Lain­huu­to kuo­lin­pe­säs­sä

Keltainen puutalo
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Lain­huu­to tulee tehdä aina sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­ta­ja vaih­tuu. Katso, mitä lain­huu­to kuo­lin­pe­säs­sä tar­koit­taa.

Jos vain­ajan pe­rin­töön kuuluu jokin kiin­teis­tö, eli re­kis­te­röi­ty maa-alue, voi sen ja­ka­mi­nen osana pe­rin­töä he­rät­tää ky­sy­myk­siä. Kiin­teis­tö­jen omis­ta­jan­vaih­dok­set ovat tark­kaan sään­nel­ty­jä, joten tähän ai­hee­seen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta pe­rin­töä jaet­taes­sa.

Tästä ar­tik­ke­lis­ta löydät vink­ke­jä kiin­teis­tön omis­tusoi­keu­den re­kis­te­röin­tiin eli lain­huu­don ha­ke­mi­seen pe­rin­nön­ja­ko­ti­lan­tees­sa.

Mitä lain­huu­to tar­koit­taa?

Lain­huu­dol­la tar­koi­te­taan kiin­teis­tön, eli jonkin tietyn maa-alueen, omis­tusoi­keu­den kir­jaa­mis­ta lain­huu­to- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­riin. Re­kis­te­riä yl­lä­pi­tää Maan­mit­taus­lai­tos (MML).

Lain­huu­toa pitää hakea aina sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­ta­ja vaih­tuu. Lain­huu­toa täytyy siis hakea myös sil­loin, kun kiin­teis­tö saa­daan pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la.

Mitä tie­to­ja kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­muk­seen vaa­di­taan?

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­mus tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti ja se on al­le­kir­joi­tet­ta­va.

Pe­rin­tö­nä saadun kiin­teis­tön lain­huu­to­ha­ke­muk­seen täytyy il­moit­taa ai­na­kin seu­raa­vat tiedot:

  • Mitä kiin­teis­töä tai sen osaa lain­huu­to­ha­ke­mus koskee?
  • Mihin ha­ki­jan omis­tus pe­rus­tuu, esim. tes­ta­ment­ti?
  • Ha­ki­jan hen­ki­lö- ja yh­teys­tie­dot
  • Kiin­teis­tön luo­vut­ta­jan (vain­ajan) hen­ki­lö­tie­dot
  • Sel­vi­tys kiin­teis­tön saan­non pä­te­vyy­des­tä

Lain­huu­to­ha­ke­muk­ses­sa Maan­mit­taus­lai­tok­sel­le tulee esit­tää sel­vi­tys siitä, että ha­ki­jan saanto, eli oikeus omai­suu­teen, on pätevä. Maan­mit­taus­lai­tos sel­vit­tää myös sen, että kiin­teis­tön ai­kai­sem­man omis­ta­jan eli vain­ajan saanto oli pätevä.

Mitä liit­tei­tä kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­muk­seen tar­vi­taan?

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­to­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat liit­teet riip­pu­vat ti­lan­tees­ta, mutta läh­tö­koh­ta­na on, että ha­ke­muk­seen tulee liit­tää saan­non pe­rus­tee­na oleva asia­kir­ja. Asia­kir­ja on toi­mi­tet­ta­va joko al­ku­pe­räi­se­nä tai oi­keak­si to­dis­tet­tu­na jäl­jen­nök­se­nä.

Pe­rin­nön­ja­ko­ti­lan­tees­sa saan­non to­dis­ta­va asia­kir­ja on yleen­sä joko pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja tai tes­ta­ment­ti. Pe­rin­töön liit­ty­vis­sä saan­nois­sa tar­vi­taan liit­teek­si myös pe­ru­kir­ja, josta sel­vi­ää muun muassa vain­ajan va­ral­li­suus­ti­lan­ne, kuo­lin­pe­sän osak­kaat sekä mah­dol­li­sen tes­ta­men­tin si­säl­tö.

Lain­huu­toon vaa­dit­ta­vat lii­tea­sia­kir­jat sel­viä­vät ta­paus­koh­tai­ses­ti Maan­mit­taus­lai­tok­sen verk­ko­si­vuil­ta.

