Pe­run­kir­joi­tus

Mies puhelimella kirjastossa
Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­näPe­run­kir­joi­tus on teh­tävä kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta.
Vanhoja valokuvia puisessa rasiassa
Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nenPe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen on mah­dol­lista, mutta eh­doissa on eroja.
Äiti ja poika hautajaisissa
Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta 2024Pe­run­kir­joi­tuk­seen ei ole pakko hank­kia ju­ris­tia.
Taskulaskin ja muistiinpanovälineet
Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?Ker­romme, kuinka kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus teh­dään.
Kansioita pinottuna päällekäin
Va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tusMiten va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tus teh­dään?
Auringon säteet paistavat ikkunasta sisään ja ikkunalaudalla olleeseen viherkasviin.
Pe­ru­kir­jan oi­kaisuNäin pe­run­kir­jan oi­kaisu ta­pah­tuu.
Keltainen puutalo
Lain­huuto kuo­lin­pe­sässäLain­huuto tulee tehdä aina sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­taja vaih­tuu.
Ihmiset kerääntyneet yhteen
Kuo­lin­pe­sän osak­kaatKäymme läpi, mitä eri­lai­set kuo­lin­pe­sän osak­kaat tar­koit­ta­vat.
Veroilmoitus ja puinen leimasin
Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­leKopio pe­ru­kir­joi­tuk­sesta täytyy muis­taa lä­het­tää ve­rot­ta­jalle ajoissa.
Henkilö käyttää tietokonetta.
Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen voi­daan suo­rit­taa ositus ja pe­rin­nön­jako.
Sukulaiset kokoontuvat olohuoneessa
Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toKai­kille pe­ril­li­sille on ker­rot­tava tes­ta­men­tin ole­mas­sao­losta.
Ihmisiä hautausmaalla.
Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltäVoiko pe­rin­tö­ve­ron maksaa kuo­lin­pe­sän ti­liltä?
Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
Mikä on pe­ru­kir­ja?Pe­ru­kir­jassa vai­na­jan omai­suus ja velat lis­ta­taan tar­kasti.
Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
Pe­ru­kir­jan liit­teetPe­ru­kir­jan liit­teet eroa­vat siitä, mil­lai­sesta pe­ru­kir­jasta on kyse.
Kolme sisarusta
Pe­rin­tö­kaari: si­sa­ruk­setTie­dätkö, mil­loin si­sa­ruk­set pe­ri­vät toi­sensa?
Kirjekuoria, kynttilä ja huovi pöydällä
Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tosMuista huo­leh­tia myös kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­to­jen ajan­ta­sai­suu­desta.
Henkilö kirjoittaa kuulakärkikynällä paperille.
Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen Tie­sitkö, että pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­toista?
Tietokone, muistiinpanovälineet ja silmälasit pöydällä.
Luo­vu­tus­voit­to­vero kuo­lin­pe­sässäMil­loin kuo­lin­pe­sän omai­suu­den myyn­nistä mak­se­taan luo­vu­tus­voit­to­ve­roa?
Toimistorakennuksen ulkoseinä
Mil­loin pe­ru­kir­ja pi­tää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?Jäl­jen­nös pe­ru­kir­jasta lä­he­te­tään DVV:lle, jos pe­ril­li­senä on alai­käi­nen.
Kyyhkynen laskeutumassa kerrostalon pihalla.
Pe­sän­sel­vit­täjä hoitaa kuo­lin­pe­sän ja­ko­kun­toonKuol­leen hen­ki­lön varoja ja vel­koja kut­su­taan kuo­lin­pe­säksi.
Perintoveroilmoituksen tekeminen
Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä?Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on ve­rot­ta­jalle toi­mi­tet­tava asia­kirja.
Laskin
Pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­setPe­ru­kir­jaan voi mer­kitä tiet­tyjä vä­hen­nyk­siä.
perunkirjoitus nakyma (1).jpg
Pe­run­kir­joi­tus ja us­kottu miesUs­ko­tut miehet ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den.
Blommor på bordet.
Väl­tä ylei­sin vir­he pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­ses­saVa­ro­jen ar­vos­ta­mi­nen pe­rintö ja lah­ja­ve­ro­tuk­sessa.
Pieni olohuone, jossa sohva, sohvapöytä, nojatuoli, keinutuoli ja piirongin päällä oleva televisio
Saako kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tää ennen pe­run­kir­joi­tusta?Katso, miten toimia ennen pe­run­kir­joi­tusta.
Sukulaisia rivissä
Pe­rin­tö­kaa­ri – Tär­keim­mät koh­dat se­li­tet­tyi­näPe­rin­tö­kaa­ren kohdat ovat vai­kea­lu­kui­sia, tär­keim­mät kohdat se­li­tet­tyinä.
Käsi pitelee pientä herätyskelloa
Li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen tekoonVoit hakea pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­kaa Ve­ro­hal­lin­nolta kir­jal­li­sesti.
Silmälasit sopimuksen päällä
Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kirjaVal­ta­kir­jaan tar­vi­taan kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joi­tuk­set.
Valkoisia kukkia
Mikä on pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys?Ker­romme, mitä pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys tar­koit­taa.
Arkisto, jossa tallelokeroita.
Van­ho­jen pe­ru­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nenAl­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat on hyvä säi­lyt­tää pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa.
Virkailija auttaa naista tietokoneen äärellä
Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­toltaMil­loin ja miten voi saada oi­keus­a­pua pe­run­kir­joi­tuk­seen?
Meri ja taivas
Kuo­lin­pe­sän kon­kurssiTie­dätkö, mil­loin kuo­lin­pesä voi joutua kon­kurs­siin?
Tyhjä lompakko
Vel­ka kuo­le­mas­sa - jou­tuvatko pe­ri­jät mak­sa­maan?Velat eivät pe­riydy, mutta ne ai­heut­ta­vat paljon työtä.
Kirjahylly ja nojatuoli
Mikä on kuo­lin­pesä?Sel­vi­timme ylei­siä käy­tän­teitä, miten kuo­lin­pe­sää kan­nat­taa sel­vit­tää.
grandma.jpeg
Alai­käi­nen pe­ril­li­nenAlai­käi­nen lapsi voi olla pe­ril­li­nen su­ku­lai­suu­den tai tes­ta­men­tin kautta.
Perunkirjoitus Aatoksessa
Pe­run­kir­joi­tus etänä Aa­tok­sessaTie­sitkö, että pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä ko­ko­naan etänä?
Kahvilassa työskentelemässä
Mil­loin tar­vi­taan täy­den­nys­pe­ru­kirja?Täy­den­nys­pe­ru­kirja vaa­di­taan, jos ilmi tulee uusia varoja tai vel­koja.
Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä
Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suudessa?Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den voi jär­jes­tää fyy­si­sesti tai etänä.
Muistilista perunkirjoituksen tekemiseen
Pe­run­kir­joi­tus – muis­ti­listaKo­ko­simme muis­ti­lis­tan pe­run­kir­joi­tuk­seen.
Perhe kokoontunut muistelemaan vainajaa
Pe­ru­kirja: il­mai­nen malliIl­mai­nen pe­ru­kirja malli voi auttaa pe­run­kir­joi­tuk­sen luo­mi­sessa.