Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Lila syrener
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-28 ● 4 minuter
Dela artikeln
Att skilja sig är ett stort beslut på många sätt. Det in­ne­bär ofta en stor känslo­mäs­sig, prak­tisk och eko­no­misk för­änd­ring. Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Läs vidare och få insikt.

För att ansöka om skils­mäs­sa så be­hö­ver du betala tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift. Det är inte så mycket, men det är långt ifrån den enda och den verk­li­ga eko­no­mis­ka på­ver­kan som en skils­mäs­sa har.

Många som fun­de­rar på skils­mäs­sa känner oro för eko­no­min och om de har råd att skilja sig. Ska man skil­jas eller inte? Här har vi samlat några eko­no­mis­ka in­falls­vinklar på se­pa­ra­tion och vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa.

Från två till en in­komst

Många skil­jer sig och sta­tistik för skils­mäs­sa visar att över 21 000 skils­mäs­sor ägde rum i Sve­ri­ge förra året. För många in­ne­bär en se­pa­ra­tion att göra för­änd­ring­ar i sättet att leva och kon­su­me­ra. Börja därför med att ta reda på hur mycket pengar som du be­hö­ver till ditt nya liv.

Ett en­sam­hus­håll har alltid en större andel ut­gif­ter i för­hål­lan­de till in­koms­ten jäm­fört med ett par­hus­håll. För de allra flesta blir det eko­no­mis­ka sväng­rum­met mindre och att räkna på in­koms­ter, ut­gif­ter och vad du kommer att ha råd med blir vik­ti­gt.

Fun­de­ra också på vilka inköp som du be­hö­ver göra direkt efter skils­mäs­san. Kanske be­hö­ver du inte köpa allt med en gång? Bestäm vad som kan vänta.

Läs mer: Vik­ti­ga papper vid skils­mäs­sa och skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand.

Skilj dig schysst med Aatos. Prova ano­nymt och gratis.

Ut­vär­de­ra din egen och er ge­men­sam­ma si­tu­a­tion

Våga dyka ner i peng­afrå­gor­na. Ju bättre koll du har ju större är chan­sen att du inser att du har råd att skilja dig. Här är några frågor att fun­de­ra på vid skils­mäs­sa:

 • Vilken lön har du?
 • Vad köper du egent­li­gen för dina pengar? För dagbok under en månad.
 • Vad måste du ha i ditt liv och vad kan du spara in på?
 • Sälja bo­sta­den eller köpa ut hus vid skils­mäs­sa?
 • Vad kan den ge­men­sam­ma bo­sta­den vara värd?
 • Har ni sedan ti­di­ga­re gjort någon eko­no­misk över­ens­kom­mel­se kring bo­sta­den? Olika kon­tan­tin­sa­ts och finns i så fall skul­debrev?
 • Finns det ge­men­samt och eget spa­ran­de? I så fall hur mycket?
 • Har ni huslån? Andra egna och ge­men­sam­ma lån?
 • Har någon av er eget fö­re­tag? Vad händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?
 • Finns det ett äk­ten­skaps­för­ord?

Om du fun­de­rar på skils­mäs­sa - för­be­red dig eko­no­miskt

En se­pa­ra­tion börjar på sätt och vis redan när du börjar fun­de­ra på skils­mäs­sa. Den första tiden hand­lar då ofta om att men­talt och känslo­mäs­si­gt för­be­re­da sig. Försök då även att pla­ne­ra för eko­no­min.

Se över din ar­bets­si­tu­a­tion

Fyra saker som du kan ta i be­akt­ning:

 1. Om du byter jobb kan det in­ne­bä­ra att du får pro­vanställ­ning, vilket gör dig mer sårbar. Över­väg risken som det kan in­ne­bä­ra.
 2. Om du vill ta ett eget bolån för ny bostad kan din an­ställ­nings­form på­ver­ka möj­lig­he­ten att få lån. Ett vi­ka­ri­at be­hö­ver inte vara ett pro­blem men olika banker kan se olika på saken.
 3. Om du har gått ner i ar­betstid på­ver­kar det även din sjuk­grun­dan­de in­komst - SGI. Din SGI styr hur mycket du får från För­säk­rings­kas­san om du blir sjuk eller vabbar.
 4. Bestäm vem som ska vabba och ta hand om sjukt barn ut­i­från er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion idag och på sikt.

