Väl­tä ylei­sin vir­he pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­ses­sa

Blommor på bordet.
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 1 minuutti
Jaa artikkeli
Va­ro­jen ar­vos­ta­mi­nen pe­rin­tö ja lah­ja­ve­ro­tuk­ses­sa

Arvon mää­rit­tä­mi­ses­sä läh­tö­koh­ta­na on käyvän arvon pe­ri­aa­te. Käy­väl­lä ar­vol­la tar­koi­te­taan sitä to­den­nä­köis­tä luo­vu­tus­hin­taa, joka omai­suu­del­la oli kun ve­ro­vel­vol­li­suus alkoi. Pe­rin­nön osalta ve­ro­vel­vol­li­suus alkaa pe­rit­tä­vän kuo­le­mas­ta.

Ve­ro­hal­lin­to jul­kai­see sään­nöl­li­sin vä­lia­join uuden ver­sion ve­rot­ta­jan oh­jees­ta va­ro­jen ar­vos­ta­mi­seen pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa. Uusim­man ohjeen löydät täältä.

Ylei­nen har­ha­kä­si­tys pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta

Pe­run­kir­joi­tus ei ole vain vain­ajan va­ro­jen sel­vit­tä­mis­tä ja ar­vos­ta­mis­ta. Jos vai­na­ja oli kuol­les­saan nai­mi­sis­sa, pitää sel­vit­tää myös eloon­jää­neen puo­li­son omai­suus. Tätä varten tar­vi­taan tieto muun muassa avio­eh­dos­ta.

Mo­lem­pien puo­li­soi­den omai­suus täytyy sel­vit­tää, jotta saada sel­vil­le ta­sin­gon määrä. Avio-omai­suu­den sääs­töt las­ke­taan yhteen ja saatu yh­teis­mää­rä jae­taan kah­del­la. Va­rak­kaam­pi puo­li­so maksaa toi­sel­le ta­sin­koa niin paljon, että kum­mal­la­kin puo­li­sol­la on omai­suut­ta yhtä paljon. Lesken ei kui­ten­kaan tar­vit­se maksaa ta­sin­koa vain­ajan pe­ril­li­sil­le.

Miten hel­pot­taa va­ro­jen ar­vos­ta­mis­ta?

Vain­ajan ja lesken varat kan­nat­taa jakaa eri luok­kiin ar­vos­ta­mis­ta varten. Omai­suu­den ar­vos­ta­mi­nen ta­pah­tuu eri ta­val­la riip­puen siitä, mihin luok­kaan omai­suus kuuluu.

Jaa omai­suus ja velat seu­raa­viin luok­kiin:

 1. Sääs­töt ja ar­vo­pa­pe­rit
 2. Asunto-osak­keet ja kiin­teis­töt
 3. Ajo­neu­vot
 4. Ir­tai­mis­to ja muu va­ral­li­suus
 5. Yritys- ja maa­ti­la­va­ral­li­suus
 6. Lainat
 7. Laskut
 8. Hau­ta­jais­ku­lut
 9. Pe­run­kir­joi­tus­ku­lut
 10. Lahjat ja en­nak­ko­pe­rin­tö
 11. Va­kuu­tus­kor­vauk­set

Lue lisää: Mikä on käypä arvo?

Mikä on hel­poin tapa ar­vos­taa omai­suus?

Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa tehdä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­luun li­sä­tään vain­ajan omai­suus eri omai­suus­luo­kit­tain, joka vastaa ve­rot­ta­jan oh­jet­ta.

Jo­kai­sen omai­suus­luo­kan koh­dal­la pal­ve­lu pyytää vain tar­peel­li­set tiedot ar­vos­tus­ta varten. Pal­ve­lu tekee kaikki pa­kol­li­set ja usein erit­täin mo­ni­mut­kai­set las­ku­toi­mi­tuk­set ta­sin­gon, vain­ajan pe­rin­nön ja pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­osien mää­rit­tä­mi­sek­si. Lop­pu­tu­lok­se­na on pätevä ja ve­rot­ta­jan hy­väk­sy­mä pe­ru­kir­ja.