Asuin­paik­ka­to­dis­tus se­li­tet­ty­nä

Kerrostaloja ja puita
Timjami Nyyssönen
Timjami
17.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään on kir­jat­tu asuin­paik­ka­tie­to­si. Voit tar­vi­ta vi­ral­li­sen to­dis­tuk­sen näistä tie­dois­ta esi­mer­kik­si ul­ko­maan vi­ran­omai­sen kanssa asioi­des­sa­si. Täl­lais­ta to­dis­tus­ta ni­mi­te­tään asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sek­si.

Asuin­paik­ka­to­dis­tus on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä, joka to­dis­taa hen­ki­lön asuin­pai­kan. Se on siis vi­ral­li­nen asia­kir­ja, jonka avulla voit osoit­taa asuin­paik­ka­si tätä tietoa tar­vit­se­vil­le ta­hoil­le.

Saat asuin­paik­kaa­si kos­ke­vat tiedot ti­laa­mal­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen.

Mil­loin tar­vit­sen asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta?

Voit tar­vi­ta asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta Suo­mes­sa esi­mer­kik­si py­sä­köin­ti­lu­van hank­ki­mi­seen tai jä­te­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen. Myös monet ul­ko­mai­set vi­ran­omai­set voivat tar­vi­ta asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta­si.

Yleen­sä asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen tarve sel­vi­ää vii­meis­tään sil­loin, kun kans­sa­si asioi­va taho – esi­mer­kik­si ul­ko­maan vi­ran­omai­nen – sitä erik­seen vaatii.

💡 Suomen vi­ran­omai­set eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vit­se asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta, koska he saavat tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan väes­tö­tie­to­re­kis­te­ris­tä.

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Voit tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. No­peim­min to­dis­tuk­sen saa ti­lat­tua Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta.

Tar­vit­set säh­köi­ses­sä pal­ve­lus­sa asioin­tiin kui­ten­kin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. It­se­pal­ve­lus­sa to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on myös ra­joi­te­tum­paa: voit tilata otteen vain it­ses­tä­si tai huol­let­ta­vis­ta­si.

Et siis voi tilata to­dis­tus­ta säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta esi­mer­kik­si avio­puo­li­sol­le­si.

Voit kui­ten­kin tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen myös

 • lo­mak­keel­la
 • säh­kö­pos­tit­se
 • pu­he­li­mit­se
 • asioi­mal­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kas­sa

Asuin­paik­ka­to­dis­tus si­säl­tö

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­ses­ta käy ilmi ai­na­kin hen­ki­lön:

 • nimi;
 • syn­ty­mä­ai­ka;
 • va­ki­tui­nen osoite; ja
 • ko­ti­kun­ta.

To­dis­tuk­ses­sa näkyy myös ti­la­päi­nen osoit­tee­si, jos olet mer­kin­nyt sen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos si­nul­la on voi­mas­sa oleva tur­va­kiel­to, myös se näkyy to­dis­tuk­ses­sa.

Voit myös valita nä­kyy­kö to­dis­tuk­ses­sa­si en­ti­set osoit­tee­si tai su­ku­ni­me­si sekä si­vii­li­sää­ty­si.

Jos tar­vit­set to­dis­tuk­see­si muita tie­to­ja, tilaa to­dis­tus joko:

 • säh­kö­pos­tit­se;
 • lo­mak­keel­la; tai
 • pu­he­li­mit­se.

Huo­mioi mah­dol­li­nen apos­til­le-to­dis­tus

Jos tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta ul­ko­maan vi­ran­omais­ta varten, var­mis­ta, tar­vit­set­ko to­dis­tuk­seen ns. apos­til­le-to­dis­tuk­sen. Apos­til­le-to­dis­tus­ta käy­te­tään asia­kir­jan ai­tou­den to­dis­ta­mi­seen.

Ny­kyi­sin apos­til­le-to­dis­tus­ta tar­vi­taan kui­ten­kin vain lä­hin­nä Poh­jois­mai­den tai EU:n ul­ko­puo­lis­ten val­tioi­den kanssa. Yleen­sä eril­lis­tä apos­til­le-to­dis­tus­ta ei siis tar­vi­ta.

Kuinka paljon asuin­paik­ka­to­dis­tus maksaa?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ve­loit­taa asuin­paik­ka­to­dis­tuk­ses­ta maksun, jonka suu­ruus riip­puu to­dis­tuk­sen

 • Muo­dos­ta
 • käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta
 • ti­laus­ta­vas­ta

Säh­köi­nen it­se­pal­ve­lun kautta ti­lat­tu to­dis­tus on kaik­kein edul­li­sin, ja se maksaa 10 €/ hen­ki­lö.

Säh­köi­nen to­dis­tus ei kui­ten­kaan yleen­sä kelpaa ul­ko­mail­la, vaan tar­vit­set yleen­sä al­le­kir­joi­te­tun pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen. Pa­pe­ri­nen to­dis­tus on säh­köis­tä to­dis­tus­ta kal­liim­pi, ja sen hinta vaih­te­lee 16–46 euron vä­lil­lä.

