Kuinka jär­jes­tää hau­ta­jai­set?

Hauta-arkku
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Omai­sen pois­me­non jäl­keen lä­hei­sil­lä on monta käy­tän­nön asiaa jär­jes­tet­tä­vä­nä. Katso, kuinka hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti.

Hau­ta­jai­set ovat usein en­sim­mäi­siä jär­jes­tet­tä­viä asioi­ta, kun lä­hei­nen hen­ki­lö me­neh­tyy. Omais­ten kan­nat­taa pyytää hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen tukea muilta lä­hei­sil­tä tai hau­taus­toi­mis­tol­ta, tai esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nal­ta.

Lä­hei­sen kuo­le­ma on usein ras­kas­ta omai­sil­le. Surun kes­kel­lä täytyy hoitaa käy­tän­nön asioi­ta, kuten hau­ta­jai­set sekä aloit­taa pe­run­kir­joi­tus.

Hau­ta­jai­set: noin 2–3 viikon si­säl­lä kuo­le­mas­ta

Hau­ta­jai­set tulee jär­jes­tää ilman vii­väs­tyk­siä 2–3 viikon aikana vain­ajan pois­me­nos­ta. Omai­set voivat jär­jes­tää hau­ta­jai­set pit­käl­ti itse tai niihin voi hyö­dyn­tää hau­taus­toi­mis­ton pal­ve­lui­ta.

Ennen hau­ta­jai­sia tulee tieto vain­ajan kuo­le­mas­ta olla tar­vit­ta­vil­la vi­ran­omai­sil­la ja muilla ta­hoil­la, kuten Ke­lal­la ja työ­elä­keyh­tiöl­lä.

 Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen vaih­te­lee kui­ten­kin sen mukaan, onko vai­na­ja kuol­lut sai­raa­las­sa, kotona tai ul­ko­mail­la.

Hau­ta­jai­set mah­dol­lis­taa vain­ajan hy­väs­te­le­mi­sen

Hau­ta­jai­set ovat omais­ten ja muiden lä­heis­ten yh­tei­nen ta­pah­tu­ma, jossa hy­väs­tel­lään pois­nuk­ku­nut ja muis­tel­laan hänen elä­mään­sä. Hau­ta­jai­set ovat usein tärkeä osa su­ru­pro­ses­sia.

Hau­ta­jai­set voivat olla pe­rin­tei­set tai va­paa­muo­toi­set, riip­puen vain­ajan us­kon­to­kun­nas­ta. Mikäli vai­na­ja kuului evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, jär­jes­te­tään ta­val­li­ses­ti hau­tais­ti­lai­suus kir­kos­sa, jonka jäl­keen on muis­to­ti­lai­suus.

Vain­ajan toi­veet hau­ta­jai­sis­sa

Hau­taus­toi­mi­lain mu­kai­ses­ti vain­ajan toi­vei­ta hau­tauk­seen liit­tyen tulee kun­nioit­taa. Ennen hau­ta­jais­jär­jes­te­lyi­den aloit­ta­mis­ta on siis hyvä sel­vit­tää vain­ajan toi­veet, mikäli hän sel­lai­sia on jät­tä­nyt omai­sil­le

Omien hau­ta­jais­ten suun­nit­te­lun voi hoitaa te­ke­mäl­lä hau­taus­suun­ni­tel­man. Kan­nat­taa siis sel­vit­tää, että oliko vai­na­ja laa­ti­nut hau­taus­suun­ni­tel­man.

Kuinka valita hau­taus­toi­mis­to?

Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen on hyvä aloit­taa va­lit­se­mal­la hau­taus­toi­mis­to. Hau­taus­toi­mis­to­ja löytyy useita. Voit joko valita pai­kal­li­sen hau­taus­toi­mis­ton tai kään­tyä esi­mer­kik­si ver­kos­sa toi­mi­van hau­taus­pal­ve­lu eHau­tauk­sen puo­leen.

Ennen hau­taus­toi­mis­ton va­lin­taa on kui­ten­kin hyvä kar­toit­taa hau­ta­jais­bud­jet­ti. Bud­jet­ti hel­pot­taa hau­taus­toi­mis­ton va­lin­nas­sa sekä siinä, min­kä­lai­sia pal­ve­lui­ta hau­taus­toi­mis­tol­ta han­ki­taan. Hau­taus­kus­tan­nuk­set mak­se­taan yleen­sä kuo­lin­pe­sän va­rois­ta.

Hau­taus­toi­mis­to voi hoitaa kaikki käy­tän­nön jär­jes­te­lyt

Voit itse päät­tää, että mitä jär­jes­te­ly­jä hau­taus­toi­mis­to hoitaa. Hau­taus­toi­mis­to voi tar­vit­taes­sa hoitaa miltei kaikki hau­ta­jai­siin ja muis­to­ti­lai­suu­teen liit­ty­vät käy­tän­nön jär­jes­te­lyt.

