Skill­na­den mellan fram­tids­full­makt och an­hö­rig­be­hö­rig­het

Frukostbord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vad händer om du blir sjuk och be­hö­ver hjälp. Vem får hjälpa dig då? Vi för­kla­rar skill­na­den på fram­tids­full­makt, an­hö­rig­be­hö­rig­het, god man och ge­ne­ral­full­makt. Få råd om bästa al­ter­na­ti­vet.

Vem hjäl­per dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ären­den?

Du kan få stroke eller demens eller vara med om en olycka. Tings­rät­ten kan utse en god man, en an­hö­rig kan hjälpa dig med vissa ären­den men inte alla eller så kan du kan skriva en fram­tids­full­makt.

Låt oss titta på de olika al­ter­na­ti­ven så att du vet hur du bäst ser till att det blir som du vill i fram­ti­den.

Fram­tids­full­makt

I en fram­tids­full­makt be­stäm­mer du vem som får fö­re­trä­da dig och vad de får göra om du i fram­ti­den blir sjuk och be­hö­ver hjälp. Den som skri­ver en full­makt kallas för full­makts­gi­va­re. Du kan utse en eller flera per­so­ner. De får direkt re­pre­sen­te­ra dig när du be­hö­ver hjälp och måste inte kon­tak­ta en dom­stol. Dom be­stäm­mer också när din fram­tids­full­makt ak­ti­ve­ras.

Det finns många saker som en fö­re­trä­da­re får göra endast om du skri­vit det i en fram­tids­full­makt.

Ex­em­pel­vis kan du ange att:

 • dina barn eller barn­barn ska få din bil eller annan egen­dom du inte längre an­vän­der 
 • du vill fort­sät­ta skänka pengar till en sär­skild or­ga­ni­sa­tion 
 • din bostad, bil och annan egen­dom får säljas 
 • full­makts­ha­va­ren kan ta lån och pant­sät­ta din egen­dom

Vem som är fö­re­trä­da­re och vad hen får göra är upp till dig. Du be­stäm­mer själv!

framtidsfullmakt-makar.jpg

An­hö­rig­be­hö­rig­het

Om du inte skri­vit en fram­tids­full­makt kan dina när­mast an­hö­ri­ga hjälpa dig med dina var­dag­li­ga eko­no­mis­ka ären­den, så som att betala hyra och besöka banken om du inte kan göra det själv på grund av till ex­em­pel demens. Det kallas att de har an­hö­rig­be­hö­rig­het.

För detta behövs inget do­ku­ment utan det brukar rent prak­tiskt lösas genom att en an­hö­rig visar upp ett fa­mil­je­be­vis från Skat­te­ver­ket gente­mot tredje man (t.ex banken). Vid an­hö­rig­be­hö­rig­het kan du inte själv välja vem som fö­re­trä­der dig utan den får an­vän­das den närmst an­hö­ri­ge för­ut­sa­tt att denne själv har rätts­hand­lings­för­måga (över 18 år, och inte lider av sjuk­dom eller psy­kisk stör­ning som på­ver­kar hand­lings­för­må­gan).

Enligt lagen har föl­jan­de per­so­ner i tur­ord­ning rätt att hjälpa dig:

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barn­barn
 4. för­äld­rar
 5. syskon
 6. sys­kon­barn

Om det finns flera per­so­ner i samma ka­te­gori av "närmst an­hö­rig", t.ex. två barn till den drab­ba­de, så fö­re­trä­der dessa per­so­nen ge­men­samt. Alltså be­hö­ver de båda god­kän­na allt som göras för per­so­nens räk­ning. För att slippa en sådan si­tu­a­tion kan de skriva en vanlig full­makt mellan sig.

Om du vill att en vän eller någon som inte är enligt tur­ord­ning­en ska kunna fö­re­trä­da dig eller t.ex. din make och barn sam­ti­di­gt, måste du istäl­let skriva en fram­tids­full­makt. Det är inte möj­li­gt med an­hö­rig­be­hö­rig­het.

En an­hö­rig­be­hö­rig­het är också be­tyd­li­gt mer be­grän­sad jämför med en fram­tids­full­makt ef­ter­som den bara om­fat­tar enkla var­dag­li­ga ären­den. Det är ex­em­pel­vis inte möj­li­gt att köpa och sälja egen­dom, ta hand om aktier och fonder, ta lån eller pant­sät­ta egen­dom.

