En­nak­ko­pe­rin­tö: lahja, pe­rin­tö ja ve­ro­tus

Kultainen Rolex
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
10.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dät­kö, mitä en­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa? Ker­rom­me, kuinka en­nak­ko­pe­rin­tö vai­kut­taa var­si­nai­seen pe­rin­töön ja ve­ro­tuk­seen.

Lahjaa on mah­dol­lis­ta pitää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Tämä kan­nat­taa huo­mioi­da pe­rin­tö­suun­nit­te­lus­sa, sillä en­nak­ko­pe­rin­tö voi vai­kut­taa esi­mer­kik­si pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­siin sekä kon­kreet­ti­ses­ti pe­rin­tö­osuu­teen.

Lahjaa an­net­taes­sa kan­nat­taa­kin usein tehdä lah­ja­kir­ja, mikä vä­hen­tää se­kaan­nus­ta siitä, että onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei.

Mikä on en­nak­ko­pe­rin­tö?

En­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa pe­rit­tä­vän an­ta­maa omai­suut­ta, jonka hän antaa rin­ta­pe­ril­li­sil­leen eli lap­sel­leen tai lap­sen­lap­sil­leen jo eläes­sään. Myös mah­dol­li­set ot­to­lap­set kat­so­taan rin­ta­pe­ril­li­sek­si.

En­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa siis ni­men­sä mu­kai­ses­ti en­nak­koon an­net­tua pe­rin­töä, eli ennen kuo­le­maa an­net­tua pe­rin­töä.

Myös muulle kuin pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­sel­le antama lahja voi­daan ottaa huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, jos pe­rit­tä­vä on näin erik­seen mää­rän­nyt. Täl­lai­nen mää­räys voi­daan si­säl­lyt­tää esi­mer­kik­si lah­ja­kir­jaan.

En­nak­ko­pe­rin­nön vai­ku­tus pe­rin­nön­ja­koon

Käy­tän­nös­sä en­nak­ko­pe­rin­tö on pe­rit­tä­väl­tä rin­ta­pe­ril­li­sel­le an­net­tu lahja, joka ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaos­sa. En­nak­ko­pe­rin­nöt li­sä­tään siis kuo­lin­pe­sän va­roi­hin. En­nak­ko­pe­rin­nön ar­vok­si kat­so­taan se arvo, joka sillä oli lah­joi­tus­het­kel­lä.

En­nak­ko­pe­rin­nön saanut pe­ril­li­nen saa pe­rin­nön­jaos­sa vä­hem­män omai­suut­ta kuin muut pe­ril­li­set, koska en­nak­ko­pe­rin­tö las­ke­taan mukaan pe­ril­li­sen pe­rin­tö­osuu­teen.

Lah­ja­kir­ja kertoo, onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei

Kun laadit lah­ja­kir­jan, voit vai­kut­taa siihen, onko an­ta­ma­si lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei. Luot pä­te­vän lah­ja­kir­jan heti Aa­tok­ses­sa – jopa 5 mi­nuu­tis­sa.

Ko­kei­le heti!

Mil­loin lahja on en­nak­ko­pe­rin­töä?

Ole­tuk­se­na on, että pe­rit­tä­vän antama lahja rin­ta­pe­ril­li­sel­le on tämän saamaa en­nak­ko­pe­rin­töä. 

Pe­rit­tä­vän on siis erik­seen ku­mot­ta­va olet­ta­mus en­nak­ko­pe­rin­nös­tä lahjan an­ta­mi­sen yh­tey­des­sä, jotta lahjaa ei kat­sot­tai­si en­nak­ko­pe­rin­nök­si.

💡 Yk­sin­ker­tai­sin tapa kumota en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­ma on ottaa kir­jal­li­seen lah­ja­kir­jaan mää­räys siitä, että lahja ei ole en­nak­ko­pe­rin­töä.

Esi­merk­ki 1: Lah­jak­si an­net­tu auto en­nak­ko­pe­rin­töä

Mika antaa po­jal­leen Jaa­kol­le lah­jak­si 20 000 euron ar­voi­sen auton.

Koska Mika ei si­säl­ly­tä lah­ja­kir­jaan mää­räys­tä siitä, ettei auto ole Jaakon en­nak­ko­pe­rin­töä, pi­de­tään autoa Jaakon saa­ma­na en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Auton arvo ote­taan siis huo­mioon Mikan pe­rin­nön­jaos­sa.

Esi­merk­ki 2: Lah­jak­si an­net­tu asunto ja lah­ja­kir­ja

Katri antaa tyt­tä­rel­leen Mi­ral­le lah­jak­si 60 000 euron ar­voi­sen asun­non. Katri määrää lah­ja­kir­jas­sa, ettei asunto ole Miran en­nak­ko­pe­rin­töä.

