Mikä on kau­pan­vah­vis­ta­ja?

Kaupanvahvistaja käy läpi kauppakirjan
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
24.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa kiin­teis­tön luo­vu­tus al­le­kir­joi­tuk­sel­laan ja tar­kis­taa, että luo­vu­tus täyt­tää lain edel­lyt­tä­mät muo­to­vaa­ti­muk­set. Ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa kiin­teis­tön luo­vu­tus ei ole pätevä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa vas­taam­me ylei­sim­piin ky­sy­myk­siin kau­pan­vah­vis­tuk­ses­ta ja kau­pan­vah­vis­ta­jan roo­lis­ta siinä.

Kau­pan­vah­vis­ta­ja kiin­teis­tön myyn­nis­sä

Kau­pan­vah­vis­ta­jaa tar­vi­taan, kun kiin­teis­tö luo­vu­te­taan eli myy­dään, lah­joi­te­taan tai vaih­de­taan. 

Useim­mi­ten luo­vu­tuk­ses­sa on kyse kiin­teis­tön myyn­nis­tä. Luo­vu­tus on mi­tä­tön, jos se ei ole kau­pan­vah­vis­ta­jan vah­vis­ta­ma. Täl­löin ostaja ei myös­kään voi hakea kiin­teis­töön lain­huu­toa.

Kaupan voi vah­vis­taa ai­noas­taan sel­lai­nen hen­ki­lö, jolla on pä­te­vyys toimia kau­pan­vah­vis­ta­ja. 

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­tyy an­ka­ria muo­to­vaa­ti­muk­sia, joiden nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen johtaa luo­vu­tuk­sen pä­te­mät­tö­myy­teen. Kau­pan­vah­vis­ta­jan rooli kiin­teis­tön luo­vu­tuk­ses­sa on tärkeä, sillä hänen teh­tä­vä­nään on myös tar­kis­taa, että luo­vu­tus teh­dään lain vaa­ti­mien edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti.

Voiko kiin­teis­tön myydä ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa?

Läh­tö­koh­tai­ses­ti kau­pan­vah­vis­ta­jan käyt­tä­mi­nen on pa­kol­lis­ta. Poik­keuk­se­na tähän on kui­ten­kin Maan­mit­taus­lai­tok­sen Kiin­teis­tö­vaih­dan­nan pal­ve­lus­sa tehty säh­köi­nen kiin­teis­tön­luo­vu­tus.

Pal­ve­lus­sa voit tehdä kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen liit­ty­vät so­pi­muk­set ja ha­ke­muk­set säh­köi­ses­ti, eikä kau­pan­vah­vis­ta­jaa tar­vi­ta.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio on 120 euroa. Palk­kios­ta mää­rä­tään ase­tuk­sel­la, joten se on aina sama kau­pan­vah­vis­ta­jas­ta riip­pu­mat­ta.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kios­ta vas­taa­vat useim­mi­ten ostaja ja myyjä yh­des­sä. Ha­lu­tes­sa­si voit kui­ten­kin sopia palk­kion mak­sa­mi­ses­ta myös toisin.

Kuka voi toimia kau­pan­vah­vis­ta­ja­na?

Kuka ta­han­sa ei voi toimia kau­pan­vah­vis­ta­ja­na, vaan kau­pan­vah­vis­ta­jan pä­te­vyy­des­tä on mää­rät­ty laissa kau­pan­vah­vis­ta­jis­ta (573/2009). 

Oikeus toimia kau­pan­vah­vis­ta­ja­na pe­rus­tuu läh­tö­koh­tai­ses­ti työ- tai vir­ka­suh­tee­seen. 

Kau­pan­vah­vis­ta­ja­na voi toimia:

  • hen­kikir­joit­ta­ja
  • jul­ki­nen no­taa­ri
  • po­lii­si­pääl­lik­kö
  • apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö
  • joh­ta­va kih­la­kun­nan­vou­ti
  • kih­la­kun­nan­vou­ti tai maa­kun­nan­vou­ti
  • elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen maan­mit­tausin­si­nöö­ri

Maan­mit­taus­lai­tok­sen vir­ka­mies ja kunnan vi­ran­hal­ti­ja, joka voi kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mis­lain mukaan toimia toi­mi­tusin­si­nöö­ri­nä sekä kon­su­li­pal­ve­lu­lais­sa tar­koi­tet­tu ul­ko­maan­edus­tus­tos­sa pal­ve­le­va vir­ka­mies tai työn­te­ki­jä voivat li­säk­si toimia kau­pan­vah­vis­ta­ja­na.

