Mikä on hau­taus­lu­pa?

Hautausmaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Hau­taus­lu­pa on lää­kä­rin kir­joit­ta­ma to­dis­tus siitä, että vai­na­ja on kuol­lut ja es­tet­tä hänen hau­taa­mi­sel­leen ei ole. Ilman hau­taus­lu­paa vai­na­jaa ei voida hau­da­ta.

Lä­hei­sen kuo­le­ma on ras­kas­ta aikaa. Omais­ten vas­tat­ta­vak­si tulee monia vain­ajan kuo­le­maan liit­ty­viä käy­tän­nön asioi­ta, joiden hoi­ta­mi­nen on aloi­tet­ta­va jo heti lä­hei­sen pois­me­non jäl­keen. Su­ru­työn kes­kel­lä se ei aina ole help­poa, eten­kään sil­loin, kun vas­tas­sa on omai­sil­le aivan uu­den­lai­sia asioi­ta.

Yksi hoi­det­ta­vis­ta asiois­ta ovat hau­ta­jai­set  ja siihen liit­ty­vät jär­jes­te­lyt. Ennen kuin vai­na­ja voi­daan hau­da­ta, on kui­ten­kin oltava ole­mas­sa hau­taus­lu­pa. Ilman tätä vai­na­jaa ei ole mah­dol­lis­ta hau­da­ta tai tuh­ka­ta.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me kaiken tar­peel­li­sen, mitä sinun tulee tietää hau­taus­lu­vas­ta. 

Mitä varten hau­taus­lu­pa tar­vi­taan ja mitä se si­säl­tää?

Hau­taus­lu­val­la to­dis­te­taan se, että vai­na­ja on kuol­lut, eikä es­tei­tä tämän hau­taa­mi­sel­le tai tuh­kaa­mi­sel­le ole. Ilman hau­taus­lu­paa vai­na­jaa ei voida hau­da­ta tai tuh­ka­ta.

Vai­na­jaa säi­lyt­tä­vä taho – useim­mi­ten ter­vey­den­huol­lon yk­sik­kö – ei saa myös­kään luo­vut­taa vai­na­jaa ennen kuin hau­taus­lu­pa on laa­dit­tu.

Myös­kään seu­ra­kun­ta ei vas­taa­no­ta vai­na­jaa, mikäli hau­taus­lu­paa ei ole.

Hau­taus saa­daan toi­mit­taa, kun hau­taus­lu­pa tai kuo­lin­sel­vi­tys on an­net­tu sen hau­taus­maan yl­lä­pi­tä­jäl­le, jonne vai­na­ja hau­da­taan. Vain­ajan ruu­miin voi tuh­ka­ta, kun hau­taus­lu­pa tai kuo­lin­sel­vi­tys on an­net­tu kre­ma­to­riol­le, jossa vai­na­ja tuh­ka­taan.

Kuka antaa hau­taus­lu­van?

Hau­taus­lu­van antaa kuo­le­man to­den­nut oi­keus­lää­kä­ri var­mis­tet­tu­aan vain­ajan hen­ki­löl­li­syy­den ja teh­ty­ään tar­peel­li­set vai­na­jaan vä­lit­tö­mäs­ti liit­ty­vät tut­ki­muk­set, kuten kuo­le­man­syyn­tut­kin­nan. 

Pää­sään­töi­ses­ti tämä ta­pah­tuu heti ruu­mii­na­vauk­sen jäl­keen. Sa­mal­la lää­kä­ri il­moit­taa myös vain­ajan kuo­le­mas­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään ja laatii kuo­lin­to­dis­tuk­sen.

Mikäli vai­na­ja oli ennen kuo­le­maan­sa hoi­to­lai­tok­ses­sa, voi­daan hau­taus­lu­pa laatia myös siellä.

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa myös po­lii­si voi myön­tää hau­taus­lu­paa vas­taa­van kuo­lin­sel­vi­tyk­sen.

Hau­taus­lu­van ha­ke­mi­nen

Hau­taus­lu­paa ei tar­vit­se erik­seen hakea, vaan kuo­lin­syyn­tut­kin­nas­ta vas­taa­van lää­kä­rin tulee laatia hau­taus­lu­pa viran puo­les­ta.

Sinun ei siis tar­vit­se erik­seen hakea lupaa vain­ajan hau­taa­mi­sel­le. Muista kui­ten­kin huo­leh­tia siitä, että hau­taa­mi­ses­ta vas­taa­va taho, esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta saa hau­taus­lu­van ennen vain­ajan hau­taa­mis­ta.

Kau­an­ko hau­taus­lu­van saa­mi­nen kestää?

Se, kau­an­ko hau­taus­lu­paa jou­du­taan odot­ta­maan, riip­puu siitä, mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä vai­na­jal­le teh­dään kuo­lin­syyn sel­vit­tä­mi­sek­si. Lain­sää­dän­tö pyrkii kui­ten­kin hau­taus­lu­van vii­vy­tyk­set­tö­mään laa­ti­mi­seen.