Asunto kat­so­taan Miran saa­mak­si lah­jak­si, mutta sitä ei pidetä en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

Mansikkatäytekakku

Merk­ki­päi­vä­lah­jat eivät vält­tä­mät­tä en­nak­ko­pe­rin­töä

Ta­van­omai­se­na pi­det­tä­viä lah­jo­ja ei kui­ten­kaan kat­so­ta en­nak­ko­pe­rin­nök­si. Merk­ki­päi­vä­lah­jat eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti pidetä en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, jos ne eivät ole poik­keuk­sel­li­sen ar­vok­kai­ta. 

Esi­mer­kik­si syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si an­net­tu pe­li­kon­so­li ei siis olisi läh­tö­koh­tai­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­töä, mutta ar­vo­kas auto olisi.

Lahjaa ei myös­kään yleen­sä pidetä en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, jos kaikki rin­ta­pe­ril­li­set ovat saa­neet yhtä ar­vok­kaat lahjat. Jos kaikki rin­ta­pe­ril­li­set saavat pe­rit­tä­väl­tä lah­jak­si esi­merk­ki 10 000 euroa, ei näitä lah­jo­ja yleen­sä huo­mioi­da erik­seen en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

Miten en­nak­ko­pe­rin­tö vai­kut­taa la­kio­saan?

Pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on oikeus la­kio­saan, joka on yh­teen­sä puolet vain­ajan pe­rin­nös­tä.

La­kio­sa jae­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, mutta en­nak­ko­pe­rin­tö vai­kut­taa tähän jakoon: en­nak­ko­pe­rin­tö li­sä­tään ni­mit­täin kuo­lin­pe­sän va­roi­hin, ja se ote­taan huo­mioon la­kio­saa las­ket­taes­sa.

Tar­koi­tuk­se­na on, että rin­ta­pe­ril­li­set sai­si­vat mah­dol­li­sis­ta en­nak­ko­pe­rin­nöis­tä huo­li­mat­ta lo­pul­ta yhtä suuren pe­rin­nön. Tämän vuoksi en­nak­ko­pe­rin­tö ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaos­sa. 

En­nak­ko­pe­rin­tö siis pie­nen­tää pe­ril­li­sel­le tu­le­van omai­suu­den määrää pe­rin­nön­jaos­sa.

Esi­merk­ki: La­kio­sa ja en­nak­ko­pe­rin­tö

Tuomas ja Aino ovat si­sa­ruk­sia. Heidän isänsä Jaakko me­neh­tyy, ja Jaakon jää­mis­tön arvo on 200 000 euroa. Jaakon jää­mis­tö jae­taan tasan si­sa­rus­ten kesken.

Esimerkki ennakkoperinnöstä, alkutilanne

Koska Aino on saanut isäl­tään en­nak­ko­pe­rin­tö­nä 40 000 euron ar­voi­sen asun­non, li­sä­tään Jaakon jää­mis­töön asun­non arvo. Yh­teen­sä Jaakon jää­mis­tön arvo on siis 240 000 euroa. 

Jää­mis­tö jae­taan Tuo­mak­sen ja Ainon kesken tasan, ja mo­lem­pien las­ken­nal­li­nen osuus jää­mis­tös­tä on 120 000 euroa.

Ainon las­ken­nal­li­ses­ta osuu­des­ta vä­hen­ne­tään kui­ten­kin en­nak­ko­pe­rin­nön arvo, eli Aino saa pe­rin­nön­jaos­sa 120 000 – 40 000 = 80 000 euroa.

Esimerkki ennakkoperinnöstä, perinnönjako

Tuomas ei ole saanut en­nak­ko­pe­rin­töä, joten hän saa koko las­ken­nal­li­sen osuu­ten­sa. Tuomas saa pe­rin­nön­jaos­sa siis 120 000 euroa.

En­nak­ko­pe­rin­nön huo­mioi­mi­sen seu­rauk­se­na Tuomas ja Aino saavat siis lo­pul­ta yhtä suuren pe­rin­nön, 120 000 euroa.

Suo­sio­lah­ja­kin vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon

Vaikka rin­ta­pe­ril­li­sen pe­rit­tä­väl­tä saamaa lahjaa ei pi­det­täi­si­kään en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, ei tämä tar­koi­ta sitä, et­tei­kö lahjaa huo­mioi­tai­si pe­rin­nön­jaos­sa. Myös suo­sio­lah­ja li­sä­tään ni­mit­täin saa­jan­sa pe­rin­tö­osuu­teen.

Suo­sio­lah­ja pie­nen­tää siis niin ikään rin­ta­pe­ril­li­sel­le pe­rin­nön­jaos­sa tu­le­van omai­suu­den määrää.