Spara kvitto vid inköp

Om du köper saker till det ge­men­sam­ma hemmet kan det vara bra att spara kvit­ton. De blir ett bra un­der­lag för vär­de­ring av sa­ker­na när ni gör bo­del­ning.

Ta inga för­has­ta­de beslut

En skils­mäs­sa tar ofta längre tid än man tror. Men ibland kan det vara bra. Det ger mer tid till att ordna eko­no­min. Försök heller inte att ta stora och av­gö­ran­de beslut i bo­del­ning­en precis vid upp­brot­tet eller utan att tänka er för. Vissa saker be­hö­ver mogna även i en skils­mäs­sa.

Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

Innan skils­mäs­san, in­räk­nat be­tän­ke­tid är av­slu­tad och bo­del­ning klar, har ni fort­fa­ran­de eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter mot varand­ra och för det ni äger. Gå ge­men­samt igenom och för­de­la ut­gif­ter­na på ett rätt­vist sätt.

Läsvärt! Vad som gäller för skils­mäs­sa direkt och skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner

Lev­nads­kost­na­der efter skils­mäs­sa

Se över in­koms­ter, ut­gif­ter och pla­ne­ra smart för din nya bo­en­de­si­tu­a­tion.

Fun­de­ra på föl­jan­de kring in­koms­ter:

 • Un­der­sök om du kan höja din in­komst. Om du till ex­em­pel inte jobbar heltid, vore det möj­li­gt att gå upp i ar­betstid? Kan du jobba extra?
 • Se över om du har rätt till bo­stads­bi­drag.
 • Om ni har barn kan un­der­håll bli ak­tu­ellt.

Fun­de­ra på föl­jan­de kring ut­gif­ter:

 • Boende är ofta den störs­ta ut­gif­ten. Kan du flytta till något mindre och bil­li­ga­re.
 • Se över dina ut­gif­ter. Många av oss har abon­ne­mang och andra kost­na­der för saker som vi inte an­vän­der sär­skilt mycket. Vad är onö­di­gt?
 • Kan du spara pengar genom att ändra din livs­stil? Det be­hö­ver inte in­ne­bä­ra att det blir sämre.
 • Fun­de­ra på hur dina ut­gif­ter på­ver­kas av att du blir en­sam­stå­en­de.

Fun­de­ra på föl­jan­de kring bostad vid skils­mäs­sa:

 • Vill du köpa ut huset eller köpa ny bostad? Har du i så fall en kon­tan­tin­sa­ts och tjänar du till­räck­li­gt? Kon­tak­ta din bank.
 • Kan du istäl­let hyra bostad? Och kanske köpa senare? Ibland kan det vara en bättre lös­ning i en redan an­strängd si­tu­a­tion.

För­be­red skils­mäs­sa och få pap­per­na på posten. Du skri­ver under och skic­kar in när du är redo.

Två tekoppar i silver på sängbord
Vad händer med eget spa­ran­de i en bo­del­ning?

Vid äk­ten­skaps­skill­nad har ni båda rätt till hälf­ten av allt ni äger till­sam­mans och en­skilt. Det ni delar vid bo­del­ning kallas för gif­to­rätts­gods. Ett un­dan­tag är om ni äger något som är en­skild egen­dom. Det kan det bli genom äk­ten­skaps­för­ord, tes­ta­men­te eller gå­vobrev.

Vad gäller eget spa­ran­de, så räknar man det som gif­to­rätts­gods. Precis som bostad, bil, möbler och annan in­red­ning. Har ni inte sinse­mel­lan av­ta­lat annat är grund­re­geln att också det egna spa­ran­det ska dela lika mellan er vid skils­mäs­sa.

Om du inte vet om något är en­skild egen­dom så är det i regel inte det. Det finns dock inget krav på att ni verk­li­gen måste dela lika och ni kan komma över­ens om en annan för­del­ning. Det vik­ti­gas­te är att skils­mäs­san blir rätt­vis för er båda.

