Elos­sao­lo­to­dis­tus osa pe­run­kir­joi­tuk­sen vir­ka­to­dis­tuk­sia

Kaksi auringonkukkaa kedolla.
aatos-author-icon.png
Aatos
27.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­set sekä vai­na­jasta että kuo­lin­pe­sän osak­kaista. Vir­ka­to­dis­tuk­silla tar­koi­te­taan elos­sao­lo­to­dis­tusta ja su­kusel­vi­tys­muo­toista vir­ka­to­dis­tusta, joiden eroi­hin kan­nat­taa pe­reh­tyä huo­lel­li­sesti.

Tie­dätkö, mitä elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa?

Pe­ru­kir­jassa tar­vit­ta­viin asia­kir­joi­hin kuu­lu­vat vir­ka­to­dis­tuk­set, joilla tar­koi­te­taan sekä kuo­lin­pe­sän osak­kaille ti­lat­ta­via elos­sao­lo­to­dis­tuk­sia että vai­na­jalle ti­lat­ta­vaa su­kusel­vi­tys­muo­toista vir­ka­to­dis­tusta.

Elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa to­dis­taa käy­tän­nössä, että kuo­lin­pe­sän osakas on elossa. Elos­sao­lo­to­dis­tuk­sesta käy­te­tään myös ni­mi­tystä elää-to­dis­tus.

Lä­hei­sen kuo­lema on aina kova paikka omai­sille. Surun kes­kellä täytyy huo­leh­tia oman jak­sa­mi­sensa li­säksi eri­lai­sista käy­tän­nön asioista, kuten hau­ta­jais­jär­jes­te­lyistä sekä pe­run­kir­joi­tuk­sesta.

Elos­sao­lo­to­dis­tus osa vir­ka­to­dis­tuk­sia

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa vir­ka­to­dis­tuk­silla kat­so­taan olevan kaksi tar­koi­tusta:

 1. Elos­sao­lo­to­dis­tuk­sella eli elää-to­dis­tuk­sella vai­na­jan pe­ril­li­set ja tes­ta­men­tin­saa­jat to­dis­ta­vat elossa olonsa sekä pe­rus­tie­to­jensa oi­keel­li­suu­den to­dis­tuk­sen ot­ta­mis­het­kellä. 
 2. Su­kusel­vi­tys­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus sel­vit­tää vai­na­jan pe­ril­li­set. Su­kusel­vi­tyk­sen avulla tie­de­tään, ketkä ovat kuo­lin­pe­sän osak­kaita eli keillä on oikeus päät­tää kuo­lin­pe­sän asioista.

Vir­ka­to­dis­tuk­sista käy­te­tään ny­kyi­sin myös nimeä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä.

Vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan joko seu­ra­kun­nasta tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta

Vir­ka­to­dis­tuk­set olisi hyvä tilata mah­dol­li­sim­man no­peasti, sillä niiden toi­mi­tus­pal­ve­lut ovat tällä het­kellä monin pai­koin ruuh­kau­tu­neet. Eri­tyi­sesti su­kusel­vi­tys­ten kä­sit­tely- ja toi­mi­tusa­jat voivat kestää paik­ka­kun­nasta riip­puen jopa viik­koja tai kuu­kausia.

Osak­kai­den on hyvä huo­mioida myös se, että vai­na­jan su­kusel­vi­tys­muo­toista vir­ka­to­dis­tusta tar­vi­taan jo ennen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suutta muun muassa kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­seen.

⚠️ Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sessa ei siis kan­nata vii­vy­tellä.

Vir­ka­to­dis­tuk­siin tu­le­vat tiedot eivät ole yh­dessä re­kis­te­rissä, vaan niitä tar­vi­taan ti­lan­teesta riip­puen esi­mer­kiksi seu­ra­kun­nasta, mai­straa­tista eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai Kan­sal­li­sar­kis­tosta.

Elos­sao­lo­to­dis­tus to­dis­taa pe­ril­li­sen kuu­lu­mi­sen kuo­lin­pe­sään

Lain mukaan kuo­lin­pe­sän osak­kaita ovat vai­na­jan pe­ril­li­set, yleis­tes­ta­men­tin saajat sekä eloon­jää­nyt puo­liso. Ennen pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mistä pe­ril­lis­ten tulee kui­ten­kin osoit­taa, että he ovat kuo­lin­pe­sän osak­kaita ja siten oi­keu­tet­tuja pe­rin­töön.