Po­lii­si­lai­tok­sen ja ulos­ot­to­vi­ras­ton pääl­lik­kö sekä Maan­mit­taus­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa oleva, erik­seen mää­rät­ty vir­ka­mies voi li­säk­si mää­rä­tä alai­sen­sa vir­ka­mie­hen kau­pan­vah­vis­ta­jak­si.

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa kau­pan­vah­vis­ta­ja­na voi toimia myös muu hen­ki­lö, jolla on riit­tä­vä pe­reh­ty­nei­syys sekä muut edel­ly­tyk­set teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen. Täl­lai­nen hen­ki­lö voi olla esi­mer­kik­si asia­na­jaja tai kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan on aina oltava es­tee­tön eli hä­nel­lä ei saa olla omaa tai lä­hei­sen­sä int­res­siä vah­vis­tet­ta­vas­sa ole­vas­sa kau­pas­sa. Mikäli kau­pan­vah­vis­ta­ja on es­teel­li­nen, ei hän saa vah­vis­taa kaup­paa.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vät

Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vä­nä on ni­men­sä mu­kai­ses­ti kiin­teis­tön luo­vu­tuk­seen vah­vis­ta­mi­nen. Vah­vis­tuk­sen jäl­keen luo­vu­tus on pätevä.

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­ses­ta laa­di­taan luo­vu­tus­kir­ja eli kaup­pa­kir­ja, joka kaupan os­a­puol­ten on al­le­kir­joi­tet­ta­va. Kau­pan­vah­vis­ta­ja tar­kis­taa ensin os­a­puol­ten hen­ki­löl­li­syy­det sekä sen, että luo­vu­tus­kir­ja vastaa lain mää­räyk­siä. Luo­vu­tus­kir­jan si­säl­lös­tä ja muo­dos­ta sää­de­tään maa­kaa­res­sa (540/1995).

Li­säk­si kau­pan­vah­vis­ta­jan on tar­kis­tet­ta­va luo­vu­tet­ta­van kiin­teis­tön kiin­teis­tö­tun­nus kiin­teis­tö­re­kis­te­ris­tä.

Vah­vis­te­tuis­ta luo­vu­tuk­sis­ta on pi­det­tä­vä päi­vä­kir­jaa, johon on lii­tet­tä­vä tal­le­kap­pa­leet kaik­kien teh­ty­jen luo­vu­tus­ten kaup­pa­kir­jois­ta. 

Kun kau­pan­vah­vis­ta­ja on vah­vis­ta­nut luo­vu­tuk­sen, tulee hänen vii­py­mät­tä il­moit­taa siitä Maan­mit­taus­lai­tok­sel­le ja kun­nal­le, jonka alu­eel­la kiin­teis­tö si­jait­see.

Kau­pan­vah­vis­ta­jat toi­mi­vat työs­sään vir­ka­vas­tuul­la ja heidän toi­min­taan­sa valvoo Maan­mit­taus­lai­tos.

Miten kau­pan­vah­vis­tus ta­pah­tuu?

Itse kaupan vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu siten, että kau­pan­vah­vis­ta­ja mer­kit­see kaup­pa­kir­jaan to­dis­tuk­sen. Mikäli kaup­pa­kir­jas­ta on useita kap­pa­lei­ta, on to­dis­tus mer­kit­tä­vä näistä jo­kai­seen.

Käy­tän­nös­sä to­dis­tuk­sel­la tar­koi­te­taan kau­pan­vah­vis­ta­jan al­le­kir­joi­tus­ta.

Kau­pan­vah­vis­tus teh­dään kaik­kien kiin­teis­tön luo­vu­tus­kir­jan al­le­kir­joit­ta­jien läsnä ol­les­sa.

Kau­pan­vah­vis­ta­jan ha­ke­mi­nen

Eril­lis­tä ha­ku­pro­ses­sia kau­pan­vah­vis­ta­jan saa­mi­sel­le ei ole.

Maan­mit­taus­lai­tos yl­lä­pi­tää kau­pan­vah­vis­ta­ja­ha­ku­pal­ve­lua kai­kis­ta Suo­mes­sa toi­mi­vis­ta kau­pan­vah­vis­ta­jis­ta. Pal­ve­lus­sa voit hakea kau­pan­vah­vis­ta­jaa su­ku­ni­men, pos­ti­nu­me­ron, pos­ti­toi­mi­pai­kan tai asuin­kun­nan pe­rus­teel­la.

Kun olet löy­tä­nyt so­pi­van kau­pan­vah­vis­ta­jan, voit olla häneen suo­raan yh­tey­des­sä ja sopia kau­pan­vah­vis­tuk­ses­ta tar­kem­min.