Asuin­paik­ka­to­dis­tus se­li­tet­tynä

Kerrostaloja ja puita
Timjami Nyyssönen
Timjami
17.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään on kir­jattu asuin­paik­ka­tie­tosi. Voit tar­vita vi­ral­li­sen to­dis­tuk­sen näistä tie­doista esi­mer­kiksi ul­ko­maan vi­ran­omai­sen kanssa asioi­des­sasi. Täl­laista to­dis­tusta ni­mi­te­tään asuin­paik­ka­to­dis­tuk­seksi.

Asuin­paik­ka­to­dis­tus on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä, joka to­dis­taa hen­ki­lön asuin­pai­kan. Se on siis vi­ral­li­nen asia­kirja, jonka avulla voit osoit­taa asuin­paik­kasi tätä tietoa tar­vit­se­ville ta­hoille.

Saat asuin­paik­kaasi kos­ke­vat tiedot ti­laa­malla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen.

Mil­loin tar­vit­sen asuin­paik­ka­to­dis­tusta?

Voit tar­vita asuin­paik­ka­to­dis­tusta Suo­messa esi­mer­kiksi py­sä­köin­ti­lu­van hank­ki­mi­seen tai jä­te­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen. Myös monet ul­ko­mai­set vi­ran­omai­set voivat tar­vita asuin­paik­ka­to­dis­tus­tasi.

Yleensä asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen tarve sel­viää vii­meis­tään sil­loin, kun kans­sasi asioiva taho – esi­mer­kiksi ul­ko­maan vi­ran­omai­nen – sitä erik­seen vaatii.

💡 Suomen vi­ran­omai­set eivät läh­tö­koh­tai­sesti tar­vitse asuin­paik­ka­to­dis­tusta, koska he saavat tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan väes­tö­tie­to­re­kis­te­ristä.

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Voit tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. No­peim­min to­dis­tuk­sen saa ti­lat­tua Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta.

Tar­vit­set säh­köi­sessä pal­ve­lussa asioin­tiin kui­ten­kin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. It­se­pal­ve­lussa to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on myös ra­joi­te­tum­paa: voit tilata otteen vain it­ses­täsi tai huol­let­ta­vis­tasi.

Et siis voi tilata to­dis­tusta säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta esi­mer­kiksi avio­puo­li­sol­lesi.

Voit kui­ten­kin tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen myös

 • lo­mak­keella
 • säh­kö­pos­titse
 • pu­he­li­mitse
 • asioi­malla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kassa

Asuin­paik­ka­to­dis­tus si­sältö

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sesta käy ilmi ai­na­kin hen­ki­lön:

 • nimi;
 • syn­ty­mä­aika;
 • va­ki­tui­nen osoite; ja
 • ko­ti­kunta.

To­dis­tuk­sessa näkyy myös ti­la­päi­nen osoit­teesi, jos olet mer­kin­nyt sen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos si­nulla on voi­massa oleva tur­va­kielto, myös se näkyy to­dis­tuk­sessa.

Voit myös valita nä­kyykö to­dis­tuk­ses­sasi en­ti­set osoit­teesi tai su­ku­ni­mesi sekä si­vii­li­sää­tysi.

Jos tar­vit­set to­dis­tuk­seesi muita tie­toja, tilaa to­dis­tus joko:

 • säh­kö­pos­titse;
 • lo­mak­keella; tai
 • pu­he­li­mitse.

Huo­mioi mah­dol­li­nen apos­tille-to­dis­tus

Jos tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tusta ul­ko­maan vi­ran­omaista varten, var­mista, tar­vit­setko to­dis­tuk­seen ns. apos­tille-to­dis­tuk­sen. Apos­tille-to­dis­tusta käy­te­tään asia­kir­jan ai­tou­den to­dis­ta­mi­seen.

Ny­kyi­sin apos­tille-to­dis­tusta tar­vi­taan kui­ten­kin vain lä­hinnä Poh­jois­mai­den tai EU:n ul­ko­puo­lis­ten val­tioi­den kanssa. Yleensä eril­listä apos­tille-to­dis­tusta ei siis tar­vita.

Kuinka paljon asuin­paik­ka­to­dis­tus maksaa?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ve­loit­taa asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sesta maksun, jonka suu­ruus riip­puu to­dis­tuk­sen

 • Muo­dosta
 • käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta
 • ti­laus­ta­vasta

Säh­köi­nen it­se­pal­ve­lun kautta ti­lattu to­dis­tus on kaik­kein edul­li­sin, ja se maksaa 10 €/ hen­kilö.

Säh­köi­nen to­dis­tus ei kui­ten­kaan yleensä kelpaa ul­ko­mailla, vaan tar­vit­set yleensä al­le­kir­joi­te­tun pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen. Pa­pe­ri­nen to­dis­tus on säh­köistä to­dis­tusta kal­liimpi, ja sen hinta vaih­te­lee 16–46 euron vä­lillä.

Jos et tilaa to­dis­tusta säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta, to­dis­tus maksaa yleensä enem­män: esi­mer­kiksi lo­mak­keella tai säh­kö­pos­titse ti­lattu to­dis­tus maksaa hal­vim­mil­laan­kin 20 € / asia­kirja.

