Vad in­ne­bär gif­to­rätt?

Sofa
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-10 ● 4 minuter
Dela artikeln
Är man gift så äger man allt till­sam­mans, eller? Nej, rik­ti­gt så enkelt är det inte. Låt oss börja med att titta på vad gif­to­rätt in­ne­bär. 

Ar­ti­keln re­do­gör för och ger ex­em­pel på gif­to­rätts­gods, en­skild egen­dom och vad som händer med det man äger vid skils­mäs­sa. Vi tittar också på hur äk­ten­skaps­för­ord kan för­änd­ra det.

Vem äger vad i ett äk­ten­skap?

Som gifta äger ni fort­fa­ran­de själva det som ni ägde även innan äk­ten­ska­pet. Ägar­ska­pet av något för­änd­ras inte när ni gifter er och ex­em­pel­vis din bil är fort­fa­ran­de din. Där­e­mot har äk­ten­ska­pet stor be­ty­del­se för er egen­dom om ni skulle välja att skilja er. Vid en skils­mäs­sa reder man ut hur ni ska dela på det ni äger.

Den egen­dom som ska delas mellan er kallas för gif­to­rätt eller gif­to­rätts­gods. Att räkna ut gif­to­rätt och göra själva del­ning­en kallas bo­del­ning.

Gif­to­rätts­gods eller en­skild egen­dom

Två centra­la be­grepp att ha koll på när du gift dig är gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom. All egen­dom ni äger är an­ting­en det ena eller det andra.

Gif­to­rätts­gods är den egen­dom ni kommer dela lika mellan er i bo­del­ning om ni skil­jer er. Som ut­gångs­punkt är all er egen­dom gif­to­rätts­gods, oav­sett vem som köpt egen­do­men eller vem som ägde den när ni gifte er.

Du kan alltså utgå från att all egen­dom, såsom bostad, bil eller lösa saker kommer ingå i gif­to­rätt. Även mycket privat egen­dom som till ex­em­pel kläder kan också vara gif­to­rätts­gods. Det finns dock  möj­lig­het att un­dan­ta den typen av egen­dom från en bo­del­ning. Vissa typer av ska­de­stånd och pen­sion kan också ute­slu­tas från bo­del­ning­en, trots att de egent­li­gen är gif­to­rätts­gods.

Egen­dom som av någon an­led­ning inte är gif­to­rätts­gods kallas för en­skild egen­dom. Det in­ne­bär att den inte kommer ingå i en bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Den som äger en­skild egen­dom kommer alltså fort­sät­ta göra det även efter en skils­mäs­sa.

Vad är en­skild egen­dom?

Vad som krävs för att något ska vara en­skild egen­dom be­stäms av lag och har syftet att skydda en av ma­kar­na eller en ut­om­stå­en­de person. Något kan bli en­skild egen­dom på föl­jan­de vis:

Det van­li­gas­te sättet att göra något till en­skild egen­dom är genom äk­ten­skaps­för­ord, men det kan också ske genom tes­ta­men­te och gåva.

Egen­dom som någon av er fått genom gåva eller tes­ta­men­te, där gå­vo­gi­va­ren eller tes­ta­torn sär­skilt ut­ryckt att den ska vara en­skild egen­dom är en­skild egen­dom. Detta är ett van­li­gt sätt att se till att till ex­em­pel släkt­går­dar eller fa­mil­jekle­no­der stan­nar inom släk­ten. Gåvor mellan makar kan dock inte bli en­skild egen­dom.

💡 Att göra fö­re­tag till en­skild egen­dom kan på­ver­ka både din och fö­re­ta­gets fram­tid.

Av­kast­ning från en­skild egen­dom

Av­kast­ning från en­skild egen­dom räknas också som en­skild. Till ex­em­pel räknas pengar från en för­sälj­ning av en fas­tig­het som ärvdes med vill­ko­ret att den skulle vara en­skild egen­dom, som en­skil­da. Vid en bo­del­ning ska alltså dessa pengar inte räknas med.

Vissa typer av för­säk­ring­ar kan också vara en­skild egen­dom. Det står i så fall i för­säk­rings­vill­ko­ren.