Lää­kä­rin on laa­dit­ta­va kuo­lin­to­dis­tus ja an­net­ta­va lupa hau­taa­mi­seen, kun vain­ajan kuo­le­man­syy on sel­vi­tet­ty. Hau­taus­lu­pa an­ne­taan pää­sään­töi­ses­ti heti, kun vai­na­jal­le on tehty oi­keus­lää­ke­tie­teel­li­nen ruu­mii­na­vaus ja muut tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet.

Aina kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä oi­keus­lää­ke­tie­teel­lis­tä ruu­mii­na­vaus­ta, mikä no­peut­taa myös hau­taus­lu­van saa­mis­ta.

Mikäli kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta vii­väs­tyy esi­mer­kik­si eri­kois­tut­ki­mus­ten joh­dos­ta, lää­kä­rin on an­net­ta­va hau­taus­lu­pa vä­lit­tö­mäs­ti suo­ri­tet­tu­aan ruu­mii­seen liit­ty­vät tut­ki­muk­set.

Mikäli lupaa hau­taa­mi­seen ei saada ilman koh­tuu­ton­ta vai­keut­ta tai vii­väs­tys­tä, voi po­lii­si kui­ten­kin antaa niin sa­no­tun kuo­lin­sel­vi­tyk­sen neu­vo­tel­tu­aan oi­keus­lää­kä­rin tai muun kuo­lin­syyn sel­vit­tä­mi­ses­tä vas­taa­van lää­kä­rin kanssa. Kuo­lin­sel­vi­tys toimii sekä hau­taus­lu­pa­na että kuo­lin­to­dis­tuk­se­na.

💡 Hau­taus­jär­jes­te­lyt voi­daan kui­ten­kin aloit­taa jo heti vain­ajan kuol­tua, eikä sitä varten tar­vit­se odot­taa hau­taus­lu­van saa­mis­ta. Hau­taus­päi­vä­mää­rää ei kui­ten­kaan kan­na­ta sopia ennen hau­taus­lu­van myön­tä­mis­tä. Seu­ra­kun­nan kanssa voi­daan kui­ten­kin sopia etu­kä­teen alus­ta­vas­ti esi­mer­kik­si siu­naus­ti­lai­suu­des­ta ja papin sekä kant­to­rin va­raa­mi­ses­ta. 

Hau­taus­lu­van toi­mit­ta­mi­nen

Hau­taus­lu­pa toi­mi­te­taan sille, joka on il­moit­ta­nut ole­van­sa vas­tuus­sa vain­ajan hau­taa­mi­ses­ta tai tuh­kaa­mi­ses­ta. Hau­taus­lu­van saa vai­na­jaa nou­det­taes­sa.

Mikäli vai­na­ja on tar­koi­tus hau­da­ta seu­ra­kun­nan yl­lä­pi­tä­mäl­le hau­taus­maal­le, on hau­taus­lu­pa toi­mi­tet­ta­va ky­sei­sel­le seu­ra­kun­nal­le. Mikäli vai­na­ja tuh­ka­taan, tulee hau­taus­lu­pa toi­mit­taa myös tuh­kauk­sen suo­rit­ta­val­le kre­ma­to­riol­le.

Hau­taus­lu­pa tai sen kopio voi­daan luo­vut­taa myös ta­hol­le, joka hau­tauk­ses­ta tai tuh­kauk­ses­ta huo­leh­ti­van toi­mek­sian­nos­ta hoitaa hau­tauk­seen tai tuh­kauk­seen liit­ty­viä käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jä. 

Useim­mi­ten hau­taus­lu­pa luo­vu­te­taan suo­raan hau­taus­toi­mis­tol­le.

Mak­saa­ko hau­taus­lu­pa?

Hau­taus­lu­pa on il­mai­nen. Sen sijaan vain­ajan hau­taa­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia syntyy useim­mi­ten esi­mer­kik­si vain­ajan kul­je­tuk­sis­ta, hau­ta­pai­kas­ta ja hau­ta­ki­ves­tä, sekä muista hau­ta­jais­jär­jes­te­lyis­tä.

Pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa hin­taan 299 €

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei tar­vit­se olla työ­läs­tä tai ää­rim­mäi­sen kal­lis­ta.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa laadit pe­run­kir­joi­tuk­sen itse. Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua jo­kai­ses­sa vai­hees­sa, jol­loin tiedät, mitä sinun täytyy tehdä.

Hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tus­ta kä­te­väs­ti yh­des­tä pai­kas­ta. Li­säk­si saat luotua val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon. Pal­ve­lu laskee myös au­to­maat­ti­ses­ti arvion pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön osuu­des­ta.