Auton kaup­pa­kirja – il­mai­nen malli

Keltainen auto
Timjami Nyyssönen
Timjami
2.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko ai­keissa ostaa tai myydä käy­te­tyn auton yk­si­tyis­hen­ki­löltä? Katso, mitä auton kaup­pa­kir­jaan tulisi si­säl­tää.

Auton kaup­pa­kirja tar­koit­taa kir­jal­lista so­pi­musta auton kau­pasta. Auton kaup­pa­kirja teh­dään siis auton myyjän ja os­ta­jan vä­lillä, ja siihen kir­ja­taan kaupan olen­nai­set ehdot.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi hyö­dyl­li­siä vink­kejä käy­te­tyn auton kaup­pa­kir­jan laa­din­taan. Ohje so­vel­tuu auton myyn­ti­ti­lan­tee­seen, jossa myyjä ei ole am­mat­ti­mai­nen ajo­neu­vo­jen myyjä.

Voit hyö­dyn­tää oh­jetta eri­tyi­sesti sil­loin, kun suun­nit­te­let os­ta­vasi tai myy­väsi käy­tet­tyä autoa toi­selta yk­si­tyis­hen­ki­löltä.

Mil­loin auton kaup­pa­kir­jaa tar­vi­taan?

Auton kaup­pa­kirja kan­nat­taa laatia aina autoa os­tet­taessa tai myy­täessä. Ilman kaup­pa­kir­jaa kaupan eh­to­jen to­den­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen voi olla hyvin vai­keaa.

Kaup­pa­kir­jan avulla:

  1. kaupan os­a­puo­let tie­tä­vät sel­keästi, mitä kau­pasta on so­vittu
  2. he pys­ty­vät näyt­tä­mään kaupan ehdot toteen myö­hem­min, jos kau­pasta syntyy riitaa

Auton myyn­nissä kaup­pa­kir­jalla voi­daan tar­koit­taa joko var­si­naista kaup­pa­kir­jaa, tai luo­vu­tus­kir­jaa. Luo­vu­tus­kirja on Tra­fico­min tar­joama asia­kir­ja­pohja, jota voi­daan käyt­tää myös auton kaup­pa­kir­jana.

💡 Tra­fico­min luo­vu­tus­kir­jan si­jasta on kui­ten­kin usein jär­ke­väm­pää laatia eril­li­nen kaup­pa­kirja, johon kir­ja­taan yk­si­tyis­koh­tai­sesti tiedot kau­pasta. Tra­fico­min tar­joa­massa val­miissa luo­vu­tus­kir­ja­poh­jassa ei ole paljoa tilaa var­si­nai­sille kaupan eh­doille.

Mitä auton kaup­pa­kir­jan tulee si­säl­tää?

Auton kaup­pa­kirja si­säl­tää yk­si­tyis­koh­tai­set tiedot myy­tä­västä au­tosta sekä kum­man­kin os­a­puo­len tiedot.

Riip­pu­matta siitä, laa­di­taanko auton kau­pasta luo­vu­tus­kirja, vai var­si­nai­nen kaup­pa­kirja, tulee so­pi­muk­seen kir­jata ai­na­kin tiedot:

  • luo­vu­tuk­sen koh­teesta eli au­tosta
  • os­ta­jasta
  • myy­jästä
  • kaupan so­vi­tuista eh­doista 
  • luo­vu­tus­päivä
  • al­le­kir­joi­tuk­set

Auton kaup­pa­kirja kan­nat­taa laatia kah­tena al­le­kir­joi­tet­tuna kap­pa­leena. Näin mo­lem­milla os­a­puo­lilla on oma al­le­kir­joi­tettu kopio so­pi­muk­sesta.

Muista sopia kaup­pa­kir­jassa myös auton re­kis­te­röin­nistä

Auton kaup­pa­kir­jassa kan­nat­taa sopia siitä, miten auton luo­vu­tus os­ta­jalle re­kis­te­röi­dään.

Myyjä voi luo­vut­taa auton os­ta­jalle säh­köi­sen var­men­teen tai re­kis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen il­moi­tus­osan, tai tehdä luo­vu­tusil­moi­tuk­sen re­kis­teri-il­moi­tuk­sen te­ke­mistä varten.

Li­sä­tie­toa ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dok­sen re­kis­te­röin­nistä löydät Tra­fico­min si­vuilta.

Myyjä: muista luo­vu­tusil­moi­tus ja siihen tar­vit­ta­vat tiedot

Riip­pu­matta siitä, mitä auton luo­vu­tuk­sen re­kis­te­röin­nistä so­vi­taan, myyjän kan­nat­taa aina tehdä luo­vu­tusil­moi­tus Tra­fico­mille kaupan jäl­keen.

