Kuinka jär­jes­tää hau­ta­jai­set?

Hauta-arkku
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Omai­sen pois­me­non jäl­keen lä­hei­sillä on monta käy­tän­nön asiaa jär­jes­tet­tä­vänä. Katso, kuinka hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu hel­posti.

Hau­ta­jai­set ovat usein en­sim­mäi­siä jär­jes­tet­tä­viä asioita, kun lä­hei­nen hen­kilö me­neh­tyy. Omais­ten kan­nat­taa pyytää hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen tukea muilta lä­hei­siltä tai hau­taus­toi­mis­tolta, tai esi­mer­kiksi seu­ra­kun­nalta.

Lä­hei­sen kuo­lema on usein ras­kasta omai­sille. Surun kes­kellä täytyy hoitaa käy­tän­nön asioita, kuten hau­ta­jai­set sekä aloit­taa pe­run­kir­joi­tus.

Hau­ta­jai­set: noin 2–3 viikon si­sällä kuo­le­masta

Hau­ta­jai­set tulee jär­jes­tää ilman vii­väs­tyk­siä 2–3 viikon aikana vai­na­jan pois­me­nosta. Omai­set voivat jär­jes­tää hau­ta­jai­set pit­kälti itse tai niihin voi hyö­dyn­tää hau­taus­toi­mis­ton pal­ve­luita.

Ennen hau­ta­jai­sia tulee tieto vai­na­jan kuo­le­masta olla tar­vit­ta­villa vi­ran­omai­silla ja muilla ta­hoilla, kuten Ke­lalla ja työ­elä­keyh­tiöllä.

 Kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen vaih­te­lee kui­ten­kin sen mukaan, onko vai­naja kuol­lut sai­raa­lassa, kotona tai ul­ko­mailla.

Hau­ta­jai­set mah­dol­lis­taa vai­na­jan hy­väs­te­le­mi­sen

Hau­ta­jai­set ovat omais­ten ja muiden lä­heis­ten yh­tei­nen ta­pah­tuma, jossa hy­väs­tel­lään pois­nuk­ku­nut ja muis­tel­laan hänen elä­määnsä. Hau­ta­jai­set ovat usein tärkeä osa su­ru­pro­ses­sia.

Hau­ta­jai­set voivat olla pe­rin­tei­set tai va­paa­muo­toi­set, riip­puen vai­na­jan us­kon­to­kun­nasta. Mikäli vai­naja kuului evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, jär­jes­te­tään ta­val­li­sesti hau­tais­ti­lai­suus kir­kossa, jonka jäl­keen on muis­to­ti­lai­suus.

Vai­na­jan toi­veet hau­ta­jai­sissa

Hau­taus­toi­mi­lain mu­kai­sesti vai­na­jan toi­veita hau­tauk­seen liit­tyen tulee kun­nioit­taa. Ennen hau­ta­jais­jär­jes­te­lyi­den aloit­ta­mista on siis hyvä sel­vit­tää vai­na­jan toi­veet, mikäli hän sel­lai­sia on jät­tä­nyt omai­sille

Omien hau­ta­jais­ten suun­nit­te­lun voi hoitaa te­ke­mällä hau­taus­suun­ni­tel­man. Kan­nat­taa siis sel­vit­tää, että oliko vai­naja laa­ti­nut hau­taus­suun­ni­tel­man.

Kuinka valita hau­taus­toi­misto?

Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen on hyvä aloit­taa va­lit­se­malla hau­taus­toi­misto. Hau­taus­toi­mis­toja löytyy useita. Voit joko valita pai­kal­li­sen hau­taus­toi­mis­ton tai kään­tyä esi­mer­kiksi ver­kossa toi­mi­van hau­taus­pal­velu eHau­tauk­sen puo­leen.

Ennen hau­taus­toi­mis­ton va­lin­taa on kui­ten­kin hyvä kar­toit­taa hau­ta­jais­bud­jetti. Bud­jetti hel­pot­taa hau­taus­toi­mis­ton va­lin­nassa sekä siinä, min­kä­lai­sia pal­ve­luita hau­taus­toi­mis­tolta han­ki­taan. Hau­taus­kus­tan­nuk­set mak­se­taan yleensä kuo­lin­pe­sän va­roista.

Hau­taus­toi­misto voi hoitaa kaikki käy­tän­nön jär­jes­te­lyt

Voit itse päät­tää, että mitä jär­jes­te­lyjä hau­taus­toi­misto hoitaa. Hau­taus­toi­misto voi tar­vit­taessa hoitaa miltei kaikki hau­ta­jai­siin ja muis­to­ti­lai­suu­teen liit­ty­vät käy­tän­nön jär­jes­te­lyt.

