Mikä on hau­taus­lupa?

Hautausmaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Hau­taus­lupa on lää­kä­rin kir­joit­tama to­dis­tus siitä, että vai­naja on kuol­lut ja es­tettä hänen hau­taa­mi­sel­leen ei ole. Ilman hau­taus­lu­paa vai­na­jaa ei voida hau­data.

Lä­hei­sen kuo­lema on ras­kasta aikaa. Omais­ten vas­tat­ta­vaksi tulee monia vai­na­jan kuo­le­maan liit­ty­viä käy­tän­nön asioita, joiden hoi­ta­mi­nen on aloi­tet­tava jo heti lä­hei­sen pois­me­non jäl­keen. Su­ru­työn kes­kellä se ei aina ole help­poa, eten­kään sil­loin, kun vas­tassa on omai­sille aivan uu­den­lai­sia asioita.

Yksi hoi­det­ta­vista asioista ovat hau­ta­jai­set  ja siihen liit­ty­vät jär­jes­te­lyt. Ennen kuin vai­naja voi­daan hau­data, on kui­ten­kin oltava ole­massa hau­taus­lupa. Ilman tätä vai­na­jaa ei ole mah­dol­lista hau­data tai tuh­kata.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme kaiken tar­peel­li­sen, mitä sinun tulee tietää hau­taus­lu­vasta.

Mitä varten hau­taus­lupa tar­vi­taan ja mitä se si­säl­tää?

Hau­taus­lu­valla to­dis­te­taan se, että vai­naja on kuol­lut, eikä es­teitä tämän hau­taa­mi­selle tai tuh­kaa­mi­selle ole. Ilman hau­taus­lu­paa vai­na­jaa ei voida hau­data tai tuh­kata.

Vai­na­jaa säi­lyt­tävä taho – useim­mi­ten ter­vey­den­huol­lon yk­sikkö – ei saa myös­kään luo­vut­taa vai­na­jaa ennen kuin hau­taus­lupa on laa­dittu.

Myös­kään seu­ra­kunta ei vas­taa­nota vai­na­jaa, mikäli hau­taus­lu­paa ei ole.

Hau­taus saa­daan toi­mit­taa, kun hau­taus­lupa tai kuo­lin­sel­vi­tys on an­nettu sen hau­taus­maan yl­lä­pi­tä­jälle, jonne vai­naja hau­da­taan. Vai­na­jan ruu­miin voi tuh­kata, kun hau­taus­lupa tai kuo­lin­sel­vi­tys on an­nettu kre­ma­to­riolle, jossa vai­naja tuh­ka­taan.

Kuka antaa hau­taus­lu­van?

Hau­taus­lu­van antaa kuo­le­man to­den­nut oi­keus­lää­käri var­mis­tet­tu­aan vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­den ja teh­ty­ään tar­peel­li­set vai­na­jaan vä­lit­tö­mästi liit­ty­vät tut­ki­muk­set, kuten kuo­le­man­syyn­tut­kin­nan.

Pää­sään­töi­sesti tämä ta­pah­tuu heti ruu­mii­na­vauk­sen jäl­keen. Sa­malla lää­käri il­moit­taa myös vai­na­jan kuo­le­masta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään ja laatii kuo­lin­to­dis­tuk­sen.

Mikäli vai­naja oli ennen kuo­le­maansa hoi­to­lai­tok­sessa, voi­daan hau­taus­lupa laatia myös siellä.

Tie­tyissä ti­lan­teissa myös po­liisi voi myön­tää hau­taus­lu­paa vas­taa­van kuo­lin­sel­vi­tyk­sen.

Hau­taus­lu­van ha­ke­mi­nen

Hau­taus­lu­paa ei tar­vitse erik­seen hakea, vaan kuo­lin­syyn­tut­kin­nasta vas­taa­van lää­kä­rin tulee laatia hau­taus­lupa viran puo­lesta.

Sinun ei siis tar­vitse erik­seen hakea lupaa vai­na­jan hau­taa­mi­selle. Muista kui­ten­kin huo­leh­tia siitä, että hau­taa­mi­sesta vas­taava taho, esi­mer­kiksi seu­ra­kunta saa hau­taus­lu­van ennen vai­na­jan hau­taa­mista.

Kau­anko hau­taus­lu­van saa­mi­nen kestää?

Se, kau­anko hau­taus­lu­paa jou­du­taan odot­ta­maan, riip­puu siitä, mil­lai­sia toi­men­pi­teitä vai­na­jalle teh­dään kuo­lin­syyn sel­vit­tä­mi­seksi. Lain­sää­däntö pyrkii kui­ten­kin hau­taus­lu­van vii­vy­tyk­set­tö­mään laa­ti­mi­seen.

