Elos­sao­lo­to­dis­tus osa pe­run­kir­joi­tuk­sen vir­ka­to­dis­tuk­sia

Kaksi auringonkukkaa kedolla.
aatos-author-icon.png
Aatos
27.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­set sekä vai­na­jas­ta että kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Vir­ka­to­dis­tuk­sil­la tar­koi­te­taan elos­sao­lo­to­dis­tus­ta ja su­kusel­vi­tys­muo­tois­ta vir­ka­to­dis­tus­ta, joiden eroi­hin kan­nat­taa pe­reh­tyä huo­lel­li­ses­ti.

Tie­dät­kö, mitä elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa? Pe­ru­kir­jas­sa tar­vit­ta­viin asia­kir­joi­hin kuu­lu­vat vir­ka­to­dis­tuk­set, joilla tar­koi­te­taan sekä kuo­lin­pe­sän osak­kail­le ti­lat­ta­via elos­sao­lo­to­dis­tuk­sia että vai­na­jal­le ti­lat­ta­vaa su­kusel­vi­tys­muo­tois­ta vir­ka­to­dis­tus­ta. Elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa to­dis­taa käy­tän­nös­sä, että kuo­lin­pe­sän osakas on elossa. Elos­sao­lo­to­dis­tuk­ses­ta käy­te­tään myös ni­mi­tys­tä elää-to­dis­tus.

Lä­hei­sen kuo­le­ma on aina kova paikka omai­sil­le. Surun kes­kel­lä täytyy huo­leh­tia oman jak­sa­mi­sen­sa li­säk­si eri­lai­sis­ta käy­tän­nön asiois­ta, kuten hau­ta­jais­jär­jes­te­lyis­tä sekä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta.

Elos­sao­lo­to­dis­tus osa vir­ka­to­dis­tuk­sia

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa vir­ka­to­dis­tuk­sil­la kat­so­taan olevan kaksi tar­koi­tus­ta:

 1. Elos­sao­lo­to­dis­tuk­sel­la eli elää-to­dis­tuk­sel­la vain­ajan pe­ril­li­set ja tes­ta­men­tin­saa­jat to­dis­ta­vat elossa olonsa sekä pe­rus­tie­to­jen­sa oi­keel­li­suu­den to­dis­tuk­sen ot­ta­mis­het­kel­lä. 
 2. Su­kusel­vi­tys­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus sel­vit­tää vain­ajan pe­ril­li­set. Su­kusel­vi­tyk­sen avulla tie­de­tään, ketkä ovat kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta eli keillä on oikeus päät­tää kuo­lin­pe­sän asiois­ta.

Vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta käy­te­tään ny­kyi­sin myös nimeä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

Vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan joko seu­ra­kun­nas­ta tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta

Vir­ka­to­dis­tuk­set olisi hyvä tilata mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, sillä niiden toi­mi­tus­pal­ve­lut ovat tällä het­kel­lä monin pai­koin ruuh­kau­tu­neet. Eri­tyi­ses­ti su­kusel­vi­tys­ten kä­sit­te­ly- ja toi­mi­tusa­jat voivat kestää paik­ka­kun­nas­ta riip­puen jopa viik­ko­ja tai kuu­kausia. 

Osak­kai­den on hyvä huo­mioi­da myös se, että vain­ajan su­kusel­vi­tys­muo­tois­ta vir­ka­to­dis­tus­ta tar­vi­taan jo ennen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suut­ta muun muassa kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­seen. 

⚠️ Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­sa ei siis kan­na­ta vii­vy­tel­lä. 

Vir­ka­to­dis­tuk­siin tu­le­vat tiedot eivät ole yh­des­sä re­kis­te­ris­sä, vaan niitä tar­vi­taan ti­lan­tees­ta riip­puen esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nas­ta, mai­straa­tis­ta eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta tai Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta.

Elos­sao­lo­to­dis­tus to­dis­taa pe­ril­li­sen kuu­lu­mi­sen kuo­lin­pe­sään

Lain mukaan kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ovat vain­ajan pe­ril­li­set, yleis­tes­ta­men­tin saajat sekä eloon­jää­nyt puo­li­so. Ennen pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä pe­ril­lis­ten tulee kui­ten­kin osoit­taa, että he ovat kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ja siten oi­keu­tet­tu­ja pe­rin­töön.