Att minska gif­to­rätts­gods är inte ok

En make ska inte kunna "komma undan" bo­del­ning genom att minska sitt gif­to­rätts­gods. Därför gäller att om en make tre år innan äk­ten­skaps­skill­na­den med avsikt mins­kat sitt gif­to­rätts­gods ska avdrag för mot­sva­ran­de summa göras från hens andel vid bo­del­ning­en.

Att minska sitt gif­to­rätts­gods kan ske genom att man ger bort egen­dom eller genom att göra om det till en­skild egen­dom. Det kan ex­em­pel­vis vara genom att re­no­ve­ra en fas­tig­het som är en­skild egen­dom med pengar som skulle räk­na­ts som gif­to­rätt.

Vad in­ne­bär gif­to­rätt vid bo­del­ning?

Om ni skil­jer er eller en av er går bort kommer den del av er egen­dom som utgör gif­to­rätt delas jämnt mellan er. En­skild egen­dom räknas bort och kommer alltså inte delas vid bo­del­ning­en vid skils­mäs­sa. Om bo­del­ning där­e­mot sker vid döds­fall ärver make i regel en­skild egen­dom.

När man räknar ut gif­to­rät­ten tar man först bort skul­der. Ex­em­pel­vis om en av er har till­gång­ar som är värda 50 000 kr och lån på 30 000 kr är den slut­gil­ti­ga summan 20 000 kr. Det blir gif­to­rätt och summan som ska delas.

Om skul­den där­e­mot är knuten till en­skild egen­dom, till ex­em­pel bolån på ett hus som är en­skild egen­dom, räknas inte den skul­den med.

💡Läs mer om fram­ti­da arv vid döds­fall

Hur på­ver­kar äk­ten­skaps­för­ord gif­to­rätt?

Om ni inte skri­ver något äk­ten­skaps­för­ord kommer er egen­dom inom äk­ten­ska­pet re­gle­ras enligt lagens regler, alltså så som be­skri­vi­ts ovan. Det är äk­ten­skaps­bal­ken som då styr. Om ni inte är nöjda med för­del­ning­en av gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom enligt lagen har ni möj­lig­het att genom avtal själva be­stäm­ma vad ni vill ska ingå i bo­del­ning­en.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma att all eller viss egen­dom ska vara en­skild. Äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas innan eller under ett äk­ten­skap. Med Aatos in­ter­net­tjäns­ter kan ni enkelt och snabbt upp­rät­ta ju­ri­diskt kor­rek­ta och bin­dan­de äk­ten­skaps­för­ord till lägre pris än hos en jurist.

Prova Aatos gratis

Några ex­em­pel på gif­to­rätt och bo­del­ning

Av­slut­nings­vis är här några ex­em­pel på vad som ingår och inte ingår i gif­to­rätt och bo­del­ning om ni skil­jer er.

 • Byrå, köpt av ena maken under äk­ten­ska­pet. Inget äk­ten­skaps­för­ord.
  Gif­to­rätts­gods, kommer ingå i bo­del­ning­en och delas lika.
 • Villa, ärvd av ena maken 10 år innan äk­ten­ska­pet. Inget äk­ten­skaps­för­ord
  Gif­to­rätts­gods, kommer ingå i bo­del­ning­en och delas lika.
 • Hals­band, ärvd av ena maken innan äk­ten­ska­pet med vill­kor i tes­ta­men­tet att den är en­skild egen­dom. Inget äk­ten­skaps­för­ord.
  En­skild egen­dom, kommer inte ingå i bo­del­ning­en.
 • Jacka, köpt av ena maken under äk­ten­ska­pet. Inget äk­ten­skaps­för­ord.
  Gif­to­rätts­gods, kan dock tro­ligt­vis un­dan­tas bo­del­ning­en.
 • Bil, köpt av en maken under äk­ten­ska­pet. Äk­ten­skaps­för­ord har skri­vi­ts.
  Beror på. Om det i äk­ten­skaps­för­or­det står att den spe­ci­fi­ka bilen är en­skild egen­dom eller om det står att all egen­dom är en­skild egen­dom. Om inte är bilen gif­to­rätts­gods och ska delas.
Smidigare juridik, online och enkelt!