Esi­merk­ki 1: Ys­tä­väl­le tes­ta­men­tat­tu kiin­teis­tö

Jaakko on me­neh­ty­nyt ja hän on laa­ti­nut tes­ta­men­tin, jossa hän on tes­ta­men­tan­nut omis­ta­man­sa kiin­teis­tön hy­väl­le ys­tä­väl­leen Te­pol­le.

Tepon saanto kiin­teis­töön pe­rus­tuu Jaakon laa­ti­maan tes­ta­ment­tiin. Saa­dak­seen lain­huu­don Jaakon kiin­teis­töön, Tepon on toi­mi­tet­ta­va Maan­mit­taus­lai­tok­sel­le seu­raa­vat liit­teet:

  1. Al­ku­pe­räi­nen tes­ta­ment­ti
  2. Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toto­dis­tuk­set tai hy­väk­sy­mi­sil­moi­tuk­set
  3. Vain­ajan pe­ru­kir­ja liit­tei­neen sekä su­kusel­vi­tyk­set
  4. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den ja mah­dol­li­sen lesken kir­jal­li­nen lupa

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toto­dis­tus tai hy­väk­sy­mi­sil­moi­tus tar­koit­taa kir­jal­lis­ta to­dis­tus­ta siitä, että pe­ril­li­set ovat saa­neet tiedon tes­ta­men­tis­ta. Käy­tän­nös­sä to­dis­teel­li­nen tie­dok­sian­to voisi tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että pe­ril­li­nen vah­vis­taa saa­neen­sa tiedon tes­ta­men­tis­ta kir­jal­li­ses­ti tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non yh­tey­des­sä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läsnä ol­les­sa.

Asia­kir­jo­jen lain­voi­mai­suus voi­daan osoit­taa esi­mer­kik­si ha­ke­mal­la vain­ajan ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­del­ta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­des­ta. Täl­lai­sel­la lain­voi­mai­suus­to­dis­tuk­sel­la voi­daan osoit­taa vi­ral­li­ses­ti, ettei esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin tai pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan toi­meen­pa­nol­le ole es­tet­tä. To­dis­tus on usein tar­peel­li­nen sen var­mis­ta­mi­sek­si, ettei tes­ta­ment­tia tai pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaa ole rii­tau­tet­tu jonkin tahon puo­les­ta.

Su­kusel­vi­tyk­sen voi tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Su­kusel­vi­tyk­sen voi tilata myös evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­ta tai or­to­dok­si­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, jos hen­ki­lö on kuu­lu­nut jom­paan­kum­paan näistä seu­ra­kun­nis­ta koko elä­män­sä ajan.

Jos saan­non pe­rus­tee­na olevaa asia­kir­jaa ei pys­ty­tä syystä tai toi­ses­ta esit­tä­mään, lain­huu­to voi­daan myös myön­tää eril­li­sen kuu­lu­tus­me­net­te­lyn avulla. Kuu­lu­tus­me­net­te­ly on kui­ten­kin poik­keuk­sel­li­nen tapa hakea lain­huu­toa, ja siihen kan­nat­taa­kin tur­vau­tua vain sil­loin kun se on vält­tä­mä­tön­tä.

Saat pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vän su­kusel­vi­tyk­sen ti­lat­tua myös kä­te­väs­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta osana pe­run­kir­joi­tus­ta tai ti­laa­mal­la erik­seen vir­ka­to­dis­tuk­set.

Mil­loin kuo­lin­pe­sän lain­huu­toa tulee hakea?

Kuo­lin­pe­sän lain­huu­toa tulee hakea sillä het­kel­lä, kun kiin­teis­tön omis­ta­ja vi­ral­li­ses­ti vaih­tuu. Lain­huu­don hakee se hen­ki­lö, joka saa omis­tusoi­keu­den kiin­teis­töön.

Kun kiin­teis­tön omis­ta­ja kuolee, kiin­teis­tö ei yleen­sä siirry omis­ta­jan pe­ril­li­sil­le tai tes­ta­men­tin saa­jil­le heti tämän kuo­le­man jäl­keen.

Kiin­teis­tö siir­tyy uu­del­le omis­ta­jal­leen tai omis­ta­jil­leen läh­tö­koh­tai­ses­ti vasta sitten, kun vain­ajan omai­suus on sel­vi­tet­ty ja pe­rin­nön­ja­ko on suo­ri­tet­tu. Vasta pe­rin­nön­jaon jäl­keen sel­vi­ää, mitä omai­suut­ta kukin taho saa vai­na­jal­ta. 

