Mikä on apos­til­le?

Leima ja sinettejä
Timjami Nyyssönen
Timjami
3.7.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Apos­til­le saat­taa kuu­los­taa eri­koi­sel­ta ter­mil­tä. Ker­rom­me, mikä apos­til­le-to­dis­tus on ja mihin sitä ylei­sim­min tar­vi­taan.

Apos­til­le on to­dis­tus, jonka avulla voit to­dis­taa asia­kir­jan ai­tou­den. Apos­til­le-to­dis­tus­ta tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun sinun tar­vit­see to­dis­taa esi­mer­kik­si ul­ko­mail­ta saadun asia­kir­jan aitous Suo­mes­sa.

Apos­til­le-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen ei kui­ten­kaan ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa vält­tä­mä­tön­tä. Ti­lan­tees­ta riip­puen apos­til­len hank­ki­mi­nen voi kui­ten­kin olla pa­kol­li­nen osa vi­ran­omai­sen kanssa ta­pah­tu­vaa asioin­tia ul­ko­mail­la tai Suo­mes­sa.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi Apos­til­le-to­dis­tus­ta ja sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sia.

Apos­til­le on vi­ral­li­nen to­dis­tus

Apos­til­le-to­dis­tus on vi­ral­li­nen to­dis­tus, joka on kiin­ni­tet­ty asia­kir­jan al­ku­pe­räi­seen kap­pa­lee­seen. Apos­til­le-to­dis­tus var­men­taa al­le­kir­joi­te­tun asia­kir­jan, eli sen avulla voit to­dis­taa asia­kir­ja­si ai­dok­si.

Apos­til­le-to­dis­tus korvaa asia­kir­jan lail­lis­ta­mi­sen.

💡 Huo­mioi kui­ten­kin, että Apos­til­le-to­dis­tus­ta voi­daan käyt­tää vain Apos­til­le-so­pi­muk­sen pii­riin kuu­lu­vis­sa val­tiois­sa.

Mil­loin Apos­til­le-to­dis­tus on tar­peen?

Ul­ko­mai­nen vi­ran­omai­nen voi vaatia Apos­til­le-to­dis­tus­ta asia­kir­jaan, jos asia­kir­jaa käy­te­tään ul­ko­mail­la esi­mer­kik­si opis­ke­luun tai työs­ken­te­lyyn liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Apos­til­le-to­dis­tus­ta voi­daan vaatia myös Suo­mes­sa, jos asia­kir­ja on myön­net­ty ul­ko­mail­la, ja sitä ha­lu­taan käyt­tää Suo­mes­sa.

Jos vi­ran­omai­nen vaatii Apos­til­le-to­dis­tus­ta, se on pa­kol­li­nen. Ilman to­dis­tus­ta asia­kir­ja ei ole pätevä kan­sain­vä­li­ses­sä käy­tös­sä.

Apos­til­le-to­dis­tuk­sel­la osoi­tat, että asia­kir­ja on:

 1. aito
 2. oikean vi­ran­omai­sen myön­tä­mä

Apos­til­le-to­dis­tus­ta tar­vi­taan kui­ten­kin yleen­sä vain ns. kol­man­sien maiden vi­ran­omais­ten kanssa asioi­des­sa (esim. USA tai Austra­lia). 

EU:n si­säl­lä sekä Poh­jois­mais­sa Apos­til­le-to­dis­tus­ta ei siis yleen­sä tar­vi­ta.

Va­pau­tus Apos­til­le-to­dis­tuk­ses­ta EU:ssa ja Poh­jois­mais­sa

Va­pau­tus Apos­til­le-to­dis­tuk­ses­ta EU:n si­säl­lä koskee tiet­ty­jä ylei­siä asia­kir­jo­ja, jotka kos­ke­vat esi­mer­kik­si hen­ki­lön elos­sao­lon, kuo­le­man, asuin­pai­kan tai muiden yleis­ten tie­to­jen vah­vis­ta­mis­ta.

