Mikä on apos­tille?

Leima ja sinettejä
Timjami Nyyssönen
Timjami
3.7.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Apos­tille saat­taa kuu­los­taa eri­koi­selta ter­miltä. Ker­romme, mikä apos­tille-to­dis­tus on ja mihin sitä ylei­sim­min tar­vi­taan.

Apos­tille on to­dis­tus, jonka avulla voit to­dis­taa asia­kir­jan ai­tou­den. Apos­tille-to­dis­tusta tar­vi­taan eri­tyi­sesti sil­loin, kun sinun tar­vit­see to­dis­taa esi­mer­kiksi ul­ko­mailta saadun asia­kir­jan aitous Suo­messa.

Apos­tille-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen ei kui­ten­kaan ole kai­kissa ti­lan­teissa vält­tä­mä­töntä. Ti­lan­teesta riip­puen apos­til­len hank­ki­mi­nen voi kui­ten­kin olla pa­kol­li­nen osa vi­ran­omai­sen kanssa ta­pah­tu­vaa asioin­tia ul­ko­mailla tai Suo­messa.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi Apos­tille-to­dis­tusta ja sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sia.

Apos­tille on vi­ral­li­nen to­dis­tus

Apos­tille-to­dis­tus on vi­ral­li­nen to­dis­tus, joka on kiin­ni­tetty asia­kir­jan al­ku­pe­räi­seen kap­pa­lee­seen. Apos­tille-to­dis­tus var­men­taa al­le­kir­joi­te­tun asia­kir­jan, eli sen avulla voit to­dis­taa asia­kir­jasi ai­doksi.

Apos­tille-to­dis­tus korvaa asia­kir­jan lail­lis­ta­mi­sen.

💡 Huo­mioi kui­ten­kin, että Apos­tille-to­dis­tusta voi­daan käyt­tää vain Apos­tille-so­pi­muk­sen pii­riin kuu­lu­vissa val­tioissa.

Mil­loin Apos­tille-to­dis­tus on tar­peen?

Ul­ko­mai­nen vi­ran­omai­nen voi vaatia Apos­tille-to­dis­tusta asia­kir­jaan, jos asia­kir­jaa käy­te­tään ul­ko­mailla esi­mer­kiksi opis­ke­luun tai työs­ken­te­lyyn liit­ty­vissä asioissa.

Apos­tille-to­dis­tusta voi­daan vaatia myös Suo­messa, jos asia­kirja on myön­netty ul­ko­mailla, ja sitä ha­lu­taan käyt­tää Suo­messa.

Jos vi­ran­omai­nen vaatii Apos­tille-to­dis­tusta, se on pa­kol­li­nen. Ilman to­dis­tusta asia­kirja ei ole pätevä kan­sain­vä­li­sessä käy­tössä.

Apos­tille-to­dis­tuk­sella osoi­tat, että asia­kirja on:

 1. aito
 2. oikean vi­ran­omai­sen myön­tämä

Apos­tille-to­dis­tusta tar­vi­taan kui­ten­kin yleensä vain ns. kol­man­sien maiden vi­ran­omais­ten kanssa asioi­dessa (esim. USA tai Austra­lia).

EU:n si­sällä sekä Poh­jois­maissa Apos­tille-to­dis­tusta ei siis yleensä tar­vita.

Va­pau­tus Apos­tille-to­dis­tuk­sesta EU:ssa ja Poh­jois­maissa

Va­pau­tus Apos­tille-to­dis­tuk­sesta EU:n si­sällä koskee tiet­tyjä ylei­siä asia­kir­joja, jotka kos­ke­vat esi­mer­kiksi hen­ki­lön elos­sao­lon, kuo­le­man, asuin­pai­kan tai muiden yleis­ten tie­to­jen vah­vis­ta­mista.

EU:ssa voi siis mo­nesti riit­tää, että Suo­messa myön­netty vi­ran­omai­sen asia­kirja esi­te­tään ul­ko­maan vi­ran­omai­sille al­ku­pe­räi­senä tai oi­keaksi to­dis­tet­tuna jäl­jen­nök­senä ilman Apos­tille-to­dis­tusta.

EU:ssa monien asia­kir­jo­jen koh­dalla ei edes tar­vita asia­kir­jan eril­listä kään­tä­mistä, vaan vi­ran­omai­selta saa­ta­van mo­ni­kie­li­sen va­kio­lo­mak­keen liit­tä­mi­nen asia­kir­jaan riit­tää.

Asia­kir­jo­jen ai­doksi to­dis­ta­mista on siis hel­po­tettu huo­mat­ta­vasti EU:n si­sällä.

EU:n ja Poh­jois­mai­den ul­ko­puo­lella asia­kir­jo­jen ai­doksi to­dis­ta­mi­nen on kui­ten­kin vai­keam­paa. Usein kol­man­sien maiden vi­ran­omai­set edel­lyt­tä­vät eril­listä Apos­tille-to­dis­tusta asia­kir­jan ai­tou­desta.

⚠️ Muista var­mis­taa aina ta­paus­koh­tai­sesti, edel­lyt­tääkö ul­ko­maan vi­ran­omai­nen Apos­tille-to­dis­tusta asia­kir­jas­tasi.

Näin hankit apos­til­len Suo­mesta

Apos­tille-to­dis­tuk­sen myön­tää Suo­messa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton eli DVV:n jul­ki­nen no­taari.

Näin pyydät Apos­tille-to­dis­tuk­sen

 1. Toi­mita al­ku­pe­räi­nen asia­kirja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton toi­mi­pis­tee­seen.
 2. Kerro, mihin maahan asia­kirja on me­nossa.
 3. Kerro, että tar­vit­set asia­kir­jaan Apos­tille-to­dis­tuk­sen.

