Aatos Sign: Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus

Henkilö käyttämässä tietokonetta.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
12.11.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että säh­köi­sesti al­le­kir­joi­tettu asia­kirja on lail­li­sesti yhtä pätevä kuin käsin al­le­kir­joi­tettu?

Yh­teis­kun­tamme on di­gi­ta­li­saa­tion mur­rok­sessa: yhä useam­mat or­ga­ni­saa­tiot ja yri­tyk­set ovat vä­hi­tel­len siir­ty­mässä pa­pe­rit­to­muu­teen. Asia­kir­jo­jen ol­lessa säh­köi­sessä muo­dossa, on luon­nol­lista, että ne myös al­le­kir­joi­te­taan säh­köi­sesti.

Aatos Sign -pal­velu tar­joaa helpon ja yk­sin­ker­tai­sen tavan asia­kir­jo­jen al­le­kir­joit­ta­mi­selle mak­sut­to­masti. Pal­ve­lussa al­le­kir­joi­te­tut asia­kir­jat ovat EU:n ja Suomen lain­sää­dän­nön mu­kai­sia ja vas­taa­vat pä­te­vyy­del­tään käsin kir­joi­tet­tua al­le­kir­joi­tusta.

Miksi säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus?

Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus no­peut­taa ja hel­pot­taa asia­kir­jo­jen kä­sit­te­lyä mo­nella tapaa:

  • Voit al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan mil­loin ta­hansa ja mistä ta­hansa netin vä­li­tyk­sellä. Esi­mer­kiksi vuo­kra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mista varten sinun ei tar­vitse erik­seen sopia ta­paa­mista vuo­kra­lai­sen tai vuo­kra­nan­ta­jan kanssa, vaan kum­pi­kin os­a­puoli voi al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan omilla ta­hoil­laan sil­loin, kun heille par­hai­ten sopii. 
  • Heitä hy­väs­tit tu­los­tus- ja skan­naus­rum­balle. Useim­pien vi­ras­to­jen, kuten Ve­ro­hal­lin­non, kanssa asioi­daan ny­ky­ään säh­köi­sesti. Aatos Sign -pal­ve­lussa voit al­le­kir­joit­taa esi­mer­kiksi ve­rot­ta­jalle toi­mi­tet­ta­van pe­ru­kir­jan säh­köi­sesti. Ilman säh­köistä al­le­kir­joi­tusta jou­tui­sit ensin tu­los­ta­maan pa­pe­rin, ja al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen vielä skan­naa­maan sen ta­kai­sin tie­to­ko­neelle.
  • Sääs­tät luon­toa. Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus vä­hen­tää pa­pe­rin, mus­teen, pos­ti­mak­su­jen ja muiden fyy­sis­ten ma­te­ri­aa­lien tar­vetta.

Näin käytät Aatos Sign -pal­ve­lua

Aatos Sign -pal­ve­lussa pystyt kut­su­maan ha­lua­masi hen­ki­löt säh­kö­pos­titse al­le­kir­joit­ta­maan ha­lua­masi asia­kir­jan. Al­le­kir­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lista sekä vahvaa tun­nis­tau­tu­mista käyt­täen tai ilman. Pal­ve­lussa al­le­kir­joi­te­tun asia­kir­jan ai­tou­den pystyy myös hel­posti tar­kis­ta­maan eril­li­sessä pal­ve­lussa.

💡 Tie­sitkö, että pääset ko­kei­le­maan säh­käistä al­le­kir­joi­tus­pal­velu Aatos Signia il­mai­seksi?

1. Va­litse al­le­kir­joit­ta­jat

Va­litse ensin, ketkä al­le­kir­joit­ta­vat asia­kir­jan. Al­le­kir­joit­ta­jina voivat olla sinä ja muut hen­ki­löt, vain sinä itse tai ai­noas­taan muut hen­ki­löt.

2. Va­litse miten asia­kirja al­le­kir­joi­te­taan

Asia­kirja voi­daan al­le­kir­joit­taa joko vahvaa tun­nis­tau­tu­mista käyt­täen tai ilman sitä. Vah­vassa tun­nis­tau­tu­mi­sessa hen­ki­löl­li­syy­tesi var­men­ne­taan pank­ki­tun­nuk­sil­lasi. Täl­löin al­le­kir­joi­tuk­seksi tulee ko­ne­kir­joi­tettu nimesi, jonka alla lukee, että al­le­kir­joi­tus on tehty vahvaa tun­nis­tau­tu­mista käyt­täen.

Ilman vahvaa tun­nis­tau­tu­mista al­le­kir­joit­ta­mi­nen ta­pah­tuu piir­tä­mällä al­le­kir­joi­tus esi­mer­kiksi tie­to­ko­neen hiirtä tai piir­to­pöy­tää käyt­täen.