EU:ssa voi siis mo­nes­ti riit­tää, että Suo­mes­sa myön­net­ty vi­ran­omai­sen asia­kir­ja esi­te­tään ul­ko­maan vi­ran­omai­sil­le al­ku­pe­räi­se­nä tai oi­keak­si to­dis­tet­tu­na jäl­jen­nök­se­nä ilman Apos­til­le-to­dis­tus­ta.

EU:ssa monien asia­kir­jo­jen koh­dal­la ei edes tar­vi­ta asia­kir­jan eril­lis­tä kään­tä­mis­tä, vaan vi­ran­omai­sel­ta saa­ta­van mo­ni­kie­li­sen va­kio­lo­mak­keen liit­tä­mi­nen asia­kir­jaan riit­tää.

Asia­kir­jo­jen ai­dok­si to­dis­ta­mis­ta on siis hel­po­tet­tu huo­mat­ta­vas­ti EU:n si­säl­lä.

EU:n ja Poh­jois­mai­den ul­ko­puo­lel­la asia­kir­jo­jen ai­dok­si to­dis­ta­mi­nen on kui­ten­kin vai­keam­paa. Usein kol­man­sien maiden vi­ran­omai­set edel­lyt­tä­vät eril­lis­tä Apos­til­le-to­dis­tus­ta asia­kir­jan ai­tou­des­ta.

⚠️ Muista var­mis­taa aina ta­paus­koh­tai­ses­ti, edel­lyt­tää­kö ul­ko­maan vi­ran­omai­nen Apos­til­le-to­dis­tus­ta asia­kir­jas­ta­si.

Näin hankit apos­til­len Suo­mes­ta

Apos­til­le-to­dis­tuk­sen myön­tää Suo­mes­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton eli DVV:n jul­ki­nen no­taa­ri.

Näin pyydät Apos­til­le-to­dis­tuk­sen

 1. Toi­mi­ta al­ku­pe­räi­nen asia­kir­ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton toi­mi­pis­tee­seen.
 2. Kerro, mihin maahan asia­kir­ja on me­nos­sa.
 3. Kerro, että tar­vit­set asia­kir­jaan Apos­til­le-to­dis­tuk­sen.

💡 Löydät tar­kem­mat ohjeet Apos­til­le-to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen jul­ki­sen no­taa­rin kautta DVV:n verk­ko­si­vuil­ta.

Apos­til­len vaa­ti­muk­set

Jos asia­kir­ja­si vaatii Apos­til­le-to­dis­tus­ta, huo­mioi, että voit saada Apos­til­len suo­raan vain:

 • vi­ran­omai­sen an­ta­maan asia­kir­jaan tai
 • vi­ran­omai­seen ver­rat­ta­vaan tahoon (esim. lää­kä­ri tai auk­to­ri­soi­tu kään­tä­jä) an­ta­maan asia­kir­jaan.

Jos siis tar­vit­set Apos­til­le-to­dis­tus­ta yk­si­tyi­ses­tä asia­kir­jas­ta, kuten val­ta­kir­jas­ta, et voi pyytää siihen suo­raan Apos­til­le-to­dis­tus­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to antaa ni­mit­täin Apos­til­le-to­dis­tuk­sen yk­si­tyi­ses­tä asia­kir­jas­ta vasta sen jäl­keen, kun DVV on to­dis­ta­nut asia­kir­jan:

 • al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan tai
 • al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­den

Al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan vah­vis­ta­mi­nen

Jul­ki­nen no­taa­ri voi vah­vis­taa al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan, jos Apos­til­le-to­dis­tus­ta varten täytyy to­dis­taa, että hen­ki­löl­lä on oikeus toimia tietyn tahon (esim. yritys) puo­les­ta.

Toi­mi­val­lan vah­vis­ta­mi­nen ei edel­ly­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, vaan asia­kir­ja voi­daan myös toi­mit­taa pos­tit­se. Jul­ki­nen no­taa­ri sel­vit­tää toi­mi­te­tus­ta asia­kir­jas­ta al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­lan esi­mer­kik­si jul­kis­ten re­kis­te­rei­den pe­rus­teel­la.

