Så här skri­ver du ett tes­ta­men­te med Aatos

Testamente_med_Aatos_online.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-19 ● 3 minuter
Dela artikeln
Om du har du klic­kat på den här ar­ti­keln har du säkert redan insett att du kan spara tid och pengar genom att skriva ditt tes­ta­men­te hos Aatos gente­mot att anlita en jurist. Du får också be­tyd­li­gt mer trygg­het att tes­ta­men­tet blir kor­rekt än om du skri­ver det själv. I denna ar­ti­kel går vi igenom från start till mål hur det går till att göra ditt tes­ta­men­te hos oss. 

Det finns både tid och pengar att spara genom att skriva ditt tes­ta­men­te hos Aatos istäl­let för att anlita en jurist. Vi går i denna ar­ti­kel igenom hela pro­ces­sen. Hela vägen från var du hittar tjäns­ten till hur du skapar ditt tes­ta­men­te.

Få insikt i för­de­lar­na med att an­vän­da Aatos tjänst och bli rustad för att skapa ditt tes­ta­men­te online på ett enkelt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

Var hittar du tjäns­ten?

Du kan alltid hitta våra tjäns­ter i menyn högst upp på vår hem­si­da genom att klicka på "till tjäns­ten" och där­ef­ter välja tes­ta­men­te.

Det lät­tas­te sättet att på­börja ska­pan­det av ditt tes­ta­ment är att börja be­sva­ra frågor kring din si­tu­a­tion i vårt enkla pro­cess.

💡 Du kan alltid pröva dig fram i vårt online-verk­tyg. Be­tal­ning sker inte förrän vid sista steget.

Inne i tjäns­ten

I tjäns­ten kommer du bli till­frå­gad att svara på några frågor. De flesta frå­gor­na kräver bara ja eller nej-svar, eller att välja mellan några få svars­al­ter­na­tiv. Vet du redan svaret så går detta alltså mycket fort. En fråga är till ex­em­pel ifall du har en part­ner (make/maka/sambo).

Vissa frågor rör dina pre­fe­ren­ser. Det kan hända att du inte tänkt något på dina öns­ke­mål i vissa frågor och be­hö­ver lite mer tid att fun­de­ra. Då går det bra att spara dina svar. Det kan du göra genom att snabbt och enkelt skapa ett konto hos oss. Du kan då komma till­ba­ka vid ett senare till­fäl­le och fort­sät­ta där du slu­ta­de.

Du kommer också bli ombedd att fylla i lite per­son­upp­gif­ter i tjäns­ten. Dessa behövs enbart för att tes­ta­men­tet ska bli kor­rekt och för att vi ska ha dina upp­gif­ter som kund.

Läs mer om tes­ta­men­te:

När du är klar

Efter att du svarat på alla frågor och fyllt i per­son­upp­gif­ter kommer vår al­go­ri­tm re­kom­men­de­ra dig ett tes­ta­men­te och en för­del­ning av arv. Du kan också behöva fylla i några yt­ter­li­ga­re per­son­upp­gif­ter till dig själv och dina arv­ta­ga­re.

Där­ef­ter kan du ändra och lägga till saker i ditt tes­ta­men­te. Det går t.ex. att lägga till legat, arv­ta­ga­re eller sär­skil­da öns­ke­mål i tes­ta­men­tet. Det går också att spe­ci­fi­ce­ra hur stor del i pro­cent av arvet som ska gå till vilken arv­ta­ga­re.

Där­ef­ter kommer du tas till be­tal­ning­en. Här kan du välja om du vill skaffa vårt abon­ne­mang, Aatos Be­kym­mers­fri för bara 699 kr per år eller att betala tes­ta­men­tet för en en­gångs­sum­ma.

När man skaf­far vårt abon­ne­mang ingår flera do­ku­ment och tillägg­s­tjäns­ter bl.a. hem­le­ve­rans och obe­grän­sat med änd­ring­ar. Köper man tes­ta­men­tet för en en­gångs­be­tal­ning kan man välja att lägga till hem­le­ve­rans för en extra kost­nad. Hem­le­ve­rans in­ne­bär att vi postar tes­ta­men­tet till dig.

⏱️ Visste du att det tar i snitt 10 mi­nu­ter för våra kunder att skapa ett tes­ta­men­te? Prova själv!

Smidigare juridik, online och enkelt!