Lain­huuto kuo­lin­pe­sässä

Keltainen puutalo
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Lain­huuto tulee tehdä aina sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­taja vaih­tuu. Katso, mitä lain­huuto kuo­lin­pe­sässä tar­koit­taa.

Lain­huu­dolla tar­koi­te­taan kiin­teis­tön, eli jonkin tietyn maa-alueen, omis­tusoi­keu­den kir­jaa­mista lain­huuto- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­riin. Re­kis­te­riä yl­lä­pi­tää Maan­mit­taus­lai­tos (MML).

Lain­huu­toa pitää hakea aina sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­taja vaih­tuu. Lain­huu­toa täytyy siis hakea myös sil­loin, kun kiin­teistö saa­daan pe­rin­tönä tai tes­ta­men­tilla.

Jos vai­na­jan pe­rin­töön kuuluu jokin kiin­teistö, eli re­kis­te­röity maa-alue, voi sen ja­ka­mi­nen osana pe­rin­töä he­rät­tää ky­sy­myk­siä. Kiin­teis­tö­jen omis­ta­jan­vaih­dok­set ovat tark­kaan sään­nel­tyjä, joten tähän ai­hee­seen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­miota pe­rin­töä jaet­taessa.

Tästä ar­tik­ke­lista löydät vink­kejä kiin­teis­tön omis­tusoi­keu­den re­kis­te­röin­tiin eli lain­huu­don ha­ke­mi­seen pe­rin­nön­ja­ko­ti­lan­teessa.

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­muk­sen si­sältö

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­mus tulee tehdä kir­jal­li­sesti ja se on al­le­kir­joi­tet­tava.

Pe­rin­tönä saadun kiin­teis­tön lain­huu­to­ha­ke­muk­seen täytyy il­moit­taa ai­na­kin seu­raa­vat tiedot:

  • Mitä kiin­teis­töä tai sen osaa lain­huu­to­ha­ke­mus koskee?
  • Mihin ha­ki­jan omis­tus pe­rus­tuu, esim. tes­ta­mentti?
  • Ha­ki­jan hen­kilö- ja yh­teys­tie­dot
  • Kiin­teis­tön luo­vut­ta­jan (vai­na­jan) hen­ki­lö­tie­dot
  • Sel­vi­tys kiin­teis­tön saan­non pä­te­vyy­destä

Lain­huu­to­ha­ke­muk­sessa Maan­mit­taus­lai­tok­selle tulee esit­tää sel­vi­tys siitä, että ha­ki­jan saanto, eli oikeus omai­suu­teen, on pätevä. Maan­mit­taus­lai­tos sel­vit­tää myös sen, että kiin­teis­tön ai­kai­sem­man omis­ta­jan eli vai­na­jan saanto oli pätevä.

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­don liit­teet

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat liit­teet riip­pu­vat ti­lan­teesta, mutta läh­tö­koh­tana on, että ha­ke­muk­seen tulee liit­tää saan­non pe­rus­teena oleva asia­kirja. Asia­kirja on toi­mi­tet­tava joko al­ku­pe­räi­senä tai oi­keaksi to­dis­tet­tuna jäl­jen­nök­senä.

Pe­rin­nön­ja­ko­ti­lan­teessa saan­non to­dis­tava asia­kirja on yleensä joko pe­rin­nön­ja­ko­kirja tai tes­ta­mentti. Pe­rin­töön liit­ty­vissä saan­noissa tar­vi­taan liit­teeksi myös pe­ru­kirja, josta sel­viää muun muassa vai­na­jan va­ral­li­suus­ti­lanne, kuo­lin­pe­sän osak­kaat sekä mah­dol­li­sen tes­ta­men­tin si­sältö.

Lain­huu­toon vaa­dit­ta­vat lii­tea­sia­kir­jat sel­viä­vät ta­paus­koh­tai­sesti Maan­mit­taus­lai­tok­sen verk­ko­si­vuilta.

Esi­merkki 1: Ys­tä­välle tes­ta­men­tattu kiin­teistö

Jaakko on me­neh­ty­nyt ja hän on laa­ti­nut tes­ta­men­tin, jossa hän on tes­ta­men­tan­nut omis­ta­mansa kiin­teis­tön hy­välle ys­tä­väl­leen Te­polle.

