Mikä on kau­pan­vah­vis­taja?

Kaupanvahvistaja käy läpi kauppakirjan
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
24.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vänä on vah­vis­taa kiin­teis­tön luo­vu­tus al­le­kir­joi­tuk­sel­laan ja tar­kis­taa, että luo­vu­tus täyt­tää lain edel­lyt­tä­mät muo­to­vaa­ti­muk­set. Ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa kiin­teis­tön luo­vu­tus ei ole pätevä.

Tässä ar­tik­ke­lissa vas­taamme ylei­sim­piin ky­sy­myk­siin kau­pan­vah­vis­tuk­sesta ja kau­pan­vah­vis­ta­jan roo­lista siinä.

Kau­pan­vah­vis­taja kiin­teis­tön myyn­nissä

Kau­pan­vah­vis­ta­jaa tar­vi­taan, kun kiin­teistö luo­vu­te­taan eli myy­dään, lah­joi­te­taan tai vaih­de­taan.

Useim­mi­ten luo­vu­tuk­sessa on kyse kiin­teis­tön myyn­nistä. Luo­vu­tus on mi­tä­tön, jos se ei ole kau­pan­vah­vis­ta­jan vah­vis­tama. Täl­löin ostaja ei myös­kään voi hakea kiin­teis­töön lain­huu­toa.

Kaupan voi vah­vis­taa ai­noas­taan sel­lai­nen hen­kilö, jolla on pä­te­vyys toimia kau­pan­vah­vis­taja.

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­tyy an­ka­ria muo­to­vaa­ti­muk­sia, joiden nou­dat­ta­matta jät­tä­mi­nen johtaa luo­vu­tuk­sen pä­te­mät­tö­myy­teen. Kau­pan­vah­vis­ta­jan rooli kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sessa on tärkeä, sillä hänen teh­tä­vä­nään on myös tar­kis­taa, että luo­vu­tus teh­dään lain vaa­ti­mien edel­ly­tys­ten mu­kai­sesti.

Voiko kiin­teis­tön myydä ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa?

Läh­tö­koh­tai­sesti kau­pan­vah­vis­ta­jan käyt­tä­mi­nen on pa­kol­lista. Poik­keuk­sena tähän on kui­ten­kin Maan­mit­taus­lai­tok­sen Kiin­teis­tö­vaih­dan­nan pal­ve­lussa tehty säh­köi­nen kiin­teis­tön­luo­vu­tus.

Pal­ve­lussa voit tehdä kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­ty­vät so­pi­muk­set ja ha­ke­muk­set säh­köi­sesti, eikä kau­pan­vah­vis­ta­jaa tar­vita.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio on 120 euroa. Palk­kiosta mää­rä­tään ase­tuk­sella, joten se on aina sama kau­pan­vah­vis­ta­jasta riip­pu­matta.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kiosta vas­taa­vat useim­mi­ten ostaja ja myyjä yh­dessä. Ha­lu­tes­sasi voit kui­ten­kin sopia palk­kion mak­sa­mi­sesta myös toisin.

Kuka voi toimia kau­pan­vah­vis­ta­jana?

Kuka ta­hansa ei voi toimia kau­pan­vah­vis­ta­jana, vaan kau­pan­vah­vis­ta­jan pä­te­vyy­destä on mää­rätty laissa kau­pan­vah­vis­ta­jista (573/2009).

Oikeus toimia kau­pan­vah­vis­ta­jana pe­rus­tuu läh­tö­koh­tai­sesti työ- tai vir­ka­suh­tee­seen.

Kau­pan­vah­vis­ta­jana voi toimia:

  • hen­ki­kir­joit­taja
  • jul­ki­nen no­taari
  • po­lii­si­pääl­likkö
  • apu­lais­po­lii­si­pääl­likkö
  • joh­tava kih­la­kun­nan­vouti
  • kih­la­kun­nan­vouti tai maa­kun­nan­vouti
  • elin­keino-, lii­kenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen maan­mit­tausin­si­nööri

Maan­mit­taus­lai­tok­sen vir­ka­mies ja kunnan vi­ran­hal­tija, joka voi kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mis­lain mukaan toimia toi­mi­tusin­si­nöö­rinä sekä kon­su­li­pal­ve­lu­laissa tar­koi­tettu ul­ko­maan­edus­tus­tossa pal­ve­leva vir­ka­mies tai työn­te­kijä voivat li­säksi toimia kau­pan­vah­vis­ta­jana.