⚠️ Om en an­hö­rig till ex­em­pel ska kunna sälja din bil måste hen kon­tak­ta dom­stol. Dom­sto­len utser då en god man som kan sälja bilen.

Läs mer: Be­hö­ver vi som gifta skriva en fram­tids­full­makt?

God man

En god man är en fö­re­trä­da­re som utses av tings­rät­ten. Tings­rät­ten be­stäm­mer vem det blir. En an­hö­rig skulle kunna utses till god man, med det är inte säkert och du kan aldrig i förväg veta.

För att se till att du får hjälp måste dina an­hö­ri­ga kon­tak­ta en dom­stol och sedan vänta på dom­sto­lens beslut. Det skapar ofta både stress och fru­stra­tion att inte kunna hjälpa en fa­mil­je­med­lem direkt när det behövs.

Det kan också vara bra att veta att för många mer be­ty­dan­de beslut, så som ex­em­pel­vis större uttag från ett bank­kon­to måste den gode mannen först få god­känt från över­för­myn­dar­nämn­den. Det gäller även om en an­hö­rig är god man. Det in­ne­bär mer ad­mi­nist­ra­tion och att en del saker kan ta längre tid att få gjort.

Läs mer: Vad kostar en god man?

judge.png

Ge­ne­ral­full­makt

En ge­ne­ral­full­makt kan ge en fö­re­trä­da­re rätt att hjälpa dig med i stort sett samma saker som en fram­tids­full­makt. Men den vik­ti­ga skill­na­den är att en ge­ne­ral­full­makt börja gälla direkt när du skri­ver den och slutar gälla när du inte längre är för­mögen att fatta egna beslut.

Fram­tids­full­mak­ten träder istäl­let i kraft där ge­ne­ral­full­mak­ten slutar gälla. Ge­ne­ral­full­mak­ten är alltså inte ett al­ter­na­tiv till fram­tids­full­makt.

⚠️ Kom ihåg! Du måste vara frisk och vid dina sin­nens fulla bruk för att en ge­ne­ral­full­makt ska vara gäl­lan­de. Med en fram­tids­full­makt är det tvärt om!

Fram­tids­full­makt är det tryg­gas­te al­ter­na­ti­vet

Lagen om fram­tids­full­mak­ter är ganska ny och kom till för att göra det enkla­re att hjälpa varand­ra när vi blir sjuka eller inte längre förmår ta hand om vik­ti­ga gö­ro­mål.

Fram­tids­full­mak­ten löser många av de be­gräns­ning­ar som an­hö­rig­be­hö­rig­het och god man har.

För­de­lar med en fram­tids­full­makt

 1. Själv välja vem som fö­re­trä­der dig
 2. Utse en eller flera per­so­ner
 3. Be­stäm­ma vad de får göra
 4. Un­der­lät­tar för an­hö­ri­ga som direkt kan hjälpa dig
 5. Dina an­hö­ri­ga måste inte kon­tak­ta en dom­stol
 6. Fö­re­trä­da­ren måste inte ge en årlig re­do­vis­ning till över­för­myn­da­ren

💡 Du kan hitta mer in­for­ma­tion om hur en fram­tids­full­makt fun­ge­rar, ex­em­pel på när en fram­tids­full­makt hade varit bra att ha och andra mat­nyt­ti­ga ar­tik­lar i vår da­ta­bank.

Kor­rekt fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Hos Aatos kan du göra en ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt helt online. Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål. Sedan upp­rät­tas en per­son­lig fram­tids­full­makt. Enkelt, snabbt och pris­värt!

Du kan välja om du vill utse en eller flera fö­re­trä­da­re och exakt vad dessa per­so­ner får göra.

Fram­tids­full­mak­ten blir sär­skilt upp­rät­tad för just dig så att den passar dig och din si­tu­a­tion. Om du har frågor kan du kon­tak­ta oss via chatt eller e-post. Ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

Gör din egen fram­tids­full­makt redan idag:

framtidsfullmakt-hos-aatos.jpg

Läs mer om fram­tids­full­makt

Vill du veta mera om fram­tids­full­makt? Här är några bra ar­tik­lar för att läsa vidare.

Smidigare juridik, online och enkelt!