💡 Löydät tar­kem­mat ohjeet Apos­tille-to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen jul­ki­sen no­taa­rin kautta DVV:n verk­ko­si­vuilta.

Apos­til­len vaa­ti­muk­set

Jos asia­kir­jasi vaatii Apos­tille-to­dis­tusta, huo­mioi, että voit saada Apos­til­len suo­raan vain:

 • vi­ran­omai­sen an­ta­maan asia­kir­jaan tai
 • vi­ran­omai­seen ver­rat­ta­vaan tahoon (esim. lää­käri tai auk­to­ri­soitu kään­täjä) an­ta­maan asia­kir­jaan.

Jos siis tar­vit­set Apos­tille-to­dis­tusta yk­si­tyi­sestä asia­kir­jasta, kuten val­ta­kir­jasta, et voi pyytää siihen suo­raan Apos­tille-to­dis­tusta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto antaa ni­mit­täin Apos­tille-to­dis­tuk­sen yk­si­tyi­sestä asia­kir­jasta vasta sen jäl­keen, kun DVV on to­dis­ta­nut asia­kir­jan:

 • al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan tai
 • al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­den

Al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan vah­vis­ta­mi­nen

Jul­ki­nen no­taari voi vah­vis­taa al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan, jos Apos­tille-to­dis­tusta varten täytyy to­dis­taa, että hen­ki­löllä on oikeus toimia tietyn tahon (esim. yritys) puo­lesta.

Toi­mi­val­lan vah­vis­ta­mi­nen ei edel­lytä hen­ki­lö­koh­taista asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, vaan asia­kirja voi­daan myös toi­mit­taa pos­titse. Jul­ki­nen no­taari sel­vit­tää toi­mi­te­tusta asia­kir­jasta al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan esi­mer­kiksi jul­kis­ten re­kis­te­rei­den pe­rus­teella.

Toi­mi­val­lan oi­keaksi to­dis­ta­mi­nen maksaa 20 euroa/al­le­kir­joi­tus.

Al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­den to­dis­ta­mi­nen

Asia­kir­jan al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keaksi to­dis­ta­mi­nen edel­lyt­tää hen­ki­lö­koh­taista asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Asia­kirja tulee al­le­kir­joit­taa jul­ki­sen no­taa­rin läs­nä­ol­lessa.

Va­raudu to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­tesi.

Al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keaksi to­dis­ta­mi­nen maksaa 14 euroa/al­le­kir­joi­tus.

⚠️ Huo­mioi, että ajo­kortti ei kelpaa vi­ral­li­seksi hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­seksi.

Apos­tille ul­ko­maista asia­kir­jaa varten

Apos­til­len pii­riin kuu­lu­vat val­tiot myön­tä­vät Apos­tille-to­dis­tuk­sia vain omista asia­kir­jois­taan. Apos­tille-to­dis­tus ul­ko­mai­sen asia­kir­jan var­men­ta­mista varten han­ki­taan siis pai­kal­li­selta asiasta vas­taa­valta vi­ran­omai­selta.

Esi­merkki: Apos­tille ul­ko­mai­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­sen to­dis­ta­mi­seen Suo­messa

Bra­si­lia­lai­nen opis­ke­lija A on muut­ta­nut Suo­meen opis­ke­lun takia. Kor­kea­koulu Suo­messa vaatii A:lta lukion tut­kin­to­to­dis­tuk­sen A:n lu­kio­kou­lu­tuk­sesta Bra­si­liassa. A:n täytyy hank­kia tut­kin­to­to­dis­tuk­seen Apos­tille Bra­si­liasta toi­mi­val­tai­selta vi­ran­omai­selta.

💡 Katso maa­koh­tai­nen lista Apos­tille-so­pi­muk­sen mu­kai­sista toi­mi­val­tai­sista vi­ran­omaista.

Apos­tille hinta

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ve­loit­taa Apos­tille-to­dis­tuk­sesta 30 euroa.

Huo­mioi kui­ten­kin, että Apos­tille-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen yk­si­tyi­seen asia­kir­jaan maksaa to­del­li­suu­dessa yli 30 euroa.

Yk­si­tyi­siin asia­kir­joi­hin tar­vi­taan ni­mit­täin jul­ki­sen no­taa­rin vah­vis­tus asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lasta tai asia­kir­jan al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­desta, ja näistä ve­loi­te­taan erik­seen.

Mitä, jos asia­kir­jan myön­tä­nyt valtio ei kuulu Apos­tille-so­pi­muk­sen pii­riin?

Muista kuin Apos­tille-so­pi­muk­seen kuu­lu­vista maista saa­tu­jen asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mis­me­net­tely eroaa Apos­tille-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­sesta.

Me­net­tely on yleensä seu­raava:

 1. Asia­kir­jan myön­tä­neen maan ul­ko­mi­nis­te­riön tulee to­dis­taa asia­kirja oikean vi­ran­omai­sen an­ta­maksi.
 2. Tämän jäl­keen maassa toi­mi­val­tai­nen Suomen edus­tusto lail­lis­taa asia­kir­jan.

Puut­tuuko si­nulta tes­ta­mentti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Saat la­kia­sia­kir­jat hel­posti tehtyä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ensin ti­lan­net­tasi ja toi­vei­tasi, jonka jäl­keen suo­sit­te­lemme si­nulle par­haita ehtoja.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen 69 euroa.

Saat aina il­maista la­kia­pua ju­ris­teil­tamme chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.