Pe­ril­li­nen voi to­dis­taa kuu­lu­mi­sen­sa kuo­lin­pe­sään eril­li­sel­lä elos­sao­lo­to­dis­tuk­sel­la, joka ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta tai siitä seu­ra­kun­nas­ta, jonka jäsen pe­ril­li­nen on

Va­kio­muo­toi­ses­ta elos­sao­lo­to­dis­tuk­ses­ta il­me­ne­vät pe­ril­li­ses­tä seu­raa­vat tiedot:   

 • Tieto, että hen­ki­lö on elossa tai ettei elossa oloa voi vah­vis­taa. 
 • Nimi 
 • Syn­ty­mä­ai­ka (tai hen­ki­lö­tun­nus) 
 • Ko­ti­kun­ta
 • Va­ki­tui­nen osoite
 • Ha­lu­tes­saan hakija voi lisätä to­dis­tuk­seen myös en­ti­set ni­men­sä

Hakija voi tilata elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen myös laa­jem­mil­la tie­doil­la. To­dis­tus­ta laa­jem­mil­la tie­doil­la tulee tar­pee­seen, jos: 

 • To­dis­tuk­seen tar­vi­taan esi­mer­kik­si hen­ki­lö- ja per­he­suh­de­tie­to­ja
 • To­dis­tus ti­la­taan toi­ses­ta hen­ki­lös­tä

Huo­mioit­han, että mikäli pe­ril­li­sen tiedot il­me­ne­vät vain­ajan su­kusel­vi­tys­muo­toi­ses­ta vir­ka­to­dis­tuk­ses­ta, ei hä­nel­le tar­vit­se tilata eril­lis­tä vir­ka­to­dis­tus­ta.

Vain­ajan su­kusel­vi­tyk­sen avulla sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän osak­kaat

Vain­ajan su­kusel­vi­tys­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää tietoa vain­ajan lap­sis­ta, van­hem­mis­ta, si­sa­ruk­sis­ta ja avio­puo­li­sois­ta.  

Käy­tän­nös­sä pe­ru­kir­jan riit­tä­vä su­kusel­vi­tys on kokoel­ma yk­sit­täi­siä vir­ka­to­dis­tuk­sia, joista il­me­nee vain­ajan tiedot aina 15 ikä­vuo­des­ta alkaen kuo­lin­päi­vään saakka. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kon­teks­tis­sa su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Lue lisää: mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen edel­lyt­tää alla olevia tie­to­ja

 • Vain­ajan nimi ja hen­ki­lö­tun­nus tai syn­ty­mä­ai­ka
 • Kuo­lin­päi­vä
 • Su­kusel­vi­tyk­sen käyt­tö­tar­koi­tus 
 • Mikäli käyt­tö­tar­koi­tuk­se­na on pe­run­kir­joi­tus, kenen pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta on kyse 
 • Omat yh­teys­tie­to­si
 • Las­ku­tus­tie­dot

Hen­ki­lö­tie­to­jen li­säk­si su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään seu­ra­kun­tien ja väes­tö­re­kis­te­rin vä­li­set muutot sekä muutot ul­ko­mail­le ja ta­kai­sin. Li­säk­si su­kusel­vi­tyk­ses­sä il­moi­te­taan tiedot puo­li­sois­ta ja lap­sis­ta sekä mah­dol­li­ses­ti myös van­hem­mis­ta.

Lue lisää: vir­ka­to­dis­tus­ten voi­mas­sao­loai­ka

Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­ses­sa kan­nat­taa huo­mioi­da monta asiaa

Su­kusel­vi­tys­ten ruuh­kau­tu­mi­nen on vii­väs­tyt­tä­nyt pe­run­kir­joi­tuk­sia lähes koko Suo­mes­sa ke­vääs­tä 2021 läh­tien. Ruuh­kien taus­tal­la on evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon uu­dis­tus, jonka myötä kir­kon­kir­jo­jen pito on siir­ty­nyt seu­ra­kun­nis­ta pai­kal­li­sil­le alue­kes­kus­re­kis­te­reil­le

Uu­dis­tuk­sen jäl­keen su­kusel­vi­tyk­set laa­di­taan kes­ki­te­tys­ti yh­des­tä pai­kas­ta eli omais­ten ei tar­vit­se enää pyytää su­kusel­vi­tyk­ses­tä useas­ta eri seu­ra­kun­nas­ta. 