Luo­vu­tusil­moi­tuk­sella myyjä var­mis­taa, ettei hän joudu mak­sa­maan ajo­neu­vo­ve­roja tai muita kuluja luo­vu­tus­päi­vän jäl­keen.

Koska luo­vu­tusil­moi­tuk­seen tar­vi­taan os­ta­jan nimi, osoite sekä hen­ki­lö­tun­nus, kan­nat­taa nämä asiat kir­jata sel­keästi kaup­pa­kir­jaan.

Myyjän kan­nalta on tär­keää, että os­ta­jan hen­ki­löl­li­syys tar­kis­te­taan kau­pan­te­ko­ti­lan­teessa, ja tätä kan­nat­taa­kin aina pyytää oman oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­sen kan­nalta.

Mitä ta­pah­tuu, jos auton kaup­pa­kirja teh­dään vää­riin?

Vir­heet auton kaup­pa­kir­jassa voivat ai­heut­taa mo­nen­lai­sia on­gel­mia.

Seu­rauk­sena voi olla esi­mer­kiksi se, ettei auton kauppa ole­kaan os­ta­jaa sitova. On­gel­mia voi ai­heut­taa esi­mer­kiksi se, ettei kaupan yk­si­tyis­koh­dista sovita kaup­pa­kir­jassa riit­tä­vän tar­kasti.

Auton kaup­pa­kir­jan si­säl­löllä on suuri mer­ki­tys eri­tyi­sesti sil­loin, jos au­tossa on vikoja. Olen­naista kaup­pa­kir­jassa on, että kaikki auton viat ja puut­teel­li­suu­det on mai­nittu kaup­pa­kir­jassa. Näin myyjä voi myö­hem­min osoit­taa, mitä kaupan koh­teena ole­vasta au­tosta on so­vittu.

Myyjän ei siis kan­nata pii­lo­tella auton mah­dol­li­sia vikoja, sillä tämä voi johtaa myö­hem­piin rii­toi­hin myyjän ja os­ta­jan vä­lillä.

Ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dos ja Tra­ficom

Tra­ficom edel­lyt­tää, että ajo­neu­von omis­ta­jan­vaih­dos re­kis­te­röi­dään vii­meis­tään 7 päivän ku­luessa siitä, kun auton omis­tusoi­keus on siir­ty­nyt os­ta­jalle.

Näin myös ajo­neu­von mah­dol­li­set verot ja va­kuu­tus­mak­sut koh­dis­tu­vat oikein.

Malli auton kaup­pa­kir­jasta

Alta löydät laa­ti­mamme auton kaup­pa­kir­ja­mal­lin, josta voit nähdä auton kaup­pa­kir­jassa vaa­dit­ta­vat olen­nai­sim­mat tiedot.

Tätä mallia ei kui­ten­kaan tule käyt­tää sel­lai­se­naan auton kaup­pa­kir­jan laa­din­nassa, vaan auton kaup­pa­kirja kan­nat­taa laatia yh­dessä am­mat­ti­lai­sen kanssa.

⚠️ Huo­mioi, että au­to­kau­poille tyy­pil­li­nen so­pi­musehto ”Ajo­neuvo myy­dään siinä kun­nossa kuin se on tätä kaup­pa­kir­jaa al­le­kir­joi­tet­taessa” ei va­pauta myyjää kai­kesta vas­tuusta au­tossa myö­hem­min il­me­ne­vistä vioista. Siksi auton kun­nosta ja omi­nai­suuk­sista on olen­naista sopia yk­si­tyis­koh­tai­sesti kaup­pa­kir­jassa.

Kaup­pa­kir­jaan onkin tär­keää si­säl­lyt­tää tiedot esi­mer­kiksi auton kat­sas­tuk­sesta ja auton huol­to­kir­jasta il­me­ne­vistä auton huol­loista. Myös mai­ninta auton mah­dol­li­sesta kun­to­tar­kas­tuk­sesta on hyvä si­säl­lyt­tää kaup­pa­kir­jaan.

Auton kaup­pa­kirja

Auton myyjä:

Matti Myyjä (Hen­ki­lö­tun­nus)

Osoite: Myy­jän­tie 1

Pu­he­lin: XX

Pos­ti­nu­mero ja -toi­mi­paikka: XX

Säh­kö­posti: matti.myyja@gmail.com

Myyjän hen­ki­löl­li­syys on to­dettu pas­sista kau­pan­te­ko­het­kellä.