Jos asia­kirja tulee toi­mit­taa myös ul­ko­puo­li­selle ta­holle, esi­mer­kiksi pan­kille, al­le­kir­joit­ta­mi­seen kan­nat­taa hyö­dyn­tää vahvaa tun­nis­tau­tu­mista. Esi­mer­kiksi kaikki pankit eivät vält­tä­mättä hy­väksy ilman vahvaa tun­nis­tau­tu­mista laa­dit­tua al­le­kir­joi­tusta.

3. Kir­jaudu Aatos-ti­lil­lesi

Seu­raa­vassa vai­heessa pal­velu pyytää sinua kir­jau­tu­maan sisään Aatos-ti­lil­lesi. Mikäli si­nulla ei en­nes­tään ole Aatos-tiliä, voit luoda it­sel­lesi tun­nuk­set. Tiliä tar­vi­taan muun muassa siihen, että pääset myös myö­hem­min tar­kas­te­le­maan al­le­kir­joit­ta­miasi asia­kir­joja.

4. Lataa asia­kirja ja syötä al­le­kir­joit­ta­jien tiedot

Seu­raa­vaksi sinun tulee ladata al­le­kir­joi­tet­tava asia­kirja pal­ve­luun. Asia­kir­jan tulee olla PDF-muo­dossa. Syötä tämän jäl­keen omat tie­tosi sekä muiden al­le­kir­joit­ta­jien tiedot. Si­nulla tulee olla tie­dossa kaik­kien al­le­kir­joit­ta­jien säh­kö­pos­tio­soit­teet, sillä al­le­kir­joi­tus­kut­sut lä­he­te­tään säh­kö­pos­titse.

5. Al­le­kir­joita asia­kirja ja odota muiden al­le­kir­joi­tuk­sia

Nyt voit al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan, mikäli va­lit­sit myös itsesi asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­jaksi. Muussa ta­pauk­sessa odota, että va­lit­se­masi hen­ki­löt käyvät al­le­kir­joit­ta­massa asia­kir­jan.

Jo­kai­nen va­lit­se­masi hen­kilö saa säh­kö­pos­tiinsa kut­su­lin­kin, jota klik­kaa­malla he pää­se­vät esi­kat­se­le­maan asia­kir­jaa ja luo­maan säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen.

Kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet asia­kir­jan, saat säh­kö­pos­tiisi il­moi­tuk­sen ja pystyt la­taa­maan al­le­kir­joi­te­tun asia­kir­jan.

6. Tar­kas­tele al­le­kir­joi­tet­tuja asia­kir­joja Oma Aa­tok­sessa

Voit palata myö­hem­min tar­kas­te­le­maan al­le­kir­joi­tet­tuja asia­kir­joja kir­jau­tu­malla Aatos-ti­lil­lesi. Löydät al­le­kir­joi­te­tut asia­kir­jat sivun oikean ylä­reu­nan va­li­kosta kohdan Aatos Sign alta.

Mikäli et halua asia­kir­jan säi­ly­vän jär­jes­tel­mässä, voit myös pois­taa sen heti la­tauk­sen jäl­keen.

Muista, että kaik­kia asia­kir­joja ei voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti

Aivan kaik­kia asia­kir­joja ei ole niiden muo­to­vaa­ti­mus­ten takia mah­dol­lista al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti. Tietyt asia­kir­jat ovat pä­te­viä vain, mikäli ne on al­le­kir­joi­tettu kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läsnä ol­lessa. Siksi nämä asia­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tava fyy­si­sesti pe­rin­tei­sellä al­le­kir­joi­tuk­sella.

⚠️ Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus ei ole mah­dol­li­nen esi­mer­kiksi avio­eh­to­so­pi­muk­sen, tes­ta­men­tin ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­seen.

💡 Vinkki: Tie­dätkö, mil­lai­sia asia­kir­joja voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti?

puhelin ja asiakirjoja

Ko­keile Aatos Sign -pal­ve­lua

Mak­su­ton Aatos Sign -al­le­kir­joi­tus­pal­velu sopii yri­tyk­sille, yk­si­tyis­hen­ki­löille ja yh­tei­sölle. Sen avulla os­a­puo­let voivat kir­joit­taa asia­kir­jan mistä ta­hansa ja mil­loin ta­hansa - tar­vit­sette vain in­ter­net-yh­tey­den.

Di­gi­ta­li­saa­tio etenee yh­teis­kun­nas­samme vauh­dilla. Ko­keile Aatos Sign -pal­ve­lua jo tänään ja tee al­le­kir­joi­tus­pro­ses­sista mut­kat­to­mam­paa!