Pe­ril­li­nen voi to­dis­taa kuu­lu­mi­sensa kuo­lin­pe­sään eril­li­sellä elos­sao­lo­to­dis­tuk­sella, joka ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai siitä seu­ra­kun­nasta, jonka jäsen pe­ril­li­nen on.

Va­kio­muo­toi­sesta elos­sao­lo­to­dis­tuk­sesta il­me­ne­vät pe­ril­li­sestä seu­raa­vat tiedot:

 • Tieto, että hen­kilö on elossa tai ettei elossa oloa voi vah­vis­taa. 
 • Nimi 
 • Syn­ty­mä­aika (tai hen­ki­lö­tun­nus) 
 • Ko­ti­kunta
 • Va­ki­tui­nen osoite
 • Ha­lu­tes­saan hakija voi lisätä to­dis­tuk­seen myös en­ti­set ni­mensä

Hakija voi tilata elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen myös laa­jem­milla tie­doilla. To­dis­tusta laa­jem­milla tie­doilla tulee tar­pee­seen, jos:

 • To­dis­tuk­seen tar­vi­taan esi­mer­kiksi hen­kilö- ja per­he­suh­de­tie­toja
 • To­dis­tus ti­la­taan toi­sesta hen­ki­löstä

⚠️ Huo­mioit­han, että mikäli pe­ril­li­sen tiedot il­me­ne­vät vai­na­jan su­kusel­vi­tys­muo­toi­sesta vir­ka­to­dis­tuk­sesta, ei hä­nelle tar­vitse tilata eril­listä vir­ka­to­dis­tusta.

Vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sen avulla sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän osak­kaat

Vai­na­jan su­kusel­vi­tys­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää tietoa vai­na­jan lap­sista, van­hem­mista, si­sa­ruk­sista ja avio­puo­li­soista.

Käy­tän­nössä pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys on ko­koelma yk­sit­täi­siä vir­ka­to­dis­tuk­sia, joista il­me­nee vai­na­jan tiedot aina 15 ikä­vuo­desta alkaen kuo­lin­päi­vään saakka. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kon­teks­tissa su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­sena on sel­vit­tää kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Lue lisää: mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen edel­lyt­tää alla olevia tie­toja

 • Vai­na­jan nimi ja hen­ki­lö­tun­nus tai syn­ty­mä­aika
 • Kuo­lin­päivä
 • Su­kusel­vi­tyk­sen käyt­tö­tar­koi­tus 
 • Mikäli käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on pe­run­kir­joi­tus, kenen pe­run­kir­joi­tuk­sesta on kyse 
 • Omat yh­teys­tie­tosi
 • Las­ku­tus­tie­dot

Hen­ki­lö­tie­to­jen li­säksi su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään seu­ra­kun­tien ja väes­tö­re­kis­te­rin vä­li­set muutot sekä muutot ul­ko­maille ja ta­kai­sin. Li­säksi su­kusel­vi­tyk­sessä il­moi­te­taan tiedot puo­li­soista ja lap­sista sekä mah­dol­li­sesti myös van­hem­mista.

Lue lisää: vir­ka­to­dis­tus­ten voi­mas­sao­loaika

Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­sessa kan­nat­taa huo­mioida monta asiaa

Su­kusel­vi­tys­ten ruuh­kau­tu­mi­nen on vii­väs­tyt­tä­nyt pe­run­kir­joi­tuk­sia lähes koko Suo­messa ke­väästä 2021 läh­tien. Ruuh­kien taus­talla on evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon uu­dis­tus, jonka myötä kir­kon­kir­jo­jen pito on siir­ty­nyt seu­ra­kun­nista pai­kal­li­sille alue­kes­kus­re­kis­te­reille.

Uu­dis­tuk­sen jäl­keen su­kusel­vi­tyk­set laa­di­taan kes­ki­te­tysti yh­destä pai­kasta eli omais­ten ei tar­vitse enää pyytää su­kusel­vi­tyk­sestä useasta eri seu­ra­kun­nasta.