Hau­taus­toi­mis­ton pal­ve­luita

  • Hau­taus­pai­kan jär­jes­te­lyt
  • Muis­to­ti­lai­suus
  • Mah­dol­li­sen kuo­li­nil­moi­tus
  • Vai­na­jan pu­ke­mi­nen
  • Arkun lait­ta­mi­nen
  • Arkun kul­je­tus
  • Uurnan tai arkun os­ta­mi­nen
  • Hau­ta­ki­ven tai muis­to­laa­tan ti­laa­mi­nen

Usein omai­set ha­lua­vat kui­ten­kin jär­jes­tää osan hau­taus­jär­jes­te­lyistä itse.

Hau­taus­lu­van hank­ki­mi­nen ennen hau­ta­jai­sia

Ennen hau­tausta tulee hank­kia hau­taus­lupa. Hau­taus­lu­van antaa vai­na­jaa vii­meksi hoi­ta­nut lää­käri vai­na­jan omai­sille tai hau­taus­toi­mis­tolle.

Hau­taus­lupa toi­mi­te­taan hau­taus­ta­vasta riip­puen joko hau­taus­maan yl­lä­pi­tä­jälle tai kre­ma­to­rioon.

Jos vai­na­jan kuo­lin­syystä teh­dään tut­ki­muk­sia, voi hau­taus­lu­van saa­mi­nen kestää. Hau­taus­jär­jes­te­lyt voi kui­ten­kin lait­taa aluille ennen luvan saa­mista.

💡 Kuo­lin­to­dis­tus kertoo kuo­lin­syyn ja sen kir­joit­taa aina lää­käri. Mikäli vai­na­jalle teh­dään ruu­mii­na­vaus, voi kuo­lin­to­dis­tuk­sen saa­mi­seen mennä pi­dempi aika.

Hau­ta­pai­kan va­raa­mi­nen

Hau­ta­paikka han­ki­taan seu­ra­kun­nan hau­taus­maan toi­mis­tosta. Itse hau­ta­kivi tai muis­to­laatta han­ki­taan hau­taus­toi­mis­tosta tai ki­vi­veis­tä­möstä.

Hau­taus­mailla on yleensä tar­jolla ark­ku­hau­toja, uur­na­hau­ta­paik­koja sekä tuhkan si­rot­te­lua­lue. Suo­messa jo­kai­sella on aina oikeus tulla hau­da­tuksi oman ko­ti­paik­kansa hau­taus­maalle.

Usein vai­na­jalla saat­taa myös olla su­ku­hauta, johon vai­naja voi­daan hau­data. Su­ku­hau­dan ta­pauk­sessa tulee kui­ten­kin sel­vit­tää su­ku­hau­dan hau­ta­si­jo­jen määrä ja sinne hau­dat­tu­jen vai­na­jien hau­tausa­jat. Nämä tiedot vai­kut­ta­vat siihen, onko ark­ku­hau­taus mah­dol­lista.

Hau­ta­jais­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­nen

Hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään yleensä hau­taus­maan yh­tey­dessä ole­vassa kir­kossa tai kap­pe­lissa. Hau­ta­jais­ten kul­kuun vai­kut­taa yleensä onko ky­seessä si­vii­li­se­re­mo­nia vai kuu­luiko vai­naja jo­hon­kin us­kon­to­kun­taan.

Jos ky­seessä on si­vii­li­se­re­mo­nia, voi hau­ta­jais­ten oh­jel­man suun­ni­tella va­paasti. Hau­ta­jais­ti­lai­suu­teen voi lä­het­tää kutsut joko hen­ki­lö­koh­tai­sesti kai­kille kut­su­tuille tai kutsun voi liit­tää leh­dessä jul­kais­ta­vaan kuo­li­nil­moi­tuk­seen, jos sel­lai­nen on teh­dään.

Hau­ta­jai­siin voi liit­tyä myös so­vit­ta­via käy­tän­nön asioita. Jos ky­seessä on ark­ku­hau­taus, niin omais­ten täytyy muun muassa sopia, että ketkä toi­mi­vat ar­kun­kan­ta­jina.

Li­säksi vai­na­jan muis­toa voi kun­nioit­taa su­ru­li­pu­tuk­sella. Su­ru­li­pu­tuk­sesta voi sopia vai­na­jan ta­lo­yh­tiön tai muis­to­ti­lai­suus­pai­kan kanssa.