Lahjaa pi­de­tään suo­sio­lah­ja­na, jos lahjan avulla on il­mei­ses­ti py­rit­ty suo­si­maan lahjan saajaa la­kio­saan oi­keu­te­tun rin­ta­pe­ril­li­sen kus­tan­nuk­sel­la. Käy­tän­nös­sä suo­sio­lah­ja­na pi­det­täi­siin siis yhden rin­ta­pe­ril­li­sen saamaa lahjaa, jos muut rin­ta­pe­ril­li­set eivät ole saa­neet vas­taa­via lah­jo­ja.

Huom! Lahjaa ei kui­ten­kaan yleen­sä voida katsoa suo­sio­lah­jak­si, jos se on an­net­tu yli 10 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

En­nak­ko­pe­rin­nön ve­ro­seu­raa­muk­set

Pe­ril­li­sen saama en­nak­ko­pe­rin­tö ve­ro­te­taan lah­ja­na lah­joi­tus­het­kel­lä. En­nak­ko­pe­rin­nös­tä täytyy siis maksaa lah­ja­ve­roa, niin kuin ta­val­li­ses­ta­kin lah­jas­ta.

Vaikka en­nak­ko­pe­rin­tö si­säl­tyy­kin pe­rin­tö­ve­ro­tet­ta­vaan pe­rin­tö­osuu­teen, en­nak­ko­pe­rin­nös­tä mak­set­tu lah­ja­ve­ro vä­hen­ne­tään pe­rin­tö­ve­ros­ta. En­nak­ko­pe­rin­töä ei siis ve­ro­te­ta kah­teen ker­taan, vaan mak­set­tu lah­ja­ve­ro huo­mioi­daan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Vaikka lahjaa ei pi­det­täi­si­kään en­nak­ko­pe­rin­tö­nä, enin­tään 3 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa saatu lahja huo­mioi­daan myös pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa. Myös täl­löin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa huo­mioi­daan kui­ten­kin jo mak­set­tu lah­ja­ve­ro.

Esi­merk­ki: Lah­ja­ve­ron huo­mioi­mi­nen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Mika saa pe­rin­nök­si 30 000 euroa. Mika on kui­ten­kin saanut pe­rit­tä­väl­tä 10 000 euron ar­voi­sen lahjan kaksi vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

Lahjan arvo li­sä­tään Mikan pe­rin­tö­osuu­teen. Mikan pe­rin­nök­si kat­so­taan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa 40 000 euroa, mutta Mikan mak­sa­ma lah­ja­ve­ro huo­mioi­daan pe­rin­tö­ve­ron mää­räs­sä.

Mökki järven rannalla

Mökki tai kiin­teis­tö en­nak­ko­pe­rin­tö­nä

Kiin­teis­tön koh­dal­la tulee huo­mioi­da, että kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­ses­ta tulee laatia kir­jal­li­nen lah­ja­kir­ja. Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan laa­ti­mis­vel­vol­li­suus koskee siis myös ti­lan­net­ta, jossa kiin­teis­tö, kuten per­heen ke­sä­mök­ki, on tar­koi­tus antaa en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

Lah­ja­kir­jas­sa on mai­nit­ta­va ai­na­kin:

  • lah­joit­ta­jan tiedot
  • lahjan saajan tiedot
  • lah­joi­tet­ta­van kiin­teis­tön tiedot

Li­säk­si vi­ral­li­sen kau­pan­vah­vis­ta­jan tulee vah­vis­taa kiin­teis­tön lah­joi­tus.

Ny­ky­ään lah­joi­tus on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tehdä myös Maan­mit­taus­lai­tok­sen säh­köi­ses­sä kiin­teis­tön­vaih­dan­nan pal­ve­lus­sa. Säh­köi­ses­sä pal­ve­lus­sa eril­lis­tä kau­pan­vah­vis­ta­jan vah­vis­tus­ta ei tar­vi­ta.

Laa­du­kas lah­ja­kir­ja tuo turvaa

Luot laa­duk­kaan lah­ja­kir­jan omiin tar­pei­sii­si Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja tar­jo­aa ti­lan­tee­see­si so­pi­vat ehdot.

Lah­ja­kir­ja hyödyt ly­hyes­ti

  • Lah­ja­kir­jan avulla voit to­dis­taa saa­nee­si omai­suut­ta lah­ja­na.
  • Li­säk­si laa­duk­kaas­sa lah­ja­kir­jas­sa on mai­nin­ta siitä, että onko lahja en­nak­ko­pe­rin­töä vai ei.
  • Lah­ja­kir­jan avulla voit sulkea lahjan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le – näin puo­li­sol­la ei ole oi­keut­ta lah­jaan.

Lah­ja­kir­jan te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa maksaa vain 49 euroa. Saat meiltä myös il­mais­ta apua lah­ja­kir­jan te­ke­mi­seen, mikäli si­nul­la herää ky­sy­myk­siä.

Tee lah­ja­kir­ja jo tänään.