Bank­för­e­ning­en, banken och fram­tids­full­makt

En vinklad bild nerifrån på en pampig gammal bankbyggnad
A photo of Andrea
Andrea
2024-04-03 ● 3 minuter
Dela artikeln
En fram­tids­full­makt be­hö­ver ofta an­vän­das hos banker och det är då vik­ti­gt att den är rätt skri­ven så att den inte blir nekad.

Bank­för­e­ning­en är en bransch­or­ga­ni­sa­tion för banker som ger ut ge­men­sam in­for­ma­tion för de an­slut­na ban­ker­na och sätter vissa ge­men­sam­ma rikt­lin­jer.

Vi går här igenom vad som gäller för fram­tids­full­mak­ter hos banker, i vilka fall den kan nekas och vad man kan göra då.

Detta gör Bank­för­e­ning­en

Bank­för­e­ning­en är en bran­ch­or­ga­ni­sa­tion för banker i Sve­ri­ge och fö­re­trä­der banker gente­mot myn­dig­he­ter och or­ga­ni­sa­tio­ner. Bank­för­e­ning­en tar också fram ge­men­sam in­for­ma­tion och rikt­lin­jer för ban­ker­na och ger också ut fak­tab­lad för kon­su­men­ter.

Fram­tids­full­makt för bankä­ren­den

En fram­tids­full­makt är en sorts full­makt som ger en annan person möj­lig­het att fö­re­trä­da full­makts­gi­va­ren när denne inte längre kan fö­re­trä­da sig själv.

Den som upp­rät­tar en full­makt kallas för full­makts­gi­va­re och den som har rätt att fö­re­trä­da full­makts­gi­va­ren kallas för full­makts­ha­va­re.

Att en fram­tids­full­makt be­hö­ver an­vän­das kan bero på sjuk­dom, psy­kisk stör­ning eller lik­nan­de till­stånd som in­ne­bär att full­makts­gi­va­ren i hu­vud­sak inte kan ta hand om sina per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter. Detta till­stånd ska vara var­ak­ti­gt, t.ex.  de­mens­sjuk­dom.

Så länge man fort­fa­ran­de har sin hand­lings­för­måga kan man få hjälp av någon annan att göra bankä­ren­den genom att ge en annan person en vanlig full­makt för bankä­ren­den.

Läs mer: be­hö­ver du en fram­tids­full­makt? och full­makts­gi­va­rens ansvar

Får banken neka en fram­tids­full­makt?

Fram­tids­full­mak­ter gäller bl.a. vid kon­takt med banker.

Banker är skyl­di­ga att ac­cep­te­ra en giltig och ju­ri­diskt kor­rekt skri­ven fram­tids­full­makt oav­sett vem som har skri­vit den och i vilket format den är skri­ven. Ibland fö­re­drar banken att man gör en fram­tids­full­makt på deras egna blan­ket­ter men de har ingen rätt att kräva detta.

Banken har där­e­mot rätt att på vissa grun­der neka en fram­tids­full­makt sär­skilt ef­ter­som banker har långt­gå­en­de skyl­dig­he­ter att lära känna sina kunder och den som fö­re­trä­der kunden. Det beror bland annat på att banker är skyl­di­ga att mot­ver­ka pen­ning­tvätt och skydda sina kunder.

Om det t.ex. är oklart om de grund­läg­gan­de kraven för fram­tids­full­mak­ten är upp­fylld, som att full­makts­gi­va­ren var 18 år gammal vid full­mak­tens upp­rät­tan­de, har de rätt att neka full­mak­ten. Banken kan också neka full­mak­ten om den är upp­rät­tad kort tid före den an­vän­ds hos banken. Banken kan då vara osäkra på om den som skrev full­mak­ten verk­li­gen var med­ve­ten om in­ne­bör­den.

Banken kan också neka full­mak­ten om den inte anser att det ärende man önskar göra om­fat­tas av full­mak­ten.

Banker kan därför ställa vissa kon­troll­frå­gor för att un­der­sö­ka att fram­tids­full­mak­ten är giltig. Och på grund av sina hårda krav har det lett till en ut­veck­ling där ban­ker­na ibland nekar fram­tids­full­mak­ter.

Fram­tids­full­makt hos Aatos

En fram­tids­full­makt skapad hos Aatos är ju­ri­diskt kor­rekt och unik för dig. Vad just din full­makt måste in­ne­hål­la beror på din si­tu­a­tion - vad du äger, din eko­nomi och vem du utser som full­makts­ha­va­re.

För 699 kr får du full­mak­ten, hjälp av ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och an­vis­ning­ar för hur full­mak­ten un­der­teck­nas och hur full­mak­ten börjar an­vän­das.

Kom ihåg att om du an­vän­der en gratis mall kan du inte vara säker på att allt det som just du be­hö­ver finns med!

💡Viss­te du? Du kan prova Aatos tjänst gratis och ser in­ne­hål­let före du be­ta­lar!

Ären­den hos banken

Banken har rätt att själv be­stäm­ma på vilket sätt en full­makts­ha­va­re kan an­vän­da bank­tjäns­ter­na för full­makts­gi­va­ren. De flesta banker godtar inte att full­makts­ha­va­ren gör ären­den för full­makts­gi­va­ren genom in­ter­net­ban­ken utan oftast krävs det att full­makts­ha­va­ren gör ären­de­na på ett bank­kon­tor eller via te­le­fon.

En full­makts­ha­va­re har aldrig rätt att an­vän­da full­makts­gi­va­rens BankID eller annan elektro­nisk iden­ti­fi­e­rings­me­tod. Ett BankID är en le­gi­ti­ma­tion och an­vän­dan­de av någon annans BankID är brotts­li­gt.

Om det är flera full­makts­ha­va­re som ska fatta beslut enligt fram­tids­full­mak­ten krävs det att samt­li­ga full­makts­ha­va­re gör bankä­ren­de­na till­sam­mans eller lämnar full­makt till den/de andra full­makts­ha­var­na att göra ären­den.

Om banken nekar fram­tids­full­makt

Om banken nekar fram­tids­full­mak­ten kan du vända dig till ban­kens kla­gomål­s­an­sva­ri­ga.

Om det inte hjäl­per kan du kon­tak­ta All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den. Du kan även få stöd hos Kon­su­men­ter­nas Bank- och fi­nans­by­rå.

De kan då hjälpa dig att få banken att ac­cep­te­ra fram­tids­full­mak­ten om det är möj­li­gt.

Ska­de­stånd

En annan sak att tänka på vid kon­takt med banker är att en full­makts­ha­va­re kan bli ska­de­stånds­skyl­dig.

En full­makts­ha­va­re kan bli ska­de­stånds­skyl­dig om denne hand­lar ut­an­för full­mak­tens grän­ser och or­sa­kar skada, dvs. gör något denne inte har rätt till. Full­makts­ha­va­ren kan bli ska­de­stånds­skyl­dig gente­mot full­makts­gi­va­ren och en tredje part, ex­em­pel­vis banken.

Sä­ker­ställ därför alltid att du hand­lar inom full­mak­tens grän­ser.

När du skapar din fram­tids­full­makt hos Aatos finns våra ju­ris­ter till­gäng­li­ga för att svara på dina frågor via chatt och e-post, alltid kost­nads­fri­tt. Kom igång här och skapa din fram­tids­full­makt!

Smidigare juridik, online och enkelt!