Muis­to­juh­lan jär­jes­tä­mi­nen

Hau­ta­jais­ten li­säksi jär­jes­te­tään usein vai­na­jan muis­ta­mi­seksi muis­to­juhla, tai toi­selta ni­mel­tään muis­to­ti­lai­suus. Useim­mi­ten muis­to­juhla jär­jes­te­tään siu­naus­ti­lai­suu­den jäl­keen. Omai­set voivat itse valita muis­to­ti­lai­suu­den paikan ja ajan­koh­dan.

Mitään vi­ral­lista oh­jetta muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­selle ei ole. Muis­to­ti­lai­suu­den oh­jel­man, paikan ja esi­mer­kiksi tar­jot­ta­vat voi siis päät­tää täysin itse.

Tar­vit­taessa muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen saa apua myös hau­taus­toi­mis­tosta.

Hau­ta­jai­siin pu­keu­tu­mi­nen

Hau­ta­jai­siin pu­keu­du­taan yk­sin­ker­tai­sesti, mutta vai­na­jaa kun­nioit­taen. Mies­ten ja nais­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen eroa­vat hieman toi­sis­taan.

Mies­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen

Miehet pu­keu­tu­vat hau­ta­jai­siin pe­rin­tei­sesti mus­taan pukuun, val­koi­seen kau­lus­pai­taan, mus­taan (mie­lui­ten mat­ta­pin­tai­seen) sol­mioon ja mus­tiin nah­ka­ken­kiin.

Tar­vit­taessa myös muu tumma puku, kuten tum­man­si­ni­nen tai harmaa, kelpaa. Liian kiil­tä­vää tai juh­la­vaa kan­gasta tulisi vält­tää.

Pu­keu­tu­mi­sen tulee olla hil­litty, mutta esi­mer­kiksi val­koista tas­ku­lii­naa voi käyt­tää. Tas­ku­liina tai­tel­laan suo­raksi vii­vaksi.

Nais­ten hau­ta­jais­pu­keu­tu­mi­nen

Nais­ten hau­ta­jai­sasu on pe­rin­tei­sesti yk­sin­ker­tai­nen, hil­litty ja tumma. Täysin musta pu­keu­tu­mi­nen ei ole pa­kol­lista, mutta se on suo­si­tel­ta­vaa.

Turhia ko­ris­tuk­sia ja run­saita värejä tulisi vält­tää, mutta pienet vaa­leat yk­si­tyis­koh­dat ovat hy­väk­syt­tä­viä. Voit valita asu­ko­ko­nai­suu­den, joka sopii si­nulle.

Mek­koon ja ha­mee­seen pu­keu­tuessa tulisi var­mis­taa, ettei se ole liian lyhyt. Hi­ha­tonta mekkoa käy­tet­täessä on hyvä asuun kuulua myös jakku tai neu­le­takki. Käytä mekon ja hameen kanssa mustia tai ihon­vä­ri­siä suk­ka­housuja.

Ko­ruissa kan­nat­taa suosia ar­ki­sia koruja. Ken­kinä voit käyt­tää mitä ta­hansa siis­tejä mustia kenkiä, missä ei ole liian kor­keaa korkoa.

Ulkona kan­nat­taa puvun tai asun päälle pukea tumma pitkä pääl­lys­takki, jos hau­ta­jai­set pi­de­tään tal­vella.

Muina asus­teina voit ulkona ha­lu­tes­sasi käyt­tää nah­kai­sia han­sik­kaita, kau­la­lii­naa ja mustaa hattua. Lä­hio­mai­silla kau­la­lii­nan tulee olla val­koi­nen ja muilla musta.

Mitä omais­ten tulee muis­taa lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee hoitaa useita käy­tän­nön asioita. Voitte tu­tus­tua kaik­kiin lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­viin hoi­det­ta­viin asioi­hin omais­ten muis­ti­lis­tasta.

Hau­ta­jais­ten jäl­keen tulee muis­taa tehdä pe­run­kir­joi­tus

Yksi lä­heis­ten hoi­det­ta­vasti asioista on pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian, sillä su­kusel­vi­tyk­sen sekä vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sessa menee oma ai­kansa.

Voit hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen itse ja tilata tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nista tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Vaih­toeh­toi­sesti voit hoitaa kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät asiat kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen kautta. Kar­toi­tamme ensin pal­ve­lus­samme tie­toja vai­na­jasta, minkä avulla ti­laamme kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set sekä pa­pe­rit. Li­säksi hoi­damme pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen puo­les­tasi.

Aatos on hel­poin tapa tehdä pe­run­kir­joi­tus. Teet pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun ne­tissä vain 399 eu­rolla.

Tu­tustu pe­run­kir­joi­tuk­sen verk­ko­pal­ve­luun il­mai­seksi!