En­nak­ko­pe­rintö: lahja, pe­rintö ja ve­ro­tus

Kultainen Rolex
Timjami Nyyssönen
Timjami
10.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, mitä en­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa? Ker­romme, kuinka en­nak­ko­pe­rintö vai­kut­taa var­si­nai­seen pe­rin­töön ja ve­ro­tuk­seen.

Lahjaa on mah­dol­lista pitää tie­tyissä ti­lan­teissa en­nak­ko­pe­rin­tönä. Tämä kan­nat­taa huo­mioida pe­rin­tö­suun­nit­te­lussa, sillä en­nak­ko­pe­rintö voi vai­kut­taa esi­mer­kiksi pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­siin sekä kon­kreet­ti­sesti pe­rin­tö­osuu­teen.

Lahjaa an­net­taessa kan­nat­taa­kin usein tehdä lah­ja­kirja, mikä vä­hen­tää se­kaan­nusta siitä, että onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei.

Mikä on en­nak­ko­pe­rintö?

En­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa pe­rit­tä­vän an­ta­maa omai­suut­ta, jonka hän antaa rin­ta­pe­ril­li­sil­leen eli lap­sel­leen tai lap­sen­lap­sil­leen jo eläes­sään. Myös mah­dol­li­set ot­to­lap­set kat­so­taan rin­ta­pe­ril­li­seksi.

En­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa siis ni­mensä mu­kai­sesti en­nak­koon an­net­tua pe­rin­töä, eli ennen kuo­le­maa an­net­tua pe­rin­töä.

Myös muulle kuin pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­selle antama lahja voi­daan ottaa huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tönä, jos pe­rit­tävä on näin erik­seen mää­rän­nyt. Täl­lai­nen mää­räys voi­daan si­säl­lyt­tää esi­mer­kiksi lah­ja­kir­jaan.

En­nak­ko­pe­rin­nön vai­ku­tus pe­rin­nön­ja­koon

Käy­tän­nössä en­nak­ko­pe­rintö on pe­rit­tä­vältä rin­ta­pe­ril­li­selle an­nettu lahja, joka ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaossa. En­nak­ko­pe­rin­nöt li­sä­tään siis kuo­lin­pe­sän va­roi­hin. En­nak­ko­pe­rin­nön ar­voksi kat­so­taan se arvo, joka sillä oli lah­joi­tus­het­kellä.

En­nak­ko­pe­rin­nön saanut pe­ril­li­nen saa pe­rin­nön­jaossa vä­hem­män omai­suutta kuin muut pe­ril­li­set, koska en­nak­ko­pe­rintö las­ke­taan mukaan pe­ril­li­sen pe­rin­tö­osuu­teen.

💡 Myös lahjan käypä arvo on hyvä sel­vit­tää, mikäli saat ta­van­omaista ar­vok­kaam­man lahjan.

Lah­ja­kirja kertoo, onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei

Kun laadit lah­ja­kir­jan, voit vai­kut­taa siihen, onko an­ta­masi lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei. Luot pä­te­vän lah­ja­kir­jan heti Aa­tok­sessa – jopa 5 mi­nuu­tissa.

Ko­keile heti!

Mil­loin lahja on en­nak­ko­pe­rin­töä?

Ole­tuk­sena on, että pe­rit­tä­vän antama lahja rin­ta­pe­ril­li­selle on tämän saamaa en­nak­ko­pe­rin­töä.

Pe­rit­tä­vän on siis erik­seen ku­mot­tava olet­ta­mus en­nak­ko­pe­rin­nöstä lahjan an­ta­mi­sen yh­tey­dessä, jotta lahjaa ei kat­sot­taisi en­nak­ko­pe­rin­nöksi.

💡 Yk­sin­ker­tai­sin tapa kumota en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­tama on ottaa kir­jal­li­seen lah­ja­kir­jaan mää­räys siitä, että lahja ei ole en­nak­ko­pe­rin­töä.

Esi­merkki 1: Lah­jaksi an­nettu auto en­nak­ko­pe­rin­töä

Mika antaa po­jal­leen Jaa­kolle lah­jaksi 20 000 euron ar­voi­sen auton.

Koska Mika ei si­säl­lytä lah­ja­kir­jaan mää­räystä siitä, ettei auto ole Jaakon en­nak­ko­pe­rin­töä, pi­de­tään autoa Jaakon saa­mana en­nak­ko­pe­rin­tönä. Auton arvo ote­taan siis huo­mioon Mikan pe­rin­nön­jaossa.

Esi­merkki 2: Lah­jaksi an­nettu asunto ja lah­ja­kirja

Katri antaa tyt­tä­rel­leen Mi­ralle lah­jaksi 60 000 euron ar­voi­sen asun­non. Katri määrää lah­ja­kir­jassa, ettei asunto ole Miran en­nak­ko­pe­rin­töä.

