Auton kaup­pa­kir­ja – il­mai­nen malli

Keltainen auto
Timjami Nyyssönen
Timjami
2.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko ai­keis­sa ostaa tai myydä käy­te­tyn auton yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä? Katso, mitä auton kaup­pa­kir­jaan tulisi si­säl­tää.

Auton kaup­pa­kir­ja tar­koit­taa kir­jal­lis­ta so­pi­mus­ta auton kau­pas­ta. Auton kaup­pa­kir­ja teh­dään siis auton myyjän ja os­ta­jan vä­lil­lä, ja siihen kir­ja­taan kaupan olen­nai­set ehdot.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä käy­te­tyn auton kaup­pa­kir­jan laa­din­taan. Ohje so­vel­tuu auton myyn­titi­lan­tee­seen, jossa myyjä ei ole am­mat­ti­mai­nen ajo­neu­vo­jen myyjä. 

Voit hyö­dyn­tää oh­jet­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun suun­nit­te­let os­ta­va­si tai myy­vä­si käy­tet­tyä autoa toi­sel­ta yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä.

Mil­loin auton kaup­pa­kir­jaa tar­vi­taan?

Auton kaup­pa­kir­ja kan­nat­taa laatia aina autoa os­tet­taes­sa tai myy­täes­sä. Ilman kaup­pa­kir­jaa kaupan eh­to­jen to­den­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen voi olla hyvin vai­ke­aa.

Kaup­pa­kir­jan avulla:

  1. kaupan os­a­puo­let tie­tä­vät sel­keäs­ti, mitä kau­pas­ta on so­vit­tu
  2. he pys­ty­vät näyt­tä­mään kaupan ehdot toteen myö­hem­min, jos kau­pas­ta syntyy riitaa

Auton myyn­nis­sä kaup­pa­kir­jal­la voi­daan tar­koit­taa joko var­si­nais­ta kaup­pa­kir­jaa, tai luo­vu­tus­kir­jaa. Luo­vu­tus­kir­ja on Tra­fico­min tar­joa­ma asia­kir­ja­poh­ja, jota voi­daan käyt­tää myös auton kaup­pa­kir­ja­na.

💡 Tra­fico­min luo­vu­tus­kir­jan si­jas­ta on kui­ten­kin usein jär­ke­väm­pää laatia eril­li­nen kaup­pa­kir­ja, johon kir­ja­taan yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti tiedot kau­pas­ta. Tra­fico­min tar­joa­mas­sa val­miis­sa luo­vu­tus­kir­ja­poh­jas­sa ei ole paljoa tilaa var­si­nai­sil­le kaupan eh­doil­le.

Mitä auton kaup­pa­kir­jan tulee si­säl­tää?

Auton kaup­pa­kir­ja si­säl­tää yk­si­tyis­koh­tai­set tiedot myy­tä­väs­tä au­tos­ta sekä kum­man­kin os­a­puo­len tiedot.

Riip­pu­mat­ta siitä, laa­di­taan­ko auton kau­pas­ta luo­vu­tus­kir­ja, vai var­si­nai­nen kaup­pa­kir­ja, tulee so­pi­muk­seen kir­ja­ta ai­na­kin tiedot:

  • luo­vu­tuk­sen koh­tees­ta eli au­tos­ta
  • os­ta­jas­ta
  • myy­jäs­tä
  • kaupan so­vi­tuis­ta eh­dois­ta 
  • luo­vu­tus­päi­vä
  • al­le­kir­joi­tuk­set

Auton kaup­pa­kir­ja kan­nat­taa laatia kah­te­na al­le­kir­joi­tet­tu­na kap­pa­lee­na. Näin mo­lem­mil­la os­a­puo­lil­la on oma al­le­kir­joi­tet­tu kopio so­pi­muk­ses­ta.

Muista sopia kaup­pa­kir­jas­sa myös auton re­kis­te­röin­nis­tä

Auton kaup­pa­kir­jas­sa kan­nat­taa sopia siitä, miten auton luo­vu­tus os­ta­jal­le re­kis­te­röi­dään.

Myyjä voi luo­vut­taa auton os­ta­jal­le säh­köi­sen var­men­teen tai re­kis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen il­moi­tus­osan, tai tehdä luo­vu­tusil­moi­tuk­sen re­kis­te­ri-il­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä varten.

Li­sä­tie­toa ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dok­sen re­kis­te­röin­nis­tä löydät Tra­fico­min si­vuil­ta.

Myyjä: muista luo­vu­tusil­moi­tus ja siihen tar­vit­ta­vat tiedot

Riip­pu­mat­ta siitä, mitä auton luo­vu­tuk­sen re­kis­te­röin­nis­tä so­vi­taan, myyjän kan­nat­taa aina tehdä luo­vu­tusil­moi­tus Tra­fico­mil­le kaupan jäl­keen.