Tepon saanto kiin­teis­töön pe­rus­tuu Jaakon laa­ti­maan tes­ta­ment­tiin. Saa­dak­seen lain­huu­don Jaakon kiin­teis­töön, Tepon on toi­mi­tet­tava Maan­mit­taus­lai­tok­selle seu­raa­vat liit­teet:

  1. Al­ku­pe­räi­nen tes­ta­mentti
  2. Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to­to­dis­tuk­set tai hy­väk­sy­mi­sil­moi­tuk­set
  3. Vai­na­jan pe­ru­kirja liit­tei­neen sekä su­kusel­vi­tyk­set
  4. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den ja mah­dol­li­sen lesken kir­jal­li­nen lupa

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to­to­dis­tus tai hy­väk­sy­mi­sil­moi­tus tar­koit­taa kir­jal­lista to­dis­tusta siitä, että pe­ril­li­set ovat saa­neet tiedon tes­ta­men­tista. Käy­tän­nössä to­dis­teel­li­nen tie­dok­sianto voisi tar­koit­taa esi­mer­kiksi sitä, että pe­ril­li­nen vah­vis­taa saa­neensa tiedon tes­ta­men­tista kir­jal­li­sesti tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non yh­tey­dessä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läsnä ol­lessa.

Asia­kir­jo­jen lain­voi­mai­suus voi­daan osoit­taa esi­mer­kiksi ha­ke­malla vai­na­jan ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­delta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­desta. Täl­lai­sella lain­voi­mai­suus­to­dis­tuk­sella voi­daan osoit­taa vi­ral­li­sesti, ettei esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin tai pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan toi­meen­pa­nolle ole es­tettä. To­dis­tus on usein tar­peel­li­nen sen var­mis­ta­mi­seksi, ettei tes­ta­ment­tia tai pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaa ole rii­tau­tettu jonkin tahon puo­lesta.

Su­kusel­vi­tyk­sen voi tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Su­kusel­vi­tyk­sen voi tilata myös evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sesta tai or­to­dok­si­sesta seu­ra­kun­nasta, jos hen­kilö on kuu­lu­nut jom­paan­kum­paan näistä seu­ra­kun­nista koko elä­mänsä ajan.

Jos saan­non pe­rus­teena olevaa asia­kir­jaa ei pys­tytä syystä tai toi­sesta esit­tä­mään, lain­huuto voi­daan myös myön­tää eril­li­sen kuu­lu­tus­me­net­te­lyn avulla. Kuu­lu­tus­me­net­tely on kui­ten­kin poik­keuk­sel­li­nen tapa hakea lain­huu­toa, ja siihen kan­nat­taa­kin tur­vau­tua vain sil­loin kun se on vält­tä­mä­töntä.

Saat pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vän su­kusel­vi­tyk­sen ti­lat­tua myös kä­te­västi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta osana pe­run­kir­joi­tusta tai ti­laa­malla erik­seen vir­ka­to­dis­tuk­set.

Mil­loin kuo­lin­pe­sän lain­huu­toa tulee hakea?

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­toa tulee hakea sillä het­kellä, kun kiin­teis­tön omis­taja vi­ral­li­sesti vaih­tuu. Lain­huu­don hakee se hen­kilö, joka saa omis­tusoi­keu­den kiin­teis­töön.

Kun kiin­teis­tön omis­taja kuolee, kiin­teistö ei yleensä siirry omis­ta­jan pe­ril­li­sille tai tes­ta­men­tin saa­jille heti tämän kuo­le­man jäl­keen.

Kiin­teistö siir­tyy uu­delle omis­ta­jal­leen tai omis­ta­jil­leen läh­tö­koh­tai­sesti vasta sitten, kun vai­na­jan omai­suus on sel­vi­tetty ja pe­rin­nön­jako on suo­ri­tettu. Vasta pe­rin­nön­jaon jäl­keen sel­viää, mitä omai­suutta kukin taho saa vai­na­jalta.

