Vem kan hjäl­pa dig om du blir sjuk?

Patient i sjukhus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Vad händer om du blir sjuk och behöver hjälp. Vem får hjälpa dig då? Enkelt förklarat vilka olika allternativ det finns.

Vem hjäl­per dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ären­den? Du kan få stroke eller alz­hei­mers eller vara med om en olycka. Tings­rät­ten kan utse en god man, en an­hö­rig kan hjälpa dig med vissa ären­den eller så kan du kan skriva en fram­tids­full­makt.

Låt oss titta på det olika al­ter­na­ti­ven så att du vet hur du bäst ser till att din vilja och åsikt re­spek­te­ras i fram­ti­den.  

1. Fram­tids­full­makt

I en fram­tids­full­makt anger du vem som får fö­re­trä­da dig och vad de får göra om du i fram­ti­den blir sjuk och be­hö­ver hjälp. Du kan utse en eller flera per­so­ner. De får direkt fö­re­trä­da dig när du be­hö­ver hjälp och måste inte kon­tak­ta en dom­stol.

Det finns många saker som en fö­re­trä­da­re får göra endast om du skri­vit en fram­tids­full­makt, ex­em­pel­vis kan du ange att dina barn och barn­barn ska få egen­dom du inte längre an­vän­der, att du vill fort­sät­ta donera till en or­ga­ni­sa­tion, att din bostad och egen­dom får säljas, att fö­re­trä­da­ren kan ta lån och pant­sät­ta din egen­dom.

Vem fö­re­trä­da­ren är och vad fö­re­trä­da­ren får göra är upp till dig.

framtidsfullmakt-makar.jpg

2. An­hö­rig­be­hö­rig­het

Om du inte skri­vit en fram­tids­full­makt får an­hö­ri­ga hjälpa dig med dina var­dag­li­ga eko­no­mis­ka ären­den, så som att betala hyra och besöka banken.

Du kan inte välja vem som fö­re­trä­der dig. Enligt lagen (1949:381) har föl­jan­de per­so­ner i tur­ord­ning rätt att hjälpa dig.

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barn­barn
 4. för­äld­rar
 5. syskon
 6. sys­kon­barn

Om du vill att en vän fö­re­trä­der dig eller din make och barn sam­ti­digt kan hjälpa dig måste du skriva en fram­tids­full­makt.

Det är inte möj­ligt att köpa och sälja egen­dom, aktier eller fonder, ta lån eller pant­sät­ta egen­dom. Ex­em­pel­vis om den an­hö­ri­ge vill sälja din bil måste hen kon­tak­ta dom­sto­len så att dom­sto­len kan utse en god man som kan sälja bilen.  

3. God man

En god man är en fö­re­trä­da­re som utses av tings­rät­ten. Tings­rät­ten väljer vem det är och även om det kan vara en an­hö­rig vet du inte på för­hand vem det är.

För att få hjälpa dig måste din an­hö­ri­ga kon­tak­ta en dom­stol och vänta på att dom­sto­lens beslut. Det är fru­stre­ran­de för an­hö­ri­ga som inte direkt kan hjälpa dig.

Den gode mannen måste också över­läm­na en årlig re­do­vis­ning över in­koms­ter och ut­gif­ter till över­för­myn­dar­nämn­den. För många beslut och hand­ling­ar krävs nämn­dens sam­tyc­ke till ex­em­pel större uttag från ditt bank­kon­to.

judge.png

Varför fram­tids­full­makt är det tryg­gas­te al­ter­na­ti­vet

Med en fram­tids­full­makt kan du:

 1. Själv välja vem som fö­re­trä­der dig
 2. Utse en eller flera per­so­ner
 3. Ange vad de får göra
 4. Un­der­lät­tar för an­hö­ri­ga som direkt kan hjälpa dig
 5. Dina an­hö­ri­ga måste inte kon­tak­ta en dom­stol
 6. Fö­re­trä­da­ren måste inte ge en årlig re­do­vis­ning till över­för­myn­da­ren

Kor­rekt fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Hos Aatos kan du göra en ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt full­stän­digt online. Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas en per­son­lig fram­tids­full­makt. Enkelt, lätt och för­mån­ligt!

Du kan välja om du vill utse en eller flera fö­re­trä­da­re och exakt vad fö­re­trä­da­ren får göra.

Fram­tids­full­mak­ten blir per­son­ligt upp­rät­tad för just dig så att den passar dig och din si­tu­a­tion. Om du har frågor kan du kon­tak­ta oss via chatt eller e-post. Ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

Gör din egen fram­tids­full­makt redan idag:

framtidsfullmakt-hos-aatos.jpg

Läs mer om fram­tids­full­makt

Vill du veta mera om fram­tids­full­makt? Vi har skapat några viktig ar­tik­lar för dig.