Luo­vu­tusil­moi­tuk­sel­la myyjä var­mis­taa, ettei hän joudu mak­sa­maan ajo­neu­vo­ve­ro­ja tai muita kuluja luo­vu­tus­päi­vän jäl­keen.

Koska luo­vu­tusil­moi­tuk­seen tar­vi­taan os­ta­jan nimi, osoite sekä hen­ki­lö­tun­nus, kan­nat­taa nämä asiat kir­ja­ta sel­keäs­ti kaup­pa­kir­jaan.

Myyjän kan­nal­ta on tär­ke­ää, että os­ta­jan hen­ki­löl­li­syys tar­kis­te­taan kau­pan­te­ko­ti­lan­tees­sa, ja tätä kan­nat­taa­kin aina pyytää oman oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­sen kan­nal­ta.

Mitä ta­pah­tuu, jos auton kaup­pa­kir­ja teh­dään vää­riin?

Vir­heet auton kaup­pa­kir­jas­sa voivat ai­heut­taa mo­nen­lai­sia on­gel­mia.

Seu­rauk­se­na voi olla esi­mer­kik­si se, ettei auton kauppa ole­kaan os­ta­jaa sitova. On­gel­mia voi ai­heut­taa esi­mer­kik­si se, ettei kaupan yk­si­tyis­koh­dis­ta sovita kaup­pa­kir­jas­sa riit­tä­vän tar­kas­ti.

Auton kaup­pa­kir­jan si­säl­löl­lä on suuri mer­ki­tys eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos au­tos­sa on vikoja. Olen­nais­ta kaup­pa­kir­jas­sa on, että kaikki auton viat ja puut­teel­li­suu­det on mai­nit­tu kaup­pa­kir­jas­sa. Näin myyjä voi myö­hem­min osoit­taa, mitä kaupan koh­tee­na ole­vas­ta au­tos­ta on so­vit­tu. 

Myyjän ei siis kan­na­ta pii­lo­tel­la auton mah­dol­li­sia vikoja, sillä tämä voi johtaa myö­hem­piin rii­toi­hin myyjän ja os­ta­jan vä­lil­lä.

Ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dos ja Tra­ficom

Tra­ficom edel­lyt­tää, että ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dos re­kis­te­röi­dään vii­meis­tään 7 päivän ku­lues­sa siitä, kun auton omis­tusoi­keus on siir­ty­nyt os­ta­jal­le.

Näin myös ajo­neu­von mah­dol­li­set verot ja va­kuu­tus­mak­sut koh­dis­tu­vat oikein.

Malli auton kaup­pa­kir­jas­ta

Alta löydät laa­ti­mam­me auton kaup­pa­kir­ja­mal­lin, josta voit nähdä auton kaup­pa­kir­jas­sa vaa­dit­ta­vat olen­nai­sim­mat tiedot.

Tätä mallia ei kui­ten­kaan tule käyt­tää sel­lai­se­naan auton kaup­pa­kir­jan laa­din­nas­sa, vaan auton kaup­pa­kir­ja kan­nat­taa laatia yh­des­sä am­mat­ti­lai­sen kanssa.

⚠️ Huo­mioi, että au­to­kau­poil­le tyy­pil­li­nen so­pi­museh­to ”_Ajo­neu­vo myy­dään siinä kun­nos­sa kuin se on tätä kaup­pa­kir­jaa al­le­kir­joi­tet­taes­sa_” ei va­pau­ta myyjää kai­kes­ta vas­tuus­ta au­tos­sa myö­hem­min il­me­ne­vis­tä viois­ta. Siksi auton kun­nos­ta ja omi­nai­suuk­sis­ta on olen­nais­ta sopia yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti kaup­pa­kir­jas­sa.

Kaup­pa­kir­jaan onkin tär­ke­ää si­säl­lyt­tää tiedot esi­mer­kik­si auton kat­sas­tuk­ses­ta ja auton huol­to­kir­jas­ta il­me­ne­vis­tä auton huol­lois­ta. Myös mai­nin­ta auton mah­dol­li­ses­ta kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta on hyvä si­säl­lyt­tää kaup­pa­kir­jaan.

Auton kaup­pa­kir­ja

Auton myyjä:

Matti Myyjä (Hen­ki­lö­tun­nus)

Osoite: Myy­jän­tie 1

Pu­he­lin: XX

Pos­ti­nu­me­ro ja -toi­mi­paik­ka: XX

Säh­kö­pos­ti: matti.myyja@gmail.com

Myyjän hen­ki­löl­li­syys on to­det­tu pas­sis­ta kau­pan­te­ko­het­kel­lä.

