Pen­sion i bo­del­ning vid skils­mäs­sa

En äldre man med rutig skjorta tittar ut över vattnet med blå himmel och moln.
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-19 ● 4 min
Dela artikeln
Pen­sio­nen utgör för många en stor del av ens spa­ran­de och många är oro­li­ga för att man ska för­lo­ra sin pen­sion om man skulle hamna i en skils­mäs­sa och göra en bo­del­ning.

Vid en skils­mäs­sa ska man göra en bo­del­ning och dela upp ma­kar­nas  gif­to­rätts­gods så att båda får lika mycket. Det kan då upp­kom­ma många frågor om vad som gäller för pen­sio­nen t.ex. om pen­sio­nen ska ingå i bo­del­ning­en, och om den ska det, vilken sorts pen­sion? I denna ar­ti­kel får du svaren!

Tre sor­ters pen­sion

I Sve­ri­ge finns tre olika sor­ters pen­sion;

  1. Allmän pen­sion
  2. Tjäns­te­pen­sion
  3. Privat pen­sions­spa­ran­de.

Allmän pen­sion

Den all­män­na pen­sio­nen an­ord­nas av staten och ba­se­ras på din pen­sions­grun­dan­de in­komst. En mindre del av den allmän pen­sio­nen utgör pre­mie­pen­sion, denna kan du pla­ce­ra i egen valda fonder. Den kan också över­lå­tas till en part­ner.

Tjäns­te­pen­sion

Tjäns­te­pen­sio­nen be­ta­las nor­malt av din ar­bets­gi­va­re. Exakt hur den är ut­for­mad va­ri­e­rar från ar­bets­gi­va­re till ar­bets­gi­va­re och re­gle­ras nor­malt i ditt kol­lek­tivav­tal, al­ter­na­tivt i ditt en­skil­da an­ställ­nings­av­tal. Är du ege­nan­ställd an­sva­rar du själv för din tjäns­te­pen­sion.

Privat pen­sions­spa­ran­de

Ett privat pen­sions­spa­ran­de är ett sam­lings­be­grepp för allt spa­ran­de du själv avsatt för åren efter du slutat jobba. Oav­sett om det är i ett ISP-konto (in­di­vi­du­ellt pen­sions­spa­ran­de), ISK-konto (in­ve­ste­rings­spar­kon­to), har satt undan pengar på banken, gömt dem i madras­sen eller amor­te­rat på bolå­net.

Man kan också ha en privat pen­sions­för­säk­ring som är en för­säk­ring som be­ta­las ut vid viss ålder. Det är också en form av privat pen­sions­spa­ran­de.

Sköt hela skils­mäs­san i Aatos e-tjänst. För 1690 kr kan du skapa skils­mäs­so­an­sö­kan, even­tu­ell full­följds­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal och du guidas hela vägen. Vi be­stäl­ler nöd­vän­di­ga do­ku­ment och skic­kar pappre­na hem till dig, du skri­ver bara under och lägger i brev­lå­dan!

All­män­na pen­sio­nen vid skils­mäs­sa

Den all­män­na pen­sio­nen ingår aldrig i en bo­del­ning. Du ris­ke­rar alltså inte att få lägre pen­sion på grund av en skils­mäs­sa. Har du valt att över­fö­ra pre­mie­pen­sio­nen till din make så av­slu­tas över­fö­ring­en au­to­ma­tiskt när skils­mäs­san re­gi­stre­ras. Redan över­förd pre­mie­pen­sion åter­går dock ej och ingår inte heller i bo­del­ning­en.

Tjäns­te­pen­sio­nen vid skils­mäs­sa

Hu­vud­re­geln är att tjäns­te­pen­sio­nen inte ingår i en bo­del­ning. Här görs dock en be­döm­ning i det en­skil­da fallet ba­se­rat på din be­stäm­man­de­rätt över pen­sio­nen.

Om du själv äger pen­sio­nen an­ting­en genom att du driver eget bolag eller genom att din ar­bets­gi­va­re har ett upp­lägg där du själv äger pen­sio­nen och ar­bets­gi­va­ren enbart be­ta­lar pre­mi­er­na, så lik­ställs de med privat pen­sions­spa­ran­de (se nedan).

Även om du inte äger din pen­sion kan det lik­stäl­las med privat pen­sions­spa­ran­de om du av annan an­led­ning har stort in­flyt­tan­de över pen­sio­nen. Detta kan vara om du har en le­dan­de roll i fö­re­ta­get, driver ett få­mans­bo­lag eller lö­ne­väx­lar.

Privat pen­sions­spa­ran­de vid skils­mäs­sa

Privat pen­sions­spa­ran­de ingår som regel i bo­del­ning­en, om den inte gjorts till en­skild egen­dom, med några få un­dan­tag.

Det finns ett skä­lig­hets­un­dan­tag då privat pen­sions­spa­ran­de helt eller del­vist inte ska ingår i bo­del­ning­en och det är om det, med hänsyn till om­stän­dig­he­ter­na, sär­skilt de eko­no­mis­ka för­hål­lan­de­na mellan ma­kar­na, skulle vara oskä­li­gt.

I övrigt är det möj­li­gt att genom äk­ten­skaps­för­ord eller vid bo­del­ning­en enas om att ute­läm­na det privat pen­sions­spa­ran­det.

Notera att om bo­del­ning sker pga. av döds­fall istäl­let för äk­ten­skaps­skill­nad så ingår inga av den ef­ter­le­van­de makens pen­sions­rät­ter i bo­del­ning­en.

I Aatos tjänst för skils­mäs­sa guidas du i pro­ces­sen och kan kost­nads­fri­tt ställa frågor till våra ju­ris­ter via chatt och e-post.

Sam­man­ta­get

Rikt­mär­ket för om pen­sio­nen ingår i bo­del­ning­en eller inte är om du har be­stäm­man­de­rätt över den. All­män­na pen­sio­nen kan man inte själv be­stäm­ma över och ingår därför aldrig i en bo­del­ning, medan den pri­va­ta nästan alltid gör det. För tjäns­te­pen­sio­nen blir det lite mer kom­plext, men hu­vud­re­geln är att den inte ingår i en bo­del­ning.

Aatos hjäl­per dig!

Genom vår tjänst kan du få hjälp genom hela skils­mäs­so­pro­ces­sen. Vår tjänst tar fram alla vik­ti­ga do­ku­ment åt er och ser till att ni kan göra bo­del­ning­en snabbt och smi­di­gt online. Be­hö­ver ni yt­ter­li­ga­re hjälp finns våra jurist till­gäng­li­ga via vår chat­ten. Allt för en be­tyd­li­ga­re bil­li­ga­re peng än ifall ni skulle anlita en jurist.

Smidigare juridik, online och enkelt!