Väl­tä ylei­sin vir­he pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­ses­sa

Blommor på bordet.
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 1 minuutti
Jaa artikkeli
Va­ro­jen ar­vos­ta­mi­nen pe­rintö ja lah­ja­ve­ro­tuk­sessa

Arvon mää­rit­tä­mi­sessä läh­tö­koh­tana on käyvän arvon pe­ri­aate. Käy­vällä ar­volla tar­koi­te­taan sitä to­den­nä­köistä luo­vu­tus­hin­taa, joka omai­suu­della oli kun ve­ro­vel­vol­li­suus alkoi. Pe­rin­nön osalta ve­ro­vel­vol­li­suus alkaa pe­rit­tä­vän kuo­le­masta.

Ve­ro­hal­linto jul­kai­see sään­nöl­li­sin vä­lia­join uuden ver­sion ve­rot­ta­jan oh­jeesta va­ro­jen ar­vos­ta­mi­seen pe­run­kir­joi­tuk­sessa.

Ylei­nen har­ha­kä­si­tys pe­run­kir­joi­tuk­sesta

Pe­run­kir­joi­tus ei ole vain vai­na­jan va­ro­jen sel­vit­tä­mistä ja ar­vos­ta­mista. Jos vai­naja oli kuol­les­saan nai­mi­sissa, pitää sel­vit­tää myös eloon­jää­neen puo­li­son omai­suus. Tätä varten tar­vi­taan tieto muun muassa avio­eh­dosta.

Mo­lem­pien puo­li­soi­den omai­suus täytyy sel­vit­tää, jotta saada sel­ville ta­sin­gon määrä. Avio-omai­suu­den sääs­töt las­ke­taan yhteen ja saatu yh­teis­määrä jae­taan kah­della. Va­rak­kaampi puo­liso maksaa toi­selle ta­sin­koa niin paljon, että kum­mal­la­kin puo­li­solla on omai­suutta yhtä paljon. Lesken ei kui­ten­kaan tar­vitse maksaa ta­sin­koa vai­na­jan pe­ril­li­sille.

Miten hel­pot­taa va­ro­jen ar­vos­ta­mista?

Vai­na­jan ja lesken varat kan­nat­taa jakaa eri luok­kiin ar­vos­ta­mista varten. Omai­suu­den ar­vos­ta­mi­nen ta­pah­tuu eri ta­valla riip­puen siitä, mihin luok­kaan omai­suus kuuluu.

Jaa omai­suus ja velat seu­raa­viin luok­kiin:

 1. Sääs­töt ja ar­vo­pa­pe­rit
 2. Asunto-osak­keet ja kiin­teis­töt
 3. Ajo­neu­vot
 4. Ir­tai­misto ja muu va­ral­li­suus
 5. Yritys- ja maa­ti­la­va­ral­li­suus
 6. Lainat
 7. Laskut
 8. Hau­ta­jais­ku­lut
 9. Pe­run­kir­joi­tus­ku­lut
 10. Lahjat ja en­nak­ko­pe­rintö
 11. Va­kuu­tus­kor­vauk­set

Lue lisää: Mikä on käypä arvo?

Mikä on hel­poin tapa ar­vos­taa omai­suus?

Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa tehdä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa. Pal­ve­luun li­sä­tään vai­na­jan omai­suus eri omai­suus­luo­kit­tain, joka vastaa ve­rot­ta­jan oh­jetta.

Jo­kai­sen omai­suus­luo­kan koh­dalla pal­velu pyytää vain tar­peel­li­set tiedot ar­vos­tusta varten. Pal­velu tekee kaikki pa­kol­li­set ja usein erit­täin mo­ni­mut­kai­set las­ku­toi­mi­tuk­set ta­sin­gon, vai­na­jan pe­rin­nön ja pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­osien mää­rit­tä­mi­seksi. Lop­pu­tu­lok­sena on pätevä ja ve­rot­ta­jan hy­väk­symä pe­ru­kirja.