käsikädessä
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja lää­kä­rin­lausuntoEdun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tulo edel­lyt­tää aina lää­kä­rin­lausun­toa.
Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella
Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nenOmai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nen on aina pa­kol­lista edun­val­von­nassa.
Puolisot halailevat viinitilalla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­li­solleMitä val­tuu­tusta teh­dessä on tär­keää ottaa huo­mioon?
Paperimytty
DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista Vältä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hyl­käys vink­kiemme avulla.
Kaksi lasta kävelevät toistensa kainalossa.
Edun­val­vo­jan teh­tä­vätKatso, mitä kaik­kia teh­tä­viä lä­hei­sen edun­val­vo­jana toi­mi­mi­nen si­säl­tää.
Nainen avaa lompakon
Edun­val­vo­jan palk­kioTie­sitkö, että edun­val­voja on oi­keu­tettu kor­vauk­seen?
Vältä edunvalvontavaltuutuksen sudenkuopat
Vältä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuo­patEdun­val­von­ta­val­tuuk­sia teh­dään nyt enem­män kuin ai­kai­sem­min.
Nainen puhaltaa lunta kämmeneltä
Edun­val­vo­jan vää­rin­käy­tök­setMiten toimia, jos ha­vait­set vää­rin­käy­tök­siä?
Sateen kastama vilja
Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nenEdun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on vii­mei­nen keino.
Kolme kaverusta tekee töitä kahvilassa
Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta turvaa edun­val­vot­ta­van oi­keuk­siaLaki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta sää­det­tiin vuonna 2007.
Suurennuslasi vaaleansinisellä taustalla.
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja sen val­vontaMiten edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen käyt­töä käy­tän­nössä val­vo­taan?
Kirjekuoria edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossaAsia­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa.
Pelastusrengas
Väl­tä nämä 3 vir­het­tä – Laa­di edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­saEdun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella voit val­tuut­taa hen­ki­löitä asioi­maan puo­les­tasi.
Paperien allekirjoitus
Kuka voi toi­mia edun­val­vo­ja­na?Miten edun­val­voja ja edun­val­von­ta­val­tuu­tettu eroa­vat toi­sis­taan?
Taivas ja pellavapelto
Il­mai­nen malli edun­val­von­ta­val­tuu­tusIl­mai­nen mal­lie­si­merkki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta.
Kaksi naista halaavat toisiaan
Edun­val­vonta ja tes­ta­mentti lin­kit­ty­vät toi­siinsaLis­ta­simme asioita, jotka on hyvä tietää en­nalta.
Sotkuinen olohuone
Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun palk­kioPalk­kio ja kor­vaus ku­luista mak­se­taan pää­mie­hen va­roista.
Omakotitalo vehreällä pihalla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja kiin­teis­tön myyntiMiten edun­val­von­ta­val­tuu­tus voi auttaa kiin­teis­tön myy­mi­sessä?
Nainen katsoo järvelle
Edun­val­von­ta­so­pi­mus käy­tän­nössäMitä kaik­kea edun­val­von­ta­so­pi­mus si­säl­tää käy­tän­nössä, ja tee omasi heti.
Eläkeläinen ja hoitaja
Edun­val­vonta se­li­tet­tynäVi­ran­omai­nen voi mää­rätä ylei­sen edun­val­von­nan.
Nainen nitoo paperia yhteen
Suu­rim­mat erot: edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja val­ta­kirjaEdun­val­von­ta­val­tuu­tus ja val­ta­kirja ovat kaksi eri­laista asia­kir­jaa.
Nainen siivilöi jauhoja keittiössä
Van­hus­pal­ve­lu­laki turvaa ikään­ty­vien oi­keuk­siaVan­hus­pal­ve­lu­laki edis­tää ikään­ty­neen väes­tön pal­ve­luita.
Kaksi henkilöä pyöräilemässä
Pää­tös­tili edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessäPää­tös­tili antaa tietoa pää­mie­hen asioi­den­hoi­dosta.
Pariskunta laskettelemassa
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja useampi val­tuu­tettuUseampi val­tuu­tettu kan­nat­taa usein valita asia­kir­jaan.
Anne Kukkohovi
Anne Kuk­ko­hovi halusi vält­tää ylei­sen edun­val­von­nan: ”Haluan, että lä­hei­sil­läni on sel­keät koor­di­naa­tit sille, miten toimia"Äidin sai­ras­tu­mi­nen toi esille edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tär­key­den.
Neljä kaverusta pellolla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko suo­sit­tuaEdun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sia teh­dään yhä ene­ne­vässä määrin, ker­to­vat ti­las­tot.