Muista mää­rä­ajat lain­huu­don ha­ke­mi­sel­le

Mää­rä­ai­ka lain­huu­don ha­ke­mi­sel­le on kuusi kuu­kaut­ta siitä het­kes­tä, kun kiin­teis­tön saanto on saanut lain­voi­man. Pe­rin­nön koh­dal­la tämä tar­koit­taa yleen­sä sitä hetkeä, kun pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja tai tes­ta­ment­ti on saanut lain­voi­man.

Kiin­teis­tön luo­vu­tuk­sen­saa­jan kan­nat­taa kui­ten­kin hakea lain­huu­toa aina mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, ja lain­huu­don ha­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta jo ennen mää­rä­ajan al­ka­mis­ta. Lain­huu­toa ei kui­ten­kaan voida myön­tää ennen kuin saanto on saanut lain­voi­man.

Lue lisää: hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen

Sel­ven­nys­lain­huu­to voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat kui­ten­kin hakea kiin­teis­töön sel­ven­nys­lain­huu­don jo ennen pe­rin­nön ja­ka­mis­ta. Sel­ven­nys­lain­huu­dos­sa re­kis­te­ris­tä löy­ty­vää kiin­teis­tön omis­ta­ja­mer­kin­tää päi­vi­te­tään ajan ta­sal­le kiin­teis­tön omis­ta­jan kuo­le­man seu­rauk­se­na.

Sel­ven­nys­lain­huu­dos­sa kiin­teis­tön omis­ta­jik­si mer­ki­tään kuo­lin­pe­sän osak­kaat. 

Sel­ven­nys­lain­huu­don ha­ke­mi­nen voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa eri­tyi­ses­ti siinä ti­lan­tees­sa, että kiin­teis­tö ha­lu­taan myydä. Kun sel­ven­nys­lain­huu­toa on haettu, voi­daan osak­kai­den omis­tusoi­keus kiin­teis­töön tar­kis­taa lain­huu­to- ja kiin­ni­tys­re­kis­te­ris­tä.

Jos sel­ven­nys­lain­huu­toa ei haeta, täytyy osak­kai­den oikeus kiin­teis­töön to­dis­taa muilla tavoin, kuten pe­ru­kir­jaa esit­tä­mäl­lä.

Kuo­lin­pe­sän sel­ven­nys­lain­huu­don liit­teek­si tar­vi­taan vain­ajan pe­ru­kir­ja ja su­kusel­vi­tyk­set.

Lue lisää: Luo­vu­tus­voit­to kuo­lin­pe­säs­sä

Pys­tyy­kö lain­huu­toa ha­ke­maan säh­köi­ses­ti?

Sekä ta­val­lis­ta lain­huu­toa, että sel­ven­nys­lain­huu­toa voi­daan hakea säh­köi­ses­ti Maan­mit­taus­lai­tok­sen ko­ti­si­vuil­la. Ha­ke­muk­sen voi tehdä joko Maan­mit­taus­lai­tok­sen säh­köi­ses­sä pal­ve­lus­sa, tai eril­li­sel­lä lo­mak­keel­la.

Ti­lan­tees­ta riip­puen koko lain­huu­to­ha­ke­mus­ta ei kui­ten­kaan pysty te­ke­mään säh­köi­ses­ti, vaan osa asia­kir­jois­ta täytyy toi­mit­taa Maan­mit­taus­lai­tok­sel­le al­ku­pe­räi­si­nä.

Esi­mer­kik­si pe­rin­nön­jaos­ta laa­dit­ta­va pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja täytyy toi­mit­taa joko pos­tit­se, tai Maan­mit­taus­lai­tok­sen asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä käy­mäl­lä.

Mak­saa­ko lain­huu­don ha­ke­mi­nen jotain?

Maan­mit­taus­lai­tos perii lain­huu­don ha­ke­mi­ses­ta pal­ve­lu­mak­sun, jonka suu­ruus on vuonna 2022 144 euroa kiin­teis­töä kohden. Myös sel­ven­nys­lain­huu­don ha­ke­mi­nen maksaa 144 euroa.

Pe­run­kir­joi­tus aloit­ta­mat­ta?

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen kä­te­väs­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa 299 euroa. 

Voit kui­ten­kin ko­keil­la pal­ve­lum­me käyt­töä il­mai­sek­si.