Asunto kat­so­taan Miran saa­maksi lah­jaksi, mutta sitä ei pidetä en­nak­ko­pe­rin­tönä.

Mansikkatäytekakku

Merk­ki­päi­vä­lah­jat eivät vält­tä­mättä en­nak­ko­pe­rin­töä

Ta­van­omai­sena pi­det­tä­viä lah­joja ei kui­ten­kaan kat­sota en­nak­ko­pe­rin­nöksi. Merk­ki­päi­vä­lah­jat eivät läh­tö­koh­tai­sesti pidetä en­nak­ko­pe­rin­tönä, jos ne eivät ole poik­keuk­sel­li­sen ar­vok­kaita.

Esi­mer­kiksi syn­ty­mä­päi­vä­lah­jaksi an­nettu pe­li­kon­soli ei siis olisi läh­tö­koh­tai­sesti en­nak­ko­pe­rin­töä, mutta ar­vo­kas auto olisi.

Lahjaa ei myös­kään yleensä pidetä en­nak­ko­pe­rin­tönä, jos kaikki rin­ta­pe­ril­li­set ovat saa­neet yhtä ar­vok­kaat lahjat. Jos kaikki rin­ta­pe­ril­li­set saavat pe­rit­tä­vältä lah­jaksi esi­merkki 10 000 euroa, ei näitä lah­joja yleensä huo­mioida erik­seen en­nak­ko­pe­rin­tönä.

Miten en­nak­ko­pe­rintö vai­kut­taa la­kio­saan?

Pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­sillä on oikeus la­kio­saan, joka on yh­teensä puolet vai­na­jan pe­rin­nöstä.

La­kiosa jae­taan läh­tö­koh­tai­sesti tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, mutta en­nak­ko­pe­rintö vai­kut­taa tähän jakoon: en­nak­ko­pe­rintö li­sä­tään ni­mit­täin kuo­lin­pe­sän va­roi­hin, ja se ote­taan huo­mioon la­kio­saa las­ket­taessa.

Tar­koi­tuk­sena on, että rin­ta­pe­ril­li­set sai­si­vat mah­dol­li­sista en­nak­ko­pe­rin­nöistä huo­li­matta lo­pulta yhtä suuren pe­rin­nön. Tämän vuoksi en­nak­ko­pe­rintö ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaossa.

En­nak­ko­pe­rintö siis pie­nen­tää pe­ril­li­selle tu­le­van omai­suu­den määrää pe­rin­nön­jaossa.

Esi­merkki: La­kiosa ja en­nak­ko­pe­rintö

Tuomas ja Aino ovat si­sa­ruk­sia. Heidän isänsä Jaakko me­neh­tyy, ja Jaakon jää­mis­tön arvo on 200 000 euroa. Jaakon jää­mistö jae­taan tasan si­sa­rus­ten kesken.

Esimerkki ennakkoperinnöstä, alkutilanne

Koska Aino on saanut isäl­tään en­nak­ko­pe­rin­tönä 40 000 euron ar­voi­sen asun­non, li­sä­tään Jaakon jää­mis­töön asun­non arvo. Yh­teensä Jaakon jää­mis­tön arvo on siis 240 000 euroa.

Jää­mistö jae­taan Tuo­mak­sen ja Ainon kesken tasan, ja mo­lem­pien las­ken­nal­li­nen osuus jää­mis­töstä on 120 000 euroa.

Ainon las­ken­nal­li­sesta osuu­desta vä­hen­ne­tään kui­ten­kin en­nak­ko­pe­rin­nön arvo, eli Aino saa pe­rin­nön­jaossa 120 000 – 40 000 = 80 000 euroa.

Esimerkki ennakkoperinnöstä, perinnönjako

Tuomas ei ole saanut en­nak­ko­pe­rin­töä, joten hän saa koko las­ken­nal­li­sen osuu­tensa. Tuomas saa pe­rin­nön­jaossa siis 120 000 euroa.

En­nak­ko­pe­rin­nön huo­mioi­mi­sen seu­rauk­sena Tuomas ja Aino saavat siis lo­pulta yhtä suuren pe­rin­nön, 120 000 euroa.

Suo­sio­lah­ja­kin vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon

Vaikka rin­ta­pe­ril­li­sen pe­rit­tä­vältä saamaa lahjaa ei pi­det­täi­si­kään en­nak­ko­pe­rin­tönä, ei tämä tar­koita sitä, et­teikö lahjaa huo­mioi­taisi pe­rin­nön­jaossa. Myös suo­sio­lahja li­sä­tään ni­mit­täin saa­jansa pe­rin­tö­osuu­teen.