Auton ostaja:

Ossi Ostaja (Hen­ki­lö­tun­nus)

Osoite: Os­ta­jan­kuja 1

Pu­he­lin: XX

Pos­ti­nu­mero ja -toi­mi­paikka: XX

Säh­kö­posti: ossi.ostaja@gmail.com

Os­ta­jan hen­ki­löl­li­syys on to­dettu pas­sista kau­pan­te­ko­het­kellä.

Auton tiedot:

Re­kis­te­ri­nu­mero: XX

Val­mis­te­nu­mero: XX

Merkki ja malli: XX

Käyt­töön­ot­to­vuosi: XX

Mit­ta­ri­lu­kema (km):  XX

Ajo­neu­von kat­sas­tus on voi­massa.

So­pi­muk­sen tar­koi­tus

Auton Myyjä luo­vut­taa kaup­pa­kir­jassa yk­si­löi­dyn auton omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den Auton os­ta­jalle.

Luet­telo auton va­rus­teista, jotka si­säl­ty­vät kaup­paan:

Kaup­paan si­säl­ty­vät auton kat­to­te­line, sekä talvi- ja ke­sä­ren­kaat.

Auton kunto

Auton ostaja on koea­ja­nut auton ennen kau­pan­te­koa. Auton ostaja on tu­tus­tu­nut auton kat­sas­tus­to­dis­tuk­seen (liite 1) sekä kun­to­tar­kas­tus­ra­port­tiin (liite 2).

Auton il­mas­tointi ei toimi kun­nolla, ja Auton ostaja on tästä tie­toi­nen. Auton myyjä ei ole vas­tuussa auton il­mas­toin­nin kor­jaa­mi­sesta, vaan Auton ostaja huo­leh­tii il­mas­toin­nin kor­jaa­mi­sesta näin ha­lu­tes­saan.

Auton mukana tulee pa­pe­ri­nen huol­to­kirja, johon on kir­jattu kaikki mää­rä­ai­kais­huol­lot. Autoon on tehty huol­to­kir­jan mu­kai­set huol­lot.

Ajo­neuvo myy­dään siinä kun­nossa kuin se on tätä kaup­pa­kir­jaa al­le­kir­joi­tet­taessa.

Kaup­pa­hinta

Kaup­pa­hinta on ko­ko­nai­suu­des­saan 5 000 euroa. Koko kaup­pa­hinta mak­se­taan ker­ralla tämän kaup­pa­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­sen yh­tey­dessä Auton myyjän ti­lille, jonka ti­li­nu­mero on: XX-XXXXXXXX.

Auton myyjä ja Auton ostaja ovat tu­tus­tu­neet ajo­neu­voon ja sen va­rus­tei­siin. Auton myyjä vastaa siitä, että kaup­pa­kir­jaan mer­ki­tyt ajo­neu­von tiedot ovat oikeat.

Auton ostaja vastaa siitä, että auton omis­ta­jan­vaih­dos re­kis­te­röi­dään 7 päivän ku­luessa kau­pan­te­ko­het­kestä.

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­nen

Auton omis­tusoi­keus ja hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy Auton os­ta­jalle heti kau­pan­te­ko­het­kellä, kun kaup­pa­hinta on mak­settu ko­ko­naan Auton myyjän ti­lille.

Liit­teet

Liite 1: Auton kat­sas­tus­to­dis­tus

Liite 2: Kun­to­tar­kas­tus­ra­portti

Tämä so­pi­mus on laa­dittu kah­tena (2) sa­man­lai­sena kap­pa­leena, yksi kum­mal­le­kin kaupan os­a­puo­lelle.

Al­le­kir­joi­tuk­set

 ______________________________

Matti Myyjä

 ______________________________

Ossi Ostaja

Päi­väys: xx.xx.xxxx

Aatos on uu­den­lai­nen la­ki­pal­velu

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu, jossa kuka vain voi hoitaa la­ki­asioi­taan hel­posti ja edul­li­sesti. La­kia­sia­kir­jat on aina rää­tä­löity toi­vei­desi mukaan, ja ovat ju­ri­di­sesti pä­te­vät.

Voit tehdä Aa­tok­sessa mm. tes­ta­men­tin, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, avio­eh­don, hoi­to­tah­don, vel­ka­kir­jan tai lah­ja­kir­jan. Li­säksi mo­ni­mut­kai­sem­mat la­kia­siat, kuten avio­ero ja pe­run­kir­joi­tus on­nis­tu­vat myös hel­posti.

Ko­keile il­mai­seksi!