Jois­sain ta­pauk­sissa su­kusel­vi­tyk­set voi kui­ten­kin joutua yhä ti­laa­maan sekä seu­ra­kun­nasta että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Alla muis­ti­lista vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen

 1. Vai­naja ei ole kos­kaan kuu­lu­nut us­kon­to­kun­taan – tilaa su­kusel­vi­tys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.
 2. Vai­naja kuului Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon – tilaa su­kusel­vi­tys vai­na­jan ko­ti­kau­pun­gin seu­ra­kun­nasta tai kes­kus­re­kis­te­ristä
 3. Vai­naja kuului or­to­dok­si­seen kirk­koon – tilaa su­kusel­vi­tys Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kes­kus­re­kis­te­ristä
 4. Vai­naja kuului muuhun us­kon­nol­li­seen yh­tei­söön – tilaa su­kusel­vi­tys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta
 5. Su­kusel­vi­tyk­set luo­vu­te­tuilla alueilla asu­neista – tilaa su­kusel­vi­tys Kan­sal­li­sar­kis­tosta. 
 6. Vai­naja kuului seu­ra­kun­taan vain osan elä­mäs­tään – tilaa su­kusel­vi­tys sekä seu­ra­kun­nasta ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Esi­merkki 1: Su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen kir­kosta eron­neelle hen­ki­lölle

80-vuo­ti­aana me­neh­ty­nyt Jukka erosi Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sesta kir­kosta vuonna 2008.

Täten hänen pe­ril­li­sensä tytär Ilona tilasi pe­run­kir­joi­tusta varten su­kusel­vi­tyk­set kah­desta eri pai­kasta: vuo­sien 1957 ja 2008 vä­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen seu­ra­kun­nasta ja vuo­sien 2008 ja 2022 vä­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Lue lisää: Miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Vir­ka­to­dis­tuk­set voi tilata hel­posti Aa­tok­sen pal­ve­lusta

Stres­saako pe­run­kir­joi­tus ja siihen liit­ty­vät vel­vol­li­suu­det? Ha­lu­tes­sasi voit ul­kois­taa pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sen di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­valle Aa­tok­selle. Help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun avulla saat vir­ka­to­dis­tuk­set muu­ta­malla klik­kauk­sella.

Näin voit var­mis­tua siitä, että kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat tu­le­vat var­masti han­ki­tuksi.

Ti­lauk­sen val­mis­tut­tua asia­kir­jat ovat hel­posti saa­ta­villa di­gi­taa­li­sessa muo­dossa ja voit myös ladata ne pal­ve­lusta tu­los­tusta varten. Ha­lu­tes­sasi voit li­säksi ostaa asia­kir­joille toi­mi­tuk­sen ko­tio­soit­tee­seesi.

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­selta hin­taan 69 € + vi­ran­omais­mak­sut

 • Yh­dellä ti­lauk­sella vir­ka­to­dis­tuk­set sekä vai­na­jasta että osak­kaista 
 • Saat vir­ka­to­dis­tuk­set Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton ja seu­ra­kun­nan re­kis­te­reistä
 • Tar­kas­te­tut asia­kir­jat toi­mi­te­taan säh­köi­sesti pal­ve­luun, josta ne voi hel­posti ladata omalle tie­to­ko­neelle
 • Kulut voi vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa

Lue lisää: Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set vir­ka­to­dis­tuk­sista ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­sista

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä sekä niiden vas­tauk­sia vir­ka­to­dis­tuk­siin ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­siin liit­tyen.

Mikä on elos­sao­lo­to­dis­tus?

Elos­sao­lo­to­dis­tus eli elää-to­dis­tus on asia­kirja, josta il­me­nee, että kuo­lin­pe­sän osakas on elossa. To­dis­tusta tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tusta varten.

Mihin su­kusel­vi­tystä tar­vi­taan?

Su­kusel­vi­tyk­sellä to­dis­te­taan, ketkä ovat vai­na­jan kuo­lin­pe­sän osak­kaita ja siten oi­keu­tet­tuja päät­tä­mään kuo­lin­pe­sän asioista.

Mistä vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan?

Riip­puen ti­lan­teesta vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan seu­ra­kun­nasta, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai Kan­sal­li­sar­kis­tosta. Voit myös tilata vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen kautta.

Miten vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata?

Vir­ka­to­dis­tuk­set voit tilata joko itse tai esi­mer­kiksi Aa­tok­sen vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laus­pal­ve­lusta.

Lue lisää Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sesta Aa­tok­sen pal­ve­lussa.