Toi­mi­val­lan oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen maksaa 20 euroa/al­le­kir­joi­tus.

Al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­den to­dis­ta­mi­nen

Asia­kir­jan al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen edel­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Asia­kir­ja tulee al­le­kir­joit­taa jul­ki­sen no­taa­rin läs­nä­ol­les­sa.

Va­rau­du to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­te­si.

Al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen maksaa 14 euroa/al­le­kir­joi­tus.

⚠️ Huo­mioi, että ajo­kort­ti ei kelpaa vi­ral­li­sek­si hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sek­si.

Apos­til­le ul­ko­mais­ta asia­kir­jaa varten

Apos­til­len pii­riin kuu­lu­vat val­tiot myön­tä­vät Apos­til­le-to­dis­tuk­sia vain omista asia­kir­jois­taan. Apos­til­le-to­dis­tus ul­ko­mai­sen asia­kir­jan var­men­ta­mis­ta varten han­ki­taan siis pai­kal­li­sel­ta asias­ta vas­taa­val­ta vi­ran­omai­sel­ta.

Esi­merk­ki: Apos­til­le ul­ko­mai­sen tut­kin­toto­dis­tuk­sen to­dis­ta­mi­seen Suo­mes­sa

Bra­si­lia­lai­nen opis­ke­li­ja A on muut­ta­nut Suo­meen opis­ke­lun takia. Kor­kea­kou­lu Suo­mes­sa vaatii A:lta lukion tut­kin­toto­dis­tuk­sen A:n lu­kio­kou­lu­tuk­ses­ta Bra­si­lias­sa. A:n täytyy hank­kia tut­kin­toto­dis­tuk­seen Apos­til­le Bra­si­lias­ta toi­mi­val­tai­sel­ta vi­ran­omai­sel­ta.

💡 Katso maa­koh­tai­nen lista Apos­til­le-so­pi­muk­sen mu­kai­sis­ta toi­mi­val­tai­sis­ta vi­ran­omais­ta.

Apos­til­le hinta

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ve­loit­taa Apos­til­le-to­dis­tuk­ses­ta 30 euroa.

Huo­mioi kui­ten­kin, että Apos­til­le-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen yk­si­tyi­seen asia­kir­jaan maksaa to­del­li­suu­des­sa yli 30 euroa.

Yk­si­tyi­siin asia­kir­joi­hin tar­vi­taan ni­mit­täin jul­ki­sen no­taa­rin vah­vis­tus asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­jan toi­mi­val­las­ta tai asia­kir­jan al­le­kir­joi­tuk­sen oi­keel­li­suu­des­ta, ja näistä ve­loi­te­taan erik­seen.

Mitä, jos asia­kir­jan myön­tä­nyt valtio ei kuulu Apos­til­le-so­pi­muk­sen pii­riin?

Muista kuin Apos­til­le-so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta maista saa­tu­jen asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mis­me­net­te­ly eroaa Apos­til­le-to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­ses­ta.

Me­net­te­ly on yleen­sä seu­raa­va:

 1. Asia­kir­jan myön­tä­neen maan ul­ko­mi­nis­te­riön tulee to­dis­taa asia­kir­ja oikean vi­ran­omai­sen an­ta­mak­si.
 2. Tämän jäl­keen maassa toi­mi­val­tai­nen Suomen edus­tus­to lail­lis­taa asia­kir­jan.

Puut­tuu­ko si­nul­ta tes­ta­ment­ti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Saat la­kia­sia­kir­jat hel­pos­ti tehtyä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ensin ti­lan­net­ta­si ja toi­vei­ta­si, jonka jäl­keen suo­sit­te­lem­me si­nul­le par­hai­ta ehtoja.

Tes­ta­men­tin hinta on 89 euroa ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen 89 euroa.

Saat aina il­mais­ta la­kia­pua ju­ris­teil­tam­me chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.