Så för­va­rar du ditt tes­ta­men­te

Man springer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-16 ● 3 minuter
Dela artikeln
Läs om hur du kan för­va­ra tes­ta­men­tet så att det hittas när du gått bort. Vilka al­ter­na­tiv finns det och vad kostar det?

Det är vik­tigt att du för­va­rar tes­ta­men­tet på en säker plats. För att tes­ta­men­tet ska vara gäl­lan­de när du av­li­dit måste dina ar­ving­ar visa upp det papper du skri­vit under. Det räcker inte med en pap­pers- eller di­gi­tal­ko­pia.

Det är vik­tigt att du skri­ver ut och un­der­teck­nar tes­ta­men­tet när du skapat det och att du sedan för­va­ra det på en trygg plats.

Det är inte till­räck­ligt att du skri­ver under tes­ta­men­tet di­gi­talt. 

Tes­ta­men­tet postas au­to­ma­tiskt till dig

Det är ditt ori­gi­nal­tes­ta­men­te som ska skri­vas under och sedan för­va­ras tryggt. 

När du skapar tes­ta­men­te hos Aatos får du det au­to­ma­tiskt på posten. Du be­hö­ver inte skriva ut det själv. Du får tes­ta­men­tet på ett papper av hög­kva­li­tet som håller sig snyggt under hela din livs­tid. 

Du och två vitt­nen ska skriva under tes­ta­men­tet. När du får tes­ta­men­tet får då också in­struk­tio­ner för hur tes­ta­men­tet ska un­der­teck­nas. 

När det un­der­teck­nas kor­rekt är det upp till dig att välja hur du vill för­va­ra ditt tes­ta­men­te.

Var ska tes­ta­men­tet för­va­ras

Svensk lag kräver inte att tes­ta­men­te re­gi­stre­ras eller för­va­ras på en spe­ci­fik plats. Du ska därför själv se till att ditt tes­ta­men­te hittas när du gått bort.

Ti­di­ga­re lag­ra­des tes­ta­men­tet van­ligt­vis i ett bank­fack. Idag då bank­fac­ken för­svin­ner från ban­ker­na finns det få lika bra och trygga al­ter­na­tiv.

1. För­va­ra tes­ta­men­tet hemma

Ett al­ter­na­tiv är att för­va­ra tes­ta­men­tet hemma där du har andra vik­ti­ga papper. Även om det är enkelt att för­va­ra tes­ta­men­tet hemma kan du inte vara säker på att det hittas. Det kan komma bort i en flytt, för­stö­ras i miss­tag eller med avsikt.

Även om det är gratis kan priset bli högt för tes­ta­ment­s­ta­gar­na om tes­ta­men­tet inte hittas.

2. För­va­ra tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund

Genom att lagra tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund för­va­ras tes­ta­men­tet tryggt under hela din livs­tid och dina an­hö­ri­ga får med sä­ker­het veta att du skri­vit ett tes­ta­men­te. De för­va­ra ditt tes­ta­men­te under hela din livs­tid och kon­trol­le­rar varje vecka vem som gått bort. När du gått bort kon­tak­tar de ditt dödsbo.

När du skapar tes­ta­men­te hos Aatos kan du enkelt lägga till för­va­ring och be­vak­ning av tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund vid be­tal­ning­en. Sedan får du tes­ta­men­tet och klara in­struk­tio­ner för hur tes­ta­men­tet för­va­ras.

forvaring-av-testamente.jpg

Vad kostar det att för­va­ra ett tes­ta­men­te?

Om du för­va­rar tes­ta­men­tet hemma kostar det 0 kr. Det kan dock bli väl­digt dyrt för dina an­hö­ri­ga om tes­ta­men­tet för­störs eller kommer bort. Arvet för­de­las då i en­lig­het med lagen.

Om du väljer att för­va­ra tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund kostar det 1 995 kr.

Det är en en­gångs­sum­ma som du be­ta­lar sam­ti­digt som du köper tes­ta­men­tet. Tes­ta­men­tet för­va­ras hos För­bun­det under hela din livs­tid och de med­de­lar dina an­hö­ri­ga att du för­va­rat tes­ta­men­te hos För­bun­det. 

👉 Läsvärt! Vik­tigt med tes­ta­men­te vid arv till min­derå­ri­ga

Vad krävs för att ett tes­ta­men­te ska vara gil­tigt?

För att ett tes­ta­men­te ska vara gil­tigt och kor­rekt ska det vara:

  1. skrift­ligt
  2. da­te­rat
  3. un­der­teck­nat av den/de som skapat tes­ta­men­tet
  4. un­der­teck­nat av två ut­om­stå­en­de vitt­nen.

Dess­utom ska tes­ta­men­tet upp­vi­sas i ori­gi­nal när du gått bort.

Om det inte skri­vits i en­lig­het med lagen kommer arvet att för­de­las enligt lagen istäl­let för i en­lig­het med tes­ta­men­tet.

romain-dancre-doplsdelx7e-unsplash (1).jpg

Kan man re­gi­stre­ra ett tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te ska inte och kan inte re­gi­stre­ras. Det är därför vik­tigt att det sparas och lagras på en säker och trygg plats.

Hur vet man om det finns ett tes­ta­men­te?

När en person nära dig går bort måste du ta reda på om det finns ett tes­ta­men­te. Ef­tersom tes­ta­men­ten inte re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge kan du inte kon­trol­le­ra om det finns ett tes­ta­men­te eller inte.

Prata med per­so­ner som stod den av­lid­ne nära och se om de känner till ett tes­ta­men­te och kon­trol­le­ra:

  • skriv­bords­lå­dor
  • mappar
  • bank­fack
  • den av­lid­nes ar­bets­plats

Om du inte kan hitta ett tes­ta­men­te när alla papper gåtts igenom be­ty­der det an­tag­li­gen att det inte finns ett tes­ta­men­te.

Om tes­ta­men­tet för­va­rats hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund kon­tak­tar För­bun­det au­to­ma­tiskt döds­bo­et.  

Skriva tes­ta­men­te till­sam­mans?

Ett van­ligt tes­ta­men­te är det du skri­ver själv och som avser arv efter bara dig. Det är också möj­ligt att skriva ett ge­men­samt tes­ta­men­te till­sam­mans med någon. Ofta är det make eller sambo. Det kallas för in­bör­des tes­ta­men­te.

Ett in­bör­des tes­ta­men­te skri­ver man van­ligt­vis för att man vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först. 

Var kan jag skriva tes­ta­men­te?

Du kan skriva tes­ta­men­te med hjälp av en gratis mall eller online hos Aatos.

Om du skri­ver det med hjälp av en gratis mall, kon­trol­le­ra att du skri­vit det i en­lig­het med lagens regler (ärv­da­bal­ken 10 kap). 

Kon­trol­le­ra även att du skapat ett tes­ta­men­te som är till­räck­ligt tyd­ligt. När tes­ta­men­tet behövs finns du inte här för att för­kla­ra vad du menade.

Ett smi­di­ga­re och tryg­ga­re al­ter­na­tiv är att skapa tes­ta­men­tet online hos Aatos. Du kan skapa tes­ta­men­tet när och där det passar dig och du får ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te. Vi postar det till dig gratis direkt när det är klart!

Genom att svara på enkla frågor skapas ett tes­ta­men­te som är an­pas­sat för just dig.

Om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter gratis!

Läs mer

Vill du veta mer om tes­ta­men­ten? Vi har samlat vik­ti­ga ar­tik­lar för dig att läsa.