Muista mää­rä­ajat lain­huu­don ha­ke­mi­selle

Mää­rä­aika lain­huu­don ha­ke­mi­selle on kuusi kuu­kautta siitä het­kestä, kun kiin­teis­tön saanto on saanut lain­voi­man. Pe­rin­nön koh­dalla tämä tar­koit­taa yleensä sitä hetkeä, kun pe­rin­nön­ja­ko­kirja tai tes­ta­mentti on saanut lain­voi­man.

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sen­saa­jan kan­nat­taa kui­ten­kin hakea lain­huu­toa aina mah­dol­li­sim­man no­peasti, ja lain­huu­don ha­ke­mi­nen on mah­dol­lista jo ennen mää­rä­ajan al­ka­mista. Lain­huu­toa ei kui­ten­kaan voida myön­tää ennen kuin saanto on saanut lain­voi­man.

Lue lisää: hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen

Sel­ven­nys­lain­huuto voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat kui­ten­kin hakea kiin­teis­töön sel­ven­nys­lain­huu­don jo ennen pe­rin­nön ja­ka­mista. Sel­ven­nys­lain­huu­dossa re­kis­te­ristä löy­ty­vää kiin­teis­tön omis­ta­ja­mer­kin­tää päi­vi­te­tään ajan ta­salle kiin­teis­tön omis­ta­jan kuo­le­man seu­rauk­sena.

Sel­ven­nys­lain­huu­dossa kiin­teis­tön omis­ta­jiksi mer­ki­tään kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Sel­ven­nys­lain­huu­don ha­ke­mi­nen voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa eri­tyi­sesti siinä ti­lan­teessa, että kiin­teistö ha­lu­taan myydä. Kun sel­ven­nys­lain­huu­toa on haettu, voi­daan osak­kai­den omis­tusoi­keus kiin­teis­töön tar­kis­taa lain­huuto- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­ristä.

Jos sel­ven­nys­lain­huu­toa ei haeta, täytyy osak­kai­den oikeus kiin­teis­töön to­dis­taa muilla tavoin, kuten pe­ru­kir­jaa esit­tä­mällä.

Kuo­lin­pe­sän sel­ven­nys­lain­huu­don liit­teeksi tar­vi­taan vai­na­jan pe­ru­kirja ja su­kusel­vi­tyk­set.

Lue lisää: Luo­vu­tus­voitto kuo­lin­pe­sässä

Pys­tyykö lain­huu­toa ha­ke­maan säh­köi­sesti?

Sekä ta­val­lista lain­huu­toa, että sel­ven­nys­lain­huu­toa voi­daan hakea säh­köi­sesti Maan­mit­taus­lai­tok­sen ko­ti­si­vuilla. Ha­ke­muk­sen voi tehdä joko Maan­mit­taus­lai­tok­sen säh­köi­sessä pal­ve­lussa, tai eril­li­sellä lo­mak­keella.

Ti­lan­teesta riip­puen koko lain­huu­to­ha­ke­musta ei kui­ten­kaan pysty te­ke­mään säh­köi­sesti, vaan osa asia­kir­joista täytyy toi­mit­taa Maan­mit­taus­lai­tok­selle al­ku­pe­räi­sinä.

Esi­mer­kiksi pe­rin­nön­jaosta laa­dit­tava pe­rin­nön­ja­ko­kirja täytyy toi­mit­taa joko pos­titse, tai Maan­mit­taus­lai­tok­sen asia­kas­pal­ve­lu­pis­teessä käy­mällä.

Kuo­lin­pe­sän lain­huuto: hinta

Maan­mit­taus­lai­tos perii lain­huu­don ha­ke­mi­sesta pal­ve­lu­mak­sun, jonka suu­ruus on vuonna 2022 144 euroa kiin­teis­töä kohden. Myös sel­ven­nys­lain­huu­don ha­ke­mi­nen maksaa 144 euroa.

Pe­run­kir­joi­tus aloit­ta­matta?

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen kä­te­västi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa 399 euroa.

Voit kui­ten­kin ko­keilla pal­ve­lumme käyt­töä il­mai­seksi.