Hau­taus­toi­mis­ton pal­ve­lui­ta

  • Hau­taus­pai­kan jär­jes­te­lyt
  • Muis­to­ti­lai­suus
  • Mah­dol­li­sen kuo­li­nil­moi­tus
  • Vain­ajan pu­ke­mi­nen
  • Arkun lait­ta­mi­nen
  • Arkun kul­je­tus
  • Uurnan tai arkun os­ta­mi­nen
  • Hau­ta­ki­ven tai muis­to­laa­tan ti­laa­mi­nen

Usein omai­set ha­lua­vat kui­ten­kin jär­jes­tää osan hau­taus­jär­jes­te­lyis­tä itse.

Hau­taus­lu­van hank­ki­mi­nen ennen hau­ta­jai­sia

Ennen hau­taus­ta tulee hank­kia hau­taus­lu­pa. Hau­taus­lu­van antaa vai­na­jaa vii­mek­si hoi­ta­nut lää­kä­ri vain­ajan omai­sil­le tai hau­taus­toi­mis­tol­le.

Hau­taus­lu­pa toi­mi­te­taan hau­taus­ta­vas­ta riip­puen joko hau­taus­maan yl­lä­pi­tä­jäl­le tai kre­ma­to­rioon.

Jos vain­ajan kuo­lin­syys­tä teh­dään tut­ki­muk­sia, voi hau­taus­lu­van saa­mi­nen kestää. Hau­taus­jär­jes­te­lyt voi kui­ten­kin lait­taa aluil­le ennen luvan saa­mis­ta.

💡 Kuo­lin­to­dis­tus kertoo kuo­lin­syyn ja sen kir­joit­taa aina lää­kä­ri. Mikäli vai­na­jal­le teh­dään ruu­mii­na­vaus, voi kuo­lin­to­dis­tuk­sen saa­mi­seen mennä pi­dem­pi aika.

Hau­ta­pai­kan va­raa­mi­nen

Hau­ta­paik­ka han­ki­taan seu­ra­kun­nan hau­taus­maan toi­mis­tos­ta. Itse hau­ta­ki­vi tai muis­to­laat­ta han­ki­taan hau­taus­toi­mis­tos­ta tai ki­vi­veis­tä­mös­tä.

Hau­taus­mail­la on yleen­sä tar­jol­la ark­ku­hau­to­ja, uur­na­hau­ta­paik­ko­ja sekä tuhkan si­rot­te­lua­lue. Suo­mes­sa jo­kai­sel­la on aina oikeus tulla hau­da­tuk­si oman ko­ti­paik­kan­sa hau­taus­maal­le.

Usein vai­na­jal­la saat­taa myös olla su­ku­hau­ta, johon vai­na­ja voi­daan hau­da­ta. Su­ku­hau­dan ta­pauk­ses­sa tulee kui­ten­kin sel­vit­tää su­ku­hau­dan hau­ta­si­jo­jen määrä ja sinne hau­dat­tu­jen vai­na­jien hau­tausa­jat. Nämä tiedot vai­kut­ta­vat siihen, onko ark­ku­hau­taus mah­dol­lis­ta.

Hau­ta­jais­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­nen

Hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään yleen­sä hau­taus­maan yh­tey­des­sä ole­vas­sa kir­kos­sa tai kap­pe­lis­sa. Hau­ta­jais­ten kul­kuun vai­kut­taa yleen­sä onko ky­sees­sä si­vii­li­se­re­mo­nia vai kuu­lui­ko vai­na­ja jo­hon­kin us­kon­to­kun­taan.

Jos ky­sees­sä on si­vii­li­se­re­mo­nia, voi hau­ta­jais­ten oh­jel­man suun­ni­tel­la va­paas­ti. Hau­ta­jais­ti­lai­suu­teen voi lä­het­tää kutsut joko hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kai­kil­le kut­su­tuil­le tai kutsun voi liit­tää leh­des­sä jul­kais­ta­vaan kuo­li­nil­moi­tuk­seen, jos sel­lai­nen on teh­dään.

Hau­ta­jai­siin voi liit­tyä myös so­vit­ta­via käy­tän­nön asioi­ta. Jos ky­sees­sä on ark­ku­hau­taus, niin omais­ten täytyy muun muassa sopia, että ketkä toi­mi­vat ar­kun­kan­ta­ji­na.

Li­säk­si vain­ajan muis­toa voi kun­nioit­taa su­ru­li­pu­tuk­sel­la. Su­ru­li­pu­tuk­ses­ta voi sopia vain­ajan ta­lo­yh­tiön tai muis­to­ti­lai­suus­pai­kan kanssa.