Jos et tilaa to­dis­tus­ta säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta, to­dis­tus maksaa yleen­sä enem­män: esi­mer­kik­si lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se ti­lat­tu to­dis­tus maksaa hal­vim­mil­laan­kin 20 € / asia­kir­ja.

Kuinka no­peas­ti asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi saada?

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka riip­puu siitä, mitä kautta tilaat to­dis­tuk­sen.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton säh­köi­ses­tä it­se­pal­ve­lus­ta ti­la­tun to­dis­tuk­sen saat käyt­töö­si heti ti­lauk­sen jäl­keen, jos tilaat säh­köi­sen to­dis­tuk­sen.

Voit ladata to­dis­tuk­sen pdf-muo­dos­sa heti mak­sa­mi­sen jäl­keen. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to lä­het­tää to­dis­tuk­sen myös Suomi.fi-vies­tin vä­li­tyk­sel­lä.

To­dis­tuk­sen saa­mi­ses­sa kestää kau­em­min, jos tar­vit­set pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen. Ti­lauk­sen kä­sit­te­lyyn menee täl­löin 2–5 ar­ki­päi­vää, ja to­dis­tus lä­he­te­tään pos­tit­se. Kä­sit­te­ly­ai­ka ul­ko­mail­le toi­mi­tet­ta­vas­sa to­dis­tuk­ses­sa on noin 1 viikko.

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­kö­pos­tit­se tai lo­mak­keel­la kestää huo­mat­ta­vas­ti säh­köis­tä it­se­pal­ve­lua kau­em­min. Kä­sit­te­ly­ai­ka näiden ti­laus­ten koh­dal­la on noin 1 viikko.

Muista siis tilata asuin­paik­ka­to­dis­tus hy­vis­sä ajoin, jos:

 • suun­nit­te­let ti­laa­va­si asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen muun kuin säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta tai
 • tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen pa­pe­ri­se­na esi­mer­kik­si ul­ko­mais­ta vi­ran­omais­ta varten.

Millä kie­lel­lä asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi tilata?

Voit tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen suo­mek­si, ruot­sik­si tai englan­nik­si.

To­dis­tuk­sia on mah­dol­lis­ta saada myös es­pan­jan-, ita­lian-, rans­kan- ja sak­san­kie­li­se­nä, mutta täl­löin to­dis­tuk­sen toi­mi­tusai­ka pi­te­nee. Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta muun kuin suomen-, ruot­sin-, tai englan­nin­kie­li­sen to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Kään­nös­vaih­toeh­to­jen li­säk­si suomen- ja ruot­sin­kie­li­seen to­dis­tuk­seen saa lii­tet­tyä EU:n mo­ni­kie­li­sen va­kio­lo­mak­keen millä ta­han­sa EU:n vi­ral­li­sel­la kie­lel­lä.

Kau­an­ko asuin­paik­ka­to­dis­tus on voi­mas­sa?

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­lo­vaa­ti­muk­set riip­pu­vat to­dis­tuk­sen vas­taa­not­ta­jas­ta. Se, kuinka vanha asuin­paik­ka­to­dis­tus siis hy­väk­sy­tään, riip­puu esi­mer­kik­si to­dis­tus­ta tar­vit­se­van ul­ko­maan vi­ran­omai­sen vaa­ti­muk­sis­ta.

Jos siis jokin taho vaatii si­nul­ta asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta, var­mis­ta tältä ta­hol­ta to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set.

Asuin­paik­ka­to­dis­tus ve­ro­tus­ta varten

Myös Ve­ro­hal­lin­to tar­jo­aa erään­lai­sen asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä saa­ta­va asuin­paik­ka­to­dis­tus on kui­ten­kin eri asia, kuin Ve­ro­hal­lin­non ve­ro­tus­ta varten pyy­tä­mä asuin­paik­ka­to­dis­tus.

Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sel­la vii­tataan Ve­ro­hal­lin­non tar­joa­maan asia­kir­ja­poh­jaan, jonka lo­mak­keen ti­laa­ja ja ti­laa­jan asuin­val­tion Ve­ro­vi­ran­omai­nen täyt­tä­vät. Täy­tet­ty asuin­paik­ka­to­dis­tus toi­mi­te­taan Ve­ro­hal­lin­nol­le.

To­dis­tuk­sen avulla voit siis to­dis­taa Ve­ro­hal­lin­nol­le, että ve­ro­tuk­sel­li­nen asuin­paik­ka­si on tie­tys­sä val­tios­sa. Mikäli tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta ve­ro­tus­ta varten, voit ladata täy­tet­tä­vän asia­kir­ja­poh­jan Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta.

Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tus­ta käy­te­tään siis pel­käs­tään Ve­ro­tus­ta varten.

💡 Jos asut ul­ko­mail­la, sinun voi olla tar­peel­lis­ta to­dis­taa ve­ro­tuk­sel­li­nen asuin­val­tio­si Ve­ro­hal­lin­nol­le. Sinun tulee toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tus esi­mer­kik­si sil­loin, jos vaadit Suomen ja asuin­val­tio­si vä­lil­lä sol­mi­tun ve­ro­so­pi­muk­sen so­vel­ta­mis­ta ve­ro­tuk­see­si.

Lue lisää: Kiin­teis­tö­ve­ro