Kuinka no­peasti asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi saada?

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen kä­sit­te­ly­aika riip­puu siitä, mitä kautta tilaat to­dis­tuk­sen.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton säh­köi­sestä it­se­pal­ve­lusta ti­la­tun to­dis­tuk­sen saat käyt­töösi heti ti­lauk­sen jäl­keen, jos tilaat säh­köi­sen to­dis­tuk­sen.

Voit ladata to­dis­tuk­sen pdf-muo­dossa heti mak­sa­mi­sen jäl­keen. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto lä­het­tää to­dis­tuk­sen myös Suomi.fi-vies­tin vä­li­tyk­sellä.

To­dis­tuk­sen saa­mi­sessa kestää kau­em­min, jos tar­vit­set pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen. Ti­lauk­sen kä­sit­te­lyyn menee täl­löin 2–5 ar­ki­päi­vää, ja to­dis­tus lä­he­te­tään pos­titse. Kä­sit­te­ly­aika ul­ko­maille toi­mi­tet­ta­vassa to­dis­tuk­sessa on noin 1 viikko.

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­kö­pos­titse tai lo­mak­keella kestää huo­mat­ta­vasti säh­köistä it­se­pal­ve­lua kau­em­min. Kä­sit­te­ly­aika näiden ti­laus­ten koh­dalla on noin 1 viikko.

Muista siis tilata asuin­paik­ka­to­dis­tus hy­vissä ajoin, jos:

 • suun­nit­te­let ti­laa­vasi asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen muun kuin säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta tai
 • tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen pa­pe­ri­sena esi­mer­kiksi ul­ko­maista vi­ran­omaista varten.

Millä kie­lellä asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi tilata?

Voit tilata asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen suo­meksi, ruot­siksi tai englan­niksi.

To­dis­tuk­sia on mah­dol­lista saada myös es­pan­jan-, ita­lian-, rans­kan- ja sak­san­kie­li­senä, mutta täl­löin to­dis­tuk­sen toi­mi­tusaika pi­te­nee. Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta muun kuin suomen-, ruot­sin-, tai englan­nin­kie­li­sen to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen ei ole mah­dol­lista.

Kään­nös­vaih­toeh­to­jen li­säksi suomen- ja ruot­sin­kie­li­seen to­dis­tuk­seen saa lii­tet­tyä EU:n mo­ni­kie­li­sen va­kio­lo­mak­keen millä ta­hansa EU:n vi­ral­li­sella kie­lellä.

Kau­anko asuin­paik­ka­to­dis­tus on voi­massa?

Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­lo­vaa­ti­muk­set riip­pu­vat to­dis­tuk­sen vas­taa­not­ta­jasta. Se, kuinka vanha asuin­paik­ka­to­dis­tus siis hy­väk­sy­tään, riip­puu esi­mer­kiksi to­dis­tusta tar­vit­se­van ul­ko­maan vi­ran­omai­sen vaa­ti­muk­sista.

Jos siis jokin taho vaatii si­nulta asuin­paik­ka­to­dis­tusta, var­mista tältä ta­holta to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set.

Asuin­paik­ka­to­dis­tus ve­ro­tusta varten

Myös Ve­ro­hal­linto tar­joaa erään­lai­sen asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä saa­tava asuin­paik­ka­to­dis­tus on kui­ten­kin eri asia, kuin Ve­ro­hal­lin­non ve­ro­tusta varten pyy­tämä asuin­paik­ka­to­dis­tus.

Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sella vii­ta­taan Ve­ro­hal­lin­non tar­joa­maan asia­kir­ja­poh­jaan, jonka lo­mak­keen ti­laaja ja ti­laa­jan asuin­val­tion Ve­ro­vi­ran­omai­nen täyt­tä­vät. Täy­tetty asuin­paik­ka­to­dis­tus toi­mi­te­taan Ve­ro­hal­lin­nolle.

To­dis­tuk­sen avulla voit siis to­dis­taa Ve­ro­hal­lin­nolle, että ve­ro­tuk­sel­li­nen asuin­paik­kasi on tie­tyssä val­tiossa. Mikäli tar­vit­set asuin­paik­ka­to­dis­tusta ve­ro­tusta varten, voit ladata täy­tet­tä­vän asia­kir­ja­poh­jan Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta.

Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tusta käy­te­tään siis pel­käs­tään Ve­ro­tusta varten.

💡 Jos asut ul­ko­mailla, sinun voi olla tar­peel­lista to­dis­taa ve­ro­tuk­sel­li­nen asuin­val­tiosi Ve­ro­hal­lin­nolle. Sinun tulee toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­non asuin­paik­ka­to­dis­tus esi­mer­kiksi sil­loin, jos vaadit Suomen ja asuin­val­tiosi vä­lillä sol­mi­tun ve­ro­so­pi­muk­sen so­vel­ta­mista ve­ro­tuk­seesi.

Lue lisää: Kiin­teis­tö­vero ja Pant­ti­kirja kiin­teis­tön kau­passa