Lää­kä­rin on laa­dit­tava kuo­lin­to­dis­tus ja an­net­tava lupa hau­taa­mi­seen, kun vai­na­jan kuo­le­man­syy on sel­vi­tetty. Hau­taus­lupa an­ne­taan pää­sään­töi­sesti heti, kun vai­na­jalle on tehty oi­keus­lää­ke­tie­teel­li­nen ruu­mii­na­vaus ja muut tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet.

Aina kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­lytä oi­keus­lää­ke­tie­teel­listä ruu­mii­na­vausta, mikä no­peut­taa myös hau­taus­lu­van saa­mista.

Mikäli kuo­le­man­syyn­tut­kinta vii­väs­tyy esi­mer­kiksi eri­kois­tut­ki­mus­ten joh­dosta, lää­kä­rin on an­net­tava hau­taus­lupa vä­lit­tö­mästi suo­ri­tet­tu­aan ruu­mii­seen liit­ty­vät tut­ki­muk­set.

Mikäli lupaa hau­taa­mi­seen ei saada ilman koh­tuu­tonta vai­keutta tai vii­väs­tystä, voi po­liisi kui­ten­kin antaa niin sa­no­tun kuo­lin­sel­vi­tyk­sen neu­vo­tel­tu­aan oi­keus­lää­kä­rin tai muun kuo­lin­syyn sel­vit­tä­mi­sestä vas­taa­van lää­kä­rin kanssa. Kuo­lin­sel­vi­tys toimii sekä hau­taus­lu­pana että kuo­lin­to­dis­tuk­sena.

💡 Hau­taus­jär­jes­te­lyt voi­daan kui­ten­kin aloit­taa jo heti vai­na­jan kuol­tua, eikä sitä varten tar­vitse odot­taa hau­taus­lu­van saa­mista. Hau­taus­päi­vä­mää­rää ei kui­ten­kaan kan­nata sopia ennen hau­taus­lu­van myön­tä­mistä. Seu­ra­kun­nan kanssa voi­daan kui­ten­kin sopia etu­kä­teen alus­ta­vasti esi­mer­kiksi siu­naus­ti­lai­suu­desta ja papin sekä kant­to­rin va­raa­mi­sesta.

Hau­taus­lu­van toi­mit­ta­mi­nen

Hau­taus­lupa toi­mi­te­taan sille, joka on il­moit­ta­nut ole­vansa vas­tuussa vai­na­jan hau­taa­mi­sesta tai tuh­kaa­mi­sesta. Hau­taus­lu­van saa vai­na­jaa nou­det­taessa.

Mikäli vai­naja on tar­koi­tus hau­data seu­ra­kun­nan yl­lä­pi­tä­mälle hau­taus­maalle, on hau­taus­lupa toi­mi­tet­tava ky­sei­selle seu­ra­kun­nalle. Mikäli vai­naja tuh­ka­taan, tulee hau­taus­lupa toi­mit­taa myös tuh­kauk­sen suo­rit­ta­valle kre­ma­to­riolle.

Hau­taus­lupa tai sen kopio voi­daan luo­vut­taa myös ta­holle, joka hau­tauk­sesta tai tuh­kauk­sesta huo­leh­ti­van toi­mek­sian­nosta hoitaa hau­tauk­seen tai tuh­kauk­seen liit­ty­viä käy­tän­nön jär­jes­te­lyjä.

Useim­mi­ten hau­taus­lupa luo­vu­te­taan suo­raan hau­taus­toi­mis­tolle.

Mak­saako hau­taus­lupa?

Hau­taus­lupa on il­mai­nen. Sen sijaan vai­na­jan hau­taa­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia syntyy useim­mi­ten esi­mer­kiksi vai­na­jan kul­je­tuk­sista, hau­ta­pai­kasta ja hau­ta­ki­vestä, sekä muista hau­ta­jais­jär­jes­te­lyistä.

Pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa hin­taan 399 €

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei tar­vitse olla työ­lästä tai ää­rim­mäi­sen kal­lista.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa laadit pe­run­kir­joi­tuk­sen itse. Pal­velu oh­jeis­taa sinua jo­kai­sessa vai­heessa, jol­loin tiedät, mitä sinun täytyy tehdä.

Hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tusta kä­te­västi yh­destä pai­kasta. Li­säksi saat luotua val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon. Pal­velu laskee myös au­to­maat­ti­sesti arvion pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön osuu­desta.