Så här skri­ver du ett tes­ta­men­te med Aatos

Testamente_med_Aatos_online.jpg
Photo of Joanna
Joanna
2023-09-19 ● 3 minuter
Dela artikeln
Om du har du klic­kat på den här ar­ti­keln har du säkert redan insett att du kan spara tid och pengar genom att skriva ditt tes­ta­men­te hos Aatos gente­mot att anlita en jurist. Du får också be­tyd­li­gt mer trygg­het att tes­ta­men­tet blir kor­rekt än om du skri­ver det själv. I denna ar­ti­kel går vi igenom från start till mål hur det går till att göra ditt tes­ta­men­te hos oss. 

Det finns både tid och pengar att spara genom att skriva ditt tes­ta­men­te hos Aatos istäl­let för att anlita en jurist. Vi går i denna ar­ti­kel igenom hela pro­ces­sen. Hela vägen från var du hittar tjäns­ten till hur du skapar ditt tes­ta­men­te

Få insikt i för­de­lar­na med att an­vän­da Aatos tjänst och bli rustad för att skapa ditt tes­ta­men­te online på ett enkelt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

Var hittar du tjäns­ten?

Du kan alltid hitta våra tjäns­ter i menyn högst upp på vår hem­si­da.

Du kan an­ting­en hålla musen över "våra tjäns­ter" och sedan klicka på "tes­ta­men­te", eller klicka på "till tjäns­ten" och där­ef­ter på väns­ter sida av sidan välja tes­ta­men­te. 

Det lät­tas­te sättet att på­börja ska­pan­det av ditt tes­ta­ment är att börja be­sva­ra frågor kring din si­tu­a­tion i vårt enkla pro­cess.

💡 Du kan alltid pröva dig fram i vårt online-verk­tyg. Be­tal­ning sker inte förrän vid sista steget.

Inne i tjäns­ten

I tjäns­ten kommer du bli till­frå­gad att svara på några frågor. De flesta frå­gor­na kräver bara ja eller nej-svar, eller att välja mellan några få svars­al­ter­na­tiv. Vet du redan svaret så går detta alltså mycket fort. En fråga är till ex­em­pel ifall du har en part­ner (make/maka/sambo).

Vissa frågor rör dina pre­fe­ren­ser. Det kan hända att du inte tänkt något på dina öns­ke­mål i vissa frågor och be­hö­ver lite mer tid att fun­de­ra. Då går det bra att spara dina svar. Det kan du göra genom att snabbt och enkelt skapa ett konto hos oss. Du kan då komma till­ba­ka vid ett senare till­fäl­le och fort­sät­ta där du slu­ta­de. 

Du kommer också bli ombedd att fylla i lite per­son­upp­gif­ter i tjäns­ten. Dessa behövs enbart för att tes­ta­men­tet ska bli kor­rekt och för att vi ska ha dina upp­gif­ter som kund. 

Läs mer om tes­ta­men­te:

När du är klar

Efter att du svarat på alla frågor och fyllt i per­son­upp­gif­ter kommer vår al­go­ri­tm re­kom­men­de­ra dig ett tes­ta­men­te och en för­del­ning av arv. Du kan också behöva fylla i några yt­ter­li­ga­re per­son­upp­gif­ter till dig själv och dina arv­ta­ga­re.

Där­ef­ter kan du ändra och lägga till saker i ditt tes­ta­men­te. Det går t.ex. att lägga till legat, arv­ta­ga­re eller sär­skil­da öns­ke­mål i tes­ta­men­tet. Det går också att spe­ci­fi­ce­ra hur stor del i pro­cent av arvet som ska gå till vilken arv­ta­ga­re.

Där­ef­ter kommer du tas till be­tal­ning­en. Här kan du lägga till tjäns­ter; hem­le­ve­rans och för­va­ring. Hem­le­ve­rans in­ne­bär att vi postar tes­ta­men­tet till dig, tryggt och på hög­kva­li­ta­tivt papper. För­va­ring in­ne­bär att du får hem ditt tes­ta­men­te på posten för på­skrift och där­ef­ter skic­kar tes­ta­men­tet vidare till vår sam­ar­bets­part­ner Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De för­va­rar sedan ditt tes­ta­men­te livet ut och med­de­lar dina an­hö­ri­ga om tes­ta­men­tet när du gått bort.

⏱️ Visste du att det tar i snitt 10 mi­nu­ter för våra kunder att skapa ett tes­ta­men­te? Prova själv!

Vad händer om det är något jag inte för­står?

Frå­gor­na i vår tjänst är for­mu­le­ra­de på ett sätt så att du ska kunna svara på dem även utan några för­kun­ska­per. Vissa ju­ri­dis­ka be­grepp kan fö­re­kom­ma i re­kom­men­da­tio­nen. Har du frågor kring dessa så har du två al­ter­na­tiv.

För det första så finns Aatos ju­ris­ter till­gäng­li­ga via vår chatt-funk­tion och via mail. Där får du snabbt svar på dina frågor.

För det andra så har vi en stor mängd lätt­läs­li­ga ar­tik­lar som denna i våra ar­ti­kel-da­ta­bas. De hittar du högst upp på hem­si­dan under ru­bri­ken "ar­tik­lar".

💡 För den som önskar har vi även en helt gratis mall för att skapa ditt tes­ta­men­te.

Om du istäl­let vill ha ett tes­ta­men­te som är skapat av ju­ris­ter, med fri till­gång till hjälp kan du starta tjäns­ten nedan. Tes­ta­men­te hos Aatos har alltid ett fast pris, 599 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!