Jois­sain ta­pauk­sis­sa su­kusel­vi­tyk­set voi kui­ten­kin joutua yhä ti­laa­maan sekä seu­ra­kun­nas­ta että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Alla muis­ti­lis­ta vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen

 1. Vai­na­ja ei ole kos­kaan kuu­lu­nut us­kon­to­kun­taan – tilaa su­kusel­vi­tys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.
 2. Vai­na­ja kuului Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon – tilaa su­kusel­vi­tys vain­ajan ko­ti­kau­pun­gin seu­ra­kun­nas­ta tai kes­kus­re­kis­te­ris­tä
 3. Vai­na­ja kuului or­to­dok­si­seen kirk­koon – tilaa su­kusel­vi­tys Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kes­kus­re­kis­te­ris­tä
 4. Vai­na­ja kuului muuhun us­kon­nol­li­seen yh­tei­söön – tilaa su­kusel­vi­tys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta
 5. Su­kusel­vi­tyk­set luo­vu­te­tuil­la alueil­la asu­neis­ta – tilaa su­kusel­vi­tys Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta. 
 6. Vai­na­ja kuului seu­ra­kun­taan vain osan elä­mäs­tään – tilaa su­kusel­vi­tys sekä seu­ra­kun­nas­ta ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Esi­merk­ki 1: Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen kir­kos­ta eron­neel­le hen­ki­löl­le

80-vuo­ti­aa­na me­neh­ty­nyt Jukka erosi Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­ta kir­kos­ta vuonna 2008.

Täten hänen pe­ril­li­sen­sä tytär Ilona tilasi pe­run­kir­joi­tus­ta varten su­kusel­vi­tyk­set kah­des­ta eri pai­kas­ta: vuo­sien 1957 ja 2008 vä­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen seu­ra­kun­nas­ta ja vuo­sien 2008 ja 2022 vä­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Lue lisää: Miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Vir­ka­to­dis­tuk­set voi tilata hel­pos­ti Aa­tok­sen pal­ve­lus­ta

Stres­saa­ko pe­run­kir­joi­tus ja siihen liit­ty­vät vel­vol­li­suu­det? Ha­lu­tes­sa­si voit ul­kois­taa pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sen di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­val­le Aa­tok­sel­le. Help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun avulla saat vir­ka­to­dis­tuk­set muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. 

Näin voit var­mis­tua siitä, että kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat tu­le­vat var­mas­ti han­ki­tuk­si.

Ti­lauk­sen val­mis­tut­tua asia­kir­jat ovat hel­pos­ti saa­ta­vil­la di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa ja voit myös ladata ne pal­ve­lus­ta tu­los­tus­ta varten. Ha­lu­tes­sa­si voit li­säk­si ostaa asia­kir­joil­le toi­mi­tuk­sen ko­tio­soit­tee­see­si.  

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sel­ta hin­taan 69 € + vi­ran­omais­mak­sut

 • Yh­del­lä ti­lauk­sel­la vir­ka­to­dis­tuk­set sekä vai­na­jas­ta että osak­kais­ta 
 • Saat vir­ka­to­dis­tuk­set Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton ja seu­ra­kun­nan re­kis­te­reis­tä
 • Tar­kas­te­tut asia­kir­jat toi­mi­te­taan säh­köi­ses­ti pal­ve­luun, josta ne voi hel­pos­ti ladata omalle tie­to­ko­neel­le
 • Kulut voi vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­sis­ta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä sekä niiden vas­tauk­sia vir­ka­to­dis­tuk­siin ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­siin liit­tyen.

Mikä on elos­sao­lo­to­dis­tus?

Elos­sao­lo­to­dis­tus eli elää-to­dis­tus on asia­kir­ja, josta il­me­nee, että kuo­lin­pe­sän osakas on elossa. To­dis­tus­ta tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tus­ta varten. 

Mihin su­kusel­vi­tys­tä tar­vi­taan?

Su­kusel­vi­tyk­sel­lä to­dis­te­taan, ketkä ovat vain­ajan kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ja siten oi­keu­tet­tu­ja päät­tä­mään kuo­lin­pe­sän asiois­ta. 

Mistä vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan?

Riip­puen ti­lan­tees­ta vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan seu­ra­kun­nas­ta, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta tai Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta. Voit myös tilata vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen kautta.

Miten vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata?

Vir­ka­to­dis­tuk­set voit tilata joko itse tai esi­mer­kik­si Aa­tok­sen vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laus­pal­ve­lus­ta.

Lue lisää Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.