Po­lii­si­lai­tok­sen ja ulos­ot­to­vi­ras­ton pääl­likkö sekä Maan­mit­taus­lai­tok­sen pal­ve­luk­sessa oleva, erik­seen mää­rätty vir­ka­mies voi li­säksi mää­rätä alai­sensa vir­ka­mie­hen kau­pan­vah­vis­ta­jaksi.

Tie­tyissä ti­lan­teissa kau­pan­vah­vis­ta­jana voi toimia myös muu hen­kilö, jolla on riit­tävä pe­reh­ty­nei­syys sekä muut edel­ly­tyk­set teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen. Täl­lai­nen hen­kilö voi olla esi­mer­kiksi asia­na­jaja tai kiin­teis­tön­vä­lit­täjä.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan on aina oltava es­tee­tön eli hä­nellä ei saa olla omaa tai lä­hei­sensä int­res­siä vah­vis­tet­ta­vassa ole­vassa kau­passa. Mikäli kau­pan­vah­vis­taja on es­teel­li­nen, ei hän saa vah­vis­taa kaup­paa.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vät

Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vänä on ni­mensä mu­kai­sesti kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen vah­vis­ta­mi­nen. Vah­vis­tuk­sen jäl­keen luo­vu­tus on pätevä.

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sesta laa­di­taan luo­vu­tus­kirja eli kaup­pa­kirja, joka kaupan os­a­puol­ten on al­le­kir­joi­tet­tava. Kau­pan­vah­vis­taja tar­kis­taa ensin os­a­puol­ten hen­ki­löl­li­syy­det sekä sen, että luo­vu­tus­kirja vastaa lain mää­räyk­siä. Luo­vu­tus­kir­jan si­säl­löstä ja muo­dosta sää­de­tään maa­kaa­ressa (540/1995).

Li­säksi kau­pan­vah­vis­ta­jan on tar­kis­tet­tava luo­vu­tet­ta­van kiin­teis­tön kiin­teis­tö­tun­nus kiin­teis­tö­re­kis­te­ristä.

Vah­vis­te­tuista luo­vu­tuk­sista on pi­det­tävä päi­vä­kir­jaa, johon on lii­tet­tävä tal­le­kap­pa­leet kaik­kien teh­ty­jen luo­vu­tus­ten kaup­pa­kir­joista.

Kun kau­pan­vah­vis­taja on vah­vis­ta­nut luo­vu­tuk­sen, tulee hänen vii­py­mättä il­moit­taa siitä Maan­mit­taus­lai­tok­selle ja kun­nalle, jonka alu­eella kiin­teistö si­jait­see.

Kau­pan­vah­vis­ta­jat toi­mi­vat työs­sään vir­ka­vas­tuulla ja heidän toi­min­taansa valvoo Maan­mit­taus­lai­tos.

Miten kau­pan­vah­vis­tus ta­pah­tuu?

Itse kaupan vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu siten, että kau­pan­vah­vis­taja mer­kit­see kaup­pa­kir­jaan to­dis­tuk­sen. Mikäli kaup­pa­kir­jasta on useita kap­pa­leita, on to­dis­tus mer­kit­tävä näistä jo­kai­seen.

Käy­tän­nössä to­dis­tuk­sella tar­koi­te­taan kau­pan­vah­vis­ta­jan al­le­kir­joi­tusta.

Kau­pan­vah­vis­tus teh­dään kaik­kien kiin­teis­tön luo­vu­tus­kir­jan al­le­kir­joit­ta­jien läsnä ol­lessa.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan ha­ke­mi­nen

Eril­listä ha­ku­pro­ses­sia kau­pan­vah­vis­ta­jan saa­mi­selle ei ole.

Maan­mit­taus­lai­tos yl­lä­pi­tää kau­pan­vah­vis­ta­ja­ha­ku­pal­ve­lua kai­kista Suo­messa toi­mi­vista kau­pan­vah­vis­ta­jista. Pal­ve­lussa voit hakea kau­pan­vah­vis­ta­jaa su­ku­ni­men, pos­ti­nu­me­ron, pos­ti­toi­mi­pai­kan tai asuin­kun­nan pe­rus­teella.

Kun olet löy­tä­nyt so­pi­van kau­pan­vah­vis­ta­jan, voit olla häneen suo­raan yh­tey­dessä ja sopia kau­pan­vah­vis­tuk­sesta tar­kem­min.