⚠️ Om du inte vill att ditt spa­ran­de ska ingå i en fram­ti­da bo­del­ning vid skils­mäs­sa, så bör du skriva det i äk­ten­skaps­för­ord. För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­ti­gt måste du och din make vara över­ens och ge­men­samt skri­ver under.

Två­sam­het ger en star­ka­re livs­si­tu­a­tion

Att leva till­sam­mans med någon ger en star­ka­re eko­nomi och har många för­de­lar. Ex­em­pel­vis blir man som par ett skydds­nät för varand­ra om den ene skulle bli sjuk eller för­lo­ra jobbet. Det är också lät­ta­re att få huslån hos banken då man ser till er ge­men­sam­ma eko­nomi.

Det finns också många kost­na­der som är samma obe­ro­en­de om man lever i par eller inte. Och många andra kost­na­der blir inte på något vis hälf­ten bara för att man flyt­tar isär.

Det är inte i sig ett ar­gu­ment för att inte se­pa­re­ra, men det är vik­ti­gt att förstå skill­na­den det kommer att in­ne­bä­ra att leva ensam.

Skils­mäs­sa och barn - hur blir det med kost­na­der­na?

Skilda för­äld­rar fort­sät­ter att au­to­ma­tiskt ha delad vård­nad av barn. Det in­ne­bär också att ni fort­sät­ter att båda vara an­sva­ri­ga för att för­sörja barnet. Även efter skils­mäs­sa har barnen rätt att umgås med er båda obe­ro­en­de hur ni för­de­lar an­sva­ret. Det heter att barnet har um­gäng­es­rätt.

Om barnet endast skulle komma att bo hos en av för­äld­rar­na är grund­re­geln att den andra för­äl­dern be­ta­lar un­der­håll. Det kan även fö­re­kom­ma när barnet bor hos båda för­äld­rar­na. Om un­der­håll är ak­tu­ellt och hur mycket beror på era re­spek­tive in­koms­ter. Un­der­håll ska täcka kost­na­der för bar­nets boende, mat och in­tres­sen.

Om den som barnet inte bor hos väg­ra­rar att betala un­der­hålls­bi­drag är det möj­li­gt att istäl­let söka un­der­hålls­stöd hos För­säk­rings­kas­san.

Dubbla boende ökar kost­na­den

Kom ihåg att dubbla boende in­ne­bär dubbla upp­sätt­ning­ar av kläder och in­red­ning i bar­nets rum. Räkna in detta i din budget.

Bar­nens spa­ran­de

Se gärna över bar­nens spa­ran­de. Bestäm om ni vill fort­sät­ta att spara till­sam­mans eller om ni vill del upp fonder, konton och in­sätt­ning­ar och spara var för sig.

Läs mer: Skils­mäs­sa och barn - Lätt­läst guide

Att tänka på vid skils­mäs­sa och fem goda råd

 1. För­be­red dig i god tid och gör med­vet­na val kring ditt arbete och vardag.
 2. Förstå hur an­sö­kan om skils­mäs­sa, bo­del­nings­av­tal och hela pro­ces­sen går till. Det ger trygg­het och du kan ta bättre beslut.
 3. Räkna or­dent­li­gt med rik­ti­ga siff­ror. Giss­ning­ar är inte till­räck­li­gt.
 4. Låt det ta tid. De beslut ni tar idag kan få stor be­ty­del­se i fram­ti­den.
 5. Läs på! I Aatos da­ta­bank finns massa ar­tik­lar bra att ha när du fun­de­rar på skils­mäs­sa. Ex­em­pel­vis om kost­nad för skils­mäs­sa, byta ef­ter­namn efter skils­mäs­sa och allt om skils­mäs­sa.

Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Ta hjälp av Aatos.

När man väl fun­de­rar på skils­mäs­sa och tagit be­slu­tet vill de allra flesta att det ska gå så snabbt och smi­di­gt som möj­li­gt. Det brukar kännas skönt att ha det klart.

Med Aatos kan du både göra skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal. Du gör det på egen hand med vår väg­led­ning. Har du frågor svarar gärna våra ju­ris­ter via chat­ten eller e-post utan extra kost­nad.

Skils­mäs­sa med Aatos kostar 1690 kronor. Prova gratis och ano­nymt. Skriv under när du är redo.

Smidigare juridik, online och enkelt!