Suo­sio­lahja pie­nen­tää siis niin ikään rin­ta­pe­ril­li­selle pe­rin­nön­jaossa tu­le­van omai­suu­den määrää.

Lahjaa pi­de­tään suo­sio­lah­jana, jos lahjan avulla on il­mei­sesti py­ritty suo­si­maan lahjan saajaa la­kio­saan oi­keu­te­tun rin­ta­pe­ril­li­sen kus­tan­nuk­sella. Käy­tän­nössä suo­sio­lah­jana pi­det­täi­siin siis yhden rin­ta­pe­ril­li­sen saamaa lahjaa, jos muut rin­ta­pe­ril­li­set eivät ole saa­neet vas­taa­via lah­joja.

💡 Lahjaa ei kui­ten­kaan yleensä voida katsoa suo­sio­lah­jaksi, jos se on an­net­tu yli 10 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

Lue lisää: Osak­kei­den lah­ja­kirja

En­nak­ko­pe­rin­nön ve­ro­seu­raa­muk­set

Pe­ril­li­sen saama en­nak­ko­pe­rintö ve­ro­te­taan lah­jana lah­joi­tus­het­kellä. En­nak­ko­pe­rin­nöstä täytyy siis maksaa lah­ja­ve­roa, niin kuin ta­val­li­ses­ta­kin lah­jasta.

Vaikka en­nak­ko­pe­rintö si­säl­tyy­kin pe­rin­tö­ve­ro­tet­ta­vaan pe­rin­tö­osuu­teen, en­nak­ko­pe­rin­nöstä mak­settu lah­ja­vero vä­hen­ne­tään pe­rin­tö­ve­rosta. En­nak­ko­pe­rin­töä ei siis ve­ro­teta kah­teen ker­taan, vaan mak­settu lah­ja­vero huo­mioi­daan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.

Vaikka lahjaa ei pi­det­täi­si­kään en­nak­ko­pe­rin­tönä, enin­tään 3 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa saatu lahja huo­mioi­daan myös pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa. Myös täl­löin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa huo­mioi­daan kui­ten­kin jo mak­settu lah­ja­vero.

Esi­merkki: Lah­ja­ve­ron huo­mioi­mi­nen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa

Mika saa pe­rin­nöksi 30 000 euroa. Mika on kui­ten­kin saanut pe­rit­tä­vältä 10 000 euron ar­voi­sen lahjan kaksi vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

Lahjan arvo li­sä­tään Mikan pe­rin­tö­osuu­teen. Mikan pe­rin­nöksi kat­so­taan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa 40 000 euroa, mutta Mikan mak­sama lah­ja­vero huo­mioi­daan pe­rin­tö­ve­ron mää­rässä.

Mökki järven rannalla

Mökki tai kiin­teistö en­nak­ko­pe­rin­tönä

Kiin­teis­tön koh­dalla tulee huo­mioida, että kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­sesta tulee laatia kir­jal­li­nen lah­ja­kirja. Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan laa­ti­mis­vel­vol­li­suus koskee siis myös ti­lan­netta, jossa kiin­teistö, kuten per­heen ke­sä­mökki, on tar­koi­tus antaa en­nak­ko­pe­rin­tönä.

Lah­ja­kir­jassa on mai­nit­tava ai­na­kin:

  • lah­joit­ta­jan tiedot
  • lahjan saajan tiedot
  • lah­joi­tet­ta­van kiin­teis­tön tiedot

Li­säksi vi­ral­li­sen kau­pan­vah­vis­ta­jan tulee vah­vis­taa kiin­teis­tön lah­joi­tus.

Ny­ky­ään lah­joi­tus on kui­ten­kin mah­dol­lista tehdä myös Maan­mit­taus­lai­tok­sen säh­köi­sessä kiin­teis­tön­vaih­dan­nan pal­ve­lussa. Säh­köi­sessä pal­ve­lussa eril­listä kau­pan­vah­vis­ta­jan vah­vis­tusta ei tar­vita.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selle

Laa­du­kas lah­ja­kirja tuo turvaa

Luot laa­duk­kaan lah­ja­kir­jan omiin tar­pei­siisi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu oh­jeis­taa sinua jo­kai­sessa vai­heessa ja tar­joaa ti­lan­tee­seesi so­pi­vat ehdot.

Lah­ja­kirja hyödyt ly­hyesti

  • Lah­ja­kir­jan avulla voit to­dis­taa saa­neesi omai­suutta lah­jana.
  • Li­säksi laa­duk­kaassa lah­ja­kir­jassa on mai­ninta siitä, että onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei.
  • Lah­ja­kir­jan avulla voit sulkea lahjan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle – näin puo­li­solla ei ole oi­keutta lah­jaan.

Lah­ja­kir­jan hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Tee lah­ja­kirja jo tänään.