Auton ostaja:

Ossi Ostaja (Hen­ki­lö­tun­nus)

Osoite: Os­ta­jan­ku­ja 1

Pu­he­lin: XX

Pos­ti­nu­me­ro ja -toi­mi­paik­ka: XX

Säh­kö­pos­ti: ossi.ostaja@gmail.com

Os­ta­jan hen­ki­löl­li­syys on to­det­tu pas­sis­ta kau­pan­te­ko­het­kel­lä.

Auton tiedot:

Re­kis­te­ri­nu­me­ro: XX

Val­mis­te­nu­me­ro: XX

Merkki ja malli: XX

Käyt­töön­ot­to­vuo­si: XX

Mit­ta­ri­lu­ke­ma (km):  XX 

Ajo­neu­von kat­sas­tus on voi­mas­sa.

So­pi­muk­sen tar­koi­tus

Auton Myyjä luo­vut­taa kaup­pa­kir­jas­sa yk­si­löi­dyn auton omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den Auton os­ta­jal­le.

Luet­te­lo auton va­rus­teis­ta, jotka si­säl­ty­vät kaup­paan:

Kaup­paan si­säl­ty­vät auton kat­to­te­li­ne, sekä talvi- ja ke­sä­ren­kaat.

Auton kunto

Auton ostaja on koea­ja­nut auton ennen kau­pan­te­koa. Auton ostaja on tutus­tu­nut auton kat­sas­tus­to­dis­tuk­seen (liite 1) sekä kun­to­tar­kas­tus­ra­port­tiin (liite 2).

Auton il­mas­toin­ti ei toimi kun­nol­la, ja Auton ostaja on tästä tie­toi­nen. Auton myyjä ei ole vas­tuus­sa auton il­mas­toin­nin kor­jaa­mi­ses­ta, vaan Auton ostaja huo­leh­tii il­mas­toin­nin kor­jaa­mi­ses­ta näin ha­lu­tes­saan.

Auton mukana tulee pa­pe­ri­nen huol­to­kir­ja, johon on kir­jat­tu kaikki mää­rä­ai­kais­huol­lot. Autoon on tehty huol­to­kir­jan mu­kai­set huol­lot.

Ajo­neu­vo myy­dään siinä kun­nos­sa kuin se on tätä kaup­pa­kir­jaa al­le­kir­joi­tet­taes­sa.

Kaup­pa­hin­ta

Kaup­pa­hin­ta on koko­nai­suu­des­saan 5 000 euroa. Koko kaup­pa­hin­ta mak­se­taan ker­ral­la tämän kaup­pa­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­sen yh­tey­des­sä Auton myyjän ti­lil­le, jonka ti­li­nu­me­ro on: XX-XXXXXXXX.  

Auton myyjä ja Auton ostaja ovat tutus­tu­neet ajo­neu­voon ja sen va­rus­tei­siin. Auton myyjä vastaa siitä, että kaup­pa­kir­jaan mer­ki­tyt ajo­neu­von tiedot ovat oikeat.

Auton ostaja vastaa siitä, että auton omis­ta­jan­vaih­dos re­kis­te­röi­dään 7 päivän ku­lues­sa kau­pan­te­ko­het­kes­tä.

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­nen

Auton omis­tusoi­keus ja hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy Auton os­ta­jal­le heti kau­pan­te­ko­het­kel­lä, kun kaup­pa­hin­ta on mak­set­tu koko­naan Auton myyjän ti­lil­le.

Liit­teet

Liite 1: Auton kat­sas­tus­to­dis­tus

Liite 2: Kun­to­tar­kas­tus­ra­port­ti

Tämä so­pi­mus on laa­dit­tu kah­te­na (2) sa­man­lai­se­na kap­pa­lee­na, yksi kum­mal­le­kin kaupan os­a­puo­lel­le.

Al­le­kir­joi­tuk­set

 ______________________________

Matti Myyjä

 ______________________________

Ossi Ostaja

Päi­väys: xx.xx.xxxx

Aatos on uu­den­lai­nen la­ki­pal­ve­lu

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu, jossa kuka vain voi hoitaa la­ki­asioi­taan hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti. La­kia­sia­kir­jat on aina rää­tä­löi­ty toi­vei­de­si mukaan, ja ovat ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät.

Aa­tok­ses­sa tiedät aina, kuinka paljon la­kia­sia­kir­ja maksaa. Li­säk­si voit muo­ka­ta asia­kir­jaa­si 30 päivän ajan mak­sut­ta, mikäli haluat tehdä muu­tok­sia jäl­ki­kä­teen.

Voit tehdä Aa­tok­ses­sa mm. tes­ta­men­tin, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, avio­eh­don, hoi­to­tah­don, vel­ka­kir­jan tai lah­ja­kir­jan. Li­säk­si mo­ni­mut­kai­sem­mat la­ki­asiat, kuten avio­ero ja pe­run­kir­joi­tus on­nis­tu­vat myös hel­pos­ti.

Ko­kei­le il­mai­sek­si!