Muis­to­juh­lan jär­jes­tä­mi­nen

Hau­ta­jais­ten li­säk­si jär­jes­te­tään usein vain­ajan muis­ta­mi­sek­si muis­to­juh­la, tai toi­sel­ta ni­mel­tään muis­to­ti­lai­suus. Useim­mi­ten muis­to­juh­la jär­jes­te­tään siu­naus­ti­lai­suu­den jäl­keen. Omai­set voivat itse valita muis­to­ti­lai­suu­den paikan ja ajan­koh­dan.

Mitään vi­ral­lis­ta oh­jet­ta muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­sel­le ei ole. Muis­to­ti­lai­suu­den oh­jel­man, paikan ja esi­mer­kik­si tar­jot­ta­vat voi siis päät­tää täysin itse.

Tar­vit­taes­sa muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen saa apua myös hau­taus­toi­mis­tos­ta.

Hau­ta­jai­siin pu­keu­tu­mi­nen

Hau­ta­jai­siin pu­keu­du­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti, mutta vai­na­jaa kun­nioit­taen. Mies­ten ja nais­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen eroa­vat hieman toi­sis­taan.

Mies­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen

Miehet pu­keu­tu­vat hau­ta­jai­siin pe­rin­tei­ses­ti mus­taan pukuun, val­koi­seen kau­lus­pai­taan, mus­taan (mie­lui­ten mat­ta­pin­tai­seen) sol­mioon ja mus­tiin nah­ka­ken­kiin.

Tar­vit­taes­sa myös muu tumma puku, kuten tum­man­si­ni­nen tai harmaa, kelpaa. Liian kiil­tä­vää tai juh­la­vaa kan­gas­ta tulisi vält­tää.

Pu­keu­tu­mi­sen tulee olla hil­lit­ty, mutta esi­mer­kik­si val­kois­ta tas­ku­lii­naa voi käyt­tää. Tas­ku­lii­na tai­tel­laan suo­rak­si vii­vak­si.

Nais­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen

Nais­ten hau­ta­jai­sa­su on pe­rin­tei­ses­ti yk­sin­ker­tai­nen, hil­lit­ty ja tumma. Täysin musta pu­keu­tu­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta, mutta se on suo­si­tel­ta­vaa.

Turhia ko­ris­tuk­sia ja run­sai­ta värejä tulisi vält­tää, mutta pienet vaa­leat yk­si­tyis­koh­dat ovat hy­väk­syt­tä­viä. Voit valita asu­koko­nai­suu­den, joka sopii si­nul­le.

Mek­koon ja ha­mee­seen pu­keu­tues­sa tulisi var­mis­taa, ettei se ole liian lyhyt. Hi­ha­ton­ta mekkoa käy­tet­täes­sä on hyvä asuun kuulua myös jakku tai neu­le­tak­ki. Käytä mekon ja hameen kanssa mustia tai ihon­vä­ri­siä suk­ka­housu­ja.

Ko­ruis­sa kan­nat­taa suosia ar­ki­sia koruja. Ken­ki­nä voit käyt­tää mitä ta­han­sa siis­te­jä mustia kenkiä, missä ei ole liian kor­ke­aa korkoa.

Ulkona kan­nat­taa puvun tai asun päälle pukea tumma pitkä pääl­lys­tak­ki, jos hau­ta­jai­set pi­de­tään tal­vel­la.

Muina asus­tei­na voit ulkona ha­lu­tes­sa­si käyt­tää nah­kai­sia han­sik­kai­ta, kau­la­lii­naa ja mustaa hattua. Lä­hio­mai­sil­la kau­la­lii­nan tulee olla val­koi­nen ja muilla musta.

Mitä omais­ten tulee muis­taa lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee hoitaa useita käy­tän­nön asioi­ta. Voitte tutus­tua kaik­kiin lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­viin hoi­det­ta­viin asioi­hin omais­ten muis­ti­lis­tas­ta.

Hau­ta­jais­ten jäl­keen tulee muis­taa tehdä pe­run­kir­joi­tus

Yksi lä­heis­ten hoi­det­ta­vas­ti asiois­ta on pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian, sillä su­kusel­vi­tyk­sen sekä vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­sa menee oma ai­kan­sa.

Voit hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen itse ja tilata tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nis­ta tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Vaih­toeh­toi­ses­ti voit hoitaa kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät asiat kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen kautta. Kar­toi­tam­me ensin pal­ve­lus­sam­me tie­to­ja vai­na­jas­ta, minkä avulla ti­laam­me kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set sekä pa­pe­rit. Li­säk­si hoi­dam­me pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen puo­les­ta­si.

Aatos on hel­poin tapa tehdä pe­run­kir­joi­tus. Teet pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun ne­tis­sä vain 299 eu­rol­la.

Tutus­tu pe­run­kir­joi­tuk­sen verk­ko­pal­ve­luun il­mai­sek­si!